Sporthirlap, 1939. szeptember (30. évfolyam, 69-77. szám)

1939-09-02 / 69. szám

Hámori lesz a Ferencváros jobbfedezete Szolnokon uipesten nyugodtan, de Óvatosan varian a nsrekvOst A Hungária leszerződtette Békyt A kék-íehérek vasárnapi csapatának csak öt tagja vett részt a pénteki edzésen — Miiller meg sérült de a Bocskai ellen valószínűleg játszik Érdekes mérkőzésekkel kezdődik az V. Nemzeti Bajnokság Esélyes: a három „nagy", a Gamma és a Szeged (Két döntetlent is jósolunk) — A Sporthirlap tudósítójától. — Sokan hiányolták penteken délután is a Hungária erőnléti edzéséről. A szerződtetett játéko­sok, Szabó, Bíró, Dudás, Titkos, Kallói, Kisuezki és Kardos maradt távol az edzésről. Kardos, Titkos és Kisuezki a szolgálati beosztása miatt hiányzott, Dudás, Bíró es Kállói a munkahelyéről nem io le­tett el. Egyedül Szabó Tóni távol­maradásának okát nem tudtak megmagyarázni a vezetők _ Feldmann Gyula edző a szoká­sos pénteki erőnléti gyakorlato­kat végeztette — és nagyreszt maga is végezte — a játékosok­kal. Egész sereg amatőr is kinn volt a pályán, ők együtt edztek a profikkal. — Nem tudhatjuk, — magya­rázta az egyik vezető — hogy raikor less szükség hirtelen vala­melyik amatőr játékosunkra. Ezért amikor csak lehet, az amatőrok együtt edzenek a profikkal. 0 Sebes panaszkodott, mondván: __Csak azt szeretném mondani, ho gy az egyesület és közöttem semmiféle „ügy" nem volt. A csa­patban való szereplésről^ pedig mindössze annyit: a vezetőség azt teszi be a csapatba, akit pillanat­nyilag jobbnak lát. Most Négyest l&rült be. 0 Miiller Wudi igen vidáman lab­dázgatott egyedül a déli kapu előtt. Már vagy félórája szórakoz­hatott, amikor egy magas labda toppolása közben elesett, meg^ ^pe­dig a félig gyógyult karjára. Wudi szörnyen keserves arcot vágva sietett oda a „vörös" Ta­kácshoz, egy kis „szakfelvilágosi- tásért“. Taki megvizsgálta Mül­fflTKaalva Hunsráriaközéokörút Szeptember 3-án, vasárnap délután 4 órakor Hungária—Bocskai Nemzeti Batnoki mérkőzés, előtte 2 órakor MTK—Lampart NBB mérkőzés ler karját, aztán kijelentette: — Nincs komoly baj, vasárnap nyugodtan, játszhatsz. Addig azon­ban mindenesetre borogasd. Négyes! és Turay nem vetkő­zött le. Négyesi gyomorrontással bajlódik, de — mint mondta — vasárnap feltétlenül vállalja a játékot. Turay esete már „nehe­zebb": a varsói mérkőzés emléke­ként kellemetlen talpsérülés kínozza a középfedezetet. — Holnap bemegyek az egyik klinikára és felvágatom a sebet — mondta Suttyó. — Aztán, remélem, nem sokáig tart a kény­szerpihenő. * Középfedezetgondja azért nincs a Hungáriának. Rendelkezésre áll ugyanis Túrán, a kék-fehér után­pótlás egyik legtehetségesebb, legszorgalmasabb tagja, aki már számos mérkőzésen bebizonyította, hogy rá mindenkor számíthat a vezetőség. — Igazán nagyon örülök, — mondta örömmel Túrán — hogy végre bekerültem a csapatba. Most már nagyon fogojt igyekez­ni. Szeretnék bent is maradni. Tudom, hogy ez nem lesz könnyű dolog, éppen ezért kétszeres igye­kezettel játszom majd. A Hun­gária szurkolói nem fognak csalód­ni bennem •.. Már az Újpest ellen készül tu­lajdonképpen a Hungária a Bocs­kai elleni mérkőzéssel is. Hetek óta ezért edzenek olyan szorgal­masan a játékosok, mert igyekez­nek olyan komolyan elvégezni az edzés anyagát. — Az idén a rajtnál is jól aka­runk szerepelni — mondta az egyik vezető. — Az Újpest ellen győznünk kell, akkor meglesz a kellő önbizalom a továbbiakra. A játékosok tényleg nagyon szorgalmasak. A rajtgyakorlatok és rövid vágták gyakorlása során például Cseh külön versenyre hív­ta ki Csömört. Az ifjú jobbszélső állta a kihívást és 80 méteren fél méterrel el is verte Matyi ba­rátunkat. • Az edzés eseménye Békynek, a Phöbus volt jobbszélsöjének a megjelenése volt. Béky végig kinn volt az edzésen, mindent együtt edzett a fiúkkal. 'Közben Bríill Alfréd elnök, Preiszmánn Bajos alelnök és Mandik Béla tiktár az egyik korzópáholyban bizalmas beszélgetésbe merült. Mintegy háromnegyed óra hosszat tartó ta­nácskozás után Békyt is odahív­ták és most már négyesben folyt tovább a beszélgetés. Újabb húsz­perces tárgyalás után Mandik Béla így tájékoztatctt bennünket: — Most már kilencvenkilenc százalékban biztos, hogy a Béky- gyerek hozzánk szerződik. Egy óra múlva ez véglegesen eldől. A hírre Feldmann edző kijelen­tette: — Ha Béky játszik, akkor így állunk fel a Bocskai ellen: Szabó I. — Kis, Bíró — Négyesi, Túrán, Dudás — Béky, Miller, Cseh, Kar­dos, Titkos. Ha Béky nem játsz­hat, akkor az amatőr Nemes lesz a jobbszélső. • Este nyolc órakor telefonon beszéltünk Mandik Bélával, ő a következőket mondta: — Béky aláírta a Hungáriához szóló szerződését. Vasárnap már játszik is a Bocskai ellen. Ezek szerint tehát megerősített csatársorral veszi fel a Hungária a küzdelmet f, debreceni kék­sárgák ellen. — A Sporthlrlap vVasárnap, szeptember S-án hét l íjnoki mérkőzéssel megindul az 1939/40. évi magyar Nemzeti Bajnokság. Éppenúgy, mint az előző évben, 14 csapat áll a rajt­nál. Ezek között négy olyan akad, amelyik az 1938/39-es Nemzeti Bajnokságban nem, vett részt. A négy közül egy, a Kassai AC beosztás útján lett résztvevője az NB-nek. Másik kettő, mint az NBB két csoportgyőztese került fel. Ez a kettő a Törekvés és a. Haladás^ Valójában azonban egyik sem újonc az NB-ben. A Törekvés az 1937/38-as bajnok­ságban vett részt s mint 12. he­lyezett esett ki 18 pontjával. A Haladás az 1936/37-es bajnoksá­gért küzdött mérsékelt sikerrel. Ugyancsak 12. lett és kiesett, 16 szerzett ponttal. 'Végül „új fiú az osztályban“ a Gamma FC. Helyesebben csak félig új, mert a Budafoknak — egyesülvén véle — nemcsak helyét és jogait vette át, de játékos­gárdáját is. A Bocskai ugyan kiesett a leg­utóbbi bajnoki év végén, de mégis bennmaradt. A Phöbus helyén. A Phöbus nem nevezett A 14 NB-csapat névsora tehát: Újpest, Ferencváros, Hungária, Kispest, Elektromos, Nemzeti, Szeged, Taxisok, Gamma FC, Kassai AC, Törekvés, Haladás, Bocskai, Szolnok, A 14 csapat közül 7 pesti, 2 pestkörnyéki és 5 vidéki. Ilyenformán nem csoda, hogy az első forduló 7 mérkőzése közül mindössze 2 jutott Budapest bel­területére. De ez már a részletes műsorból is kiolvasható. HUNGÁRIA—BOCSKAI Hungária-út. 4. Leiner. Hungária: Szabó I. — Kis, Bíró — Négyesi, Tnrán, Dudás — Béky, Mül­ler. Cseh, Kardos, Titkos. Bocskai: Vörös — Csóka!, Janzsó — Sarkad!, Békési, Veres — Kristóf, Palo­tás, Sándor. (!!!) A Hungária győzelme akkor is valószínű volna, ha a Bocskai legjobb csapatával állana ki. A Bocskai azonban tartalékos lesz. Még jobban, mint a Hungária. A kék-fehérek győzelme éppen ezért simának ígérkezik. Jóslatunk: 5:1. tudósítójától — ÚJPEST—TÖREKVÉS Mcgyeri-űt. 4. Palásti. Újpest: Sziklai — Fotó, Fekete — T*- mes, Szűcs, Szalay — Adám, Vincze, Zsengéi! cr, Kállai, Kocsis. Törekvés: Kiss — Ferencz!, Bánkút.! Szűcs, Bóják, Gsmmszegi — Pusztai, Kcszey, Palatínus, Zörgő, Dóri. Az újonnan felkerült Törekvés első ellenfeléül mindjárt a baj­nokság és a KK győztesét kapja. A Törekvés a legutóbbi vasutas­bajnoki döntőn jó formát árult el. Az Újpest győzelme ennek ellené­re kétségtelennek látszik, de akik emlékeznek a Törekvés egy-két NB-beli szép fegyvertényére, azok nem ok nélkül várnak izgal­mas mérkőzést a Megyeri-úton, Tippünk: 4:2. GAMMA FC—KASSAI AC Lágymányos. 4. Iványi. Gamma FC: Vági — Szcbehelyl, Kovács I. — Király, Sós, Borhy — Fodor, Sze­gedi, Sütő, Takács, Kemény. Kassai AC: Jeles — Tóth, Tomkó' — Nckpó, Lebenszky. Pásztor — Drotár III-, Vitéz, Kőhalmi, Kertész, Csepregi. A kassai csapat bemutatkozó­mérkőzését kíváncsian várjuk. A jelek szerint a Kassai AC pilla­natnyilag nem éli fénykorát, mégis kemény munkára kénysze­rítheti a Gamma FC-t. Jóslásra nemigen van alap. Érzésünk: 3 gólos Gamma-győzelem. SZOLNOK—FERENCVÁROS Szolnok. 4. Tihnméry. Szolnok: Horváth — Retkes, Kispéter — Csabai, Selmeozi, Fazekas — Szántó, Sárkány, Kolláth. Búza, Korom. Ferencváros: Zeutai — Tátrai (Pol­gár), Szoyka dr. — Hámori, Sáros! III., Pósa — Kiss, Sáros! dr. (Jakab), Polgár (Sófosl dr.), Kiszely, Gyetvai. (Először az egyik ért volna rá játszani, de a másik nem. Azután egyik sem ért volna rá. Később a másik ért volna rá, de az egyik BEAC-páíya XI., Fehérvári-ót 16 Szeptember 3-án, vasárnap délután 4 órakor GAMMA FC—KASSAI AC Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte 2 órakor Ifjúsági edzőtábor A és B csapatainak mé. kőzáse b. 12 au. " 4 ^ 1---------------------------------- i .(ra Ék W V XXX. évi. 69. szám. 1. 20 k .. .(szlovák) i Jpir ff *1 — ■ 11 f 111 11 11S *>lei.............(román) E vLr Megjelenik: 2V z dinár (jugoszl.) I wPl M H H Bl Mk M szerdán és szombaton 15 pfennig (német) I 11 1 |i M -.......=-------K= Fra nciaországban .. 1.51 fr. I JHHB wBT 'SH HL V R liÍ| Jfp M Olaszországban .... 1__1. ■ JSwmF « B HL O » ~ M Szerkesztik* te kladóhlT*. Am erikában ............. «C I W W Hfa# “ M ul« Budapest. VIII. Rfikk .1- ..........f§ Sjjjp .pr VHCPc ^ Szilárd-utca 4. az. UL ero. ■B BBBB^BBBBBi I Hfg Szerkesztőség: .... 1—(15—91 Előfizetési ára negyedévre: K H Kiadóhivatal (csak délután Belföldre .................... 9.7* F 9 Wm • óráig): ............. 1-339-TV ía aakamerikába .... t— F H WT Levélcím» Egyéb .... p l>”1*—'* 71 Poénnak! » UTE-pálya Újpest. r J Mevveri-út Szeptember 3-án, vasárnap délután 4 órakor üjpesl—Törekvés Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte 2 órakor UTS—Rákoskeresztúr NBB mérkőzés

Next

/
Thumbnails
Contents