Sürgöny, 1865. június (5. évfolyam, 125-147. szám)

1865-06-01 / 125. szám

bergí, hatvaü-miskolczi, s a budapesti közúti vaspálya­vállalatokhoz való csatlakozásról emlékezett meg. A közgyűlés tudomásul vette a jelentést s az em­lített vonalokhozi csatlakozást elvben el is fogadta. Az elnök, a közgyűlés beleegyeztével kinevezte a számvizsgáló bizottmány tagjait. Rendes tagok: Giczey Sámuel, Auer Lajos, Jelűnek Mór. Póttagok: Wrchows- ky Mihály, Brunner József és Liechtenstein Lajos. Midőn már-már a szavazáshoz fogtak volna, az el­nök sajnálattal jelenti, hogy egy most érkezett levél ér­telmében, Kohen Jakab ur, súlyos betegeskedése foly­tán igazgató-tanácsosi állomásáról lemondani kénysze­rül, s igy már most a 3 bécsi tagon kiviil még egy pes­tit is kell választani. Erre Fluck Ede hétszemélynök elnöklete alatt sza­vazat-szedő bizottmány küldetett ki. A délután 5 órakor folytatólagosan tartott közgyű­lésen lett a választás eredménye kihirdetve. A kilépett 3 bécsi igazgató-tanácsos helyett megválasztattak: Bau­er Tivadar 268, Wertheimer Fülöp 186, és Torkos Pál 182 szavazattal. Kohen Jakab helyett: Kohen Károly 152 szavazattal. Vájjon a mai közgyűlés megnyugtatta-e a részvé­nyeseket s az üzlet-világot ? azt a közel jövő fogja meg­mutatni. Külföld. ANGOLORSZÁG. A felsöházban az Abyssiniá- ban lévő angol consulon, s angol alattvalókon elköve­tett bántahnak egy oly vitát idéztek elő, mely a kormánynak 1 szavazattali megveretésére adott alkal­mat. Egy oly indítványról volt szó, melyet C h e 1 o n s- f o r d lord az említett ügyre vonatkozó iratok előter­jesztése iránt terjesztett elő. A jelenleg Londonban mulató brabanti herczeg múlt csütörtökön látogatást tett Palmerston lordnál, s vele hosszas értekezletet tartott. Jul. 13-ról beszélnek, mint a parliament feloszla­tása végett kitűzött napról; azonban általánosan azt hiszik, hogy az később fog történni. Annyi bizonyos, hogy a parliament tüstént föl fog oszlattatni, mihelyt ezt a közügyek megengedendik. Mint mondják, az uj parliament jövő novemberben fog összeülni; a kabinet biztosan tudni akarván, hogy vájjon bir-e, vagy nem nem az ujonan választott alsóház bizalmával. FRANCZIAORSZAG. Az algiri izraeliták a csá­szárnak egy föliratot nyújtottak át, melyben azon gyak­ran kifejezett óhajtásukat ismétlik, miszerint franczia polgárok méltóságára emeltessenek föl. Mint állítják, a franczia kormány komolyan kielégitni szándékozik ezen méltányos kivánatot, s kedvező szellemben oldani meg ezen kérdést, mely Algir jövőjét a legnagyobb mérvben érdekli. Egy Algírból máj. 27-röl kelt sürgöny szerint, 26-kán d. e. a császár a „Solferino® hajóra ment, s mi­után jutalmakat osztott ki a hajóraj tisztjei közt, ama fregátot látogatá meg, mely az olasz hajóhad admiráli lobogóját hordja. 27-kén Algírból — az összetódult rop­pant0számú európai s muzulmán lakosság lelkesült üdv­kiáltásai közt — Philippevillebe indult. A kikötöbeni összes hajók, s az olasz s franczia pánezélos-hajórajok föl voltak díszítve, s a tengerészek hurráh-kiáltásokkal üdvözlék a császárt. A hajók s erődök ágyu-lövései vá­laszoltak ama kiáltásokra. A napfényes idő még inkább növelé ezen megható látvány nagyszerűségét. A csá­szár elindulásakor igy szólt az algiri polgármesterhez : „Teljes bizalommal távozom el Algir jövőjében, s mély hittel annak jövőbeli felvirágzásában.® A tuniszi bey által a császár üdvözletére külde­tett követség S i-T a y e b a , a beynek 39. éves test­vére, S z é 1 i m tüzér-tábornok, s R a f f o gróf tá- tmrnok, a bey első tolmácsából áll. A követség fejének A 1 i bey, a bey fia- s trón-örökösnek kellett volna lennie; ő azonban az elindulás perczében megbeteged- \ én, a bey testvére által helyettesittetett. A tuniszi kül­döttség a franczia kormány által rendelkezésére hely­seit „Activ® aviso-gőzösön indult útnak. A „Patrie® levelei szerint a császár Algírból Tou­lon felé utaztában Ajaccióban meg fog állapodni, azon emlékszobor megszemlélése végett, melyet Corsica la­kosai legközelebb családjának emeltek. A törvényhozó-testület máj. 27-kéD 212 szavazat­tal 14 ellen elfogad á a megye-fönöki tanácsokra vonat­kozó törvényjavaslatot. Erre az ideiglenes szabadlábra helyezés iránti törvényjavaslat tárgyalására tért át. Az általános vita bevógeztetvén, a részletes vitának hétfőn kelle megkezdetnie. A „Patrie® szerint Élőin, Miksa csá­szár kabineti főnöke, legközelebb Párisba érkezett, fe­jedelme állal megbízatással küldetvén a franczia kor­mányhoz. A „France“ szerint W o 11 tábornok, Miksa csá­szár első hadsegéde, szintén Párisba érkezett; határo­zatlan időre szabadságot nyervén, megrongált egéssé- gének helyreállítása végett. OLASZORSZÁG. Mint Ravennából máj. 27-röl ;ik, ott a Dante sirja mögött fekvő kápolna le- rontási munkálatai folytán, ama reggel fölfödöztetelt a költő csontjait rejtő koporsó, 1676-röli kelettel ellátott latin föliratokkal. A város nagy lelkesülésben volt. A florenczi lapok következő, Rómából kelt sür­gönyt közölnek : „Revei gróf félhivatalos küldetése teljesen si­került. A politikai alkudozások folyvást tartanak. A pápa s a király közti concordatum-terv 25 czikkböl áll — a titkos czikkeken kívül. Az összes kath. hatal­mak föl fognak hivatni, az ezen tényhezi csatlako­zásra ; Spanyolország már nagyrészben csatlakozott; most Portugáliái, s az austriai s német államokkal alku­doznak. SPANYOLORSZÁG. Mint Madridból máj. 27-röl jelentik, a „Correspondencia® szerint a pénzügyminis- ter fölhatalmaztatott arra, hogy a ministeri tanács hely­benhagyása alá terjesszen egy jelentést, Spanyolország külföldi hitelezőinek követelései iránt. A cortes-gyülés múlt szerdai ülésében egy oly tag interpellatiójára, ki kárhoztatá a turini spanyol kö­vetségnek Florenczbe át nem helyeztetését, a külügy- minister igy válaszolt: „Képviselőnk, ki még Turinban volt, szabadságot kapott, hogy Spanyolországba jöhessen ; ő már útban van, 8 addig, mig vissza fog indulni Olaszországba, lesz időnk határozatot hozni rendeltetési helye iránt. Azonban azon kérdés, hogy vájjon Spanyolország kép­viselője Turinban legyen-e, vagy Florenczben, nem nagy fontossággal bir. Egyébiránt ezen kérdés még nincs eldöntve; azonban a status quo megváltoztatása, s annak előre megítélése nélkül, hogy minő eljárás fogna az ország érdekében állani, némely általunk már tett, s netalán még teendő reclamatiók következtében, megtörténhetnék, hogy képviselőnk Florenczbe mene­tele czélszerünek fog találtatni. Hozzáteszem, mikép a kormány épen nem feledkezett meg azon időről, mely még hátra van, a sept. i 5-ki egyezmény végrehajtása iránti határidő lejártáig. Az alkudozások folynak; azon­ban lehetetlen e tárgyban bármit is mondanom. Mi fönntartjuk a status quot, azt vélvén, hogy még nem ér­kezett el a perez, uj politika fölavatására. Mi nem va­gyunk Olaszországnak ellenségei, sőt inkább óhajtjuk ezen népnek boldogságát, mely oly nagyszerű történet­tel bir, s mely annyira megérdemli kortársai becsű- lését.® OROSZ-LENGYELORSZÁG. A sz. pétervári la­pok leírják Murawieff utóda, Kaufmann tábor­noknak Vilnábani beigtattatását. E szerint ö magához hivatván az összes testületeket, s az összes osztályok képviselőit, a kath. papságnak szemére veté a lengyel fölkelés alatti eljárását; a népnek s a parasztoknak kijelenté, hogy az orosz kormány a legatyaibb kor­mány, s a nemeseket arra inté, hogy példát adjanak az orosz föhatalom tiszteletére. „Emlékezzenek meg önök® — úgymond — kötelességükről, és sohase feledjék el, hogy ama tartomány, melyben laknak, orosz tartomány. Ezért gyermekeik nevelésének más irányt adjanak önök, mely inkább öszhangzásban álljon a kötelesség­f jei, s a történelmi s politikai igazsággal, s azokból köte- ességükhöz, törvényes fejedelmük- s hónukhoz hü orosz polgárokat alakítsanak. Csak ily eljárás által sike- rülend önöknek kiérdemelni az orosz nép a nemesség bizalmát, mely utóbbiak — higyjék el önök — egész készséggel kezet fognak önöknek nyújtani.® GÖRÖGORSZÁG. F. hó 26-kán kezdettek meg a követ-kamrai választások. A szavazást megelőzött ma- nifestatiókban az egyetlen Nauplia városa nyilvánított az uj királyság irányában ellenséges érzületet. Ott több köztársasági falragasz volt olvasható ; azonban ezen tüntetés az egész országban kárhoztatásra talált. Emlé­kezhetünk rá, hogy 3 év előtt Nauplia adott jelt az Ottó király elleni lázadásra. Egyébiránt Athéné város­ban csak a legkevésbé fölvilágosult osztály viseltetik ellenséges indulattal a kormány iránt, mely osztály ki­sebbségben van. Mint Athénéből máj. 26-ról jelentik, a választá­sok az egész királyságban ama napon kezdettek meg, s hétfőn kelle bevégzödniök. Az uj kamrának jun. 9-én keilend összeülnie. AMERIKA. A „Patrie®-nak Mexicóból apr. 24-röl kelt sürgönyei szerint, P o t i e r ezredes Yanicocónál megtámadó R e g u 1 e s-nek 3500 főnyi hadtestét, s azt teljesen szétverte. A dissidensek elszéledtek, mi­után 5 órán át üldöztettek, a szakadó eső daczára. 500 emberük lett harczképtelenné. A francziák vesztesége jelentéktelen. A huszárok sokat tettek a nap sikerére. A 81-dik sorezred, s a belga század igen fényesen vi­selték magukat. A „Mémor. diplom.® szerint, midőn Lee capi- tulatiójának hire Mexicóba megérkezett, Miksa császár — ki akkor Orizabáhan volt — saját kabineti főnökét, E 1 o i n t tüstént Washingtonba küldó. Ezen lépés Miksa császár részéről azon szándékra mutat, mi­szerint mindent el akar követni az Egyestilt-Államok- hozi közeledés kieszközlésére. Ugyanezen lap szerint Johnson elnök leg­utóbbi utasitásai B i g e 1 o w-nak az Egyesült-Álla­mok párisi követének meghagyják, hogy a franczia kormányt határozottan biztosítsa az iránt, mikép a wa­shingtoni kabinet szilárdul el van tökélve, a legszigo­rúbb semlegességet tartani s tartatni fönn Mexicó irá­nyában, mely jelenleg Francziaország oltalma alá van helyezve. Táviratok. P á r i s, máj. 30. Hirszerint a császár Ajacciot meg akarja látogatni. A katholicus párt számos nota- bilitásai, kik eddig a tuileriákban meg nem jelentek, a császári levél folytán a látogatásra magukat beje­gyeztették. Madrid, máj. 29. Rios Rosas a congres- sus elé az egyetem összes tanárainak egy kérvényét terjesztette C a s t e 1 a r isméti behelyezése végett. Páris, máj. 30. Napoleon herczeg Írásban átküldte a császárnénak elbocsátási kérelmét, mire ez nagyon engesztelöleg válaszolt. Több képviselők csat­lakozási látogatása a levél alkalmából Cassagnacból Gamier által inditványoztatott. A herczeg biztosit, hogy elbocsási irata a „LaPresse“-ben tudtán és akara­tán kivül jelent meg. Az államministernél tegnap tar­tott értekezleten azon tanácskoztak, vájjon a röpirat alakjában megjelenendő beszéd kibocsáttassék-e ; az első kiadás, bélyegtelen lévén, elkoboztatott. Napo­leon herczeg a Bonaparte család történelmének első kötetét nyomtatás alá adta. Berlin, máj. 30. A követek-háza, a königs- bergi hirlap-szerkesztök kérvénye alkalmából, az igaz­ságügyi bizottmány indítványára^ azon határozatot fo gadá el, „miszerint az 1851. máj. 12-ki törvény átvizs­gálása, s a politikai- és sajtópereknek az esküdtszékek részérei visszaadatása sürgetöleg szükséges.® Kiel, máj. 30. Az itteni lap arról értesül, misze­rint a föpolgári hatóság a tartományi kormányt fölha- talmazá arra, hogy a porosz tengerészeti ministerium nak, a nyugati partoni fölmérési munkálatok végett, a földirati viszonyokra vonatkozólag, a létező tudósításo­kat rendelkezésére helyezhesse. Bukurest, máj. 29. Az államtanács elhatáro zá, hogy Herz Adolfnak — ki — mint több londoni s párisi bankárház képviselője, egy év óta itt tartózko­dott, engedély adassák egy jegy-banknak Bukurestbeni fölállítására. Pár is, máj. 31. Miksa császár kabineti fő­nöke, Élőin Washingtonból ide érkezett. Johnson vonakodott őt elfogadni. Miksa császár Orizabában mulat, s hirszerint a koronáról lemondani szándékozik, ha az unió folyvást megtagadná a mexieói császárság elismerését. (P. Ll.) « Gazdaság, ipar és kereskedelem. Nagyvárad, máj. 23. T. búza 2—2 ft 80 kr, kétszores 1 ft 50—80 kr, rozs 1 ft 30—50 kr, árpa 1—1 ft 20 kr, zab 90 kr—1 ft 10 kr, tengeri 1 ft 50—70 kr, borsó, lencse, bab 4 ft, köleskása 3 ft, burgonya 1 ft 40 kr, lángliszt 8 ft, zaemleliszt 6 ft, fehérliszt 4 ft, barnaliszt 3 ft 50 kr, széna 1 ft 40 kr, szalma 70 kr, 12 font zsupszalma 70 kr, 3 font, alomszalma 3 kr, tűzifa 10—12 ft, marhahús 16 kr, öntött gyertya 36 kr, lámpaolaj 30 kr, ó-bor 24 kr, nj-bor 14 kr, pálinka 14 kr, 30 %-os gabonaszesz itezéje 16 kr. Békés, máj. 27. Lisit 5 ft, muntliszt 5—8—12 ft, zsemleliait 4—5 ft, marhahús fontja 6—12 kr. A gabnane- müeknek kelendősége nincs, behozatal nem történik. Pápa, máj. 26. Tisztabuza 3 ft 20 -3 ft 40 kr, rozs 2 ft 40 kr—2 ft 50 kr, árpa 1 ft 50 kr—1 ft 60 kr, zab 1 ft 20 kr—1 ft 40 kr, kukoricza 1 ft 60 kr—1 ft 80 kr, szín­házt 8 ft 50 kr, zscmleliszt 4 ft, széna 1 ft 20 kr, marhahús 16 kr. — Estéken, máj. hó 25—26—27-kón több óráig tartó eső volt, mely a vidéken is elterjedett. — Szigetvárról tudósítanak, hogy máj. hó 26—27-kón nagy záporesö volt Verőczemegyóben s a magyar Dráva-part hosszában, hol leg­inkább zab, tengeri s kétszeres búza termeltetik. = A jelen száraz időszakban, midőn a mezei gazdák leghőbb óhajait az képezi, hogy az ország minden vidékeit az egek áldása, az eső bárminél előbb meglátogatná, szükségesnek tartjuk, az eddigi esőzéseket feljegyezni. Mindenekelőtt Buda­pestet és környékét máj hó 26. és 27-én örvendeztette meg az eső, mely zivatarral kezdődött, melynek utóbbika 7 órakor estve kezdődvén, bőséges eső követte. Éjjel is huzamosan esett. Az első vihar helylyel-közzel jéggel vegyült volt, de az általa okozott károkról eddig mit sem hallani. A máj. hó 27-ki eső délután 3 órakor kezdődvén, mintegy 25 pcrczig tartott, mely után az idő szépen kiderült. — E g e r bői azon tudósítás érkezett, miszerint máj. hó 24. és 25-kének éjjelén 5 óra hosszáig tartó eső esett, mely egészen a Tisza-vidékekig húzódott. — Pécsről azon távirati tudósítás érkezett, hogy máj. hó 25 nek éjjelén vihar támadt, melyet 4 óra hosszáig tartott eső követett. A 8 óra 30 perczkor feladott sürgöny még hozzáteszi: „Egy óra óta tartós országos eső.® — Kó­láról, máj. hó 26-ról a Lloyd hoz következő tudósítás ér­kezett : Ma délelőtt felhőszakadásszerü eső esett, nagy zivatar­tól és jégesőtől kisérve, utóbbi meglehetős károkat okozott. Az eső tartós volt s messzeterjedő. = Balassa-Gyarmatról, máj. 26-káról tudósítanak, hogy két hónapos szárazság után, végre ama nap éjjelén 8 óráig tar­tott országos eső volt, melynek következtében minden növény­zet felüdült s a gazdák ismét jó reménynyel kecsegtethetik ma­gukat. — Nagy-Szt.-Miklóson máj. 25-kén szintén jelentékeny eső volt. = Nagy-Szebenből tudósítanak, hogy ott máj. hó 23-án zivatar támadt, melyet éjjel tartós eső követett. = A „La Patrie® írja, hogy az angol bank a disoontót 4%-ra szállította le. r. s. Egy közlést olvastunk a kecskeméti járásból, mely igy hangzik: Kukoricza, burgonya, bab nagyrészt a kukaczok áldozata, köles és búza pedig a nagy szelek és szárazság törpéi lettek, a belső gazdaságot is baj éri, mert a baromfi hull, hanem azért távol vagyunk az Ínség rémétől. = A debreczenkerületi cs. k. pénzügyigazgató­sághoz tartozó dohánytermesztő községek az 1864-ik évi termésből 90,968 mázsa 8 fontnyi mennyiséget szál­lítottak be, melyért 815,644 ft 33yt kr fizettetett. E meny- nyiségbe 2666 mázsa 64 font szivarlevél foglaltatik be. Az átlagos ár mázsánkint 8 ft 96 krt teszen. = Azon szép jövő, melyet a malomipar hazánk­ban, s közelebbről Pesten ígérni látszik, néhány elő­kelő vállalkozót arra ösztönzött, miszerint 500,000 ft részvénytökével (500 titos 1000 darab részvény kibo­csátása mellett) egy gőzmalmot alapítsanak. A Hoff­mann Frigyes, K o p p é 1 y M. L., W o d i a n e r Al­bert, Strobencz Älajos, Perlmutter Jakab, L ó- v a i Henrik, Deutsch Ignácz és fia, Mandl Joa­chim és fiai, F i s c h e 1 Gusztáv, Kiss Péter, Rosen- fe 1 d Károly, SchopperA. E., Semmler Frigyes, G o z s d u Manó, Kühner Illés fia, D e u t s c h A. és fia, Gruber Jakab és társa, Man dl Antal, Ull- mannG. M. és Kohen testvérek — urakból álló ala­pító bizottmány m. hó 27-kén a Lloyd-társulat kis termében Gozsdu M. ur elnöklete alatt gyűlést tartott, melyben egy, W o d i a n e r A., Lévai H., Ullmann G. M., Semmler Fr., Gozsdu M., KoppélyM. L. és Perlmutter Jakab urakból álló kiviteli bizottmány választatott. Ezen szükebb bi­zottmánynak azon feladat jutott, miszerint a társulat végleges szervezéséig a szükséges intézkedéseket meg­tegye, s a részvénytöke felét aláírás utján beszerezze, miután a részvénytőke egyik fele az alapitó urak által már aláíratott. Dunavizállás. Pest, május 3i. 8 6" Színházi előadás junius 1-én. Nemzeti színház. „Lalla-Roukh.® Regényes opera 2 felvonásban. Kezdete 7)$ órakor. Pestvárosi színház. Béni Zoug-Zong arab bűvész- társaság előadása. Végül: „Er soll dein He r sein.® Vigj. 1 flv. Ezt követi: „Ich werde ihr \ einen Mann besorgen“ Vigj. 1 flv. Kezdete 7)4 órakor. Budai nyári színház. „Die Empörung im Harem“ Bohózatos operetta 1 felv. Erre „Mannschaft an Bord ® bohózatos Operette i flv. Kezdete 5 órakor. Felelős szerkesztő : Billy OVSzliy Gyula. A pesti árú- és értéktőzsde hivatalos árjegyzetei. Szerda, május 31. 1865 Pozsonyi mérő- s mázsánkint. Az adott-vett értékek, pénznemek megnevezése. I. H észvények. Kereskedelmi bank . . . Iparbank ........................... Pesti takarékpénztár . . Budai takarékpénztár . . 0- budai takarékpénztár . Pesti hengermalom . . . Pannónia gőzmalom »■ . • [. budai gőzm. 500 ft kibocs. Kereskedelmi épület . . . Lánczhid ....................... Alagút............................... Magyar biztosító társulat. Pannónia kölcsönbiztosité­társulat ....................... Balatoni gőzhajózás . . . Sz. Istvánt kőszénbánya . Losoncai vasút ... Pozsony- Nagyszombati . I. kibocsátvány .... II. kibocsátvány . . . Mátrai kox ....................... Pesti légszeaz .... 6% II. Záloglevelek. Földhitelint ...............5y,% „ jövedékjegy 6% III. Föleitek emit. köt. Magyar ........................... Temesi ........................... Horvát ........................... Erdélyi ...............• . . IV. Pénznemek. Ca. koronás arany . . Cs. értékarány................ Napoloend’or ...... Angol Souvsreign .... Befize­tett összeg Zárár­folyam Az adott-vett értékek, pénznemek megnevezése Bank töri. kamat Zarár­folyam pénz pénz Osztrák ezüst . . . 106.50 „ „ szelvény . . 106.85 1 59 500 200 710 232 F. Váltók 3 hóra . 63 965 Augsburg p. 2Ya 100 frt. — 90.50 _ 420 Frankfurt .... 100 „ — 90.35 40 75 Hamburg .... 100 „ — 80.60 500 1060 London, sterlina . 10 « I08.-0 1000 1400 Páris frank . . .100 „ — 43.20 400 520 Sor »jegyek a bécsi 210 360 tőzüiléu. 525 355 J839-ki húzás jun. 1. 158.85 105 63 1854-ki „ jun. 1. 88.25 300 730 1860-ki „ máj. 1. 93.90 Hitelint. „ jul. 1. 126.20 200 — —— Dunagőzhaj. húz. jul. 1. 85.75 157VÍ _ Triesti 100 ft „ juu. 1. 115.— 10 _ „ ’ 50 ft „ juu. 2. 48.75 2"0 92 y, Budai köles. „ jun. 15. 26.75 Eszterházy „ jun. 15. 112.50 210 _ Salm „ jul. 15. 31.— 210 _ Pálffy „ sept. 15. 27.­50 _ Clary „ jul. 31. 26.75 100 _ St. Genois „ aug. 1. 27.­Windischgrätz „ dec. 1. 17.75 Waldstein . jul. 15. 19.50 — 79y, Keglevich „ május 1. 12.75 “““ 93y, Como jegyek „ jau. 2. 17.75 A liécai bör»e távi­— ■ 7 4.90 rali «ürgönye. . —­73.— 74 79 5% Metalliques . . 71.75 Nemzeti ..... 75.75 I860, sorsjegy . . 92.35 Bankrészvény. . . 799.— —.— Hitelintézeti részv. 183.50 5.17 London ................ 108.70 8.72 Ezüst.................... 106.50 10.92 Arany ................ 5 17 /»o fontos fontos (bánáti 8yglfontos 2.70—3.00. 3.29—3.57. 1 tiszai fontos 3.10—3.45. 3.69—3.97. Búza < pestmegyei 6yit font. 3.25 —3.60. 3.82—4.09. fehérm. S>S9 font. 3.05 — 3.20. 3.63—3.72. bácskai 8V„ font. 3.20-3.25. 3.77-2.88. %, f. 1.90—2.20 2.50-2.75. %, f. 2.20-2.4). 3.14—3.34. f. 1.50—1.65. 2.21—2.38. 1.25—1.45. 2.91-2.90. 1.80—2.10. 2.34—2.53. 4.40-4.65. 5. 6-5.28. 4 _0 (\K 9 4(1_.9 *»!) 11.50-12.40 1 sz. 10.50—11.60 2 sz. 9.80—10 8.80— 9. 4 „ 7.80- 8. 5 „ 6.20—6.40 ^ f6 „ 4.80 korpa 1.60—2.10 lisztsöpredék 2.80 — 3 Olajmagvak káposzta-repeze 6V, ft. Uuczerni magyar 26— ft. I.óhermag 1 „ franczia 36— „ fstririai vörös-----„ „ , . inyersáru szállítm. 24 ft. RepczeolaJ |,AteBerel finoraitott Olajpogácsa repeze 1.80—1.55 tPestv. készít. Disznózsír J „ vidéki I szerb „ Rozs ' .serfözö-árpa *rpa 1 abrak-árpa Zab ,s/„ Tengeri öreg 7y„ Bab Köles •2 (0 8Z. "’8 „ Zsiradék j 35)4- 32-33 ft. 1-32 ft. Szalonna ímagy., légen szántott 32 — 33 1 bánáti, erdélyi j helybeli tábla f füstölt ft. 33- 32—34ya 41863-ki zsákban 9—9y,—101/, ft. ) 1864-ki „ — ft. Kulmes I. 8V,-9. II. 7y,-7Va. szerb. I 7V,—8 (magyar fehér 13'/a—14y, ft. kékes 12 — Hamuzsir , 14y, ft kék házi hamu 10),—11. filliriai 15—16 ft. fehér I. 32 ft. II. 29 ft. vörös I. 27-30 ft. II. 24-26 ft. (nyers 18—18y, ft. (csepegtetett-----18y, — 19 ft. Rozsnyói 102—105 ft. wla*‘ j slavoniai — Azesz 46ya—47 kr. névérték. Török-szilva Borkő Méz A személyszállitó-gözösők járatai 1865. mart. 13-tól kezdve. A Bunán. Lefelé. BécsbÖl Pestre : nap. 6ya 6. reg. Esztergámból Pe-tre : nap. a helyigö- zössel 6 ó. reg. és a bécsi személy- szállitó-gőzössel 4 ó. felé d. u. Váczról Pestre : nap. a helyigőzössel 7ya 6. reggel és a bécsi személy­szállító hajóval 5 ó. felé d. u. Pestről Mohácsra: hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 7 6. reg. Pestről, Eszék és Zimonyba : hétfőn, szerdán és szomb. 7 ó. r. Pestről Orsóvá, Giurgevo, Galacz és Konstantinápolyba : szerd. 7 6. reg. Zimonyból Orsóvá, Giurgevo, Galacz Konstantinápolyba csüt. este. Orsováról Giurgevo, Galacz és Kon- stantiuápolyba: szomb. reg. Fölfelé. Pestről Bécsbe : nap. 6 ó. este. Pestről Vácz-, Esztergomba : nap. a helyigőzössel 2 ó. d. u. és a bécsi személyszállító gőzössel 6 ó. este. Mohácsról Pestre : hétf., szerd., pént. és szomb. 3 6. d. u. Zimonyból Pestre : vasárnap, kedden és csüt. 10 ó. d. e. Orsováról Zimony s Pestre: szomb. r. Galaczról Orsóvá,Zimony s Pestre: hétf. délb. s a fehérhajóval vasáru, reg. Konstantinápolyból Galacz , Orsóvá, Zimony és Pestre : csüt. 3 6. d. u. A Száván. Sziszekről Zimonyba: hétfőn reggel. Zimonyból Sziszekre : csüt. délb. Megérkezés Pesten. Bécshől: nap. este. Mohácsról: vasárnap, kedden, csü­törtökön és szombaton d. u. Eszék és Zimonyról: kedden, cstt­. törtökön és szombaton d. u. Orsováról és a Dunafejedelemségek- böl: kedden d. a. Közönséges menetek a vaspályán. Bécs»Baziás. Bécs, indul 7 ór. 45 p. r. — 8 ó. este. Pozsony, ind. 10 ó. 24 p. r. — 10. 49 p. e. Ér.-Ujvár ind. 1 ó. 20 p. r.— 1.48 p. éj. Pest, megérk. 4 6. ő7 p. d. u. — 5.27 reg. Pest, indul 5.35 perez. d. u. — 6 25 reg. Czegléd, ind. 8 ó. 9 perez este 9.7 reg. Szeged, indul 12.17 p. d. e. — 3.50 d. u. Temesvár, ind. 5.30 reg. érk. 10.10 este. Baziás, érk. 1 .51 reggel. Baziás Bécs. Baziás, indul 5 6. 45 p. d. u. Temesvár, ind. 10.32 éj. — 5.19 reggel. Szeged, indul 2.25 reggel — 12.15 d. u. Czegléd, indul 6.29 reggel — 6.31 este. Pest, érkezik 8.45 reggel — 8.37 este. Pest, indul 9.55 reggel — 9.30 este. Ér.-Ujvár, ind. 1.50 d. u. — 1.3 reggel. Pozsony, ind. 4.45 d. u. — 4.3 reggel. Bécs, érk. 5.33 d. u. — 6 éra reggel. Buda«Triesi. Buda, ind. 6 ó. 30 p. r. — 5.15 d. u. Fehérvár, ind. 8.43 r. — érk. 7.20 este. Kanizsa, ind. 1.43 d. u. — érk. 10.10 e. Pragerhof, 5 ó. 2. p. d. u. — érk. 5.8 r. Laibach, 2.11 éjjel. Triest, érk. 8.15 reggel. Triest-Buda. Triest, ind. 6 6. 45 p. d. u. Laibach, ind. 12.57 éjjel. Pragerhof ind. 9.30 r. — érk. 10.55. Kanizsa, ind. 1.19 d. u. érk. 5.42 reg. Fehérvár, ind. 5 ór. 59 e. — 7.10 reg. Bnda, érk. 8.3 este. — 9.14 d. e. Fehérvár»Bécs. Fehérvár, ind. 10 órakor reggel. Uj-8zöny ind. 1 őr. 30. d. u. Bécs, érk. 7 ór. este. Bécs-Fehérvár. Bécs, ind. 7 é. 45 p. reggel. Uj-Szőny, ind. 2.10 d. n. Fehérvár, érk. 5 ó. 45 p. Czegléd>Miskolcz»Hassaa Fárad. Czegléd, ind. 9 ó. 27 p. reggel. Szolnok, ind. 10.27 reggel. P.-Ladány, ind. 1.26 délben. Debreczen, ind. 3. — d. u. Tokaj, ind. 5.25 p. d. u. * Miskolcz, ind. 7.29 este. Kassa, érk. 10.34 este. P.-Ladány, ind. 1.58 d. u. Várad, érk. 4.38 d. u. Czegléd« Arad. Czegléd, ind. 9 6. 47 p. reggel. Szolnok, ind. 11.19 d. e. M.-Tur, ind. 12.54 délb. Csaba, ind. 3.21 d. u. Arad, érk. 5.27 d. a. HassBaMlskolciaFárad« Czegléd. Kassa, ind. 5 ó. reggel. Miskolcz, ind. 7.52 reggel. Tokaj, ind. 9.35 d. e. Debreczen, ind. 12.12 d. e. P.-Ladány, ind. 1.45 d. u. Szolnok, ind. 4.44 d. u. Czegléd, érk. 5.41 d. u. Várad, ind. 10 ó. 6 p. reggel. P.-Ladány, ind. 12.48 d. .u Czegléd, érk. 5.41 d. u. AradaCzegléd. Arad ind. 9 ó. 50 p. d. e. Csaba ind. 12.6 d. e. M.-Tur ind. 12.6 d. u. Szolnok ind. 4.27 d. u. Czegléd érk. 5.33 d. a. •

Next

/
Thumbnails
Contents