Sürgöny, 1867. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1867-01-01 / 1. szám

1. szám. Szerkesztőség: Gránátosutcza 1. sz. III. omelet. '/Abu,. , o Pest, kedd, január 1.1867. VII. évfolyam. Kiadó-hivatal: Pesten, barátok-tere 7-ik sz. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bér in öntette íi levelek csak rendes levelezőinktől fogadtatnak el. Előfizetési árak: Napoutai postai szétküldéssel: Egész évre . . . ■ 20 írt. Félévre ..... p) » Negyedévre . . . • fr 2 Budapesten házhoz hordva: Egész évre . . • 18 frt — Ur. Félévre . . . . 9. „ — ,. Negyedévre ■ 4 ,, 00 ,. SÜRGÖNY. Magán-hirdetések : egyhasábos petit-sor egyszeri hirdetésért 8 kr, kétszeri hirdetésért 7 kr, háromszo­ri yag\- többszöri hirdetésért G krral számittatik minden beiktatásnál. A bélyegdij külön minden beiktatás után 30 kr. a. értékben. Külföldről hirdetéseket átvesz­nek a következő urak : M a j n a i Frankfurtban és H a m - burg-Altonában Ilauseu- stein és Vogler; Hamburg­ban TUrkheim Jakab; Lip­csében Engler M. és Fort Ernő urak. Felhatalmazom out, hogy elém terjesztett előadását, valamint a honvédelmi és az általános hadikötelezett- ségi javaslatot közzétegye. ' Bécs, december 28. 1866. Ferenci József, s. k. (A „Wiener Zeitung“ azon száma, mely e legfel­sőbb kéziratot hozza, egyszersmind közli az uj hadkiegé- szitésre vonatkozó császári rendeletet; továbbá a liadügy minister előterjesztését s á honvédelmi törvényjavaslatot. E nagyterjedelmii okmányokat tér hiánya miatt jelen szá­munkban nem közölhetvén, legközelebb visszatérendünk azokra). _______ 18fi(l- dec. 28-ki pénzügyi törvény 1867. évre. (Érvényes az egész birodalomra.) 1865. sept. 20 diki pátensein alapján, mi uisteri tanácsom meghallgatása után rendelem, a mint következik : I. ez. Az 1867-ki közigazgatási évre az összes állami kiadások 433,896,000 ftbau állapíttattak meg. II. ez. iA közigazgatás egyes ágaira, fejezetek és c imek szerint beosztott kiadási liiteltételek, a mellék letkép ide csatolt állam-költségvetés első részében fog lalvák. E kiadási biteltételeknek szabály szerint csak a péuzligyi törvény fejezeteihez képest, és tekimet nélkül az egyes czimekre, valamint az elkülönítésekre nézve is, szabad a rendes és a rendkívüli -zlikséglet fedezé­sére fordittatni. Ellenben a pénzligyministerium etatja részére a 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 32, 34 és 35. fejezetekben engedélyezett kiadási biteltételeknek az egyes czimekre nézve megállapított czélokra, azonban tekintet nélkül a rendes és rendkívüli szükséglet elkülünzéseire, kell fordittatni. III. ez. Az I. czikkben engedélyezett államkiadá­sok fedezésére a kővetkező államköltségvetés második részében az egyenes és a közvetett adók 407,297,000 forintban megállapított bevételei s egyéb állambevéte­lek vannak száuva. IV. ez. Az állambevételek a III. czikkben megál­lapított összegének előszerzésére nézve különösen a kö vetkező határozatoknak kell érvényesíttetni: 1. Az 1859. május 13 diki császári rendelethez ké­pes (b. t. 1. 88. sz ) az 1867. közigazgatási évre nézve a rendkívüli pótlék a) a földadónál 3/,a ; b) a házbéradónál 7« ; c) a házi osztályadónál 3/»; d) a keresetadónál % í e) a jövedelmi adónál pedig 7s részében szabalik meg és szedetik be a rendes adónak ; f) az állampapírok, közkötelezvények (fonds) és rendi kötelezvények kamatai után fizetendő jövedelmi adó, miut az előbbi évben, 7°/u bau szabatik meg és szedetik be. Az 1864. február 29-diki törvény 10. czikkében (1. rész lit. g.-bez. —b. t. 1. 14. sz.) foglalt, a lit. f. alatt megjelölt felemelt jövedelmi adó beszedésére vo­natkozó határozatok az 1867. közigazgatási évre is érvényben maradnak. 2. Az 1850. febr. 9-diki és aug. 2-diki törvények­re nézve, az 1862. dec. 13-diki törvény által (b. t. 1. 89. sz.), illetőleg az 1864. febr. 29 diki törvény által (b. t. 1. 20. sz.) megállapított határozatok, a bélyegek­re és közvetlen illetékekre nézve; valamint 3. a belföldi anyagból gyártott ezukor fogyasztási adójának felemelése azon mérvben, mint a t az 1862. oct. 29-diki törvény (b. t. 1. 75. sz.j megállapította, az 1867. közigazgatási év tartamára is továbbra fenn- állanak. V. ez. Az összes államkiadások 433,896,000 ft- ban megállapított összegének a . . 407,297,000 ft­ra rugó összehasonlításából eredő . 26,599,000 „ hiány, valamint a múlt év közigazgatására még telje­sítendő 51,034,000 ft kiadás fedezésére azon 79,495,000 ft egész összegre rugó pénzek fordítandók, melyek a pénzügyigazgatásnak, az 1866. május 5., május 25. és aug. 2ű-dki törvények által kezdeményezett hitelmű­veletekből még rendelkezésére állnak. VI ez. A jelen törvény végrehajtásával pénzügy- ministerem van megbízva. Bécs, dec. 28. 1866. Ferencz József, s. k. Bel ered is. k. Larischs. k. Legfelsőbb rendeletre : Meyer Bernát lovag s. k. Költségvetés az 1867-ki közigazgatási évre. rendes osztrák 4,435,000 630,000 5,065,000 62,000 200,000 . 148,000 17,000 — 62,000 200,000 148,000 17,000 428.000 986.000 586.000 10 000 82,000 8,000 438.000 1,068,000 594.000 2,000,000 100,000 2,100,000 565,000 — 565,000 53,000 — 53,000 36.000 63.000 39.000 3,000 36.000 63.000 42.000 8.632.000 425.000 374.000 4.593.000 744.000 1.361.000 218,000 10,000 377.000 504.000 79,000 8.850.000 425.000 384.000 4.970.000 1.248.000 1.440.000 320,000 100,000 100,000 320,000 Első rész. Szükséglet. Kiadások: 1. Fej. 1. Legfelsőbb udvari ház tartás ........ 2. Fej. II. Császár 0 Felsége ka­binet irodája .......................... 3. Fej. III. Birodalmi tanács . . 4. Fej. IV. Államtanács . . . 5. V. Ministeitanács .... 6. VI. KlilUgyministerium : 1. ez. Központi igazgatóság . . 2. ez. Diplomaliai kiadások . . 3. ez. Kousulliivatalok kiadásai .- (jpszesen (6. fej. 1—-3. ez.) Víí. Állaramiuisterium : L ez. Központi igazgatóság . . A. Politikai számvlvöség : 2. ez. Sajtóigazgatóság, a „Wie­ner Zeitung“ és „Reichsge- setzblatt“ igazgatósága . . 3. ez. A csendőrség főfelügyelő­sége ......................................... 4. ez. A tudományos akadémia . 5. ez. A birodalom földtani intézete 6. ez. Politikai közigazgatás a koronaországokban (az orszá­gos politikai számvivő. égi ősz tályok hozzávételével) . . . 7. ez. Állami segély lelenczbázakra 8. ez. Építkezési hatóságok . . 9. ez. üti építkezések .... 10. ez. Vízépítések . . . . . 11. ez. Országos csendőrség . . 12. ez. Uj épitla zések a politikai hatóságok számára .... 13. ez. A hivatalos lapok költségei 1866. dec. 27-ről kelt pénzügyministeri kibo- csátvány. (Érvényes az egész birodalomra.) ■ Vonatkozva az 1866. máj. 5 iki, jnl. 7. és augus- tus 25 iki törvényekre s ezek kapcsolatában a pénz- ügyministerium 1866. aügustus 30 iki kibocsátványá- ra, köztudomásra hozatik, hogy 1867. január 1 tői kezdve egy o. é. ftos államjegyek fognak kibocsáttatni, az államjegyek forgalmára meghatározott maximalis összeg határai közt. Ejegyek leírása az idemellékelt iratban van fog­lalva. A batáridő, melylyel ez államjegyeknek bankje­gyekre váltása megkezdődik, utólagosan fog tudtnl adatni. Gr. La rise h-M ön ich s. k. Leírása azon egy ftos államjegyeknek, melyek az 1866. május 5 , julius 7. és augustus 25 iki törvények alapján 1867. január 1-től kezdve kibocsáttatnak. A papiros fehér, felső részén 1 arab számmal, NEMHIVATALOS KÉSZ. .A múlt év elég emlékezetes arra, hogy ha e helyen utóla­gos szemlét tartanánk fölötte, vagy ha az 1866-ki újévet párhuzamba tennők az 1867-kivel, senki sem fogná ebben a hirlapirodalom chablon- szeríi újévi „visszapillantásainak“ utánzását ta­lálni, mert a népekre s kormányokra oly tanul­ságos 1866-ki év, hogy ha nem is korszakalkotó, de mindenesetre korszakbezáró eseményeket érlelt, miket soká fog emlegetni a história. A jelen romjai, zilált állapotai, készülődései közepette, miknek homálya, kétséges fejlődése rendkívüli összegek értékű forintokban 14. ez. A montenegrói, boszuiai és herczegovinai menekültek se­gélyezésére .......................... 15. ez. Adalmátországi malviven­tia kiirtására ......................... 16. ez. Általános rendelkezési alapra 17. ez. A lombard-velenczei ki rályságnak osztrák szolgálat­ban maradó tisztviselői fizeté­sére .......................................... Összesen (7. fej. 1 — 17. ez ig„. B. Vallás- és oktatás figyi ministerium. Vallásügy : 1. ez. 8. fej.. Államelöleg katli. vallás intésetekre .... Alapítványok éis járadékok vallási czélokra: 2. ez. Katholikus cultus . . 3. ez. Evangélikus cultus . . . 4. ez. Görög keleti cultus . . . 5. ez. Hasonértékll és engedmé­nyezett kiadások vallásügyi czélokra ............................... 6. ez. Patronatusi kiadások val lásügyi czélokra .... Oktatásügy: 7. ez. Iskolatanácsosok .... 8. ez. Államsegély iskolák szá mára .................................... 9. ez. Állampötlék tanulmányi in­tézetek számára .................... 10. ez. A képzőművészetek akadé miája Béesben ..... 11. cz. Az épületi emlékek kinyo­mozására és fönntartására ala­kított központi bizottmány . . rendes rendkivüli összegek osztrrAk értékű forintokban rendes rendkivüli összegek osztrák értékű forintokban 200,000 35.000 20.000 80,000 35.000 20.000 200,000 80,000 12. ez. Régi épületi emlékek fönn­tartása s közemlékek emelése 13. ez. Oktatási czélokra szolgáló alapítványok és ‘segélyezések 14. ez. Hasouértékü és engedélye zett kiadások oktatási czélokra 15. ez. Patronatusi kiadások okta­tási czélokra .......................... 1.000 185.000 7.000 12.000 30.000 44.000 31.000 229.000 7.000 12.000 47,405,000 l ,426,000 18,831,000 2,232.000 385.000 2,617.000 < 1,147,000 86,000 1,233,000 16. ez. A hajdani lombard velen­czei királyság hivatalnokainak és szolgáinak fizetései . . . 18.000 18.000 Összeg (8. fej. 1—-16. ez.) 3,796.000 567.000 4,363.000 9. fej. C. Oktatási tanács : . . 30,000 — 30,000 83.000 60.000 37.000 169.000 68.000 60.000 12.000 6.000 143.000 60.000 49.000 175.000 68.000 10. fej. D. R e n dő r m i n i s t e r iu m : 1. ez. Központi vezénylet . . . 141,000 2. ez. Az államrendörség költségei 340,000 3. ez. Közbiztonság ..................... 866,000 4. ez. Katonai rendőrség . . . 523,000 5. ez. A lombard-velenczei király­ságbeli rendőrtisztek, szolgák és polgári őrség fizetései . . — 5,000 169,000 71.000 69.000 146.000 340.000 1,035,000 594.000 69,000 1,564.000 164.000 1,728.000 a 10. szak. 1—5. czimei együtt 1,870,000 314,000 2,184,000 57.000 2.000 59.000 11. fej. Vili. Magyar udvari kan- czellária : 1. ez. Összes szükséglet . . . 10,950,000 986,000 11,936,000 2,860 000 • -­286.000 12. fej. IX. Erdélyi udvari kanczel- lária : 1,618.000 309.000 1,927.000 1. ez. Összes szükséglet . . . 2,837,000 163,000 3,000,000 60.000 — 60.000 13. fej. X. Horvát-szlavon udvari kanczellária: 1. ez. Összes szükséglet . . . 1,460,000 140,000 1,600,000 G.OOO — 6.000 (Folytatása következik.) valamivel alább St. N. kezdő hetük vizjegynyomásbau s mindkét oldalán be vau nyomtatva. Az előlap kördisiitése fekete nyomásban keskeny alapon fölállított egyenszöget képez. Mindkét alsó s zög­letben két allegorikus alak vau ülő helyzetben, még pe dig jobbra Mercur alakj i, a kereskedelmet képviselve, feje szárnyas sisakkal födve, lábain szárnyak, jobb ke­zében zacskót, baljában a kigyós botot tartva: jobb oldalán félig látható egy horgony. A női alak balra, az ipart ábrázolja; feje gyöngy füzérrel ékítve, jobbjában körzőt, baljában fogas kere­ket és csürlőt tart. Baloldalán fonó rokka tűnik fel félig láthatólag. A rajz többi része alapot képez, melyen két pár káuyzat által összekötött oszlop áll. Ez alapon bárom fölirás van. A középsőn e szavak vannak : „Die Ausgabe der Staastnoten ist gesetzlich unter die Übenvacbuug der Commission zurGoutrole der Staats schuld gestellt.“ A baloldalon lévő felirat a következő : együnknek aggodalmakkal, másunknak derült ábrándokkal tölti he keblét, — érdekes visszaem­lékezni Európa állapotára épen egy év előtt; mely kérdés mily stádiumában foglalkodtatta szinleg vagy valósággal a kabineteket, s a né­peket? merre látszék irányulni az európai ha­talmasságok szövetkezési hajlama ? Anglia a „non intervention“ elvébe rejté el a continens ügyeibe való avatkozásra ked­vetlen vagy képtelen voltát, mint ma. Oroszország reformterveibe — s a lengye-- lek végelenyésztetésének munkájába mélyedve — közönyösnek látszék minden iránt, a mi kí­vüle történik. Olaszország beszervezésének nehézségei, „Die Nachmachung der Staastnoten wird nach den Bestimmungen des alig. Straf “ A jobb oldal e folytatást tartalmazza: „Gesetzes mit schwerem Kerker bis zu 20jäbri ger und selbst lebenslänglicher Dauer bestraft.“ Ezen két tábla közt és közvetlen az előbb emlí­tett nagyobbik alatt körforma ékitésben áll az 1. szám. Az oszlopok, melyek a leirt alapon állnak, s me­lyek mellett különféle fegyverzetek, mint: pánczélok, paizsok, nyilak, dárdák stb. láthatók, fönt párkányzat által kötvék össze, melynek közepén a kettős sas függ. Mellette kétfelől egy egy bőségszarujából gyümölcsük és virágok ömölnek ; a párkány két sarkán kétgnóm van, mindegeik babérkoszorút tartva, melyben ékített alapon az 1. szám látszik. Az alap, oszlopok és párkányzatok hosszas négy­szöget képeznek, melyben a pénzjegy következő szö­vege áll, fekete nyomással, nagy góth hetükkel: „Ein Gulden“ és kisebb betűkkel: „Diese Staatsnote wird von allen landesfürstlichen Casseu und Aemtern bei al­len Zahlungen, die nicht in Folge gesetzlicher Bestim­mungen in klingender Münze zu leisten sind, für pénzügyi zavara alig nyújtott kilátást arra, hogy mit a nemzet jobbjai óhajtottak, s a szájhősök sürgettek: Yelencze annexiója teljesedése küszö­bén legyen; a porosz-olasz szövetség, mely akkor már rebesgettetek, komoly hiedelemre alig talált. Napoleon Mexicóban megkötött kézzel — tulajdonkép mozdulatlan volt; de róla már köz­hitbe ment át azon föltevés, hogy mindig nagy dolgokat tervei, mikből azonban a múlt év csak negativeket tud fölmutatni — Rómából s Mexi- cóból visszavonulást. Poroszország isoláltnak lát«zék; s azért nem veszedelmesnek. Bismarck csillaga halvá­nyulni kezdett; a neki nem kedvező liberális lapok örömmel kürtölék, hogy Biarritzban sem­Az újévi ünnep miatt lapunk közelebbi száma csütörtökön, e hó 3-án jelenik meg. EINEN GULDEN österreichischer Währung angenommen und gegeben. Wien, am 7. Juli 1866. Für die k. k. Staats-Central Casse: Meyer, Dir.“ Ezen aláírási ól balra egy nagy és egy kis latin betű látható, valamint egy arab szám is, mind zöld színnel. A szövegen felül egy arabeskekkcl czifrázott guil- lotbeozott zöld szinti kerek alakzat van nyomva, mely középett egy arab 1-es számot mutat. A jegy túlsó oldalán kékes szürke színnel, betll- nyomással, középett a cs. k. sas áll, czifrázatokkal és egymásba csokrozott szalaggal, melynek csokrai közt a tizenegy tartományi czimer van, mig magában a szalag­ban e szó „Ein Gulden“ van kilencz különböző nyelven benyomva. A sas felett egy paizs lebeg, sötét alapra nyomott arab 1-is számmal; ugyané szám áll a közép mező két alsó szögletében is. mit sem ért el, s hogy Napoleon azt mondotta róla : ce n’est pás un hőmmé sérieux! — A hi­res dán-német ügy ott állott, hogy Schleswig- ben porosz, Holsteinban austriai tábornok parancsnokolt, farkasszemet nézve egymással, folytonos súrlódások között; mindenki összeüt­közéstől félt; de nagy háború közelségében csak azok hittek, a kik azt előkésziték; eredmé­nyéről pedig, minőnek az a nyár folytán kifej­lődött, senki nem is álmodott volna. Az olvasóra bizzuk immár, párhuzamot vonni ezen imént ecsetelt — és a ma létező po­litikai viszonyok között. Csak azon államokra szorítkozunk, melyek közvetlenül érdekelhetik maholnap monarchiánkat. ■MU MhMsJ% .SÜRGÖNY­politikai napilapra. Előfizetési feltételek: Egész évre..............................20 frt — kr. Félévre................................10 „ „ Negyedévre ..................... ö „ — » Egy hóra........................... I » W « A „SÜRGÖNY“ kiadóhivatala. HIVATALOS KÉSZ. í) cs. kir. Apostoli Felsége következő legfelsőbb kéziratot méltóztatott a badUgyministerbez iutézni: Helyeslem az elém terjesztett honvédelmi törvény- javaslatot minden részében ; azonban miuisteri tanácsom meghallgatása után jónak látom, azt alkotmányos tár­gyalásra tartani fenn. Birodalmam védereje emelésének sürgős szüksége mellett azonban megengedem, hogy azon elém terjesz tett rendelet, mely az 1858. sept. 29 diki badkiegészi tési törvéuy némi megváltoztatására voua'kozik, végre- haitassék.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents