Sporthirlap, 1939. október (30. évfolyam, 78-84. szám)

1939-10-04 / 78. szám

Ára 12 mi. 1.20 k ...(szlovák) 6 lei..... (román) 2Vs dinár (jugoszi.) 15 pfennig (német) ETageiaországbao .. 1-5* fr. Olaszországban .... !.— 1. Amerikában .......... . 4 C El őfizetési ára negyedévre: Belföldre ............. 8.7* V Cs zakamerikába •••• !■*“ P Egyéb külföldre .... 154 P SZERDA 1939 október 4. XXX. évi. 78. szám. Megjelenik ■. szerdán és szombaton Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest. VIII. Rökk Szilárd-utca *- az. UL etu. Telefou! Szerkesztőségi .... 1—ül—M Kiadóhivatal (csak délután • áriig) .................. 1-538-77 Levél cím* * tí. Posta néki m Az MLSz készül, de még mindig nem biztos o román-magyar mérkőzés A román szövetség megbízottja a német-magyar mérkőzés alkalmá­val itt járt Budapesten, hogy az MLSz-töl végleges választ kapjon: elküldl-e a magyar szövetség a válogatott csapatait az okt-óber 31—22-1 bukaresti mérkőzésre ? A mérkőzés megtartását 11.1 tőén a szövetségben azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az előkészületek rend­ben folynak. A sportbeli részt ille­tőleg 'pedig vitéz Ginzery Dénes szövetségi kapitány a jövő héten kezdi el a komoly munkát. Azt, hogy a mérkőzés valóban meglesz-e, még nem lehet biztosra venni. Amikor Gldófalvy Pál dr-t, az MLSz miniszteri biztosát. erről megkérdeztük, ö a következő­képpen nyilatkozott: — Valóban, teljes erővel készü­lünk a románok elleni mérkőzések­re. Függetlenül az eddigi eredmé­nyektől, a szövetség minden lehe­tőséget fel akar kutatni, hogy a magyar labdarúgás eddig ismeretlen tehetségeit, főleg a vidékieket, akik erre alkalmasak, a -magyar váloga­tott szolgálatába állítsa. Most fut­nak be a, Szent, Korona Kupa-mér­kőzések jelentései. Ezek alapján az érdemes és legkiválóbb vi­déki játékosokat fel fogjuk hozni Budapestre, hogy mérkő­zéseken kipróbáljuk őket. Az MLSz hajlandó több napra is vendégül látni az ilyen vidéki te­hetségeket. Szóval mindent elköve­tünk, hogy senki ne maradjon ■meg­tekintés, vagy kipróbálás nélkül, aki a válogatott számára, szóba jö­het. De ilyen előkészület mellett is teljes a bizonytalanság a mér­kőzés megtartása körül. ' Sportbeli akadályai alig lehetnek a mérkőzésnek, de a. mai rendkívüli körülmények miatt olyan helyzet is előadhatja■ magát, hogy a magyar csapat, nem kaphatja, meg az enge­délyt a kiutazásra. Eddig szól a miniszteri biztos nyi­latkozata. Ebből mindenesetre kivi­láglik az, hogy a sportbeli előkészü­leteket százszázalékig lebonyolítják. A játékvezetők hétfői értekezlete előtt — gyülekezés közben -— Ru­bint játékvezető mesélt vidéki él­ményeiből. Legjobban Dósai, a déli kerület ifjúsági válogatottjának a kapuas ragadta meg a figyelmét. — Olyan pompásan véd az a gyerek — mondta — hogy akár a nagy válogatottba is be lehetne tenni. Nagyszerű labdaérzéke van, ■pompásan helyezkedik, biztos a labdafogása, rugalmas, mint egy ■thácska... szóval elsőrangú kapus. A „nagy" játékvezetők értekez- dete ezuttat elmaradt. A gyakorlók tanfolyamát és az utána következő beszélgetést, vitatkozást, tanácskérést hallgatta végig a miniszteri biztos. Részt is, vett a vitatkozásban. A tanfolyamon a partjelzők mű­ködési területéről, feladatairól volt szó és közben megvitatták a játék­vezetők azt. is. hogy a helyes part­dobást hogyan kell végezni. Meg­beszélték, hogy ezentúl a hétfőt megbeszéléseken az újoncok is tart­hatnak előadást, úgyhogy ezeket a tanfolyami előadáso­kat. vitaestté fogják fejleszteni. így sokkal több lehetőség lesz a tanulásra. FTC-pálya IX., Ullői-úi 129 Október 8-án vasárnap délután 3 órakor Ferencváros-Nemzeti Nemzeti Ba| noki mérkőzés előtte 1 órakor FTC - Budakalász NBB mérkőzés i A vasárnapi játékvezetői élmé­nyek közül a szombathelyi beszámoló volt a legérdekesebb. Itt a rendőrség már úgy működött közre a játékvezetővel, ahogyan azt a játékvezetők kívánják. Egy alkalommal a játékvezetőt szidal­mazó közönséggel szemben, tehát a játéktérnek háttal sorakozott fel a legénység s így tartotta szemmel a sportszerűtlenül viselkedő nézőket. Az egyik játékvezető arról szá­molt be. hogy az öt sértegető nézőt feljelentette becsületsértésért és a bíróság a sértegetőt el is ítélte. Az összejövetel legszomorúbb ré­sze az ifjúsági mérkőzések játék­vezetőinek beszámolója, volt. Sokan panaszkodtak, hogy már az ifjúságiak sem visel­kednek sportszerűen, fegyelme­zetten. eltanulták a „nagy profiktól", hogy a játékvezetővel akár szembe Is lehet szállni, őt sértegetni is lehet. Gidófalvy dr ennek hallatára kije lentette, hogy ezentúl minden ked­den maga elé fogja idézni a kiállí­tott. ifjúsági játékosokat és szemé­lyesen fog a „lelkűkre beszélni". Egy örvendetes jelenségről Is be­számoltak a játékvezetők: a Kelen­földi FC intézője, Okoliesányi — bár a játékvezető nem is kérte erre —- maga vezettette ki a saját kö­zönségének néhány tagját, mert a játékvezetőt a csapata ellen meg­ítélt gólért szidalmazta. A megbeszélést a miniszteri biz­tos a következő szavakkal zárta be: ■— Végtelenül helytelenítem, hogy az ifjúsági játékosok annyira meg- feledkeztek, magukról, ahogyan • az a játékvezetők beszámolójából ki tűnik. A magyár ~ futball jövője a« ifjúság nevelésén, viselkedésén, fejlődésén áll, vagy bukik. A magyar labdarúgás semmit sem fejlődött azzal, hogy a. németeket legyőztük, de nem is süllyedt, azzal, hogy a bécsiektől kikaptunk. A magyar labdarúgás ma a mélyponton van. Mert. ha egy válogatott mérkőzés sorsa azon fordul meg, hogy a kó-l zépcsatár jó, vagy rossz .hangulat bán van-e, akkor .az . az égés: J labdarugósport értéktelenségét je- j lenti. Gyökerében ke.Tl a. kérdési megoldani. •— Nézzük csak a nőmet, példát. Ott nem vitatkoznak ma már arról, hogy az angol, vagy. a középeurópai rendszer a meg­felelőbb-e. A szakértők eldöntötték, hogy ««■J lyik a legjobb rendszer — az an\ golt találták annak — és ma. egésA ' Németországban minden edző ezt a rendszert tanítja, ezt játszatja. Fi­gyeljük csak jól meg, öt-hat. év múlva Németország 10 egy forrni erős válogatott csapatot tud maj< kiállítani, mert valamennyien ugyan úgy, helyesen tanulták a labdaru. gást. De ott nem fordulhat elő a sem, hogy az ifjúság fegyelmezen,, lenül viselkednék a pályán. — Ma könnyebb valamivel a hely­zet, nitnt a múltban volt, mert az MLSz és a JT, r két egyformán fontos szerv vezetése egy kézben van. tehát egységes az irányítása. Az é.i vállamon n>a f: Jelősség, hogy tudunk-e egy szebb, jobb jövőt teremteni a labdarúgásban Magyarországon. Bn bízom benne, hagy sikerülni fog. — Meg fogom oldani azt a kér­dést, hogy Magyarországon minden egye­sületben, minden játékosnak ugyanazt a rendszert tanítsák. Rá fogom, mert. rá akarom nevelni az ifjúságot arra. ■ hogy mindig, minden körülmények között sport­szerűen, úri módon viselkedjék és ugyanakkor a ti működéseteket is minden tekintetben, segíteni, támo­gatni fogom. A játékvezető nevelő, javító feladata ugyanolyan fontos, mint az egyesületi vezetőé és edzőé. Helyes volna, ha a titeket szidal­mazó közönség is tudomást szerezne arról, hogy ti ingyen, sőt anyagi ráfizetéssel látjátok el a. tiszteteket és hogy hetenként legalább három estét szenteltek a■ sportnak. Akkor talán nem- szidna, ha a csapata, el­len vagytok kénytelenek ítélkezni, hanem támogatná, a. munkátokat. — Még egyszer ismétlem: ki kell irtanunk a sportból ezeket a fe­gyelmezetlen, magukról megfeled­kező, sportszerűtlenül viselkedő fia­talokat és olyanokat kell helyettük nevelnünk, akikre a. magyar labda­rugósport jövőjét, felépíthetjük. Ha ez sikerül, ha az ifjúság becsülete­sen, úri módon, a. sportot szeretően, lelkesen, a sport szempontjait, szem előtt, tartva, fog futballozni, akkor elmondhatjuk majd, hagy a magyar labdarúgás elindult a fejlődés útján, akkor bizhatunk már benne, hogy szebb, jobb jövő előtt, állunk. B. Lázár lesz a Ferencváros jobbszélsője a Nemzeti ellen! Kiszely könnyebben megsérült Losoncon Kedden délután fél 4 órakor már csak Bíró TI. és Abrahám hiányzik (a. katonás- kodó Pálinkást nem számit.ve) a Ferenc- vários edzéséről. A többiek — hatalmas körben felállva ni játékot játszanak. A játék lényegre: a kör közepén (ejryúttal a játéktér közepén) áll eg^v szék, mellette pedig: Páuér gryűró. A já.r tikosoknak úgy kell á kör túlsó oldalán álló játékoshoz a labdát átrúgniok, hogy a. labda pontosan a szék fölött repüljön át. Ha a labda a széket találja el: nem baj. Hlavay edző kiadja a jelszót: — Aki bárom találatot ér el, ar mehet passzolni. Először Kiszelynek sikerül a ..mester­hármas". aztán Pósa mehet passzolni, majd gyors egymásutában a többiek. Közben megérkezik Ábrahám, majd Biró TIV végül megjön Tóth Lajos dr. is és mindjárt újságolja Hlavaynak: —• Most hallom, hogy Korányi I. le­szerződött a Nemzetihez. Hlavayra nagy gond pzakad a közlés nyomán. Kit állítson be jobbszélsönek a gyors, . technikás, kemény Korányi ellen? Amikor- ezt • kérdezzük az edzőtől, így válaszol: — Egyelőre még nem tüdőm. Talán Ortqtay, vagy Bíró IT. Azután látjuk, hogy a kapura lődöz- gető csatársor jobbs.:élén — Lázár küldi be a pompás labdákat, meg lő is ka­pura, még hozzá pompásan. — Lázárra nem góndólf, edző úr? ' Hlavay bevallja: — Dehosryüeoí! Igaz. hogy nár héttel ezelőtt, még nem volt. jó formában, de azóta sokat javult, Losoncon is jól ját­szott. Korányi ellen az ő jobbsrólre való beállítása lenne a legjobb megoldás. Ezek szerint tehát 1 Lázár játszik jobbszélsőt vasárnap. Kiszelvt és Sárost Ill.-at a.« edző alig tudja lezavarni a pályáról az edzés vé­gén. Mindenáron rugdalni szerelnének még. Kiszely újságolja levonulóban: — Losoncon kellemetlen sérülést szerez­tem a lábfejemen. Minden nap boroga­tom. De remélem, tndok majd tőle ját­szani a Nemzeti ellen. v (A Ferencváros ma déhitán pontosan 3 órai kezdettel a KSSE ellen játszik edző­mérkőzést. Ax OTT elnoKi tanácsa kedden délután 5 órakor ülést tar­tott. Az ülés este 8-kor ért véget. A tanácskozásról ezt a szűkszavú hivatalos jelentést adták ki: ..Az OTT elnöki tanácsának keddi ülésén folyó ügyek szerepeltek a napirenden.“ Értesülésünk szerint a tanácsülé­sen nemcsak folyóügyekröl, hanem Igen nagyjelentőségű intézkedések­ről is szó volt. Minthogy azonban ezekre vonatkozólag még semmiféle határozatot nem hoztak, a hivatalos jelentésben sem nyilatkoztak, róluk. Hidasi az Újpest Közép csatár jelöltje * ... 4 , Sxalay és Kállai szereplése Kérdéses, "Balog semmi esetre sem fátsxiK Közel háromheti szünet után jött; össze kedden délután az újpesti gárdá. Már aki egészsége* Balog, Szalay, Kállai és Aknavölgyi hiányzott. . Balog vidékén üdül és még a KK döntője alkalmával szerzett sérülését gyógyítja. Sasalay régi sérülése Bécsben kiújult. A fedezet kedden délelőtt a sporiszan a tó­riumban járt. Kreisz főorvos szerdára i« magához rendelte. A fedezetnek az ©col­leges kórházi beutaláshoz szükséget* ok­mányokat is magával kell vinnie! Kállai megjelent ugyan az öltözőben, do nem edzett. Mandulagyulladását már kihever­te, do addig uem szabad edzonie, amíg veseyizsgálatón át nem esik. Ez. ugyan­csak szerdán fog megtörténni. Aknavölgyi elfoglaltsága miatt maradt távol az. edzésről. A megmaradt rgészséges újpesti keret­ben a betegségek hírének hallatára na­gyon megnövekedeít a tartalékok edző kedve- Az eszményi 1 abdan’igó-időben le­folyt. edzésen részt vett Kármán, arc UTE szélső fedez© te is. Az ő játéka már tel­jesen biztos az Elektromos ellen. Temes csak a jobboldalon használható, így a vezetőség csak a végső esetben teszi be. Az a tapasztalat hogy kevés gondot for­dít. az ellenfél lefogására. De valószínű­leg mégis sor kerül játékára. Az edzésen tapasztaltak alapján az Újpest csapata még csak halvány körvonalaiban bonta­kozik ki. A -keddi, helyzet szerint így áll fel a csapat a Latorca-utcában az Elek­tromos ellcu: Sziklai Futó, Feketé —- Tenies, Szür.s, Kármán — Kocsis, Viucze. Hidasi. Zsengellér. Tóth. Ezt a csapatöeszeálHíási : elgondolást támasztotta, alá aa a taktikai gyakorlat, amelyet a Mészáros elképzelése, szerinti fedezetkor és támadósor végzett. A Te* ines, Szűcs, .Kármán fedezetkor élőit a Kocsis, Ádám, Hidasi, Zsengellér, Tóth csatársor játszott ogykápiira. Ádám beállításának nincs jelentősége, ő csak a hamarabb fel­öltözött Yi.nczét helyettesített©. Itt kü­lönösen a balszáraynak mout jól a játék. Az edző elképzelése az. hogy Kállai harcképtelenségo esetén Hidasi lesz a kö- zépesatár. Zsengellér pedig a balössze­kötő. Az edző bosszú keresztlabdákra biztatta a fiúkat. Sziics állandóan Tóthot, va.gr Kocsist indította rohamra. A szélsőkön meglátszott, hogy nincsenek ilyesmihez szokva. De biztatták magukat: — Majd vasárnap a Latorca-utcában furnni fog! Mi lesz Fintával ? (Hírek a Hungáriából) A Hungária keddi edzésén körül­belül égytucatnyi játékos és két edző vett részt. A megjelentek kö­zött volt továbbá Ftnta, mint ven­dég, valamint három érsekujvárl futballista, akik mindézideig isme­retlen okból Pestre jöttek edzést tartani. Részt vett továbbá az ed­zésen Ftnta is. akinek szerződtetés! ügye. már hetek óta húzódik. Meg­kérdeztük tőle, hogy tulajdonkép­pen mikor js dől már el a dolog. Kijelentette, hogy néki néni sürgős, de másrészt nem is tud hozzászólni a lényeghez, mert nem ismeri a két nagyegyesület közötti megállapo­dást. — A Ferencvárosnak . — mondta Finta — semmi szüksége rám, bi­zonyára csak meg akar tréfálni engem, hogy nem enged. Viszont a Hungária nem találja az írást, amely a megállapodást tartalmazza. így az én - ügyem, a levegőben lóg. Igaz, hogy ott nagyon jól érzi ma­gát. így szólt és visszasietett, hogy kapura, lövöldözzön a többiekkel. (A két edző: Feldmann Gyula és Schaffer tott.) Spéci szintén edzést tar­Vram, a Hungária másodkapusa! tegnap hosszú szünet után első ed­zését tartotta. Biró Sándor is kint' volt, ami kedden meglepő tőle. A bécsi mérkőzésről nem volt haj­landó beszélni. Kint láttuk Kardost is. * ­Feldmann edzőt, megkérdeztük, van-e terve a Taxisok ellen kiálló csapat összeállítását illetően és ha igen. mi az.. Feldmann azt felelte, hogy a már szokásos csapat fog kiállni. Finta ügye felöl érdeklőd­tünk nála is. — Nem tudom, mire várunk vele. A mi csatársorunkba, nagyon kel­lene egy ilyen lendület-ember, mint ö. Viszont lehet, hogy ezért nem engedi a Ferencváros. ■ tis Más újság nincs. TAVASZBA MARAD a . román—magyar válogatott kézilabda­mérkőzés. — Legjobb játékosaim egy­részt játékon kívül van, többen betegek. — mom ja Kovács Ernő szövetségi kapi­tány. — Kisérleti csapattal nem akarok kiálni ilyen fontos nemzetközi mérkő­zésre. Gidófalvy Pál dr.: a magyar labda­rúgás jövőjét“ „ Meg fogom oláani a Kérdési, tjogy Magyarországon minden egyesük Jetben, minden játéhosnaK ugyan- axt a rendszert tanítsáK"

Next

/
Thumbnails
Contents