Sporthirlap, 1939. november (30. évfolyam, 85-92. szám)

1939-11-04 / 85. szám

Ara 12 fill. 1*20 K . e.(szlovák) 6 lel • • • ©« (román) 2l/a dinár (jugoszi.) 15 pfennig (német) Franciaországban .. !-S» tr. Olaszországban .... J. _£, Ame rikában ........ i ( Előfizetési ara negyedévre: Belföldre ............... gjg p fe sakamerikábe .... «.— p Egyéb külföldre .... 8.58 V SZOMBAT 193$ november 4 XXX. évi 85. száaz Meg/elenik i szerdán és szombaton Sjísrkeszíísit ■ és kiadók!**, tali Budapest, TOL Bök® EsSlird-utca i. ez. ÓL isosw Talefoas íserkesztíségs .... 2—GS—S* Kiadóhivatal (e a a k délután » ......................... t-zsa-n la* élcte9 aeíaeezS 72. Poztsfióki Mk ► Klkopnok-a a győztesek? Győznek-e a vesztesek? (A vasárnapi bajnoki forduló műsora) — Ma nelccm, holnap neked! mondta egy ó-római közmondás­csináló, de nem számított arra, hogy a magyar NÉ kétszer év múlva olyan szeszélyes lesz,- hogy a köz ■nyondáoshat is. kikezdi. Most persze pirulna, ha látná, hogy csapataink bebizonyították: ,Jda nekem és két nap múlva is nekem.Akik vasár­nap győztek, győztek szerdán is, a szerencse többé nem forgandó s oda a futball dicsőséges bizonytalansága.. A győztesek győznek, a vesztes, kikapnak — az esélyek latolgatásá­nak nincs él telme. Most már csak az a kérdés, hogy mi lesz ott, ahol két győztes, vagy két vesztes kerül szembe egymással. Erre is könnyű telelni: ott döntetlen lesz. Vagy... Vagy lehetséges-e például, hogy az Újpest nem- veri meg a Taxiso­kat a Hungária-úlon t Ss olyan bizo­nyos, hogy a Törekvés legyőzi Kas­sán a Kassát! Úgy hitszik, mégis lehet elmélkedni a. mérkőzések sorsa felöl. Tegyük meg! Taxisok—Újpest Hangáiio-út. Ml. Vezeti: Jigner. Taxisok: Csikós — Aradi, Miklósi — Halasi. Tóth XI. Varga — Oűry, Takács II, Setföző, Szikár, Béres. Újpest: Sziklai — Futó, Fekete — Szalay, Balogh, Kármán — Adám, Vincze, Hidasi, Kállai, Tóth. A Taxi pontot vett el a Hungáriá­tól és pontokat a Fraditól. Ez van a mérleg egyik serpenyőjében. A spásikban az, hogy az Újpest nem tört le, de a Taxi Igen. A mérleg harmadik serpenyő j ében van tip­pünk; 1:1 az Újpest javára. Hungária—Haladás JBiingária-íU. 2. Vezeti: Nemeskéri. Hungária: Szabó — Kis, Bíró Négyest Turay, Sebes -— Béky, Vidor, Cseh, Kisuczkl, Titkos. Haladás: Baumann — Kálazi, Ka- Iotai — Pillér, Kiss, Kovács II —■ Szabó. Gazdag, Morócz, Marosi, Beraxa. A Hungária legutóbb kétszer győ­zött idegenben. Feltétlenül jobb, mint a Haladás, a kérdés csak az. hogy le t.udja-e győzni a saját pálya hátrányát. Taláh le. Tippünk: 5:1. Gamma—Szolnok Fehérvári-út. 2. Vezeti: Rubint, Gamma: Vági — Szebehelyi, Bze- t>eni ■ Király, Sós, Beretvás — Korányi ti (Fodor), Toldi, Sütő, Ta­kács, Kemény. Szolnok: Horváth — Barna, Kis- péter — Csabai, Szűcs, Selmeczi — Szántó, Nagy, Sárkány, Korom, Fa­zekas. „Harapós'' mérkőzés lesz, csak az a kérdés, hogy melyik csapat fog a íübe harapni és melyik a — másik­be,. A Szolnok gyengélkedik, a Gamma otthon játszik. Szerintünk f z elég a Gamma-győzelemhez, talán a Gamma szerint is. 2:1 arányú Gamma-győzelem lehetséges. MTá PÁLYA ■i HüNRÁR'A nö7ftPKŐRÍT November 5-én vasát nap déiiFán 2 orakor Hsagátia—Haladás Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte 12 órakor Szüikelaxi-Ujpss' Nemzeti Bajnoki mérkőzés elölte 10 óra' or MTX—Tatabánya MSB mérkőzés Kispest—-Szeged Kispest. 2. Vezeti: Lantos. Kispest: Boldizsár — Olajkár I, Önody — 'Ritkái, ?álai, Vjg — Kin­cses, Nemes, Olajkár II, Déri, Kalo- csay. Szeged: Tóth — Pólyák II, Paffal -— Baráti, Marosi, Bertók A- Gyuris, Harangozó, Lukács, Blhámi, Nagy. A mérkőző felek ne vegyék sér­tésnek: nagycsapatok immár. A ranglétra 2. és,3.‘helyén állnak. Küz­delmük erős lesz, a mérkőzés nyilt és nem latunk alapot a tippelésre.. Alapnélküli tippünk: 2:1 a pályá- vál3.sztó javára. Elektromos—Nemzet! Látorca-utca. 2. Vezeti: Kiás ti. E. Elektromos: Bakon — Pázmándy, Pákozdi — Kapocsi, Lengyel, Már- tonos —. Kozsáll, G. Tóth, Buzáasy, rckecs Hl, Pálinkás. Nemzeti: Havas ,— Korányi, Vágó — Túli, Balogh, Szalay — Kovács, Fínta, Klsalagi,, Jászberényi, Szeder. A Nemzeti legutóbbi győzelmére csak á legöregebb rókák emlékez­nek. Az Elektromos sem panaszkod­hat. Helyesebben: ók iá panaszkod­hatnak, mert az utóbbi időben gyenge a csapat. Határozott érzé­sünk, hogy a Nemzeti fog győzni 3:2 arányban. Figyeljék meg, hogy nem így lesz. ' Bocskai—Ferencváros Debrecen. 2. Vezeti: Antay. Bocskaié Vörös — Nádas, Janzsó —“Nagy';B5jMörérfieRésí—'KÍtótöf; Berecz, Turay II, Páli, Hárai. Ferencváros: Mentái — Pqlgár, Szoyka dr — Hámori, Sáros! III, Pósa — Bíró II, Sáros! dr, Kiszely, Horváth H, Berényi. Ez a mérkőzés a régi nagy Bocs­kai—Ferencváros mérkőzések emlé­két idézi fel. A Bocskai a Nemzeti ellen bebizonyította, hogy nagyot javult, a Ferencváros is hétről hétre erősödik. Az eredmény a döntetlen körül fog' mozogni, de közelebb a Fradi győzelméhez, mint a Bocskaié­hoz. Jóslatunk: 3:3. Tippünk: 3:2 á Fradi javára. Itassar—Törekvés Kassa. 2. Vezeti: Boronkay. Kassa: Jeles — Drab, Tomkó — Takács, Pásztor, Nepkó — Jurenkó Kertész, Vitéz;. Adám, Wltkovszky Törekvés: Kiss — Lörincsy, Bán leüti — Szűcs, Róják, Tagáayi — Horváth, Tóth, Készéi II, Zörgő Dóri. ............ A pesti csapatnak nagyobb gya­korlata van és jobb Is. Legalább két góllal. Ebből egv gólt leszámítunk az idegen pálya, egy gólt pedig a Kassa felfokozott lelkesedése miatt, így éppen 0:0 áz eredmény. Kassá kiegyezne ebben... 43 Ismét■ és nagyon szépen kérjük az urglcat.: játsszanak sportszerűen és ne feledkezzenek rá,cg a szabályokról. A férfiasságot ne tévesszék össze az embertelenséggel, a lelkesedést az erőszakkal, az Élet Érteimét a két ■ bajnoki ponttal és a labdát az ellenfél bokájával. Jó mulatóst kívánunk. Vitéz GInzery Dénes Belgrád után lemond A szövetségi kapitány csütörtökön az MLSz székházéban a belgrádi mérkőzés előkészületeivel foglalko­zott. Közben nem is ' titkolta, hogy az idei őszi válogatott mérkőzések sorozata és az azokkal járó munka kimerítette. Ezenkívül el is kedvet­lenedéit. Nem látja az; él játékosok­ban a szükséges fegyelmet és annak a munkának, szeretetnek a viszon­zását, amelyet ő eddig érdekükben és értük, jólétküért és megelégedé­sükért kifejtett.. A belgrádi mérkő­zésről való beszélgetés közben el­keseredetten legyintve mondta: — No, még ez a mérkőzés -és azután aíászolgája. Elég volt. A szövetségi kapitány bejelentése természetesen nem volt hivatalos és Ilyen hivatalos bejelentésről nem is tudnak az MLSz-ben. A kapitányhoz közel állók azonban szintén tudnak a kapitány lemondási szándékáról. A Belgrádot követő , .szakpari ámen* ti" vitában még részt fog venni vi­téz GInzery Dénes s ott fog beszá­molni rövid, de eseményekben gaz­dag kapitányi pályafutásának ta­pasztalatairól. . SZOYKA ÉS HÁMORI SZERINT nem lesznek „légköri zavarok" Debrecenben Isméi Fufc®”ekefe Újpesti gond: foogyan Kell látszani Zsengellér nélkül? a. Zsengelér sérülése új helyzetről így be.