Sporthirlap, 1939. július (30. évfolyam, 51-59. szám)

1939-07-01 / 51. szám

Ma a Ferencváros Prágában, válogatott nyolca­sunk Grünauban, atlétáink Torinóban küzdenek Torinói telefon: Megvan az olasz-magyar atléta-viadal végleges sorrendje Pénteken a torinói stadionban tar­tott edzést a magyar atléta-gárda — A Sporthirlap telefonjelentése — Prágai telefon: 24 órával a mérkőzés előtt már majdnem olyan nagy az izgalom a Sparta-pályán, mint amilyen a mérkőzésen lesz Nem változtat a Sparta >*. -v . —A Sporthirlap telefonjelentése— .4 Torino, június 30. 1 Csütörtökön este, érkezés után jazounal szállójába ment a magyar atléta-csapat. Lemosták magukról iaz út porát és korán vacsorához .ültek. Vacsora után Vangel Gyula Ör vezetésével 11 óráig sétáltak a jnagyar fiúk és utána nyugovóra fértek. Pénteken délelőtt 9 óra körül keltek. a futók a reggeli után kimen­tek a stadionba mozogni. [Vangel dr ekkor ült össze az ölasz szövetség vezetőivel hogy a kétnapos viadal végleges sorrend­jét megbeszéljék. A megbeszélés | után az olasz álláspontot fogadták ; el és a műsor így alakult: 1 Szombaton: 1. rúdugrás, 2. 200 m sík, 3. diszkoszvétés, 4. 400 m pík, 5. távolugrás, 6. gerelyvetés, fi. 5000 m. Vasárnap: 1. magasugrás, 2. 110 m gát, 3. 100 m sík, 4. súly­ellenkező irányba iparkodik tör­zsével. A futók közül Szabó Miklós mozgott a legtöbbet, igen köny- nyen. A többiek kevesebbet mo­zogtak, de erősebben és Simpsonnak állandóan fékez­nie kellett a társaságot, mert ma délutánra csak egészen könnyű mozgást írt elő. A hangulat a magyar fiúk kö­zött igen jó. Jókedvüek és tele vannak gyó'zni-akarással. — Most kell kivágnunk a re­zet, — halljuk lépten-nyomon — most, amikor mindenki temeti a magyar atlétikát. Ezen a viada­lon mi csak kereshetünk, hiszen papíron sokkal több esélyük van az olaszoknak. A délutáni edzés után atlétáink hazatértek a szállóba, niegvacso- ráztak és rövid sétára indultak. Prága, június 30. Pénteken délután fél 4-kor ki­mentünk a Spárta-pályára. Rög­tön a belépéskor régi, kedves is­merőssel ütközünk össze: Loos Józseffel, a Vecser sport­szerkesztőjével találkozunk. Loos beszél magya­rul — a felesége debreceni ma­gyar asszony — és dicsekszik is a magyar tudományával. Később mégis németre fordítja a szót és így beszél a Ferencvárosról: — Olyan lehet m,ost a hangu­lat a Ferencvárosban, mint a Slaviaban volt a múlt évben. Ab­m bői következtetek erre, hogy Lá­zár, «- fedezet egyszer jobbszélsöt játszik, máskor fedezetet, Polgár, a hátvéd olykor a középcsatár helyén szerepel, szóval folyton cserélgetik a helyüket a játéko­sok. Engem — megvallom — na­gyon meglepett a pesti eredmény és nem is adok sok esélyt a Fe­rencvárosnak a továbbjutásra... (Loos József egyébként csü­törtökön este meglátogatta a zöld-fehéreket Jilovistében.) A pálya irodájában óriási sür­gés-forgás tapasztalható. Olyan nagy a forgalom, mint nálunk az olasz—magyar mér­kőzés élőt az MLSz-bcn szo­kott lenni. Tessar ügyvezető elnök az egyik szobában, Smetana titkár a má­sikban, Placsek intéző a harma­dikban, Maleszka pénztáros a ne­gyedikben izzad és igyekszik „le­rázni a nyakáról" a tömeget. A pénztárostól megtudjuk, hogy már a félretett jegyeket oszto­gatják és nagyon szeretnének már túl lenni az egészen. Ma­leszka egyébként szintén magyar tudományával büszkélkedik. — Nagyon nagy az izgalom, de az igazi roham csak holnap lesz. Holnap kapják meg ugyanis az emberek a fizetésüket és akkor jönnek majd jegyet váltani. Mi lesz itt!... Placsek intéző főpróbát tart a jegyszedőkkel — minden rend­ben megy. Smetana titkár visszatartja egy percre a tömeget és így szól hozzánk: — Ezt a tömeget még csak el­intézzük valahogy, csak azután a csapatunk is „intézze el“ a Fe­rencvárost. Radót, a Sparta játékosát lát­juk meg a tömegben. Az emberek feje fölött szól hozzánk: — Én vagyok a csapat egyetlen tartalékja. Már tegnap közölték velem, hogy nem játszom. Ezek szerint a „pesti" csapat játszik szom­baton is, nem változik a Spar­ta összeállítása. Ezt az is megrősíti, hogy Ludl és Kostyalek orvosnál volt délelőtt és az orvosi vélemény szerint Ludl teljesen egészséges és Kostyalek is játszhat, bár a jobbfedezet ma még nincs y~ teljesen rendben. Zemant, a középcsatárt is felfe­dezzük a tömegben. Ö is jegyért jött. — A csatártársaim megbíztak, hogy helyettük is kérjem el a je­gyeket, — mondja. Nagy az összetartás és az egyet­értés a Sparta csatárai között... Nemcsak a pályán, hanem a ma­gánéletben is ... Ez nem is lehet másként... Rezsőházi Béla. Ruhájának mérete és karaktere nem változik, ha ^|^|Yg^-nél lisztiltalja. OeákFerenc-u.16 T.38-15-99 dobás, 5. 800 m, 6.1500 m, 7. hár­masugrás, 8. 400 m gát, 9. 10.000 m, 10. 4x100 m. Ez a beosztás az olaszoknak kedvezőbb, mert így Szabó Miklós és Csapiár Versennyel a lábában áll ki 1500, illetve 10.000 méteren. Az atléták a nagy meleg elől korán visszatértek a szállóba és megebédeltek. Ebéd után pihenő következett, majd délután 4 óra­kor együttesen mentek ki mind­annyian a. stadionba. A délutáni edzést Simpson mes­ter a lelátóról irányította. Uta­sításait Nagy Géza és Darányi dr fordították a többieknek. Az edzés elejére kiérkezett Comstock mes­ter, az olasz válogatott atléták amerikai edzője, aki Simpsonnak régi barátja. Az edzés általában egészen könnyű mozgásból állt. Darányi és Németh dobál- gatott. Darányi dr. néhány simí­tást végzett Németh stílusán, azt magyarázta Némethnek, hogy a dobás irányába dőljön, mórt a íiatal BSzKRT-dobó állandóan az Prágai esii hírek Prága, június 30. (Az egyik prágai színház igazga­tója 20.000 hangtölcsért oszt ki a Ferencváros—Spárta nézői között. Az egyik lap azt írja ezzel kapcso­latban: „Már élőre sajnáljuk a le­győzött Ferencvárost... Olyan hang orkán lesz, hogy a honi csapat győzelme nem maradhat A „Prazky List“ így ír á meccs­ről: „A Spártának elejétől kezdve úgy kell küzdenie, hogy előnyét nö­velje." Az ,J3xpress‘ megjegyzésé: „Az érdeklődés minden eddigit felülmúl!" * Dattilo táviratot küldött, hogy péntek este érkezik Prágába. Xi- fando ugyanekkor jön, ő a hétfői Slavia—BSK meccset vezeti. * Most már biztos, hogy Cserny nem játszik hétfőn a Slaviaban. A csapat ugyanaz lesz, mint Belgrád- ban volt, csak az a kérdéses, hogy ki játsszék balfedezetet: Szobotka vagy Jezbera? R. B. A TAXISOK valószínűleg portyára mennek július végén. A tárgyalások — természe­tesen titokban — folynak, A diósgyőri gyep nem bírja az ifjúsági edző­tábor műsorát Diósgyőr, június 30. Az ifjúsági edzőtábor részére igen nagy műsort állítottak össze. Éppen ezért a DiMÁVAG vezető­sége úgy döntött, hogy nem a tel­jes műsort engedi az uj stadion­ban lebonyolítani. A diósgyőri gyep ugyanis nem bírná el a nagy strapát. A DiMÁVAG úgy döntött, hogy az edzőtábor részére tartandó el­méleti oktatás atlétikai számok és a különféle rúgógyakorlatok megtartását engedélyezi csak az új pályán. A kétkapus játékok a régi pályán kerülnek lejátszásra. Csupán a záróünnepélyen tartandó két mérkőzést fogják az uj sta­dionban lejátszani. A DiMÁVAG csapata még ed­zésben áll. Az edzéseket jelenleg Teleki vezeti, mert Csapkay fekvő beteg. „Nem fuzionálunk!" — tiltakozik a Nemzeti — A Sporthirlap tudósítójától — A Nemzeti tanyáján nagy feltű­nést keltett az a hír, hogy a WMFC a Nemzetit is felvette arra a lis­tára, amelyikre a fúzióra alkalmas NB-egyesületeket írta fel. — Nem tárgyaltunk senkivel a WMFC részéről, — mondja Havas Géza igazgató. — Eszünk ágában sincs fuzionálni egyetlen csapattal sem. Ismétlem, semmiféle tárgya­lást nem folytattunk ebben az irányban. VIDÉKI EREDMÉNYEK Rimaszombat: Tamásfalvai SC— RPS 2:1 (1:1). Barátságos. Vezet­te: Jamniczky. Góllövö: Csák, Kresnyi és Dobó. Huszt: SK Rusj—KTE 3:1 (2:0). Barátságos. Vezette: Ember. Gól­lövő: Pctenyko, Pliszka, Csancsinov, illetve Fischli. ■ jkra 12 HU. I 4 — 1 SZOMBAT ..................„iá--------- | j |§ ^ § ffrlÉ 1939 iúlius í­am w W W xxx. évi. 51. szám. 1.20 K ...(szlovák) I dáaSir M fii J# M S « U JB mmm—mmm—— 6lel............<r0min> I Bi WjR 1/ Megjelenik: 2V , dinár (jugoszl.) 6 . A#ll Ili 15 pfennig (német) I ^^^^R I 111 ^ ... B Franciaországban .... l-2i ír. I SHBHS HR ^§R api, Éjj Olaszországban .... — H ^^R A Szerkesztőség ás kiadóhiva­Amerikában ........ 4 C ■ Jtf M tál: Budapest. __ B 151 Ja Szilárd-utca 4. sz. Hl. en. (■HEEESESíSEEaSaSSHE B Talefon: H H Szerkesztésig: .... 1—411—94 Előfizetési ára .egíedérre: ■ Kiadóhivatal (csak délután Belföldre .................... *.7» P ff |g« « éráié).................. 1-339-77 Es zakamerlkába .... — P ■ Levélcím:

Next

/
Thumbnails
Contents