Sürgöny, 1866. július (6. évfolyam, 148-173. szám)

1866-07-01 / 148. szám

148- sz. Hatodik évi folyam. SÜRGÖNY. Pest. Vasárnap, julius 1. 1866. Szerkesztőségi Iroda: Fest, uri-utcza 1, szám. Kiadó-hivatal: Folton, (barátok-tore 7-dik síim.) Kéziratok nem küldetnek viasz*. Bérmentetieu levelek csak rendes levele zöUktSl fogadtatnak el. _____ Mn gíi n-hlrdetésok t egyh&sibos petit-sor egyszeri hirdetésért 8 kr, kétszeri hirdetésért 7 kr, háromszori vagy többszöri hirdetésért 6 kr számittatik minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beiktatás után 30 kr o. é. — Külföldről hirdetéseket átvesznek a következő urak: Jáajnai Frankfurtban és Hamburg-Altó- nában Haasenatein és Voglerj Hamburgban Tiirkheim Jakab; Lipcsében Engler M. és Fort Ernő urak. Előfizetési felhívás „SÜRGÖNY“ 1866, második félévi folyamára. JElőfizetósi díj: Julius—decemberi félévre ...................10 frt. J ulius—September! negyedévre .... 5 „ A „SÜRGÖNY“ kiadóhivatala. HIVATALOS RÉSZ. Császárné ö Felsége jun. 29-kén reggel Ischlből Scbönbrunnba érkezett. ö cs. k. Apostoli Felsége f. évi junius 25 röl kelt legfelsőbb határozatával, Nemes Simon királyi taná­csost s Thuróczmegye első alispánját, állandó nyuga­lomba helyeztetése alkalmából, 47-évi kitűnő szolgála­tai-, s folyvást bebizonyított loyalitásának elismerésein, a harmad osztályú vas-korona-renddel, díjmentesen leg­kegyelmesebben földiszitni méltóztatott. ö cs. kir. Apostoli Felsége f. évi jun. 22 röl kelt legfelsőbb határozatával legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, bogy b. G a b 1 e n z altábornagynak a leg magasb elismerés s legteljesebb császári megelégedés kifejezése, a holsteini herczegségfhelytartójának minő­ségében tett kitllnő szolgálataiért, tudtára adassék. Krassómegye főispáni helytartója nemes As bóth Adolfot másod pénztárnokká nevezte ki. Tornamegye főispánja Fábián János törvény­széki joggyakornokot s tiszteletbeli aljegyzőt e megye alsó-járása rendszerinti eskUdtjévé nevezte ki. NEMH1VATALÖS RÉSZ. Kivonat ó es. Fensége Albrecht Főherczeg, a déli hadse­reg parancsnokának jelentéséből a eustozzai csatáról jun. 24. I860. Pulz ezredes lovas dandára a Minciónál meg volt bizva , minden tartós csatározást kerülve és az el­lenséget folytonosan szemmel tartva, Villafrancán ke­resztül lassan Veronába vonulni vissza. Mint tudva van, az ellenfél az önmaga által ki­mondott háromnapi határidőt az ellenségeskedés meg - kezdésére nem tartotta meg, mert már jun. 21 ke foly­tában Molina di Voltánál, Fozzolo közelében elkezdett hidat verni, miben a mi részünkről semmi mód nem gá- toltatott. Jun. 22 kén estve 11 órakor Goito, Pozzolo, Valeggio, Monzambanonál, bárha huzalkodva átkelt a Mincion. 23-án délelőtt Pulz lovas dandárénak osztályai elbagyák Villafrancát, miután minden tőle délen álló osztályok fölvétettek; az ellenfél Villafrancát csak 2 óra után d. u. szállta meg bersaglierikkel és erős lovas hadoszlopokat küldött ki ágyukkal Dossobuono felé, hol d. u. 4 órakor a lovas dandár üteggel néhány ágyú lövés váltatott; Pulz dandára 23 káról 24 re éjjel a Gizela erőd közelében táborozott. Az általam 23 kán d. e. kémszendére kiküldött b. Rueber táborkari ezredes d. u. 2 órakor Sommacam pagnából jelenté, hogy e hely, valamint a domb-terület délre még nincs ellenségtől megszállva; délen Villa­francától hosszan terjedő porfellegek azonban arra mu­tattak, hogy az ellenfél több hadoszlopban vonul a sí­kon keresztül kelet felé. Ennélfogva elhatárzám,még23 ka folytában a Som- macampagna és Sandra közti dombokat elfoglalni. Ehhez képest vonult a tartalékgyalogság hadosz­tálynak kerczeg szász weimari ezredes dandíára, mely fölött Rupprecht vezérőrnagy parancsnokolt, — minthogy Liechtenstein Frigyes herczeg lovassági tá­bornok ur aggasztó betegsége folytán az ő. hadtest vezényletét Rodich báró vezérőrnagy vette át, — San- draba, és Castelnnovo felé kellett volna neki elsza­kadnia. A 5. hadtest Sonaba ment és az előhadat délre nyomta előre Zerbare fölé. A 9. hadtest 23 án Santa Luciába és a 7. hadtest San Massimoba mentek, és nevezetesen az utóbbi bad testnek, melynek nyomasztó bőség és por mellett a hosszú és fárasztó utat Sau Bonifacióból San Massi­moba meg kellett tennie, — egész éjjel ebben az állásban vala kénytelen megmaradni. Főhadiszállásom 23-án San Massimoba tétetett át. Junius 24-én reggeli 3 órakor a 9. hadtest egyenes irányban Sommacampagna felé vonult; a 7. hadtest nek rendeltetése volt tartalékul szolgálni, s ez Sona felé irányoztatott; mig az 5. hadtest oda volt utasítva, hogy korán reggel Sona megtartása mellett a 7. had­testnek San-Giorgioba megérkeztéig Salicet, — a gya­logsági tartalék-hadosztály pedig Castelnuovot tel jesen megszállja. Továbbá a hadtestekhez beosztott lovas ezredektöl 8. század kölcsönöztetett, azok B u- jano vies ezredeshez mint dandárnokhoz utasittattak s a P ü l z-dandárral egyesittettek; ezeknek rendeltetésük volt: junius 24 én a 9. hadtest balszárnyán Custozza irányában nyomulni elő, s ekkép a sereg baloldalát fe­dezni. Az ellenség, mely a 23. és 24. közti éj folytában Villafrancat, Custozzat, Monte-Mamaort és Monte Ventot megszállá , s balszárnyát is Castelnuovo-ig sürgőié, a császári hadseregnek Veronábóli ki tő réséről értesülhetett, mert már 24 én pitymallat- kor annak elöcsapatai jelentékeny erővel tolattak elörefa"san'rocco di palazzuolo i, fenilei, cortei, oliosi vonalokon, nevezeteden az utóbbit igen erősen meg­szállva. Nagy hadoszlopokuak Monte Vento, Monte Ma- maor, Monte Godion stb. egymásutáni megjelenéséből, valamint nem kevésbé nagyobb lovas- és gyalogsere geknek Villafrancánál és délre Sommacampagnánáli föllépéséből következtethető, hogy az ellenség mindeu kelet felé indított hadoszlopait azon véleményben hivá vissza, miszerint az egész császári harezmivelő sereg van elölte. Reggel 7 óra tájon heves tüzércsata kerekedett az elöbbemlitett vonalon. A tartalék-hadosztály a jobb szárnyon Alzareánál, az 5 ik hadtest keletre San Giorgiotól Saliceben, a 9 ik hadtest Sommacampagnánál Zerbare fedezésével ekköz- ben felvonulásukat eszközölték. Ágyutüzelésünk bidegvérüleg és bámulatraméltó szabatossággal végrehajtva, nyomatékosan hatott, ha bár az ellenfél túlnyomó számmal vezette egymásután harezba lövegeit. Majdan a csata az egész vonalon megindult. Megparancsoltam a 9-ik hadtestnek Sommacampag nát és a Casa del Sole- magaslatokat minden körül­mények közt tartani, és lehetőségig erőteljjel előre nyomulni Staffalo-n át Custozza felé; a 9. és 6 ik had­test közti hézag b. Scudier vezérőrnagy dandárával töltetett ki. Az 5 ik hadtestnek és a tartalék osztálynak az előrehaladás, az elsőnek San Rocco di Patazzolo n, az utóbbinak Oliosin keresztül volt kijelölve. E föladat úgy lön megoldva, hogy az 6 ik had­testben h. Piret vezérőrnagy dandára a tai talék-gya- logosztálylyal együtt az ekközben az ágyú nk tüze által lángba borult Oliosi helységet, daczára a makacs ellentállásnak és daczára, hogy több a Monte Veuto északi lejtőjére hajtott ellenséges üteg rohamoszlopa­inkat pusztitóágyutüzeléssel fogadta, - fényes hősi dicső­séggel foglalta el. Az 5. hadsereg két másik dandára Mőring vezér- örnagygyal és Bauer ezredes ekközben a Corte és San Rocco di Palazollo majorokat vették be; b Scudier vezér őrnagy dandára a 7. hadtesttől folytonos makacs harcz közt Zerbareból Monte Godio felé vonult előre; utána e hadtestől még Töply ezredes dandára és később nyo­masztó hőség alatt végbement véres csatáknál Monte Godio birtoklásáért, ezen hadtesttől a gróf W e1s ey s b e i m b ezredes dandára is a csatasorba vonult. Délután 1—3 óra közt az 5. hadtest egy dandár­ral Monte Ventot, a más kettővel pedig Santa Luciát és Monte Mamaort folytonos makacs harezok közt elfog- lalá. Ekközben a tartalék hadosztály Salionzeig jutott el és Valeggio felé nyomult. A 9. és 7. hadtestek részérőli erő feszítések da czára délután 3 óráig nem sikerült Custozzát be venni. Ezért indítva érzém magamat, elrendelni, hogy a forróság és erőfeszítés által egyrészben kimerült csa pútoknak rövid pihenés engedtessék, s erre a 7 hadtest által, az 5. hadtest egyik dandárénak részvétével végső kísérlet tétessék, az ellenség által makacsul és nagy vitézséggel védett Cuztozza bevételére. Azonban csakhamar, még mielőtt parancsom oda érkezett volna, a 7. hadtest d. u. 4 órakor a Monte Arabita s Belvedere magaslatának birtokába helyzé magát, s a 9. hadtest Ca del Sóiénál fölállított ágyúinak folytonos tüzelése által támogattatott. 1 • ' Még fönmaradt Custozza és Monte Torre elvéte lének nehéz föladata, valamint Sommacampagnanál és a Ca del Sole - magaslatom ellenséges szakadatlan he vés támadások visszaverése. Az ellenség, Humbert és Amadeus kir. herczegek vezérlete alatt, válogatott csapatjaival meg kisérlé Stafíalonál előnyomulni és Custozzat megtar­tani ; azonban a 9. hadtest minden támadást erélyesen visszavert, s a 7 hadtest, — az 5. hadtestnak általam odarendelt dandára által támogatva, esti 7 óra felé bir­tokába vevék Custozzát. A tartalék-lovasság Pnlz ezredes alatt egyesülve, aBujanovics ezrede •> dán dárának 8. századával 24-ke reggeli 4 órától sötét éjig változó szerencsével küzdött számos összecsapásokban az ellennel. Ezen vitéz lovas csapat tak, mely bravour s oda­adás tekintetében kitűnő vezére alatt majdnem hihetet­lent vitt lovasság s gyalogság ellen végbe, tetemes veszteségei voltak, melyeket főleg fékezhetlen vitézsége által szenvedett. Beállván az esthomály, a 2 lovassági dandár Dossobuono mögé vonatott vissza. Még esti 9 órakor vÍ8zkangzott az ágyutüzelés a 9 ik hadtestnél s a Pulz- dandárnál; az ellenség lemondott minden ellentállásról s hosszú por-fellegek jelölék Goito és Valeggio felé visz- szavonulását a Mincion túl. Nem lehet az ellentől azon bizonyságot tagadni, hogy makacsnl s bravourral verekedett, főleg első tá­madásai hevesek voltak s a tisztek jó példával men tek elöl. Az ellen a király szeme előtt g a Humbert és Amadé kir. herczegek vezetése alatt, mely utóbbi állí­tólag megsebesült, Dürando és della Rocca egész had­testét, továbbá mint foglyok kimondásából kitűnik, a Cuchiare hadtest nagy részeit s több lovas ezredeket is, egészben 11 gyalog hadosztályt mintegy 100,000 főnyi erőben s az ágyntartalék legnagyobb részét a tüzbe vitte; de a cs. csapatok rég megpróbált s kitartó vi tézsége s odaadásának sem tudott ellentállni. Megveretett az tyra s pedig épen azon helyen, hol az austriai sereg 18 év előtt gr. Radeczky tbgy dics teljes vezérlete alatt fényes győzelmet vívott ki; az ifjú harezosok régi eustozzai testvéreikhez tökéletesen méltók valának! Midőn Felségednek ezen jelentésben e csatának csak fővonásait hozom legalázatosabban tudomására, bevárandóknak tartom még a parancsnokok részletes jelentéseit, hogy erről kimentő jelentést tehessek; — egyelőre csak annyit mondhatok, hogy a badtestpa rancsnoktól kezdve le a katonáig az Uralkodó és haza iránti odaadás és hűségben mindenki mindent megtett, a mi erejétől telt. Veszteségeink holtak és sebesültekben, a mint ez ily nagy vitézség mellett másként nem lehet, minden esetre nem jelentéktelenek; miután azonban a részletes jelentések erről még nincsenek meg, nem vagyok képes, tényleges jelentést küldeni. Fogoly, hozzávetőleges becsülés szerint mintegy 3000 van, — kik közt jelentékeny számot tesznek a tisz tek; több ágyú is vétetett el az ellenségtől; számuk még nincs constatálva. Én a szép eustozzai győzelmet annál nagyobb ha tásunak tartom, minthogy a szárd hadseregnél már estve felé Custozza eleste után a demoralisa io s fel oszlás jelei foglyok által mutatkoztak, kik már 48 óráig élelem nélkül voltak. A Min lion visszavonultakor az ellen fölégette a valeggioi hidat, ott több mint 500 saját sebesültjét hagy­ván bátra; szintúgy éjszaka Villafrancát is elhagyta s ott is sok sebesültet hagyott. Hadi mozgalmak. Az éj szaki csatatérről majdnem egymás­után érkeznek a győzelmi tudósítások. Münchengrätz, Oswiecim, Naehod s Trautenau, mindaunyi messze egy mástól álló pontok, hol makacs s vitéz barezok folytak. A münchengrätzi ütközetben — úgy látszik — az első austriai hadtest gr. Clam Gallas lovasa. tábornok alatt s a szász hadtest vett részt; az ütközet menete s kimé netéröl azonban még nincsenek bővebb hivatalos tudó­sítások. Az oswiecimi ütközet, mint a táviratból tudjuk, határozott győzelemmel végződött. Ezeknél azonban még sókkal jelentösb volt a két utóbbi. A uachod neu sladti ütközet fontosságát már kiemeltük ; csak annyit kell még hozzátennünk, miszerint az újabb tudósítások igen valószínűnek tüntetik föl, hogy az ez ütközetben résztvett egyik porosz hadtest majdnem egészen tönk retétetett. Mi a trautenaui ütközetet illeti, melyet Gab lenz tbk oly dicsőségesen vívott, ez méltán sorakozik az előbbihez mind vitézség, mind eredmény tekinteté­ben. Ezen ütközetet, mely 28 án történt, megelőzé az előtti nap egy előcsata, mellről a főhadiszállásról gr. Crenneville altbgyhoz következő távirat érkezett: „Pótlólag a f. hó 27 ki Podol és Skalitz melletti ütközetről küldött távirati jelentésemhez szerencsém van exciádat azon eseményekről is értesíteni, melyek f. hó 27 én Trau ten aun ál fordultak elő. A jelentés erről a 10-dik hadtesttől ma reggeli fél két órakor ér­kezett ide. A nevezett nap reggeli 6 órakor a Scburtaból előnyomulóban lévő hadtestnek elökada, Mondel ezre des dandára, Trautenaut megszállva találta s támadás­hoz fogott. A harcz élénk volt s végre lassankint a had testnek összes csapatjai belevonattak. Foglyok jelen­tése szerint az 1 ső hadtest három dandárét használd fel az ellen állásának tartására s lassankint mind a tüzbe vitte. Heves és véres harcz után ®/»9-kor Trautenau hatalmunkban volt; azonban a tüzelés, bár gyöngébb lett, a jelentés elkltldetéseig — 9*óráig — folyvást tartott. Miután ekként a lüdik hadtest a trautenaui állásba behelyezte magát, bizalmas utón azon tudósítást nyerd, hogy az ellenség d. u. 4 órakor egy erős dandárt Eipel felé küldött, hogy őt oldalvást s hátulról fenye­gesse ; mire ő, hogy az ellenséggel ott is megmérkőz­hessen, csak egy dandárnak maga Trautenau megszál­lása végett hátrahagyása mellett, a hadtest összes többi részeivel a magaslatokon foglalá el az állásokat köz vétlenül délre Traute nautól, mely állás ellen az ellen ség további támadást nem merészelt.“ Másnap azonban, mint a pardubiti táviratból tudjuk, csakugyan kifejlődött ismét az ütközet, mely a poroszok tökéletes megveretésével végződött Lapszemle. Az „Oestr. Ztg“ az országgyűlés 15-ös a 1- bizottmányának jelentését, melyet ez a közös ügyekkel foglalko ó 65 ös bizottmány elé terjesztett, nagy jelentőségűnek mondja, mennyiben a centrum irányadó pártl'érfiaitól származik, miután az, mint hallja, tulajdonkép Deák munkája, mely egyetértésben az ő elvtársaival jött létre, minélfogva föltehető, hogy a nagy-bizottmány azt lényeges változtatás nélkül fogja jóváhagyni, ha csak maga Deák czélszerünek nem ta­lálná, még a nagy bizottmány keblében változtatásokat hozni javaslatba. Aztán igy szól e munkálatról a ne­vezett lap: „Minden elfogultság nélkül kivánjuk constatálni, miszerint az albizottmány munkálatában szerencsés elő­jelét látjuk a kiegyenlités lehetőségének. A személy- unió meddő eszméjét, mely mint egy vörös fonal hú­zódik keresztül a 48-ki törvényhozáson , komolyan elejték s azon foederátiv állameszmét emelék ismét ér­vényre, melyet a magyar ősök bölcsesége a pragma- tica sanctióban kimondott s mindig tiszteletben tartott. Ezen nyereség már magában véve nagy horderejű, mert igy tűnik el a 48-ki törvényhozás lidércze. Most már biztos alapot érzünk magunk alatt s Magyarország­gal ez alapon becsületesen alkudozhatunk. A foederátiv állameszme leend e szerint kölcsönös kiin­dulási pontunk; egy ily állam gyakorlati élete végre össze fog bennünket egy közös pontban hozni. „A munkálatban ugyan kétségtelenül belső el­lenmondások vannak í a „közös ügyek“ köre nagyon is szűkre van szabva s az ajánlott kezelési mód a helyett, hogy közös volná, inkább dualistikus, mely nem csak azon előnyöket, melyek a „közös“ tanócsko zás s kiegyezés lényében feküsznek, kizárja, hanem egyszersmind mindazon hátrányokat, ellenmondásokat s azon korlátolt felfogást is keblébe rejti, m ly;knck az egyes államrészek clkülöazéséböl, az általános állam- ügyek particularismusából s a tartományi állásponthoz való ragaszkodásból származniok kell. Ezek m nd fel­tűnő fogyatkozások, melyek a szándékb i vett czél el érésének -rátlólag állnak útjában s azt lehetne mondani, bogy a kettős delegatiónak esetleges közös sza­vazattal javasolt t rvc nincs is komolyan gondolva. Azonban nem titkoljuk magunk előtt, miiy végtelen nagy a hézag az államügyck történeti dualistikus s a jeli-nuek igényei által szükségessé vált „egységes“ felfogása közt Nagyra becsüljük a bátorságot s teljes elismeréssel adózunk azon államférfim önlegyözésnelt, mely a hires pártvezért s híveit arra birá, hogy a dualismus álláspontját csak ennyiro is elhagyják s azon állam-oknak rueghódoljauak, mely az osztatlan monar­chia fogalmában gyökerez. Ily módon tágul reményeink s kilátásaink láthatára, s becsületes akarat s férfias kitartás mellett sikerülni fog, azon állam organizmust megtalálni, mely az egéssóges továbbfejlés minden elemeit magában foglalja, a legfőbb államgép rendes, egységes s alkotmányos menetét lehetségessé teszi s mind a birodalom szükségeinek megfelel, mind Mag» ár- ország belönállóságát biztosítja, s ezt az áilamligyck- beli összeütközéstől megőrizni képes.“ Ugyan-e lap Írja: „Majd egy,majd más formá­ban merül föl azon állítás, hogy bizonyos diploraatiai állapitványok léteznek, melyek Austriát gátolják, a Minciot átlépni, vagy legalább vívmányait bizonyos vo­nalon tulterjeszteríi. Semmi sem lebet tévesebb. Vala­mint Albrecht Föberczeg csupán katonai tekintetek által tartatott vissza, hogy actioját azonnal lombard területre átne vigye, úgy egy perczigsem fog habozni, mihelyt elő­nyomulását katonai tekintetek czélszerünek vagy szük­ségesre k fognák feltűntetni, az ellent saját területén föl­keresni. Földrajzi határ a déli sereg műveleteire nézve nem létezik.“ Városi képv. bizottmányok. Pest városának 1861. évben megválasztott köz­ségi képviselői 1866. évi april hó 3-kán Hajós Jó zsef elnöklete alatt a városi tanácsteremben értekezletet tartottak, mely alkalommal az értekezlet tagjai készek­nek nyilatkoztak az l8bl. évi beosztás szerint a vá­rosi bizottmányokban tanácsadással irányadással és véleményezéssel közreműködni; nyiltan fenntartatván minden egyesnek az is, hogy ba oly bizottmányokban óhajtana részt venni, melyekbe beosztva nem volt, részvétel végett magát ezek bármelyikébe is bejeleut hesse. Ezen megállapodás életbeléptetése végett a fő­polgármester kéretett fel, ki ennek folytán valamennyi városi képviselőhöz felszólítást intézett annak Írásbeli kinyilatkoztatása végett, mely bizottmányokban kíván mindegyik részt venni. Ennek következtében s mivel a városi vagyon kezelésének érdeke halasztást nem en ged: a főpolgármester junius 27 kére délután 4 órára a képviselőket értekezletre hívta össze, oly czélbób hogy egyrészt az april 3-ki értekezlet megállapodása folytán tett intézkedések eredménye közöltessék, más­részt pedig a jelentkezett képviselők működésének megkezdése végett intézkedés történjék. A meghívott képviselők szép számban jelentek meg, s összebivatásuk czélja a főpolgármester közöltetvén, felolvastatott az april 3-ki értekezlet meg­állapodása következtében tett intézkedés eredménye, mely is következő : Az 1861. évi városi képviselő testület jelenleg 244 tagból áll, kikhez egyenkint felszólítás inféztetett: hogy a fennálló bizottmányokba magokat tetszés 6ze rint jegyezzék be; a szétküldött 244 bejegyzési ívből 142 érkezett viszsza, melyekből az 1861. évi beosztás szerinti bizottmányok egybeállittatván, kitűnt, hogy : 1. Az árva és gyámügyi bizottmányba 32. 2. Gazdasági bizottmányba 64. 3. Kültelki bizottmányba 19. 4. Alsó kövezési bizottmányba 29j 5. Felső kövezési bizottmányba 15. , 6. Városi épületekre ügyelő bizottmányba 19. 7. Ruházati bizottmányba 8. 8. Tűzoltó szerekre ügyelő bizottm. 16. 9. Városligeti bizottm. 32. 10. Német színházi bizottm. 14. 11. Légszesz-világitási bizottm. 7. 12. Katonai bizottm. 7. 13. Költségvetési és javadalmi bizottm. 32. 14. Pénztár felügyelő és vizsgáló bizottm. 15. 15. Építészeti és lipótvárosi templom bizottm. 34. 16. Elemi-tanodai bizottm. 22. 17. Reál-tanodai bizottm. 24. 18. Leány-árvakázi bizottm. 18. Előfizetési árak. Napon tál postai szétküldéssel; Budapesten házhoz hordva: Egész évre............................20 írt Egész évre . , . • 18 frt. — la Félévre ...... 10 „ Félévre ..... 9 „ — , Negyedévre ..... 6 „ Negyedévre .... 4 „ 60 t

Next

/
Thumbnails
Contents