­DELELÖTTI TELEFON — Halló, itt Mészáros edző! — Mi - van á -sérültekkel! —- Most voltunk a szanatóriumban. Tóth Matyi is befeküdt csütörtökön este — Zsengéllért szórakoztatni. TI a már ö is kijön az edzésire. Szalay is itt volt. Vasárnapra ö is rendbejön. Mindketten játszhatnak. Kállaival sincs már baj. Szűcs Gyuri láza már csal: $7.61 Tíz napig fekszik a jár­vány kórháziján, tíz napig még lába­dozik, Talán még játszhat az ősszel. De inkább tavásszál. DÉLUTÁN A PÁLYÁN az újpesti gárda a kapu mögött han- cúrozott. A pálya gyepé tiltott pa­radicsom lett. (Kímélni kell a gyep- szőnyeget.) A csatárok után, előállott széliek: ADAM: Nekem. tulajdonképpen mindegy, hegy ki játszik bélül Az a fontos, hogy jó labdálzat Icapjak. Zsengellér labdáit már megszoktam, de majd megszokom Hidasi kiadá­sait is. VINCZE: Az Újpestben eddig is az összekötők irányítottak. Zsengel­lér végrehajtó közerf Volt. Most majd m,ás haji végre. Hidasinak még fej­lődnie kell, de azt hiszem, menni fog* HIDASI; Az én feladatom ■ a leg­nehezebb. Az Újpest legkiválóbb já­tékosát kell feledtetnem. Igyekszem megfelelni‘ ennek a nehéz feladatnak. KÁLLAI: Hidasit nehezebb lyukra tenni. Többet kell dolgoznunk. Há belejön a játékba, akkor majd könij- riyebben megtaláljuk öt a labda val. TÖTK III: Zsengellér kiválásával megnőtt a többi csatár felelőssége. Nekünk szélsőknek is többet kell lö­vésre vállalkoznunk Az .edzés, kedélyesebb részére tnáp szürkületben került sor. Ló-, TALIGA- fiS ' TEV EVERSEN VBÉN .vesznek részt a ját ékosok. A .verse nyeli eredménye: 1. Lóverseny: 1. Hidasi, lovagolt! Kármán, 2. Sziklai, lovagolta Vin öze. négy méterrel. Visszavágás: 1 Sziklai, lovagolta Vlncze, 2. Temes lovagolta- Adám. 2. Taligaverscnyr 1. Adám, vezette Te.mes, 2. Fekete, vezette Joós. Adám kézen Is a leggyorsabb a csapatban Teveverser.y: 1. Temes, nyaká­ban Adám. (Temes kitűnő tehernor- dónak bizonyult. Ezzel szemben Fe­kete féltávnál összerogyott Joös alatt. Nem csoda.) Az edzés kitűnő hangulatban ért véget. Csak Joós kedve romlott el, mikor megtudta, hogy kimarad a vasárnapi csapatból. ESTI TELEFON —- Holló) Zsengellér úr t — Halló, itt Zsengellér! — Hogy érzi magát! — Elég jól. Az éjszakát nyugodtan töltöttem. Sokáig beszélgettünk Tóth Mátyivál, aki egy napra a szobatár­sam volt. Ma itt járt, nálam Cseh Matyi, a Kispest csapata és a bá­tyám. Remélem, a fiúk jőkédvüek... Hej; ezzel a nagy gipsszel a lábamon is eljátszanék már... ­PEAC-ná!ya X!., Fehérvári-ü! 1B November 5-én, - vasárnap délután 2 órakor §ai»4ziÉö!? .Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte 12 órakor BEAí P. Juta amatőr baj coki méi kózóé A Ferencváros pénteki edzésén a zöld-fehér ‘játékosok közti) csak a katonáskodó' Kiss és a- betegeskedő Lázár hiányzott. Az összeállítás körül az jut. újság, hogy Hámori és Szoyka dr. vissza­került a. csapatba . s az amatörök közül csalt Zentál és Horváth II. Játszik Debrecenben. A . hivatalos indokolás: — A fiatal amatőrökét ki kellett próbálnunk ilyen könnyű mérkőzés seken, viszont a nehéz légkörű Booskai-mérkőséaen szükség ven Szoykóék rutinjára. * Az edzés után beszélgettünk Szoykával és Hámorival. — Sokszor játszottam már a Bocskai ellen Szegeden is. Debre­cenben is. — mondta Szoyka Kor­nél. — Sohasem vívtunk vele köny- nyü rrf' rícözést. Akármelyik csapat nyert, legföljebb egy- vagy kétgólos volt a különbséif. D’ebre'Céribén bi­zony nem a legkönnyebb légkör várjá az embert. Most különösen nehéz csatára Van kilátásunk a fel javult Bocskai ellen... Minden esetre örülök, hogy a „légkörre'* 1 2 való tekintettel visszakerültem a csapatba. Úgy hiszem, nem is lesz­nek „légköri zavarok“ sem Debre­cenben, sem a többi hátralévő mér­kőzésünkön . Hámorit ugyancsak a nehéznek ígérkező debreceni légkör miatt tették vissza a csapatba. — Amikor a Ferencvárosban be­mutatkoztam, éppen a Hungária csatársorával kerültem szembe. Ak­kor sem izgatott a légkör, miért izgatna éppen most ? Igaz, hogy még csak huszonöt-éves vagyok, de már eleget tapasztaltam és játszot­tam ahhoz, hogy mindenféle lég­körben nyugodt tudják maradni. A két tapasztalt játékos tehát njmgodtan várja a vasárnapi mér­kőzést. A zöld-fehérek szombaton délután fél 3-kor a Nyugati-pályaudvarról utaznak Debrecenbe, Tóth Lajos dr. vezetésével. Tartalék: Kiss. A Fe­rencváros megkérte a Bocskait, hogy a mérkőzést pontosan 2 óra­kor kezdjék. így már az S.04 órá-ü gyorssal vis.ézéjöhetnek Budapestre. fo!ti a Szcsctíé! Solti József és a Szeged FC között elvi megállapodás jött létre. Solti a közeljövőben szerephez jut a sze­gedi csapatban. ELMARAD A VAS.4RNAPRA TERVEZETT 50 KILOMÉTERE* GYALOGLÓVERSENY A MA VÁG eredetileg úgy ter­vezte, hogy vasárnap a, népligeti nagykórben 50 kilométeres gyalogló- versenyt rendén. Fénteken délben azonban közölte a MASz-szal, hogy a versenyre vonatkozó bejelentését visszavonja, mert nem tudja a kellő számú indulót biztosítani. Bgy-kéi versenyző kedvéért nem hajlandók a nagy előkészületet igénylő, versenyt megrendezni. De bejelentette, hogy az ötvehkilométeres gyaloglást még ébben a hónapban megrendezi. Elektromos-ná'va la’orcHta November 5-én, vasárnap délután 2 órakor Eieltrumoe-leffieii Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte 12 órakor Síekíroracs El.—URAK amatőr bajnok mérk es Ülőhely t.—, állóhely 1 —p*ng->. Gyrr- xlícUjegy 51 fülőr: A!) iliely IsOlfeye!!­-Tófth István mégsem m3§y Milánóba Az Eleklronnos eixőja marad A napókban vált ismeretessé, hogy Tóth István, az Elektromos edzője Olaszországba készül. Már kész szerződése Volt Olaszországba és úgy volt, hój|y hétfőn el is uta­zik. Egyelőre háromhónapi szabad­ságra. Az Elektromos bele is egyezett Tóth István kérésébe és úgy intéz­kedett, hogy Schmidt Ferenc vegye át az edzői teendőket. Tegnap azonban Tóth István váratlanul be­jelentette az Elektromos vezetősé­gének, hogy nem utazik Olaszor­szágba, lemondta, a kész szerző­dést, marad idehaza. Az Elektro­mos természetesen tudomásul vett? edzőjének bejelentését. Így. Tóth István marad tovább az Elektro­mosnál. A SZEGED FC LESZERZŐDTEÍT£ GYURIST A szegedi . profik új jobbszélsőt ■ szer­ződtettek a Zrirty! jobbszéisöjóttk. Gyo- :icnfik személyében. Gyuris > a Kiskundo­rozsmai PLE-bcn k ír?, fi ff labdarúgó pá­lyafutását. onnan kerüli ■ ■ fiaegedro.: a Zrínyibe'. (A Zrínyi az'áöyaeg.v'eéir.éte a Szegednek.) Gyuris lSjóveS gyerek- ős a szakértők szerint nagy . jiívo előtt áM. Egyébként Pólyák II. szereplésére mór saimit a 6*egedi vezetőség. Bognár ,ió,- tóka azonban bizony lilán, Majdnem .bi­zonyos,. liégy Gyűr is, a:; ép.éztrkerdíuy kerül a jobbszélre.

Next

/
Thumbnails
Contents