Sürgöny, 1866. január (6. évfolyam, 1-24. szám)

1866-01-03 / 1. szám

1. sz. Hatodik évi folyam. SÜRGÖNY. Pest. trda, jami.íi* 3 1800 Szerkesztőségi iroda: Pest, uri-utcza 1. szám. Kiadó-hivatal: Pesten, (barátok tere 7-dik szám.) Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmentetlen levelek esak rendes levelezö- inktfil fogadtatnak el. Míl{*'án-hircletésel£ : egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 8 hirdetésért 7 kr., háromszori vagy többszöri hirdetésééiit 6 kr. számittatik minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön, minden beiktatás után 30 kr. o. á. — Külföldről hirdetéseket átveszueii a kővetkező urak : Majnai Frankfurtban és Hamburg-Altó- n b ban HküaaiBexisteiu és Vogler ; Hamburgban Ttirltlieim Jakab ; Lipcsében Engflei* M., ligáén és Forst urak. Előfizetési árak: Naponta! postai szétküldéssel. Budapesten házhoz hordva. E"észévre ............................20frt. Egész évre . 18 fit­Félévre............................- 10 „ Félévre . . 0, ­Negyedévre ............................ 6 „ Negyedévre . 6 _ HIVATALOS RÉSZ. Császárné Ő Felsége dec. 30-án este Münchenből Bécsbe visszaérkezett. Ö cs. k. Apostoli Felsége m. évi dec. 2-ról kelt legfelsőbb kabineti iratával, báró Majthényi Antalt, saját valóságos kamarását, titkos-tanácsosi méltóság- j gal, dijmentesen legkegyelmesebbeu fölruházni méltóz- | tatott. Ö cs. k. Apostoli Felsége m. évi dec. 18-ról kelt legfelsőbb határozatával, Huszár Antal nagy-abonyi lelkészt a „Sancti Jacobi de Insula Danubii“ czimzetes- apátságra legkegyelmesebbeu kinevezni méltóztatott Pénzügyi törvény az 1866. évre; érvényes az egész birodalomra. 1865. s e p t. 20-r ól kelt nyiltparancs om alapján, ministeri tanácsom meghallga­tása után rendelem, a m i n t k ö ve t k e z i k : I. Cz. Az összes állami kiadások az 1866. köz- igazgatási évre 531,273,881 ftra austr. ért. állapíttat­tak meg. II. Cz. A külön hovaforditást, s a közigazgatás egyes ágaira megajánlott költségvetési összegeket a mellékletben következő állam költségvetés első része foglalja magában. Az állam költségvetés egyes fejezetei s czimei szerint megajánlott kiadási hiteleket csak az ezen feje­zetek- a czimekben kijelölt czólokra szabad fordítni. Továbbá a közigazgatás egyes ágaira megaján­lott kiadási hitelekre vonatkozólag, az egyes czimeken belül, a szabad hovaforditás, a rendes s rendkívüli szük­ségletre elkülönzésrei tekintet nélkül, megengedtetik. III. Cz. Az I. czikkben megajánlott állami kiadá­sok födözésére, az alábbi állam-költségvetés második részében 491,134,735 ft a. ért. megállapított közvetlen s közvetett adók bevételei s az állam egyéb bevétel­ágai rendeltetvék. IV. Cz. Az állami bevételeknek a III. czikkben megállapított összege elérése végett különösen kővet­kező határozatok birnak érvénynyel : 1. Az 1859. máj. 13-ki császári rendelet értelmé­ben (bir. törv.l. 88. sz.) fönnálló rendkívüli pótlék az 1866. közigazgatási évre, mint az előbbi évben : a) a házbér-adónál az ordinarium a/9-ával, b) a kereset-adónál %-ével, c) a Contributo arti e comerciónál, a lomb.-velenczei királyságban “Vével, s d) a jövedelmi adónál Vs-ével vettetik ki s bajta tik be.; ellenben ezen rendkívüli pótlék e) a telek-adónál az ordinarium 3/ia-ével, s f) a ház-osztály-adónál “/„-ével vettetik ki s hajta- tik be. E szerint az e) s f) alatt megjelölt adó-nemeknél az eddigi rendkívüli összes pótlék egy negyedének el­engedése fog beállani. g) Az állami-, nyilvános pénzalapi- s rendi köte­lezvények kamatjaitól fizetendő jövedelmi adó, szint­úgy mint az előbbi évben, 7 percenttel vettetik ki s haj- tatik be. Az 1864. febr. 29-ki törvény IV. cz. 1. oszt. g) be­tűjének határozatai (bir. törv.l. 14. sz.) a g) alatt meg­jelölt fölemelt jövedelmi adó behajtásának módjára vo­natkozólag az 1866.. közigazgatási évre is érvényben maradnak. 2. Az 1862. dec. 13-ki törvény, (bir. törv.l. 89. sz.), s illetőleg az 1864. febr. 29-ki törvény (bir. törv.l. 20. sz.) által megbatározott változtatások az 1850. febr. 9- s aug. 2-ki törvényekhez, a bélyegek s közvetlen il­letékek tekintetében; valamint 3. a belföldi anyagokból készült ezukortóli fo­gyasztási adónak fölemelése, ugyanazon mérvben, a mint az az 1862. oct. 29-ki törvónynyel (bir. törv.l. 65. sz.) behozatott, az 1866. közigazgatási év tartamára tovább is fönnmaradnak. V. Cz. A közelebbi határozatok az államköltséo-- vetés második része 39. fejezetébe beigtatott, s elidege­nítésre szánt ingatlan állam-tulajdon értékesítése iránt, külön törvény által fognak kiadatni. VI- Cz. Az ............................... 531,273.881 ft összes állami kiadásoknak . . . 492,134,735 ft összes állami bevételekkeli összehason­litásából eredő ..... ~ 40,139,146 ft many lat a. ért., hitel utján lesz födö- zendő. VII. Cz. A jelen törvény végrehajtásával a pénz- Ugymimster bizatik meg. Bécs, dec. 30. 1865. Ferencz József, s. k. Belcredis. k. Lariscbs. k. Legfelsőbb rendeletre : Lovag Meyer Bernát s. k. Békésmegye főispánja Hajóssy Ottó közigaz­gatási kiadót megyei harmad-aljegyzővé, közigazga­tási kiadóvá^ Cziffra Imre megyei írnokot, megyei írnokká pedig H u g y e c z Gyula dijnokot nevezte ki. Allaniköltségvetés az Elsőrész. — 1866. igazgatási évre. Szükséglet. 1. fej. I. Legfelsőbb udvar 2. fej. II. C s á s z á r Ő F e 1 s é g e cabinetiirodája . . . . 3. fej. III. Birodalmi tanács 4. fej. IV. Áll am tanács . . 5. fej. V. Ministertanács 6. fej. VI Kttlügyministerium 1. Czim. Központi vezetés . . . 2. czím. Diplomatiai kiadások . . 3. cz. A consuli hivatalok kiadásai _ Összeg (6. fej- 1—3. czim) 7. fej- VII. Államministerium. 1. Czim. Központi vezetés .... A. Politikai kormányzat. 2. Cz. A bir. törvénylap kiadásai 3. cz. A csendőrség főfelügyelősége 4. cz. A tudományok akadémiája 5. cz. Földtani birodalmi intézet . 6. ez. Politikai igazgatás a korona országokban ........ 7. cz. Lelencz-intézetek számára állami segély......................... 8. cz. Építészeti hatóságok . . . 9. cz. Útépitészet.......................... 10. cz. Vizépitészet ...... 11. cz. Országos csendőrség . . . 12. czim. Uj építések a politikai kormányzat számára .... NEMHÍVATALOS RÉSZ Buda, jan. 2-án. Buda sz. kir. főváros tanácsa újévi működését az első Ugyszámmal jelölve — egy polgári fenkölt érzet­ről s jobbágyi erős ragaszkodásról és hűségről tanús­kodó loyalis ténynyel kezdte, mely szép kiindulását a polgári közszellem lelkesültségében, a hála nemes in­dulatban találva, üdvös czélzataival legyen az egész év folytán megannyi eredménydús és áldásos működés kezdőpontja e nemes hatóság körében. A városi tanácsnak lefolyt évi dec. 29-én kelt ha­tározata alapján Császár és Császárné 0 Felségeikhez az alábbi üdvözlő feliratok intéztetek. E feliratok újév napján a városi tanács és pol gárság egy küldöttsége által b. S e n n y e y főtárnok­mester ur ő nagyméltóságánál lettek azon kérelemmel bemutatva, miszerint azokat a legmagasabb trón szine elébe juttatni kegyeskednék. Ö excellentiája a küldöttséget nem csak szemé­lyesen fogadni, hanem megígérni is kegyeskedett, miszerint a hozzá intézett kérelemnek mint drága ked­ves kötelességének azonnal meg fog felelni. A két felirat imez; ,,Császári és Apostoli Királyi Felség, Legkegyelmesebb Urunk! A múlt év örömteljes eseményei, melyek a ma­gyar nemzet életében egy uj korszakot alkotának, a történelem évlapjain vezércsillagként fognak tündö­kölni, bő imára buzdítva a késő nemzedéket a legjobb Fejedelemért, kinek nemes erényein kivül legfőbb tö­rekvése oda irányult, hogy hü népeinek jogos kívánal­mait minden tekintetben teljesítvén, valamennyit bol­t ggá tegye. Császári és Apostoli Királyi Felséged nagylelkű kezdeményezése, az ország ősi törvényeinek önkéntes elismerése, és oly szívélyességgel párosult kegyteljes leereszkedése a legforróbb hála érzelmét költé fel az összes nemzetben , mely midőn egyrészt Felséged leg- magasb személyében az alkotmányos szabadság fenn­tartóját és legbübb védőjét szerencsés tisztelhetni, más­részt abban, hogy az alkotmányosság előnyeit a biro­dalom összes népei egyiránt élvezik, egy boldogabb Kiadás o k rendesek rendkívüliek összeg austriai értékű forintokban. 6,049.360 1,370.640 7,420.000 60.257 __ 60.257 200,000 —. 200.000 142.128 — 142.128 25.963 — 25.963 414.770 9.980 424.760 1,134 380 94.840 1,229.220 542.310 6.000 548.310 2,091.460 110.820 2,202,280 585.683 : ■ Lg'- •! 585.683 30.000 J--­30.000 43.349 43.349 63.000 — 63.000 40.102 3.000 43.102 9,236.781 224.415 9,461.196 427.664 __L 427’.664 535.129 25.874 561.003 5,195.890 411.347 5,607.237 1,582.399 800.000 2,382.399 1,668.884 110.525 1,779.409 — 100.000 100.000 13. cz. Hivatalos lapok költségei . 14. cz. Segélyezés a montenegrói, bosniai és herczegovinai mene­kültek számára ..................... 15- A dalmátiai burján-telepek ki irtására .............................• . 16. cz. Ált. rendelk. alap. Összeg (7. fej. 1—16. cz.) . B. Cultus és oktatás. Cultus. 8. fej. 1. Czim. Állami előleg kath. vallási intézetek részére . . . 2. cz. Katbolikus cultus . . . 3. cz. Evangélikus cultus .... 4. cz. Görög-keleti cultus . . . \. 5. cz. Egyenértékek és szabály­szerű szolgálmányok cultus-czé- lokra.......................................... 6. ez. Kegyúri kiadások cultus czélokra .... Oktatás. 7. czim. Iskolatanácsosok . . 8. cz. Állami pótlék iskolai inté zetek számára ................. 9. cz. Állami pótlék tanulmány intézetek számára .... 10. cz. A tudományok és művé szetek intézete a lombard-ve lenczei királyságban. . . Kiadások rendesek rendkívüliek összeg austriai értékű forintokban. 328.054 — 328.054 — 50.000 50.000 200.000 20.000 20.000 200.000 19.936.935 1,745.161 21.682.096 1,368.008 82.542 61.548 33 659 125,021 79.927 12.000 1.493.624 162.469 61.518 45.659 169,257 6.800 175.557 76.382 25.000 101.382 1,791.991 248.248 2,040.239 60.538 1.680 62.213 392.139 6000 398.139 1,986.872 242.729 2,229.601 17.194 17.194 11 cz. A képzőművészetek aka­démiája Bécsben ................. 12. cz. A szépmüvészetek akadé­miája Velenczében .... 13. cz. Központi hizottmáuy az építészeti emlékek kinyomo­zása- ós fen tartására. . . . 14. cz. Régi építészeti emlékek fentartása és nyilvános emlé­kek állítására . . . ... 15. cz. Alapítványok ós jutalékok oktatási czélokra . . . 16 cz. Egyenértékek és szabály­szerű szolgálmányok oktatási czélokra 17. cz. Kegyúri kiadások oktatási czélokra ................................. Összeg (8. fej. 1—17. cz.) 9. Fej. C. Oktatási tanács . . . 10. fej. D. Rendörministerium 1. Czim. Központi vezetés . . . 2. cz. Kiadások az államrendőr­ség számára ......................... 3. cz Közbiztonság ................. 4. cz. Katonai rendőri őrség . . Összeg (10. fej. 1—4 cz.) Kiadások rendesek rendkívüliek összeg austriai értékű forintokban. 57.179 — 57.179 36.660 — 35.GG0 6.000 — 6.000 /M; ’ trwtjeilL 64.586 54.5S5 274.787 81.000 35Ű.7S7 7.894 • 7.S94 41.267 41.2G7 2,879.525 385.994 3,265.519 4,671.516 30.000 634.242 5,305.758 30.000 150.211 — 150.211 360.000 1,528.637 765.231 24.500 7.875 3G0.C00 1,553 137 773.106 (Folyt, köv.) 32.375 2,836.453 1 jövőnek és a birodalom nagyhatalmi állásának biztos alapját látja letéve. Ily magasztos törekvések, a népek jólétéről oly atyailag gondoskodó szándék nyilvánítása, a fejedelmi hatalom e legdicsőbb tényei után mit kívánhatna az uj év küszöbén a legnagyobb bála, őszinte szeretet és ren- dithetlen ragaszkodás érzelmeitől fellelkesült nemzet, és az ország ősi fővárosa egyebet, mint: hogy a miji denható Isten, kinek szent akaratától az összes embe­riség sorsa függ, legdúsabb áldását árasztván Felsé gedre és legmagasabb Családjára, a legnagyobb meg­elégedés és valódi boldogság édes örömeit a lehetőség legtávolabb határáig élvezhesse; hogy az öröm napjait soha semmiféle fájdalom vagy bánat ne keserítse; hogy megkezdett nagy müvét még ez év folyama alatt befe jezvén, a birodalom felvirágzásának és valamennyi nemzet boldogságának sok évig tanúja lehessen; hogy a magyar nemzetnek alkalom nyíljék, a legmagasabb trón iránti renditbetlen ragaszkodását, legforróbb bálá­ját ós áldozatkészségét tényleg bebizonyítani; végre hogy Európa legalkotmányosabb Fejedelmét a népek szeretetéből font dicsőség hervadhatlan babérja örökre ékesítse. Kik egyébiránt legmélyebb jobbágyi hódolattal maradunk Császári ós Apostoli Királyi Felségednek, legkegyelmesebb Urunknak Budán, 1866. évi január l én legalázatosabb hü alattvalói Buda sz. k. főváros közönsége.“ v „Cszászári Királyi Felség! Legkegyelmesebb Asszonyunk! 1 Hőn dobogó szívvel s őseinktől öröklött szeretet­tel lépünk Felséges Asszonyunk trónja elébe, hogy kö­zelmúlt legmagasabb születésnapja s a bekövetkező uj évi ünnep alkalmából Felségedet jobbágyi hódolattal üdvözöljük. A magyar nemzet évszázadokon által a bálványo­zással határos szeretettel viseltetett királynéi irányá­ban, s e szent hagyományos érzelem kétszeres erővel lángol fel jelenleg keblünkben, midőn Felségedben nem­csak a legjobb Honauyát s hazánk jelen kedvező álla­potának egyik főtényezőjét, hanem egyszersmind a szépség és kegyelem eszményképét s a magyar nemze­tiség egy uj hatalmas őrangyalát is tisztelhetjük. Örömtől remegve várjuk Felségedet ez ősi fővá­ros falai közé, mert a női báj és kegyelem országa előtt vissza fognak vonulni a viszály és egyenetlenség sötét felhői s édes gyümölcsösé érleltetnek a hűség és szere­tet, a közboldogság és megelégedés illatos virágai. Mig azonban személyesen lehetünk szerencsések Felséged előtt a hűség és szeretet érzelmeinek kifeje­zést adni, a távolból is fogadja kegyesen Felséged az uj év virradtakor az egész magyar nemzet s különösen e főváros lakosságának hódoló Udvkivánatát s engedje szavakat kölcsönöznünk szivünk azon legfőbb óhajának, hogy az ég ura, meghallgatva milliók buzgó imáját, Felséged drága személyére legbővebb áldását áraszsza, családja és népei boldogitására még számos éveken szellemi és testi erőben megtartsa, s igy adjon mind Felségednek, mind hü népeinek valóban „boldog i\j esztendőt.“ Kik egyébiránt alattvalói hódolattal maradunk Budán, 1865. december hó 29 ik napján tartott tanács ülésünkben. Császári Királyi Felségednek 1 hűséges jobbágyai Szabad kir. Buda főváros közönsége.“ Lapszemle. A „P o 1. H e t i 1 a p“ az uj év alkalmából pillan­tást tevén a közelmúltra, a pillanati helyzetet igy vá­zolja : „Akár azon fordulatot tekintsük tehát, mely köz­ügyeinkben, akár azt, mely a közvéleményben az utolsó év alatt történt, okunk van, hogy eredményeivel meg- ! elégedjünk, s a legnagyobb pessimista is be fogja val­lani, hogy kilátásaink minden tekintetben kedvezőbbek­ké váltak. De épen oly bizonyos az is, hogy csakis ezek változtak, s ha azon akadályok között, melyek közügyeink kielégítő rendezésének útjában álltak, sok ' I eltávolíttatott is, sem közügyeink rendezve, sem a: államjogi kérdések megoldva még nincsenek. S két ségtelen, hogy, midőn az uj év küszöbén a jövőbe te kintünk, ugyanazon föladat áll előttünk, melyet tavaly melyet évek óta magunk előtt láttunk, azon különb séggel csupán, hogy, — mert a kérdések megoldása mely előbb lehetetlen vala, most, miután a jogfolyto nosság elve elismertetett, lehetővé vált, — e megoldás: többé nem utasíthatjuk el. Eddig eleget tevénk hazánk iránti kötelességünk nek, ha szigorúan ragaszkodva törvényeinkhez, ma 1 gunkat semmi által állásunkból ki nem szorittattuk most tőlünk az kívántatik, hogy hazánk önállásáhoi ragaszkodva, melynek fenntartása első kötelességünk, — oly institutiókat alapítsunk meg, melyek hazánk s a birodalom érdekeinek egyiránt megfelelnek. Eddi" jogaink fentartására szorítkozhattunk, most azt várják | tőlünk, hogy az 1848-iki elveket kifejtve, a tért, melyei férfiasán megvédénk, hazánk s a birodalom javái:a gyümölcsözővé tegyük. S ha e feladat szebb, bizonyo­san nehezebb is, s kétségtelen, hogy azt csak úgy old­hatjuk meg, ha azt egész nagyságában felfogva, azon öntudattal fogunk a munkához, hogy a jelenben a nem­zet jóléte, a jövőben annak emelkedése, s talán fenn­állása függ határozatainktól. A „Magyar Világ“ az elmúlt évre visszate­kintvén, ezeket mondja: „Az erkölcs, mely a bureaukraták kaján, álnok, jogtipró terve ellen felzúdult, mozditá el a magyar nemzet fejéről a damoklesi kardot. S aperezben, midőn komolyan gondolkozunk, elfogulatlanul, igazságosan akarunk Ítélni, nem szabad elfelednünk, bogy a lajtlián- tuli népek erkölcsi érzelme hatalmasan s hatályosan küzdött mellettünk s érettünk. A mit a nép erkölcsisé^e óhajtott, végbevitte a király fejedelmi erénye, s ez képezi a lejáró év dicsőségét, diadalát jelzi az erköl- csiségnek, melynek lelke az igazság! A magyar nem­zet erkölcse van hivatva arra, hogy végezze be a mü­vet, melyet a fejedelem annyi magasztos indulattal, annyi lélekerővel megkezdett.“, Egy másik vezérczikkóben pedig kijelenti, misze­rint: „a jogfolytonosság elvének tökéletesen elég van téve azáltal, hogy saját jogainknak a többi alkotmá­nyos népek jogaival leendő kiegyenlítése törvényhozói kezeinkbe lesz adva.“ A „PestiHirnök“ a conservativ párt pro­gramúját következőkben formulázza : Törvény előtti egyenlőség s személyes szabadság angol mérvben a

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents