Sporthirlap, 1939. december (30. évfolyam, 93-101. szám)

1939-12-02 / 93. szám

% Ara 12 fűi. 1.20 k . . .(szlovák) 6 lei ..... (román) 2Va dinár gugoszi.) 15 pfennig (német Franciaországban ,. 1.50 ír. Olaszországban .... 1— I. Amerikában ................ 4 C. m Bl fiflictési éra negyedévre: Belföldre ............ 2.7* P ÍS szakamerlkába .... 4— P Egyéb Külföld*. .... 3.54 P SZOMBAT 1939 december 2 XXX. évi. 93. szára. Megjelenik! szerdán és szombaton Szerkesztőség 63 kiadóhiva­tal: Budapest, VIII- Kökk Szilárd-utca 4. sz. ül. ént- Telefon: Szerkesztőség: .... 1—415—90 Kiadóhivatal (csak délután 6 óráig) .................... 1—333—77 Le vélcím: Budapest 72. Postafiók: 57 EZ A HUSZONKETTŐ! ____ (Kik.vívják meg vasárnap az örök rangadót ?) Bond i kilépett a BYSC-bőí, belépett a WMTK-ba Boridi Miksa, sokszoros harmat- súlyú ökölvívó bajnokunk és válo­gatottunk levelet intézett a MöSz- höz. Ebben bejelenti, hogy a BV3C- böl kilép. Ezzel egyidejűleg a WMTK bejelentette, hogy Bondi a WMTK tagjai sorába lépett. (Bondi- nak, mint ismeretes, a MÁV fel­mondott. A kitűnő ökölvívó a cse­peli gyárban kapott alkalmazást. A WMTK bejelentése persze nem je­lenti azt, hogy Bondi a WMTK ököl­vívó szakosztályának a tagja. Átiga­zolásának kérdéséről majd a MöSz illetékes fóruma dönt.) z| jfelszámol a Ferencvárosi Versenypálya RT A "Ferencváros életében sorsdöntő szere­pet játszott a Versenypálya KT. Ez a ■részvénytársaság 3 saját filléreiből épi­1 tette ki az üUőiúti sporttelepét. -V B-j tribün ogy részének kivételével az 'egész] pálya, annak minden berendezése ennek a részvénytársaságnál; a műve. Most, miután a Versenypálya BT a hivatásál] hefej ez fő, megindult a társaság felszárno-1 Isise. A helyzet ugyanis az. hogy azl ÜUőiúti pálya minden felszerelési, be­épített tárgyával egyetemben a Székes- főváros tulajdonába ment már 19.>l-ben. Azóta a Ferencvárosi Torna Club csak bérlője a pályának, mégpedig 10 évre, azaz l'J4Tig. A Ferencvárosi Versenypálya TiT-nék, jnint időszerűtlen és dolgát végzett tőke- csoportosulásnak a felszámolása folyik. Megkérdeztük az egyik ferencvárosi ve­ié töt, mi lesz a részvényesek jogaival! — Majd az FTC fogja kielégíteni a rész- Tényesckeb —^ mon*iMt:^űyó^kozt^J-ó1^]^— A BOCSKAIBAN csak á balösszekötő posztja kérdéses Taxisok elleni csapatban. A vezetésé csak közvetlenül a mérkőzés előtt 'dönt. hogy Páli, Szilasi és Sándor közül ki fog játszani. Ha a pálya talaja nagyon csúszós lesz akkor minden valószínűség szerint Páll lesz a balösszekötő. A Taxi­sok személyében egyébként megint kék- eárga csapat vendégszerepel vasárnapfpa__ Debrecenben s így a Bocskainak újból mezt kell kölcsönkérnie. A múlt héten a Kassa ellen is ..idegen" mezben ját­szott a Bocskai. A kiabálás szurkolók szerint ezért nem ment a csapatnak játék. A vezetők azonban a mezdtabala ellenére is bíznak a Bocskai győzelmé­ben. 142 versenyző — 8 bajnoki címért Budapest ökölvívóbajnokságaiért vasár­nap este indul meg a harc. És itt, elöl­járóban, mindjárt megállapíthatjuk, hogy ilyen hatalmas mezőnye aligha volt még a bajnokságnak. Úgyszólván minden ökölvívónk ett lesz a szerítóban. A lég­súlyban 14, a harmatsúlyban 17, a pe­helysúlyban 21, a könnyüsúlyban 21, a váltósúlyban 20, a középsúlyban 21, a fél­nehézsúlyban 15, a nehézsúlyban, pedig 13 versenyző (összesen 142 ökölvívó) in­dul. Ez a hatalmas gárda egyhetes küz­delmet vív a bajnoki címekért. A küz­delem előreláthatóan nagyszabású lesz. Az elmúlt évben a következők voltak Budapest bajnokai: légsúly: Bodány BVSC. bantamsúly: Bogá^3 BTK, pe­helysúly: fizqbó BVSC, könnyüsúly: Kaltenecker BTK, váltósúly: PetrO BTK középsúly: Jákiis BSzKRT, félnehéz Súly: Szigeti FTC, nehézsúly: Sárköz (MAC. Az OTT vándordíját a BTK nyer te, nz egyesületi pontversenyben pedig : BV3C győzött -16 ponttal. Ha a mértani viadal esélyéit boncol­gatjuk, azt látjuk, hogy' Podány a lég- súlyban még mindig a legerősebb, leg­veszélyesebb ellenfele: Zseni. A har­matsúlyban Bogács és a debreceni Varai között várjuk a bajnoki döntőt. Frigyes­nek a pehelysúlyban már több egyen­rangú és főleg veszélyes ellenfele van. így az újra szorítóba lépő Monfera BTK. a MAC-ista Marácsi és a gép­gyáriak Csutja keserítheti meg az éle­tét. A könnyüsúlyban a BVSC két csil­laga. Vojnovics és. Mitterer okozhat kel­lemes meglepetést. Kaltenecker viszont ismét bajnok akar lenni. Német 3f. MPSE a. ,,setét ló’' a mezőnyben. A jó formában lévő _Mdnditól nehezen vehető él a váltósúly bajnoksága, bár a főisko­lai világbajnok, a műegyetemista Korá­nyi alaposan elbánt vele <földreküldte) a legutóbbi válogató mérkőzés során. Kíváncsiak vagyunk, hogy Mándi tart­ja-e az olaszok elleni formáját, vagy Korányi niég javult-e azóta? A végküz­delembe Szalai MAC. Molnár MA VÁG, \Bráth WMTK és főleg Deli MPSE igen lkomolvan szólhat bele. \ A középsúlyban — ha indul — Szólal MAC igen erős csatát vívhat Jdkitssal BSzKRT. A lefogyasztott Bittér a BTK, a WMTK két versenyzője, Búza és Nyí­rott, nem különben az ifjúsági bajnok­ságot nyerő Kasa MAVAG verekednek a döntőbejutásért. Csontos elől is végez­het, ha — Jdkitssal már az előmérkő- zések során nem kerül össze. Jizigeti FTC még mindig egyedural­kodó lehet a félnehézsúlyban. Itt ,,egy hiba” lehet, hogy Jászai ebben súlycsoportban is elindulhat. Akkor pd dig alaposan fel kell kötnie Szigetinek — a kesztyűjét. Szolnoki, Rideg (mina kettő BSzKRT) és Györfi MAVAG tárj tozik még Szigeti veszélyes ellenfelei közé. A nehézsúlyban a sokat pihentetett Nagy BVSC idegei annyira rendbejöhet^ tek, hogy Komolya FTC, Trummel- Turcsányi (Lapterjesztők), Szolnok\ BSzKRT, Vadász BVSC indulása esetén is első lehet. A mérkőzések vasárnap este hat óra­kor a Műegyetem nagy tornatermében! kezdődnek. 20.000 pengő segélyt kap a Ferencvárosi Torna Club a fővá­rostól Hiteles ,forrásból nyert értesülé­sünk szerint a Ferencvárosi Torna Club segélykérését kedvezően fogja elintézni a főváros. A legközelebbi közgyűlés műsorán szerepel az az indítvány, hogy a Ferencvárosi TC részére 20.000 pengő segélyt adjon a székesfőváros. Az indítvány több­sége biztosítottnak vehető és így az FTC lényeges anyagi segíts íog részesülni a közeljövőben. Végleges .* Ábrahám véd a Hungária ellen Rangadó-hírek a Ferencvárosból A Hungária elleni örök-rangadóra készülődő Ferencváros pénteken délután erőnléti edzést tartott. Az edzésen kiderült, hogy: 1. Sárost dr. már csaknem telje­sen egészséges. Két kilót fogyott Vifíyan a hét eleje óta, de azért az edzésen egészen jól mozgott és erőn­léte is rohamosan javul. I 2. Kiss, a csatársor egyik „ujon- rca" pihenten, frissen várja a vasár­napi mérkőzést. Nála ez azért ör­vendetes, mert szolgálata a közel­múlt napokban kissé kifárasztotta 3. Guetvai bokája, egyre keveseb­bet ,.rendetlenkedik" s a fiatal bal- szélső biztosan játszik vasárnap. 4. Ábrahám fog védeni a Hungá­ria ellen. Dimény edző szerint a nem teljesen egészséges Pálinkásra nem bízhatják a kaput ilyen fontos mérkőzésen. (Abrahám. beállítása (nem jelenti azt, hogy a következő Ujj (mérkőzésekén is biztosán ö véd majd.) s Egyéb hírek: Nagyszert! húzásnak tartják a Fradi berkeiben a Szoyka dr.—Pol­gár cserét. Azt mondják, hogy sok­kal jobban fog játszani a védöhár- mas ebben az összeállításban, mert Szoyka otthonosabban mozog a jobb oldalon, Polgárnak viszont mindegy, melyik oldalon játszik. Az FTC-páiya péntek délutánig elég jó állapotban volt. (Hála az elmúlt vasárnapi ,.szabadnapjának"), Ha vasárnap délig nem esik, nem is lesz baj a talajjal. _____■ Fj yárfad gyurka! (nem is. IjijnrUa, hanem Qúnős...) A Ferencváros erőnléti edzésein a leg­szorgalmasabbak közé tartozik Paucr János, a zöld-fehérek népszerű gyúrója. A legnehezebb gyakorlatokat is együtt végzi a játékosokkal és mire a fiúk fá­radtan, kiizzadva érkeznek be az öltöző­be, majd a fürdőszobába, Pauer mester már ,,beöltözve”, felgyürkőzve várja Őket a gyúrópad mellett. Pénteken délután Pauer elkésve érke­zett é3 így az edzésen már nem vett részt. Benn az öltözőben beszélgettünk vele. — Sok volt a dolog a MÁV -gép gyár­ban. ahol délelőtt, dolgozóm, — magya­rázta a késés okát Pauer. — Az én ma délutáni műsoromon ezért ma már csak a gyúrás szerepel. — Gyúrt már meg játékosokat rang­adó előtt? — kérdeztük. — Még nem. Ebben a tekintetben újoncnak számítok, mert rangadó előtt még nem gyúrtam meg a ferencvárosi játékosokat. Egyszerűen azért nem, mert a tavasszal lesz egy éve, hogy idekerül­tem a Ferencvároshoz a azóta még nem játszottunk nagycsapattal. Azazhogy . . . Hiszen a Kispest legutóbb éppen velünk szemben bizonyította be, hogy nagy­csapat. Szóval, eddig csak a Kispest­meccs számított rangadónak, amióta én gyúrom a fiúkat. — Változtat valamit a« gyúrási mód­szeren, az örök 7*angadőra való tekintet­/ tel? Van a játékosoknak különös kíván­sága a gyúrást illetően ilyen fontosabb, nagyobb mérkőzések előtt? Pauer tagadólag rázza a fejét. — Bőr nagyon jól tudjuk. hogy az őszi idény legfontosabb mérkőzése előtt állunk, a gyúrásmódszeren semmiféle változtatást nem csinálunk. Éppenúgy és éppenannyi ideig gyúrok meg ma is minden játékost, mint — mondjuk — a Kassa elleni mérkőzés előtt. — Melyik játékosnak van a leghos­szabb ideig tartó gyúrásra szüksége? — Jóforán mindegyik játékosnak kű- lönbözű idejű és erejű gyúrás kell. Pol­gárnak, meg Kiszelyyiek például kiadó- sabb gyúrásra van szüksége, mint Pósá- nak. Sárosi dr. is szereti, ha hosszabb ideig gyúrom. Egyébként ö az a játékos, akit mindig a leghosszabb ideig gyúrok. Nem hiába neki van a legkidolgozottabb izomzata a játékosok között! Pawer-mester már több, mint 21 éve űzi a gyúrás nagy tudást és lelkiismere­tességet igénylő mesterségét. Az MTK- ban kezdte (az atlétákat és a labdarúgó­kat egyaránt gyúrta), tlsévi munka után az NSC-be ment s közel egy évtizedes ottartózkodás után került a zöld-fehé­rekhez. Azelőtt maga is játszott, három­négy csapatban is megfordult. .Éppen ezért különösen jól tudja, hogy a gyú­rásnak milyen fontos szerepe van a já­tékosok életében. — A gyúrás éppen olyan fontost mint maga az edzés. Megtörténik, hogy néha egyik-másik játékos kedvetlenül azt mondja, hogy neki ma -nincs szüksége gyúrásra, mert fáradt. Ezeknek mindig külön meg kell magyaráznom, hogy a fáradtságukat éppen a gyúrás fogja ha­marosan eltüntetni. Edzés után okvet­lenül kell a jó meleg fürdő, azután jö­het a gyúrás. Azok a játékosok rend­szerint a legfrissebbek és a legruganyo­sabbak, akik a legszívesebben fekszenek a gyúrópadra . . . Pauer az évek során rengeteg, Buda­pesten játszó külföldi válogatott csapat­nak volt az alkalmi gyúrója. Ezenkívül nyolc éve a magyar ökölvívókat is ő gyúrja minden fontosabb mérkőzésük előtt. Állításait tehát hosszú évek tapasz­talatai támasztják alá. Úgy látszik, a Ferencvárosnak jó ideig nem lesz gond­ja gyúróra. Pauer roppant, szereti a fe­rencvárosi játékosokat, nemcsak őket, hanem szinte minden izomszálukat jól ismeri. — Ez az első „örök rangadóm !fi — ismétli. — Szerelném, ha olyan ered­ménnyel végződne, hogy az az én emlé­kezetemben is örökké megmarádna. Kellemes emlékként.... Most egymásután jöhiiek be az öltöző­be a játékosok. Polgár leveti magát a fapadra. — Gyúrjad, Gyurka! - - mondja Pauer- nak. És a gyúró, ha Honi is Gyurka, megkezdi a gyúrást. WASUTAS-PÁLYA December 3-án vasárnap délután fél 2 órakor Szeged­Újpest rangadó mérkőzés almár készenlétben Kis beteg, nem edzett pénteken Pénteken délután a Hungária ed- ;ésére utaztunk kifelé Mándik Be­ával. A temető előtt kisütött a nap. Mandik boldogan sóhajtotL: — Lám, a nap is ránk süt! Azután szomorúan folytatta: — A baj áss, hogy a. Ferencvá­rosban is ezt mondják és nem lehet tekontrollálni, kinek var. igaza, (Az edzésen) nagyon könnyű, mondhatnék „lepke- könnyű" munkát végeztek a játéko­sok. Szabó kivételével, aki délelőtt ;dz, mindenki jelen volt. Csak Kiss nem vetkőzött neki: — Meghűltem és tegnap még lá­zas voltam. Most kímélem magam. A rajtgyakorlatok közben Brült elnök igy szólt Cseh Matyihez: — Csak azt érném már meg, hogy Kalmárig lehúzza, Matyi fiam! Cseh nevetett és valamit mondott, imiben előfordult ez a szó, hogy: vasárnap. (Kalmár) i Hungária, tartalékja vasárnap. Feldmann Gyula edző ezt mondta: — Kis biztosan játszik. Csak Béky játéka kétes, bár komoly ígéretet kaptunk, hogy vasárnap rendelkezé­sünkre áll. Minden eshetőségre ne. szenlétbs helyeztük Kalmár Jenöt. ö minden poszton használható, ha éppen szükség lesz reá. (Végül az elnök) mondását kell még idéznünk. Brüll Alfréd Így méltatlankodott: ■. — Érdekes, senki sem említette még meg a Hungária előzetes kifogásai között, hogy végül is Müller nélkül, tehát erősen tartalékosán játszik a Hungária. Elvégre Müller mégis , csak világhírű csatár. (Turay József) az edzés befejezése után igy köszönt 1 Feldmanntól: — Ne is mondja Gyula bácsi, tu­dom, hogy értekezlet lesz fenn a klubházban. Fogadjunk, azt is tu­dom, nekem mi lesz a feladatom vasárnap. Azután nevetve fordult felénk:, — 'A sajtónak nem árulom él, csak majd a győzelem után. Mindebből az következik, hogy a Hungária remek hangulatban, jó­kedvűen készül az örök rangadóra. ,-------------------■ ----------- ---------------------------------------­Ab rahám - Szoyka dr., Polgár -> ]71 Szabó - Kis (?), Bíró - Négyesy, Hámori, Sárosi B„ Pósa - Bíró D., /__ Turay, Sebes - Béky, Vidor, Cseh, Kiss, Sárosi dr., Horváth, Gijetoai j / tt Dudás, Titkos - Tartalék: Kalmár FTC-páiya IX.. Üllöi-fif 129 J December 3 án vasárnap délután fél 2 órakor Mib­iipii rangadó mérkőzés előtte fél 1 órakor Kölyök-mérkőzés TÖR EK VÉS-PÁLYA WHBW Bihari-utca aflM&jla December 3-án vasárnap délután fél 2 érakor Tirekvés-Kispe$t Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 12 órakor Törekvés II.—Hargita amatőr bajnoki mérkőzés

Next

/
Thumbnails
Contents