Sürgöny, 1866. augusztus (6. évfolyam, 174-198. szám)

1866-08-01 / 174. szám

Pest. Szerda, augustus 1, I860, 174. sz. Hatodik évi folyam. HIVATALOS RÉSZ. Abaujmegye főispánja az Abaujmegye füzéri járá­sában üresedésbe jíitt rendszerinti esklldti állomásra SzentmiklÓssy László megyei Írnokot, s ennek helyére T i m k o Józsefet nevezte ki Változások a cg. k. hadseregben. Kineveztettek: A második könnyű lovas hadosztály parancsnoka, berczeg T b u r n-T axis Imre vezérőrnagy, és az első könnyű lovas-hadosztály parancsnoka, b. E d e 1 s h e i m Lipót vezérőrnagy, altábornagyokká; gr. Pappenheim Sándor ezredes a 12. sz. gr. Neipperg-vértesezrednél, vezérőrnagygyá s dandár- nokká; rnebersbnrgi b. Rneber Mór ezredes a táborkarnál, táborkari főnökké a felső-austriai s istriai csapat-parancsnokságnál; P e t r i c h Dániel krakkói tér alezredes , ezre­dessé s váracs-parancsnokká ugyanott; Czernadak Imre nyugalmazott czimzetes őr­nagy) valóságos örnagygyá, s fiumei térparancsnokká A testőr cscndörségbeu : B o r e n i nemes Kämpf József alezredes s század parancsnok, ezredessé; a 10. sz. gr. Mazzuchelli-gyalogezredben : L o g a Frigyes és K a r p e 11 n s József első osz­tályú századosok őrnagyokká; all. sz. Albert szász koronaherczeg gyalogezredben : gr. G r ti n n e Flilöp őrnagy, alezredessé ; s bärenhcimi Me Íz er Henrik első osztályú százados, örnagygyá; a 12. sz. Vilmos Föherczeg-gyalogezredben : uemes Gerber János őrnagy alezredessé, s Opitz Antal első osztályú százados, örnagygyá ; a lő. sz. Adolf uassaui herezeg gyalogezredben : Tegettkoff Károly ezredes a táborkarnál, ez­red parancsnokká ; a 23. sz. b. Ajroldi gyalog ezredben : lovag G r ö 11 e r Albin őrnagy alezredessé; a 24. sz. Károly Lajos pármai herczeg gyalogezredben : bienenwaldi Linder Ede első osztályú szá­zados örnagygyá; a 33. sz. gr. Gyulai gyalogezredben : Kirsch Henrik őrnagy alezredessé, és Biró Sándor elsö-osztályu százados örnagygyá ; a 34. sz. I. Vilmos porosz király gyalogezredben : M y s z Károly őrnagy alezredessé, és Sabliak Károly elsö-osztályu százados ör- nagygyá; a 38. sz. gr. Haugwitz-gyalogezi edben : lovag J o e 1 s o n Mór őrnagy alezredessé; a 49. sz. b. Hess-gyalogezredbeu : K r a u s s Antal első osztályú százados, szolgá lati alkalmazásban a badltgyministeriumnál, őrnagy j gyá , az ezredhezi bevonulásra rendeltetvén ; az 55. sz. gr. Gondrecourt-gyalogezredben : Kaáu Vilmos őrnagy a 21. sz. b. Reischach gya­logezredben, alezredessé, meghagyatván a hadUgymi- uisteriumnáli alkalmaztatásában; az 57. sz. Frigyes Ferencz meckleuburg schwerini nagyherczeg gyalogezredben : lovag Görz Vilmos alezredes ezredessé; K n i s c h Károly őrnagy alezredessé; a 78. sz. b. Sokcsevics gyalogezredben : Csikós Péter őrnagy alezredessé; a 79. sz. lovag Franck-gyalogezredbeu : babérkor ni nemes Suppanchic h Komád alezredes ezredessé, s rninenburgi Resics Adolf őrnagy alezre­dessé ; a 2. sz. Miklós orosz nagyherczeg huszárezredben : gr. LiechtenbergMordaxt-Schneeberg Arthur első osztályú százados örnagygyá. (Vege következik.) NEMHIVATALOS RÉSZ. Lapszemle. A „Magyar Világ“ a következő czikkben ellene- szól azon föltevéseknek, melyek Palacky és Rieger uraknak Bécsben létével hozattak összeköttetésbe : „A napokban sokat emlegettetett, Palacky és Rie ger uraknak, a cseh nemzeti párt fejeinek , Bécsben léte. Mit csináltak ott? Csak tájékozni akarták e ma gukat az iránt, ha vájjon tttött-e az óra — Austriának szláv monarchiává tételére nézve ? Vagy Beleredi gróf már egyezkedésbe bocsátkozott is velük ? Ez a válasz a Deák Ferenczczcl tartott értekezletre ? Ezt kérdék ma­guktól a gyauakodók ; ezt kérdék nemcsak a németek, hanem, valljuk meg, hazánkfiai azon része is , kika német elem superioritását egyáltalában uem szívelhetik, csakhogy annak netáni átruházását a szlávra még ke vésbbé szívesen látnák. A tömegekben mindig él a helyzetnek némi ösz- tönszerll sejtelme. Nem is tit k, hogy vannak Austria sorsára eddig sajnálatos befolyást gyakorolt elemek, melyek oda hajlandók fordítani a dolgokat, hogy — Austria ha már nem lehet kizárólag és absolute német, legyen szláv hatalommá. Hisz az öszpontositó bureau* kratia hírlapírói hívei is, ha a magyar uem látszék haj- j landónak meghódolni a germanisatio előtt, — rendesen azzal fenyegették, hogy ha nem akar német leuni, majd lesz belőle szláv ! ha magyar nemzetiségéhez ragaszko- | dik, elnyeli a szlavismus. Ezen popanezot diplomatiai tényezőként szerepel­tetni, vagy épen komolyan megkísérteni akarni, —• a birodalom súlypontját a szlavismusra fektetni, Austriá- ból szláv monarchiát csinálni: a 17 évi experimentu moknak bizonynyal legutolsója fogna lenni, mely mél- tólag befejezné az azok folytán kifejlett államföloszlási processust. Austria uem lehet szláv, még kevésbé, mintsem német. A szláv küldetés nem Austriáé; az Oroszországé. Végveszéllyel járna reá nézve ezen irány ; mert össze­ütközésbe hozná Oroszországgal, midőn ez alig szakított politikájának azon irányával, mely ellenségévé tévé az olaszt, francziát, és poroszt. Pedig Oroszország hely te lenül tenné, ha ezt, összeütközés s háborúk ürügyéül használná. Sőt ellenkezőleg teljes nyugalommal nézhet­né Austria szlavizálásának müvét, mert az csak élőké szitené annak az oroszszal való egybeolvadását. Ezen dilemmába vezetné az austriai monarchiát a szlavizálás experimentuma. Ezt minden gyermeknek be kell látni. Hanem azért Rieger és Palacky urak Bécsben létéből következtetni, hogy most a szlavismussal való kísérlet jövend napirendre, még igen korai volna ; vala­mint eddigelő Belcredi grófról föltenni, hogy a monar­chia rendezését ezen kísérlettel akarná inaugurálni, ezen államférfiunak eddigi magatartása után legke vésbé sem szabad. Részünkről máskép fogjuk föl a dolgot. Rieger és Palacky urak oly nemzeti pártnak tisz teletreméltó vezértagjai, melynek létele oly jogosult, mint akármely más politikai párté; és ha nem akarjuk folytatni az eddigi rendszert, mely abban állt, hogy mindig csak egy, az uralomra vergődött irány garázdál­kodott, minden más párttörekvést elnyomott, s az állam ellensége gyauánt üldözött; — ha igazán alkotmányos kormányzatot akarunk létrehozni, akkor ki kellegyez tetni minden vélemény-árnyalatot, akkor valamely com promissumot kell létrehozni, melyben minden loyális és életerős párt mérsékelt elemei megnyugodjanak, — (ha már olyat lehetlen képzelni is, mely a pártok túlzóit, a szélsőket is kielégítse!) Azt mondják erre, hogy mi közünk nekünk ma­gyaroknak Rieger és Palacky urakhoz? s valamely laptársunk ezélzott is arra, hogy az csak lajtántuli ügy, vájjon azon urak mit tőnek s nem tőnek Bécsben ? a korraáuynak tanácsokat adtak-e ? s azok elfogadtattak- e? így gondolkodni kimondhatlau rövidlátás volna. A nemzetiségi kérdés láthatlan szellemszálaival összefügg a Lajtán innen és túl. Megoldatlan nem maradhat ott, ha megoldatott itt; nem is mellőzhető s< m itt, sem ott. Megoldásának ugyanazon elveken is kell nyugodni a Lajtán innen és túl. Ila tehát Belcredi urat foederalistai irányzattal gyanúsítják a bécsi centralista lapok, arra nem kell nagyobb súlyt fektetni, mint midőn a magyarokat dua- listáknak nevezik. Az ily jelszavak határozatlan értel­műek ; azokkal harezolni helytelen. Az állam egysége, mint a foederalismus és a dualismus elvei, bizonyos ha­tárokig egymásoal kiegyeztethetők; azokon túl képte­lenek, s hasonló mérvben veszélyeztetik birodalmunk békés megszilárdulását. Mig a népek óhajainak kihall­gatása, s azoknak kiegyenlítése, és a monarchiának csak ezen alapon lehető alkotmányos rendezése a kor­mány bevallott programmja: addig semmi aggodalma sat nem látnánk abban, bármely pártnak vezéreivel ér­tekeznék ; — sőt óhajtanunk kell, hogy a pártokat ki­egyeztetni igyekezzék, mert mig centralista, foederalDta, dualista jelszavakkal egymás ellen harczolunk néme­tek, szlávok és magyarok : addig misem consolidálód- hatik e monarchiában, legkevésbé az alkotmányos kor­mányzat.“ __________ A genfi convontio. „A Wiener Abenp." írja: A hivatalos „Wien. Ztg“ ban már meg volt említve, hogy Austria a genfi conventiohoz hozzájárulását kinyi­latkoztatta. Több lap tudakozódására : miért nem téte­tett Austriáuak e lépése közzé, a hozzájárulási nyilat­kozat tényének megerősitésével ? — azon helyzetben va­gyunk , hogy felvilágosítást magunk adhassunk, mi­szerint a hivatalos közlés majd csak a többi szerződő ál­lamok részéröli elfogadási okmány megérkezte után fog eszközöltethetni. Hadi mozgalmak. Az Ausztria és Poroszország közti békealkudozá­sok a „Debatte“ szerint gyorsabban és kedvezőbben ha­ladnak , mint remélni lehetett, és nem alaptalan azon várakozás, hogy a békemü még a jövő hét lefolyása alatt a két uralkodó helybenhagyásának fog előterjesz­tetni. — Az Olaszországgal! béketárgyalások azonban — nem igen haladnak előre, amint ezta „Debatte“ egy távirati jelentése is erősiti, s ennek oka az lenne, hogy Olaszország még Dél Tirolra is igényt tartana. A császári föhadsegédséghez a lissai csatáról a következő hivatalos jelentés küldetett be .­Fasana, jul. 23. 1866. Bátor vagyok öszletes jelentésemet a jul. 20 diki lissai csatáról a következőkben előterjeszteni: Részletes jelentést csak akkor fogok szerkeszt­hetni, mikor az egyes hajók harczjelentései bekiií- dettek. A zárai cs. kir. föhadparancsnokságtól jul. 19 kén hozzám érkezett táviratok, valamint Lissa szigetének a szárdiniai flotta részérőli ágyuztatása, kétségen- kivülivé tették előttem, hogy az ellenség lissai expe- ditiojával nem szándékozik — mint ezt eleinte hittem — egy diversiót eszközölni, hogy engem működési alapomtól eltávolitson, és ezáltal az Adria éjszaki obié ben szabad kezet nyerjen, hanem hogy az ellenség va­lóban Lissa szigetének elfoglalását tűzte k> czéljául. Én tehát még az nap délben' hajórajommal meg­indultam és Lissa felé vitorláztam. Jul. 2 »-kán reggel i jelentést kaptam, hogy több gőzös látható, melyeket TÁHCZA. Napi újdonságok. — Ő cs. kir. Apostoli Felségének legfelsőbb pa­rancs-irata által, a cnstozzai csatábani kitűnő vi­tézségükért, többek közt b. 011 i n g e r Gusztáv alez redes, salamon fai Rátky Sándor őrnagy, ban nenheimi Hann József, erdödi gr. Pálffy- D a u n Vilmos és Riedl Károly századosok, Veres János és Windsor Venczel főhadnagyok, Krisz- tiányi István s nyár egyházi b. Nyáry Béla alhadnagyok, a 3. sz. Károly bajor herczeg huszárcz rednél, — erdödi Török József ezredes és H e r t- lein Mihály százados, a 11. sz. Sándor Württemberg! herczeg-huszárezrednél, a hadi diszitménynyeli katonai érdem kereszttel diszittettek föl. To'ábbá mádi Ko­vács György táborkr ri századosnak, Grad wohl Gyula ezredesnek, Ferdinand Gyula, Balogh Lajos és Schiff István főhadnagyoknak, s Hoff­mann Henrik alhadnagynak, a 3. sz. Károly bajor herczeg huszárezrednél, — Groeneveld Bernát szá­zadosnak, Marka Antal, Szmrecsányi István s He dry József főhadnagyoknak, a 11. sz. Sándor wűrttembergi herczeg-huszárezrednél, — lovag Pur- gay Ignácz tüzér-törzskari őrnagynak legmagasb di­csérő elismerés fejeztetett ki. — Császárné Ö Felsége múlt hó 30-áu délelőtt Budáról Schönbrunnba érkezett. — Rudolf koronaherczeg ö cs. fensége múlt vasárnap Latour ezredes és gr. Pálffy kapitány kisére tében a nemz. múzeumot látogatásával tisztelvén meg, az. intézet minden osztályában nagy érdekkel és élénk tudvágygyal időzött. A képtár épen a közönségnek is nyitva lévén, a koronaherczeg megjelenése a számos lá­togatókat a legkellemesebben lepte meg, mely örömének mind a belépésnél, mind az eltávozásnál élénk éljenek kel adott kifejezést. Ö fensége folytonosan magyarul társalgóit s a múzeumi igazgatónál lévő emlékkönyvbe beírta nevét. Mint a „P. H.“ írja: ö fensége e látogatás alkalmával minden múzeumi szolgát 1 — 1 darab cs. arany nyal ajándékozá meg. — Hannovera királya, hadseregének sebesültjei számára, valamint az elesettek családjainak 100,000 tallért, a királyné pedig 5000 tallért ajándékoztak. A Kővár-vidék közrégeinek legnagyobb ré sze nem csak valamennyi odavaló születésű sebesült vagy beteg harezosok ingyen ápolására ajánlkozott, hanem azon kívül 83 egyéb sebesültre nézve is tétet­tek hasonló ajánlatok. A K ö z é p-S z o 1 n o k m e g y e főispánja báró Wesselényi Ferencz, e napokban 29 mázsa 74 fontnyi sebkötési anyagot adott a katonai hatóságnak át, mint az e részbeni ottani gyűjtés eredményét. ASopronmegyében 390 sebesült ápolására s ellátására érkeztek a községek részéről önkéntes ajánlatok. — A bécsi hazafias segé ly egylethez jul- 25-ig bezárólag begyült adományok végösszege 195,125 frt 79 kr készpénzben, továbbá 35,280 forint kötvényekben, 82 császári arany, 6870 frank aranyban, 221 forintos, 14 két forintos és 32 huszas ezüstben. — A bécsi állandó kórházakban e mozgalmas időszakban is igen mérsékelt volt a betegségi álladék ; a betegségek minőségében sem mutatkozott változás- Epidémiára mutató jelenségek qddig egyik kórházban sem észleltettek. — Pestvárosa azon 262 önkénteséért, kiket a második hadjutalék fejében toborzott, a toborzási költ­ségek 1206 forintra rúgnak, mi a 7860 forintnyi összes fölpénzzel együtt 9066 forintnyi összeget tesz. A városi házi pénztár által előlegezett most érintett költségek fe­dezésére a megindított gyűjtések még nem fejeztettek be és még mindig folynak be kisebb nagyobb összegek. A netaláni fölösleg, miután a városnak megengedtetett a legközelebbi hadjutalékot szintén ily módon kiálli tani, — e czélra fog fordittatni. — Főt. G ö n d ö c s Benedek uj-kigyósi lelkész ur az „I. T.“ szerkesztőségéhez a sebesültek szán ára követ kezö adományokat küldött: u. m. készpénzben 100 fo­rintot, 12 inget, 2,/<l font tépést, 50 db sebkötőt és két ezer darab szivart. — Pozsonból Írják jul. 30-ról : Városunkban még mindig katonailag mozgalmas élet uralkodik. A hajóhíd tegnap délben újra beakasztatott, és ez időben érkeztek ide a túlparton várakozó (bécsi) posta-kocsik is. A kivált estve termékeny eső — bárha némely tér ményre későn — igen jótékonyan hatott. A fegyver- nyugvás kihirdetve lévén, nyert engedély folytán porosz tisztek — többnyire polgári öltözetben — meglátogat ták városunkat. A város szép fekvését igen magasztal­ták ugyan, de azért a fegyvernyugvás előtti gazdálko­dásukról furcsa dolgokat beszélnek. A zergehegyi erdész­nek 2—300 ftra menő kárt okoztak. A magán vagyon csak annyiban kiméltetett, hogy azon katonák, a kik­nek pénzük volt, fizettek, de nagyobb részének nem volt. Szombat óta a es. k. II. hadseregparancsnokság, parancsnok gr. Thun altb., a primatialis épületben van, mely előtt két katonai őr áll. — A csata színhelyére még most is sok nép kijár és szedi össze az elszórt vetgolyó- kat. Intő például szolgálhat azonban Klepoch Lukács kovács esete, aki 15 darab vet-löveget szerencsésen föl­nyitott, s midőn 25-kén a 16-kat föl akarná törni, a mint a kalapácscsal ráütött, a golyó exp'odált és Lu kács kovács szivkamrájába két golyót s nyakán egy surló lövést kapott. Boskowitz Ignácz és Ruzsovits mellette állók, az egyik fején kapott nagy sebet, az utóbbinak ballábát szakította el. E két utóbbi még ki­épülhet. — A pozsonyi biztonsági bizottmány jelenti, hogy 30-kán tevékenységét beállította , s hála köszönetét fejezi ki mindazoknak, a kik áldozatkész gyámolitásukkal támogatták. Aláirva : gr. Eszter­ül á z y Antal, Martinen go Ferdinand és Schiller Adolf. Az őr- és czirkálási szolgálatokat ismét a cs. k. katonaság teljesiti. A beszállásolási és egészségügyi bi­zottmány egyelőre folytatja működését. Az állandó központi bizottmány teljes föloszlatása, mihelyt a városi képviselet ebben határozott, külön fog tndtul adatni. — Az első u t a s h a j ó jul. 30 kán indult Pest­ről Bécsbe, 31 kén Bécsből Pestre. — Miután a bekövetkezett békés fordulat követ keztében , a komáromi és linczi Duna-területcn létezett hajózási akadályok megszűntek, a cs. k. szabadalma zott első dnna gözhajótársulat jelenti ennek folytán, hogy a személy- és áru közlekedés a háború előtti ren­des módozatban ismét megkezdődik. A járatok tényleg múlt hétfőn indultak meg. — Benedek táborszernagy ur vasárnap Bócs Ujhelybe érkezett. — Egy igen érdekes jelenet adta magát elő a bé­csi Prater kiállítási helyiségeiben berendezett katonai kórházban. Egyik itt elhelyezett szász sebesült katoná tói ide szállittatása alkalmával ezüst óráját lopták el, ki e miatt könyekig érzékenyült. B. M u n d y ezredorvos, kire azon osztály bízva vala, a sebesült levertségét ész­revéve, kérdezé tőle, hogy mi baja van ? mire ez azt válaszolta, hogy legértékesebb holmijától, ezüst órájától fosztották meg, azért olyan szomorú. Dr. M u n d y nem elégedett meg azzal, hogy vigasztalja, hanem az esteli látogatás alkalmával a szász katonának egy uj ezüst órát lánczostul ajándékozott. Függelékül az órára pedig azon porosz golyó voit illesztve, melyet a sebesültnek karjából kihúzott. A közvitéz öröme e váratlan aján dék fölött rendkívüli volt, mely az összes sebesültek közt elterjedt. — Zágrábba jul. 26 dikán garibaldista foglyok érkeztek. Az átszállított csapat 178 közember és 2 tisztből állt. Mindannyi vörös inges. — Pestvárosa a reál-ismeretek s az ipar iránt folytonosan a kellő gondos figyelemmel van s az ebbeli buzgalom nyilvánulására jegyezzük fel, hogy a pest városi reáltanodái bizottmány pályázatot hirdet a pesti reáltanodában felállítandó mintát an i s a franczia nyelv tanszékére. A minta-tan behozatalával a pesti reáltanoda múzeuma is lényegesen fog gyarapodni. — Muravölgyéből írja egy levelező : A se­besültek mindegyre érkeznek, leginkább hazánkfiai; és alig van falu vagy egyes magános ház, hol három négy ember ne volna elhelyezve. S valóban a mily meglepő, oly megható jelenet a szegény betegeket látni, kik kő zül ki mankón, ki felkötött karral, vagy bekötött fejjel a vasútvonal hosszában kijönnek, várva bajtársaikat, hogy e hosszú útra, az uj csatákra félkézzel integetve elmondják bucsu-UdvÖzletüket. Szegény halvány ala­kok, kiket a fájdalom sem tarthat vissza a kegyelet e szép nyilatkozatától! E hegyes, árnyas helyek jóltevd- leg hatnak a betegekre, s a stájerek dicsérendő gond­dal ápolják a velük beszélni nem igen tudó harezfia- kat, kik leginkább azon búsulnak, hogy hollétük felől otthon-maradottaikat nem tudósíthatják. E részben va­lamit tenni nagyon szükséges volna, mert hányat nem' epeszt a bizonytalanság és ezeknek megnyugtatásáról gondoskodni emberbaráti kötelesség. E körülményt figyelmébe ajánlom azoknak, kik e tekintetben befo­lyásuk által legtöbbet tehetnek. A közel határszéli magyar vidékekből hallani, hogy egyes sebesültek családaikhoz térnek vissza, s mint különös eset feljegyzésre méltó, hogy egy a kö- niggrätzi csatában karján meglőtt katona, fegyveres- 1 tői és minden készségével majd 80 mrtfldet gyalog jött haza. — A fennálló szabályok szerint a jövő 1866—67. tanévre az egyetemi rector-választás az orvos-sebészeti tanári testületből történik. Jul. 30-án a választás vég­bement és dr. R u p p Nép. János királyi tanácsos és orvoskari r. ny. tanár lett rectorrá megválasztva, ki mint rector választó az ülésben jelen lévén, a rectori méltóságot elfogadta. Az uj rector hivatali működését rendesen a tanév beálltával kezdi meg. — Az 1865—66. egyetemi tanfolyam befejezésé­vel jul. 29-én délelőtt 10 órakor „Te Deum“ tarta­tott az egyetemi templomban, mely alkalommal főt. Szabó József pápai prälatus és központi papnöveldéi igazgató számos segédlettel pontificált. SÜRGÖNY. Eiöiizßtäsi áruit. Naponta! postai szétküldéssel -. Budapesten házhoz hordva: Egész évre ..........................20 frt. Egész évre . . .10 frt. — kr. PélévTe........................... 10 „ Félévre ..............................9 .. — , Negyedévre ............................5 „ Negyedévre ... u-hirdetéssek : og-ybasábos petit-sor egyszeri hirdetésért 8 kr, kétszeri hirdetésért 7 kr, háromszori vagy többszöri hirdetésért 6 kr számittatik minden beik­tatásnál. A bélyeg-díj külön minden beiktatás után 30 kr o. é. — Külföldről hirdetéseket átvesznek a következő urak : M a j n a i Frankfurtban ésHamburg-Alté- ii á b a n TTatusensteí n és Vogler; Hamburgban Xiirltheim •Talrat»; Lipcsében Kiíg-lei* M. és Fort Ernő urak. Szerkesztőségi iroda : Pest, kigyó-uteza 4. szám, II. emelet. Kiadó-hivatal: Pesten, (barátok-tere 7-dik szám.) Kéziratok nem küldetnek vissza Bérmentetlen levelek csak rendes levele­zőinktől fmradtntnak el.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents