Szabad Föld, 1945. augusztus-december (1. évfolyam, 1-16. szám)

1945-08-29 / 1. szám

Szabad Föld 1945. AUGUSZTUS 29. 2 tust HAZAFELÉ! A Szovjetunió uzabadonbocsájtja az összes hadifoglyokat VorosUov marsall a Szövetséges El­lenőrzőbizottság elnöke magához ke­retté Gyöngyösi János külügyminisztert . közölte vele, a Szovjetunió kormá­nyának azt az elhatározását, hogy sza- -adnubocsájtják a; összes magyar hadi- ílyukat. A hadifoglyok tömeges haza- srállítása a napokban megkezdődik. X külügyminiszter az egész magyar aép és a magyar kormány nevében báláját fejezte ki, a marsallnak és a Szovjetunió kormányának azért a nagylelkű elhatározásáért, hogy még a békekötés előtt elrendelte a magyar hadifoglyok szabadonbocsájtását. Meggyőződésem, mondta a miniszter, hogy a Szovjetuniónak ez a nagylelkű cselekedete, amely a magyar nép leg­fájóbb sebét van hivatva behegeszteni, a magyar nép körében olyan örömöt és hálaérzetet vált ki, amely jelentő­sen elmélyíti a két állam közti ba­rátságot. Sokszázezer anya, feleség, testvér, menyasszony várja szívszorongva a Sztálin generalisszimusz nagylelkű kegyéből hazaengedett hadifoglyainkat. Kívánjuk, valamennyien épen és egészségesen kerüljenek haza szeretteik körébi. Bízik bennünk a) hatalmas Oroszország, képessé tart bentiünket arra, hogy most már végérvényesen, saját erőnkkel, le tudunk számolni a nép igazi ellenségeivel, ezért engedi el hadifoglyainkat. A kétkedők, ingadozók előtt világossá 'ehet, hogy azok felelősek a sokszáz­ezer magyar honvéd szenvedéseiért, akik több mint negyedszázadon át sötétség­ben tartották népünket, gyűlöletre, harcra uszítottak az orosz nép ellen s még az utolsó pillanatban is „kitartásra" buzdítottak. Ezek lelkén szárad, hogy a magyar nép nem ismerte fel idejekorán igazi érdekeit. Együtt örvendezünk a hazatérő honvédekkel és hozzátartozóikkal, tudjuk jól, hogy többségükben a parasztság és munkásság fiai s gyámoltalan eszköz voltak a nemzetpusztító kormányzat, az úri Magyarország kezében. Saját kárán tapasz­talta meg a szegény magyar honvéd, hogy milyen nagy baj származik abból, ha sorsát nem maga intézi s nem fordulhat szembe igazi ellenségeivel. Biztosak vagyunk benne, hogy sokat tanult a történtekből, s a sötétben meglapuló, sunyi, alattomos módon védekező, néha már nyiltan támadásba lendülő reakciósok, a régi rendszer hívei számára hatalmas csapást jelent visszatérésük. A régen látott kedves arcok megbékélést hoznak a faluba, városba, erős férfikarjaikkal meggyorsítják az ország talpraállását és újjáépítését és hatható­sín hozzájárulnak a belső nagytakarításhoz. Cseh-magyar árucsere A jugosziáv-magyar, román-magyar vi­szony jelenleg kitűnőnek mondható. A ba­rátság ezek között a népek között állan­dóan mélyül. A legújabb hírek azt mutat­ják, hogy Csehszlovákiával is javul a viszonyunk. Többhetes prágai tárgyalások után létre­jött az első magyar-csehszlovák gazdasági megállapodás, melynek értelmében 500 millió pengő értékű cseh árut: .100.000 tonna kokszot, fát, cukrot, üveget kapunk Csehszlovákiától. Elmek ellenében olajtermék, gyümölcs, barnaszén és bauxit kerül kivitelre. Budapestre utazik a román propaganda és nemzetiségügyi miniszter A román rádió híradása szerint Dej román propagandaminiszter, Racoasa nemzetiségi miniszter és Gusti egye­temi tanár Budapestre érkezik. A látogatástól a román-magyar barátság további elmélyülését ' várják. Gusti egyetemi tanár régi barátja a magyarságnak, föltétien híve a leg­szorosabb magyar-román együttműkö­désnek . Egyébként a napokban látta vendé­gül a főváros a román egészségügyi mi­nisztert, Bagdazar elvtársat, A közellátási miniszter felhívása Hónai Sándor közellátásügyi miniszter felhívást intézett a magyar gazdákhoz és az új földhözjuttatottakhoz. A felhívás a többi közt a következőket mondja: A németek által kirabolt, kifosztott ipari munkásság a városok és bányák dolgozói a magyar gazdatársadalomtól várják a ke­nyeret- A termésbeszolgáltatási rendelet senki számára nem jelent túlságos meg­erőltetést. Felhívok minden magyar gazodat, minden jűldhözjuttat ottat, hogy be szolgáltatási kö­telezettségének híven tegyen eleget, Nyil­vántartásba veszem a beszolgáltatási köte­lezettségüket pontosan teljesítőket és külön iparcikkek juttatásával jutalmazom őket. Akt a kötelező mennyiségen felül szolgál­tat be, cserébe iparcikkekhez jut. Aki azon­ban beszolgáltatási kötelességének nem tesz eleget, vagy elkésve teljesíti, súlyosan jo­gom büntetni. Erélyes intézkedésekkel uédi a nép érdekeit a baranyai rendőrség A pécsi rendőrség őrizetbe vette Lajos József vármegyei közellátási kormánybiz­tos-helyettest. Ugyancsak letartóztatta nép- ellenesség gyanúja miatt Domonkay Dezső sörgyári igazgatót, öt tisztviselőt, két *bá- nyafelügyelot, egy főaknászt és egy bánya­mestert reakciós, munkásellenes magatar­tásuk miatt internáltak, illetve bányamun­kára osztottak be. Teleki Károly gróf gusztávmővei volt földbirtokost a termelés rendje és az újjá­építést gátló szabotázscseiekmény miatt in­ternálták. A mecsekszabolcsi bányára ren­delték ki munkára. Farkas államtitkár hazatért Ausztriából 3—400.000 magyar vár hazaszállításra Halálbüntetés a feketézőkre Felállítják az uzsorabíróságot nmnista párt főjelszava a faltai, amelynek megvalósításáért minden erőt sürgősen mozgósítani kell, hogy biztosítsuk a városi dolgozók és a falusi ellátatlanok kenyérszükségle­tét. Nem marad el a siker, ha a kommunistáit példával járnak elől az állampolgári kötelességteljcs'lés terén. Jó kommunista az és csakis az méltó arra, hogy pártunk tagja legyen, aki első akötetéző termény - heszolgál: a ás bán és az adófizetés­ben, aki küzd y korrupció ellen„ minden erejével támogatja a nem­zeti kormányt, óvja annak tekin­télyét, őrködik a rendeletek Végre­hajtásán és a falu népét is erre buzdítja. X) emokráciánk erejének képes­ségének és életrevalóságának fok­merője, hogy a reakció minden gáiK-soskodása ellenére hogyan tud a szabadság mellé a népnek kenyeret és jómódot biztosítani. Mert igenis azt akarjuk, hogy az újbirtokosok is, a régi gazdák is gyarapodjanak, Vagyonosodjónak, gazdaságilag erő­södjenek. A reakció elleni harcban a termelő munka ny omában fakadó jóiéit adja meg a kegyelemdöfést a reakciónak és biztosítja a de­mokrácia végső győzelmét. A sze­génység, * nyomor, a gazdasági zűr­zavar és szervezetlenség a demok­rácia halála. A céltudatos, nyugodt, tervszerű termelő munka biztosítása egyike a legfontosabb, egyben a legnehezebb feladatunknak. Ehhez azonban ki kell vetni a reakcióit gazdasági hadállásaiból, ahova be- fészkelődve szabotálja és bomlasztja a. termelést. Annál is inkább, mert egyrészt a reakció éppen gazdasági fronton ment át támadásba a de­mokrácia ellen, másrészt a gazda­sági kulcspozíciókat, az úgynevezett «uralkodó magaslatokat» még a reakció tartja megszállva. Kivéve a mezőgazdaságot, ahol a nagybir­tokrendszer megszüntetésével ki­húztuk a gazdasági talajt a reakció talpa alól. Most tovább kell men­nünk és szabad földön jobb mun­kát kell végezni, mint valaha a földesúri birtokon. Pozdorjává kell zúzni azt a hazugságot, hogy csak a grófi nagybirtokon lehet sok, jó­minőségű és olcsó terményt ter­melni. Be kell bizonyítani, hogy az újbirtokosok jobb gazdái a föld­nek, mint régi urai voltak. A népi demokrácia a termelés terén a nagy vizsgát most teszi le az őszi szántásnál. Ennek jó, vagy rossz elvégzésén áll vagy bukik a demokrácia. A reakció a termelés terén is tud nehézségeket támasz­tani, főképein a gazdasági munká­nál, amivel érzékeny politikai és gazdasági károkat okoz a demokrá­ciának. Ezzel szemben a reakció* elleni harcban a legélesebb fegy­verünk a. tervszerű, szervezett ter­melő 'munka. Az tehát a jó párttag £s a jó pártszervezet, amely akár személyes példaadásával, akár irá­nyító, vezető befolyásával, a ter­melési bizottságok munkájában való tevékeny résztvé'e'évei biztosítja a gazdasági munkák kellő időben való elvégzését, a szükséges munkafe­gyelmet, érvényt szerez a kormány­zat termelési rendelkezéseinek és ■ minden erejével odaliat, hogy a ter­melési terv hiánytalanul megvaló­suljon. Jó kommunista csak jó gazda lehet. Ha pártunk falusi szer­vezeteiben ilyen jó gazdák veszik kezükbe a termelő munka irányí­tását, az egész falu mögöttük sora­kozik és pártállásra való tekintet nélkül megnyerik az egész falu leg­messzebbmenő támogatását. Jó munka a termelés térén mérhetet­lenül növeli pártunk befolyását és tekintélyét. Ez nemcsak pártérdek, hanem nemzeti érdek, sőt elsősor­ban az és éppen ezért válik pártunk népszerűvé a legszélesebb földmű­ves betegek köreben. Szeptember 5-én összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés, hogy tör­vényerőre erdőije az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendeletéit, el­sősorban a földreformról szóló rendeletét és megalkossa az új de­mokratikus választójogi törvényt, melynek alapján októberben meg­ejtjük az első szabad választást, a népi demokrácia eme nagy erőpró­báját. Pártunk győzelmének záloga a falusi kommunisták és a pártszerve­zetek jó munkája. Ha elem jámnk termelő munkában, a honpolgári kötele ségteljesítésben és a közéleti tisztaságért folyó küzdelemben, pár­tunk a magyar nép bizalmából a demokrácia élén fog bevonulni a független demokratikus Magyaror­szág új Parlamentjébe. Alliírterjesztök a rendőrség kezében A szombathelyi rendőrség előállítottá Kovács S árulómé .ifjúsági járásvezető* fe­lségét, mert azt a hírt terjesztette, hogy .húzni kell az időt*, mert Szálaai nem­sokára visszatér. Egy másik nyilas azt a hírt sugdosta ismerősei fülébe, hogy Gráz és Becs környékén kitört az angol-szovjet háború. Mindketten bíróság elé kerültek. Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy a képtelen álhírek, melyek itt-ott felütik a fejüket, nyilasoktól származnak, akik ilyen módon szeretnék megtnérgeztii a demokratikus Magyarország számukra el­viselhetetlen levegőjét. A nyílás "hírekről persze azonnal kisül, hogy legbőikapottak, terjesztőik pedig méltó helyükre: bör­tönbe kerülnek. Mire készültek a volksbundisták? A veszprémi népbíróság előtt a lókúti tök, hogy német győzelem esetén ki akar- és városlődi volksbundista svábok bevallót,- tők telepíteni a Dunántúl magyarságát. érdekeit súlyosan veszélyeztető cselekmény­ről" van szó és az illető üzletszerűen feke­téző, vagy árdrágítás útján 200.000 pengőt meghaladó nyereséget ért el, halállal bün­tethető. A bttntetőtörvényszéken már megtörtén­tek az előkészületek az árdrágítók bűn­ügyeit tárgyaló uzsorabíróságok felállítá­sára. A bíróságnak két jogi végzettségű bí­rája van és egy szakbírája. Ifa a közellátás 1 art. Farkas elvtárs hazaérkeztekor elmondta, hogy kb. 3-—400.000 magyar tartózkodik még Ausztriában. Hazaszállításukról sürgő sen intézkedni fognak. Salzburgból, fontos diplomáciai útról hazaérkezett Farkas Mihály elvtárs, belügyi államtitkár. Kíséretében voltak Péter Gá­bor, a politikai rendőrség főnöke és Pálffy György vezérkari alezredes. Ütjük sikerrel

Next

/
Thumbnails
Contents