Sürgöny, 1865. augusztus (5. évfolyam, 174-198. szám)

1865-08-01 / 174. szám

1Í4. isa. Ötödik évi folyam. Buda-Pest. Kedd, augnstns 1.1865. Szerkesztőségi iroda és kiadó-hivatal Budán, bécsi utcza (a várban) 184. se. Fiók-kiadó-hivatal Pesten Q y ü r i Pál papirkereskedésében (hatvani-utcza, a cs. kir. postahivatal melletti sarokbáz). {Cégiratok nem küldetnek vissza. Bérmentetlen levelek csak rendes levele­zőinktől fogadtatnak el. Magán »hirdetések: egyhasábes petit sor egyszeri hirdetéséért 8 kr., kétszeri hir­detésért 7 kr., háromszori vagy többszöri hirdetéséért 6 kr. számittatik minden be­iktatásnál. A bélyegdij külön, minden beiktatás után 30 kr. o. é. — Külföldről! hir­detéseket átvesznek a kővetkező urak : Majnai Frankfurtban és Ham- bnrg-Altónában Hanzen« lein és Vogler; Hamburgban Türk» heim Jakab ; Lipcsében Engler H., Hígén és Fort urak. Előfizetési árak : Naponta! postai szétküldéssel Budapesten háshos hordva. Egész évre .......................20 fit. Egész ............................. frt. — kr, Félévr ..................................10 . Félévre' . . . | . # . — . Negyedévre ..... 5 , Negyedévre .... 4 a 50 s Előfizetési árak Augustus hóra . Ang. sept. havakra Aug. decemb. „ Vidéken 1 ft 70 kr. 3 „ 40 „ ® „ 40 „ Helyben 1 ft 60 kr. 3 „20 „ 7 „70 „ HIVATALOS RÉSZ. Ő cs. kir. Apostoli Felsége f. évi jul. 23-ról kelt legfelsőbb határozatával, saját testvérét, Lajos Vic­tor Föherczeg Urat, vezérörnagygyá legkegyelmeseb­ben kinevezni méltóztatott. O cs. kir. Apostoli Felsége f. évi jul. 27-röl kelt legfelsőbb kézirattal, dr. lovag Hein Ferenczet a bé­csi országos fejtörvényszék elnökévé legkegyelmeseb­ben kinevezni méltóztatott. Ő cs. k. Apostoli Felsége f. évi jul. 29-ről kelt legfehfcbb határozatával, a cs. k. pénztigyministerium jelenlegi orgaDicns elrendezését s tagozatát, a vezetésre vonatkozólag, megszüntetni, — ellenben a pénztigymi- nisteriumnak két osztályra fölosztását, melyek közöl az egyiknek a pénzügy-igazgatási szolgálatot, s a másik­nak a budget- s hitel-ügyet kell magában foglalnia, helybenhagyni, s ezen két osztály mindegyike számára egy, a pénzügyminister fővezetése alatt álló osztály-fő­nököt, a harmadik napidij-osirtálylyal, rendszeresitni méltóztatott. Ő cs. k. Apostoli Felsége f. évi jul. 29-ről kelt legfelsőbb határozatával, a cs. k. csehországi pénzügyi országos igazgatóság alelnökét, lovag KappeI-Sa- venau Vincze-Lajost, s a cs. k. központi tengeri ha­tóság alelnökét, lovag Becke Ferencz Károlyt, a pénzűgyminÍ8teriumban osztály-főnökökké, a harmadik napid j-osztályba bevonással, még pedig az előbbit a pénzügy - igazgatási szolgálat részérei osztály, s az utóbbit a budget- s hitelügy részérei osztály vezetése végett, legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő cs. k. Apostoli B'elsége folyó évi jub'us 14-röl kelt legfelsőbb határozatával, a váczi székes káptalan­nál megürült, s a Sz.-Mihályról nevezett plébániával összekötött kispréposti s kánonoki állásra V i r t e r Lajos czimzetes prépostot, esperest s csongrádi lelkészt legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Az erdélyi kir. udv. kanczellária, a f. évi julius 22-röl kelt legfelsőbb határozat alapján, a cs. k. állam- minÍ8teriummaI, valamint a cs. k. rendőr-, pénzügyi- s kereskedelmi ministeriumokkal egyetértöleg, az ugyan­ekkor engedélyezett kolozsvári kir. kiváltságos zálog- ra-kölc8önzö-intézet alapszabályait s ügyrendét hely­benhagyta. GömörésKis-Hont t.c. vármegyék főispánja Lo­sonc z y Gedeon elhunyta által üresedésbe jött serki járási föszolgabirói állásra felsökubini és de- mónyfalvi Kubinyi László földbirtokost, e járás­nak előbb sok évig volt szolgabiráját nevezte ki. Államköltségvctés 1965. évre. Első rész. — Szükséglet. Kiadások rendesek rendkívüliek összeg ausztriai értékű forintokban. 1. fej. Legfelsőbb udvar­tartás: ..................... 6,030.446 1,390.690.7,421.144 2. fej. O Felségének ka­bineti irodája .... 63.482 — 63.482 3. fej. Birodalmi tanács: 1. Urakháza ................. 26.154 — 26.154 2. I^övetekháza .... 653 390 — 653.390 3. Államadóssági-ellenör­•ségi bizottmány . . . 6.427 — 6.427 Összeg,(fej. 3, czim 1—3) ~ 685.971 — 685.971 4. fej. Államtanács . . 145 782 — 145.782 5. fej. Ministertanács . 69.608 — 69.608 6. fej. Külügyministerium: 1. Központi vezetés . . 422 500 1 8.790 441.290 2. Diplomatiai kiadások 1,120.090 55.400 1,175.490 3. Consulságok kiadásai 539.250 7.330 516.580 4. Százaléki pótlékok . — 57.000 57.000 Összeg (fej. 6, ezim 1—4) 2,081.840 138.520 2,220.360 7. fej. Ádamministerium: 1. czim. Központi vezetés 610.000 30.822 640,822 A) Politikai igazgatás: 2. czim. A birod. törvény­lap költségei .... 32.000 — 32.000 3. czim. Csendörségi főfel­ügyelőség ................. 43.320 3.573 46.893 4. czim. Tudományok aka­démiája ..................... 63.000 — 63.000 5. ezim. Birodalmi földtani intézet ...................... 39.718 — 39.718 6. czim. Politikai igazga­tás akoronaországokban: 1. Enns-alatti Austria . 796.600 — 796.600 2. Enns-feletti Austria . 419.700. — 419.700 3. Salzburg ..... 148.400 — 148.400 4. Stíriai határszél , . 654 500 — 654.500 5. Karintbia .................. 236.800 — 236 800 6. Krajna ...................... 337.400 — 337.400 7. Tengermellék . . . 372.000 — 372.000 8. Tirol és Vorarlberg . 682.800 — 682.800 9. Csehország . . . .1,971.100 19.700 1,990.800 10. Morvaország . . . 855.500 — 855.500 11. Szilézia ................. 222.600 — 222.600 12. Keleti Halics . . . 1,405.200 — 1,405.200 13. Nyug. Halics ésKrakó 763.200 — 763.200 14. Bukovina.................. 206.300 — 206.300 15. Dalmátország . . . 367.900 — 367.900 16. Lombard-velenczei ki­rályság ..................... 620.000 2.300 622.300 17. A disponibilis hivatal­nokok és szolgák ille­tékei ............................... — 250.000 250.000 18. Kamatosithatlan, 1866. őszétől kezdve bárom óv alatt együttleges kötele­zettség alatt a községek­nek visszafizetendő e- lölegekhez, a szükség által leginkább sújtott Halics némely részei­ben lakó paraszt népsé­gek részére .... — 80.000 80.000 Összeg (czim 6. §. 1—18)10,060.000352.00010,412.000 7. czim. Fegyintézetek: 1. Euns alatti Ausztria . 187.059 — 187.059 2. Enns fölötti Ausztria . 143.191 5.000 148.191 3. Stíriai határszél . . 72.785 630 73.415 4. Krajna .................... 243 — 243 5. Tengermellék i . . 245 440 — 245.440 Angol vedmüveK a középtengeren. 1. C o r f u. (Vége. *) A déli portalen át a palotába lép az utazó, hol egy majáste:iku8 külsejű portás által a nemzeti íüstanella- ban fogadtatik. Az előcsarnok, jobbra és balra kétsze­res doriai oszlopos csarnok által hordatva, jobbra az elegáns kormányzati buieauba és tanácskozási terembe vezet, balra a szolgaszemélyzet lakásaihoz, egyenest a nagyszerű kristályfedett fo yósóházhoz, melyen át az első emeleten a nagy tanácsterembe s a kormányzó messze elnyúló e fogadó osztályaihoz juthatni. Az első, melyben az öttagú tanács a lord-proteetor elnöksége mellett üléseit szokta tartani, kétsoros carrarai márvány oszlopokon nyugszik és pazarul van beszerelve. Ugyan­ilyen fényűzés tapasztalható a királyilag bútorozott többi termekben is, hol a kormányzó a nemességet és hivatal-osztályokat fényes ünnepélyekre szokta egybe- gyűjteni. Végre a lord-biztos magántermei a második emeletet foglalják el. A lord High comissioner, ki a jóniai sziget-köztársaságot az angol királynő nevében protegálja, joggal bir a tanács határozatai s az ország­gyűlés végzései ellenében vétójával élni, valamint a rendőrséget és külügyeket kizárólag kormányozni, s végre a tanács tagjait kinevezni. Minden más ügyek­ben teljes szabadságot engedményezett a protectoratus a jóniaiaknak. A tanács tehát, a mint látható, a felső- ház és végrehajtó államtanács kettős jelentőségével bir, mig a kétévenkint összeülő országgyűlés akóház­ként szerepel. A polgári és fenyitclügyi hatóság egy magas felülfolyamodási biróság által gyakoroltatik, melynek a kerületi hatóságok közvetlenül alárendelvék. Hasonló szabad szellem uralkodik az egyházi dolgok­ban is; mert azon eljárás, hogy a konstantinápolyi patriarchs alatt álló s a clerus által választott bét püs­pököt a lord-protector ratificálja, inkább csak forma­litás. A 8eptemberi alkonyt Corfuban alig lehet kelle­mesebben eltölteni más helyen, mint az angolok által „Onegun Battery“-nek nevezett helyeni sétával. Ezen kitűnő corfioti corson, mely méltán helyeztethető a Niz- zábani Passeggio degli Inglesi mellé, hat órától kezdve az előkelő világ kötelcsségbün megjelenik, a midőn egyszersmind a Spianata déli terasseröl oda vezető stra- da marina elegáns kocsik és hintók által lepetik cl. Az éj közeledtével az Esplanade a legélénkebb szemlét szolgáltatja. A város minden ütereiből: a Strada Orientale, Reale, dei Consolati-ból stb. meleg forrongó vér buzog a corfioti élet ezen szivéhez. Imposant arca- den építmények, a Gerster-szálloda, Clubhouse s több más kiváló épületek köritik a kitünően világított piacz éjszak-keleti oldalát s a kereskedelmi mozgalom közép­pontjául szolgálnak. E helyen találhatja az utazó azon he­terogen kelme ragout, mely Odessa és Taganrogban ugyanoly módra, s ugyanazon raktárban található, Taylor-nál p. o. a keleti arendek alatt, és Corraggio- sál a Strada Orientale-bai bemenetnél feltárul a toillette brie- a brac-je a vízmentes kalapok, kaucsukköpe­*) Lásd lapunk 166. asámát. nyék, albaniai hímzések, ó-corfioli fegyverek, maltai filegram munkák, szicziliai koraitok- és üvegnemüek mixtúrájában, oly bizarr változatosságban, bogy a n agy ízei ü mellett gyakran a nevetséges is mutat­kozik. Az éj elöhaladtávnl az élet az Esplanade-ról a belső város szűk és tehervényes utczahálózataiba vo­nul vissza, melyeknek az angol soldatesca által tömege­sen látogatott leLujaibana rendőrség működésének is tág mező nyílik. A kikötő-quai bástya-utezája és a Foríezza Nuova is igen tanulságos Eétát szolgáltatnak. Helyen- kint találhatni még a Solid-bástyákon Velencze szár­nyas oroszlánjait, melyek ma már elhanyagolt löüre- geikkel, és pittoresk szeglettornyaikkal igen békés benyomást gyakorolnak. Ezen várfokokról ugyanis az ágyukat már régibb idő óta elmozdították, valamint a város keleti oldalának bástyái is le fognak romboltatni, úgy hogy Corfunak védelmi rendszere a két városra és Vidó-szigetre lesz szorittatva.— AFortezza Nuová- boz, melyet a velenczeiek a tizenhatodik század vége felé alkottak, a kikötő kapuján át juthatni, liol az erős­ségeket tartó szikla mindinkább. magástul. — Egy erősített kapu széles kőlépcsözetre vezet, mely szelíd bajlásokban, melyeken vetágyuk helyezvék el, az éj szak felé halomszerüen eső magaslatokra kapaszkodik. Egy kisded egyház, rakházak és facsoportozatokkal körözött katonatiszti lakosztályzatok függnek az itt-ott lecsüggö terassokon. — A Fortezza-Nuova Vidó-szi- gettel nem csak a kikötőt védelmezi, hanem őrködik keletnek Manduehhió előváros s a város egész térsége felett, mig délkeletnek eiősségek alkotása van tervben, melyek tüzeiket a velenczei eröditvények tüzeivel fog­ják keresztezhetni. — Ezen erősség közelélen, egy meglehetősen alkalmatlan helyen a Szentanya kathed- raléja áll. — Ennél sokkal érdekesebb aSpiridion- egyház a Strada-Rcaleban. — Több müizléssel készült aranyozott ámpolnákon kívül, van egy ezüst müvei ékí­tett Ikonossase-je, szent Spiridion reliquiái, ki 325- ben, mint Cyprus sziget püspöke és a niceai zsinat tagja a sziget védszentjévé avattatott. — A harma­dik egyház Chiesa dei Nobili, nemesi alapitványok által keletkezett, s mi nevezetességgel se bir, fekvését kivéve, mely a kormányzói palota közelélen, egy fes­tői, a kikötő felett uralkodó emelvényen, melyhez szé­les lépcsö-ntczán jutni, valóban megható. — A város többi egyházai inkább csak imaházaknak nevezhetők, s mi figyelemre méltót sem mutatnak. Valamint egyházi, úgy egyéb épületekben is a város szegénynek mondható ugyan, építészeti irálya azonban még a kevésbbé feltűnő házakban is kedélyes festői rendetlenséget tanúsít, mi alkalmas az érdekelt­séget folytonosan ébren tartani. Ugyanazon élvezetet találja az ember a föutczákon, mint az alantabb fekvő, keskeny és szögletes zsákutezákban, mert mig azokban virágos erkélyt szemlélhet, ezekben metszésekkel ko- szoruzott portaiokban, szentek csoportozatában és czi- merékitvényekben gyönyörködhetik. — A város vala­mennyi utczái közt a Strada Orientale az, mely leg­több helyi genreképekkel bir. Ezen utczában épült a szép színház is, melyben télen át tűrhető előadások tar­tatnak. Corfunak vidéke ezen város föbáját képezi, mert bármerre tekintsen a szem, örökzöld illatozó aloeker- tekkel találkozik. A kirándulások között legtöbb élvet biztosit a Palco-Castrizzai. A várost a Manduehhió elővároson hagyjuk el, s a pormentes rónán keresztül Giovino-Bay mellett Ha­ladva, csakhamar egy ős-régi olajerdőt érünk el. Több- fzerü tekervénycs8égbon az ut majd mindenütt teijedt szőlő- és olajültetvényeket érint, mig végre egy mere­dek esésen felhatoiva, a várostól mintegy bárom mért- fóldnyi távolságban a Palco-Castrizza kolostorhoz jut. — Ezen kolostor egy 800 láb magas szikla csúcsán áll, melynek meztelen, három oldalról szabadon álló tör­zsét folytonosan az a'rium Maré nyugtalan hullámai csapkodják. — Oldalánál más szikla óriások emelked­nek, nníyeken magános piniák függenek. A kopasz refcctorium jobbra a legszélsőbb emelvényre van épit- ve, mig a barátok fülkéi a többi építmények niveauja alatt állanak. — Itt nem találhatók oszlopos tornáczok, festmények, vagy más műtárgyak, még egyetlen legen­da sem, ezek helyett: a végtelen tenger, örök nap, melyek a föld ezen részének a nagyszerűség hihetlen benyomását kölcsönözik. Erdőd. Napi újdonságok. 99 — Mint hiteles forrásból értesülünk, O cs. kir. Apostoli Felsége f. évi jul. 31-ki legfelsőbb elhatározásával kegyelmesen indíttatva érzé magát, mindazon egyéneknek, kik Magyarorszá­gon, jelen amnestia közzétételéig a sajtó utján elkövetett, hivatalból büntetendő cselekmény miatt jogérvényesen elítéltettek, bünhődésüket azonban vagy még meg nem kezdették, vagy teljesen ki nem állották, — a reájuk szabott büntetést, vagy annak hátralévő részét, — ide tudva az esetleg kimondott biztosit ék-vesztést, valamint az elitéltetés jogi következményeit, és az administrativ-rendőri úton kimondott, még el nem évült megintéseket, — elengedni és a magyar kir. udv. főkorlátnok ő exciáját felha­talmazni kegyeskedett, miszerint minden ilyes — büntetés alá eső cselekmények miatt függő­ben lévő, és jogérvényesen még be nem fejezett vizsgálatoknak azonnali megszüntetését eszkö- zölje. Ő cs. k. Ap. Felsége — mint a „W. Abp.“ f. hó 29-röl írja — tegnap Fernkorn müérezöntödéjé- ben savoyai Eugen herczeg teljesen befejezett szob­rát méltóztatott megszemlélni sa műveli teljes megelé­gedését kinyilatkoztatni. Aug. 12 kén szálliitatik ezen bronz öntvény a felállitási helyre. Aug. 1-jéig van meg­engedve a mübarátok általi megszemlélés az öntö­deben. A debreczcni országos gazdásza- ti és erdészeti tanintézet ügyében tegnap le­érkezett kegy-, kir. udvari rendelvény szerint O cs. s Apóst. kir. Felsége legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, miként a tanintézet felépítésére s első fel­szerelésére a budai kir. várlak-épitési alapból 138,000 frt a magy. kir. helytartótanács rendelkezése alá bo­csáttassák. Megengedtetett továbbá, hogy a kérdéses tanintézet folyó kiadásai, azoknak maga idejéni keves- büléseig, évenkinti 9000 írttal a magyar országos alap­ból fedeztessenek, s hogy végre ez intézetnél szegény sorsú tanonezok számára négy ösztöndíj évi két-két száz frttal és négy ösztöndíj évi ötven ötvon írttal a imgyar országos közgazdászán alapjövedelméből rendszeresit- to<sék E legfelsőbb elhatározás közlése inellett a magyar kir. helytartótanács egyszersmind utasítva lön, bogy a mondott intézetnek mielőbbi életbeléptetbetéseczéljái ól azé részbeni építkezéseket szabályszerüleg biztosítani és az eredményt jóváhagyás végett hal idéktalanul fel­terjeszteni igyekezzék. Végül a magyarországi felföl­dön létesítendő országos gazdászati és erdészeti tan­intézet iránti tárgyalások lehető siettetése is el lön rendelve. ^ Egy tegnap leérkezett kegy. kir. udvari rendel­vénynyel a pesti áru-ésérték tőzsde alapszabá­lyai 20-ik § ának a választógyülés határozatához ké­pest leendő módosítása megengedte-tvén, eszerint a tőzs­debizottmány jövőre nem 12, hanem 18 személyből állami, kik a tőzsde-tagok közül választathatnak. * A „G. C.“ irja : Julius 29-kén déli 1 \yt és 12 óra közt búcsúzott el az államministcrium hivatalnoki személyzete ö excja a lelépett állanuniuister Schmerling lovag úrtól. Gr. Belcredi ö excja e napon kezdte meg hivataloskodását, s 30 kán volt végbemenendö az államministeri bivatalszemélyzet bemutatása az uj fő­nöknél. A gróf Széchenyi Ödön által tervezett tűzoltó egy let alapszabályai feletti bizottmányi tanács­kozás tegnap reggel Krászonyi főpolgármester ur elnöklete alatt megtartatván, abban a felsőbb rende­lethez képest a városi főkapitányon kívül, az orszá­gos gazdasági egyesület részéröl Koritmici László, a magyar ált. első biztosító intézet részéről po- dig P o m p é r y János ur vön részt, kik alapos megfon­tolás után egyhangúlag a tervezett vállalat haszno-S'ga s czélszerüségc mellett nyilatkozván, annak melegen pártolását elhatározták. Buda városa a bid mellett épülőfélben lévő ház kiépítésére az austriai földhitelintézettől 55 ezer forintnyi kölcsönt ve t fel, mely a kikötött feltételek szerint bárom részletben fog kifizettetni. Az első, mind­járt felveendő részlet 20 ezer fiban van megállapiiva; a második részlet pedig csak akkor fog kifizettetni, ha a város részéről ki lesz mutatva, hogy az első tészlel egész összege tetdeg a fentebb említett építkezésre föl- használtatott. Jel-nleg az első részlet felvételéről lé­vén szó, a városi közgyűlés — mint halljuk — szombati ülésében elhatározta, hogy — nagyobb biztosság te­kintetéből, a főpolgármesteren és föszámvevön kívül még a pénztári ellenőr s egy községi képviselő utaz­zék fel Bécsbe, ott a pénzt átveendők. — Vájjon nem lehetett volna-e a kérdéses 20 ezer forintot kevesebb költséggel és nem kevesebb biztonsággal más utón, vagy tán épen a posta utján is megkapni ? Mint a „P. B.“ pécsi levelezője irja, az ottani alreáliskola évenkint nagyobb eredménynyel működik. Toborzza a tanítványokat az egész vidékről minden­ünnen. De a mily örvendetes ez, úgy másrészt méltán aggodalmat kelthet ama körülmény, hogy az itt végzett növendékek tanulmányaikat nem folytatha'ják tovább, nem lévén oly magasabb tanintézet, melybe átléphet­nének. — Valóban itt volna az ideje, — úgymond — hogy Pécsett, mely város Dél Magyarország egyik centrumává hivatott, valahára egy főreáliskola állít­tatnék. lsch'.böl jul. 29-ről táviratozzák a „W. Z nak : A tűz teljesen eloltatott, a fü.dók és ivoda mint SÜRGÖNY. 6. Tirol .......................... 11.300 — 11 300 7. Csehország .... 303.267 — 303.267 8. Morvaország .... 203.730 12.500 216.230 9. Keleti Halics .... 168.735 31.431 200.166 10. Nyug. Halics és Krakkó 6 — 6 11. Lomb.-Velenczei ki­rályság . . . . . . 273.012 — 273.012 Összeg (czim7.§. 1—11) 1,608.774 49.561 1,658.335 8. czim. Lelenczházakat illető államsegély: 1. Enns alatti Ausztria . 320.293 — 320.293 ebből azonban 160.146 fr. 50 kr.csak elölegképen 2. Tirol, de csak előleg­képen .......................... 52.957 — 52.957 3. Dalmatia, de csak elö­legképen ................. 54473 — 44.473 Összeg (C7,im 8. §. 1-3) 427.723 - 427.723 9. Czim. Építkezési ha­tóságok : 1. Enns alatti Ausztria . 33 060 — 33.060 2. Enns fölötti Ausztria . 22.098 1.365 23 463 3. Salzburg ................. 10.083 307 10.390 4. Stájer határszél . . . 30 436 — 30.436 5. Karánt...................... 17.197 882 18.079 6. Krajna ...................... 12.907 474 13.381 7. Tengermrilék .... 14319 600 14919 8. Tirol és Vorarlberg . 35.969 320 36 289 9. Csehország ................. 99.959 — 99.959 10. Morvaország . . . 28.262 1.155 29 417 11. Szilézia ................ 8 810 — 8.810 12. Keleti Halics . . . 50.142 — 50.142 13. Nyugoti Halics és Krakkó ........................ 37.921 5.000 42921 14. Bukovina ................. 5.652 — 5.652 15. Dalmátia ................. 17.966 420 18.375 16. Lomb. Velenczei ki­rályság . . . . . . . 134.276 1.963 136 239 Összeg (czim 9. §. 1—16) 559.046 12.486 571.532 10. czim. Útépítkezés: 1. Enns alatti Ausztria . 745 600 76.000 821.600 2. Enns fölötti Ausztria . 214 400 7.500 221.900 3. Salzburg .................... 102.100 28.410 130.510 4. Stájer határszél . . . 372 600 15.282 387.882 5. Karintbia .................... 193.300 35.000 228 300 6. Kajna ......................... 153.500 40.610 194.010

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents