Szabad Föld, 1950. január-június (6. évfolyam, 1-26. szám)

1950-01-01 / 1. szám

r W5<V Január T. Szabad Föld ti S/EMMAKIIUl A társas gazdálkodás lölénye a kisparcelláo való gazdá kodással szemben V. előadás. 'A Szovjetunióban a kolhozmoz- gaíom győzelmével a szocialista ter­melés előnye a mezőgazdaságban is bebizonyosodott. Bebizonyosodott, amiről'levert beszélt, hogy „a szo- cializmUs gigantikus erőket rejt magában és az emberiség olyan fej­lődési szakaszba lép, amely párat­lanul ragyogó lehetőségekkel ter­hes". A kd^hozmozgalom győzelmé­vel megszült a parasztság elmara­dottsága és nyomorúsága, a közös gazdálkodás pedig a földművelő munka termelékenységének óriási emelkedésével járt. Mi magyarázza a munka terme­lékenységének ezt a soha nem látott emelkedését a mezőgazdaságban? Elsősorban maga a szocialista ter­melés lényege, mely a termelőesz­közök szocialista tulajdonán és a munka szocialista megszervezésén alapul. A társadalmasított termelő­eszközök lehetővé teszik az elavult termelési viszonyok kiküszöbölését, mélyek a termelőerők növekedésé­nek legfőbb akadályai. A társas gazdálkodás — tanítja Sztálin — már a termelőeszközök és a munkerök egyszerű egyesítésé­vel is óriási előnyben van az elap­rózott. parcellagazdaságokkal szem­ben. A munka termelékenységének fokozását még változatlan erőkifej­tés mellett is biztosítja a sok mun­kás egyidejű munkája és a ter­melőeszközök közös munkára való egyesítése. A fejlettebb munkameg­osztás, a közösség tagjai munkájá­nak folyamatossága, a termelőesz­közök teljesítőképességének még jobb kihasználása és a szükség­képpen kialakuló verseny csak meg -dobban fokozzák a munka termelé­kenységét. A munkaszervezés minőségileg új rendszere a fc’rniélés eredményeiben mennyiségileg is kifejezésre jut. Miként Marx tanítja: „Épp úgy, ahogy egy lovashadosztály támadó- ereje jelentékenyen nagyobb az egyes lovasok támadóerőinek össze­génél, a közösség ereje is jelenté­kenyen felülmúlja az egyes munká­sok munkaerejének összegét. Itt nemcsak az egyéni erők növekedé­séről pan szó, hanem új termelő­erő keletkezik: a tömegerő." A kolhozokban a munka szocia- 'ista megszervezésének előnye nem- :sak a munkások munkaerejének sszesítésében jelentkezik, mely gyébként bármely nagyüzemi ter­elésnek is sajátossága. Ez az őnv itt jóval gazdagabb és jóval >koldalúbb. A kolhozok dolgozói- ik az a felismerése, hogy szocia- ta államuknak, tehát maguknak ■‘■'„ypr' hatalmas ösztönzést ad -egük í 'zására. Ezen ’vta izd°ság még az Egyesült Államokban is csak a vetésterület felét művelték meg traktorral, az európai országok pe­dig ebben a tekintetben messze há­tulmaradtak.) A. Szovjetunió háborúelőtti fejlő­désének tizenhárom éve alatt tehát a mezögázdaság technikai bázisa fej­lettség tekintetében utolérte az ipari termelés technikai bázisát. A me­zőgazdaság gépesítésének ez a soha nem látott üteme a háború után méginkább fokozódott. A szovjet falu 1948-ban az államtól három- szorannyi traktort, kétszerannyi autót és egyéb mezőgazdasági gé­pet kapott, mint a háborúelőtti évben. Ennek eredményeképpen a tavaszi szántások, a tarlóhántás és az ugarolás gépesítése a kolhozok­ban ma már eléri a 82 százalékot. A történelem folyamán ismeretlen a mezőgazdaság fejlődésének olyan üteme, amilyen a Szovjetunióban megvalósult. ,,Csakis a társadalmi típusú nagyüzemi termelés — mond­ja Sztálin — használhatja ki min­den tekintetben a tudomány és a technika adományait. Csak ez vi­heti hétmérföldes léptekkel előre a mi mezőgazdaságunk fejlődését." Olyan hatalmas gépeket, mint a szovjet traktorok és a kombájn nem is lehet alkalmazni a kapitalista mezőgazdaság viszonyai között. Itt ugyanis a paraszti gazdaságok zö­me elaprózolt, adósságok alatt nvö- gő törpebirtok s a kisparcellák kín­lódó. tulajdonosai nem tudják se beszerezni, se megfelelően kihasz­nálni a gépeket. (Amerikában a há­ború előtt a gazdaságoknak csak 21 százaléka, Kanadában pedig csak 13 százaléka használt traktort.) A szocialista és a kapitalista me­zőgazdaság gépesítése között a kü­lönbség nemcsak a gépek mennyisé­gében, hanem kihasználásában is mutatkozik. Csakis a szocialista mezőgazdaság alkalmazhatja a leg- haladottabb mezőgazdasági techni­kát s használhatja ki a legjobban a gépek teljesítőképességét. A Szovjetunió traktorállománya 1937-ben az Egyesült Államok trak­torállományának csak 76.2 százalé­kát tette ki. Az említett esztendőben a Szovjetunió mégis 373.8 száza­lékkal nagyobb területet szántott föl, mint az Egyesült Államok, egy tizenöt lóerős traktorra eső munka­teljesítmény pedig 503.3 százalék­kal volt magasabb, mint az Egye­sült Államokban. A traktorállomány kihasználása a Szovjetunióban a háború után még inkább megjavult. 1948-ban egy ti-, zenöt lóerős traktor hatvanöt hek­tárral több földet munkált meg, mint a háború előtt. A szocialista mezőgazdaság gé­pesítése időben és munkaerőben is megtakarítást jelent. Egyszerű eké­vel a parasztember a legnagyobb erőkifejtéssel is két-három nap alatt növel meg egy hektár földet (1.7 ild). A traktor teljesítménye vi- int egy nap alatt 15—20 hektár, hasonló példákat hozhatnánk föl vetés és betakarítás munkaköré- is. még egy összesítő példát: A vjetunióban 1937-ben a kombáj- és a traktorok által elvégzett ka teljesítéséhez, ha igaerővel ■zték volna, a kolhozoknak még illió 200 ezer ember egyévi .kajára lett volna szükségük. Ha mezeket a munkákat -égvén! pa- tgazdák végezték volna, 10 mil- 000 ezer ember epvévi munkájá- lett volna szükség. dörsé.get és a kiérkezett járőr olc lövéssel ártalmatlanná tette a egvadult állatot. Harminc kulákot zártak ki A napokban olvadt be a tatai tej- szövetkezet a földművesszövetke­zetbe. A két szövetkezet tagsága ebből az alkalomból közgyűlést tartott, ahol kiderült, hogy a tejszövetke­zetnek 30 kulák tagja van. Az egye­sülés- megtörtént, de a 30 kulákot azo***—‘‘‘■kizárták a szövetkezetből. JÓ DOLOG - SZÉPNEK LENN!! Sok minden szóba kerül, mikor a sebesen csurgó kút körül úgy estefelé összegyűlnek az asszo­nyok és leányok. *A legfrissebb menyecske dolga, a községháza építése, a termelöcsoport ügye — szóval kisebb, a nagyobbal vegye­sen. — Ki hitte volna, Tiogy ez a Varga Julis a falu szépe volt az­előtt — ötlik hirtelen valakinek az eszébe —, pedig olyan szép arca volt, mint a porcellán. — Az! — csatlakoznak hozzá a többiek. — Boris nénivel kever­hette a kenőcsöt magának, most meg úgy néz ki 30 éves korára, mintha 50 éves lenne. Nosza, lesz erre parázs vita. Ki Boris nénit védi, ki Var^a Julid, de van, aki szidja mind a kettőt. Az asszonyok tábora két pártra oszlik: „Nincs szükség szépítgetésre!” — vallja az egyik. „Bizony nem árt egy kis kenőcs az arcnak!” — torkolja le a má­sik. Hát lehet-e itt igazságot tenni? Persze, hogy lehet. .— A bőre olyan fontos az em­bernek, mint akár a szive, tüdeje, — mondják e * sokat tapasztalt orvosok, — vigyázni kell rá. De hogyan? Szappan és tiszta vii ez az első és legfontosabb bőr­ápolószer. De ha lehet, ne házi szappant használjunk, mert az lúgos. A Híg pedig, tudjuk, — mar. A mosdószappan ma már olcsó, bárki megveheti. Ez rendben is van. De a tojá­sok sem egyformák, — az embe­rek, helyesebben az asszonyok, Buga doktor üzenetei 23 EVES BARNA FIÚNAK ÜZE­NEM: a bokasüllyedés a lábboltozat szalagjainak komoly betegségszámba menő gyulladása, ellazulása. Mint ko-, moly baj, semmi körülmények között sem szegy élni való. Forduljon bizalom­mal valamelyik igen megbízható ort- hopéd szakorvosunkhoz, aki meg fogja gyógyítani. Még azt is megígérem, hogy ajánló levelet is adok, ha közli vetem címét. TBC JELIGERE: üzenem, hogy a ionban nincs heluünk arra, hogy ilyen sok kérdésre külön-külön válaszoljunk. Kérem levélírót, közölje . velem címét és akkor minden kérdésre részletesen válaszolok. I. I-NEK. Külön kell ..választani a reumatikus panaszokat az ideg eredetű megbetegedésektől. Röviden csak any- nyit, hogy általában, ami meleg a reu­mának jó, az lehet, hogy az idegeknek ártalmas. Pontos, részletes levelet küldjön és közölje címét. Megígérjük, hogy bizalmasan fogjuk kezelni. ILONKÁNAK: sajnos, meg kell mon­danom kislányom, hogy ezt a panaszt valóban okozhatja belső fejletlenség. No, de az is lehet, hogy a fejlődés megvan bonctanilag, de valami hor­monális zavar okozza a tüneteket. Nincs más tenwvaló: félre a szemér­met és nézesse meg magát jó nöorvos sál. 1001. sz. JF.LIGER-E: üzenem, az említett zavar oka minden körülmé­nyek között hormonális elváltozás. Gyógyszer van rá. De csak úgy érhe­tünk el eredményt, ha pontosan közli, hogy milyen korú férfi vagy no szá­mára tesz a gyógyszer. Ilyen irányú levelét várom. * „Óvatos fiatalember" vetessen újra vért vizsgálatra. „Szomorú kislány" közölje címét le­vélben. ,.K. M.“ A lúdtalp kérdésről bőveb­ben beszélünk. leányok sem. Nem egyforma ér­zékeny a bőrük sem. Ujgy március táján, mikor a friss tavaszi napsugár cirógatja az arcukat, némelyik leány azt veszi észre, hogy bizony nyomá­ban piros gyulladás vagy „ne adj Isten” — szeplő támad. Van, aki a kenőcskeverő öreg­asszonyhoz szalad, s előkerülnek a jólismert higanyos kenőcsök. Ettől ideig-óráig fehér lesz ugyan az arc, de utána annál sú­lyosabb a kár A higanytól tönkre megy az arcbőr és tönkre mennek a fogak is. Van aztán, aki meg­mossa az arcát és — restellem is leírni, hogy mivel (aki teszi, úgyis ráismer magára), — ennek aztán megint csak kára van. Mit lehet akkor tenni? Tudni kell először is azt, hogy ma már minden a dolgozóké! Á fold is, a gyár is, de meg az egészségápo­lás, sőt a bőrápolás is. Az 0X1 is a dolgozók« j Azért van hát, hogy igénybe vegyük. Száraz, gyulladásos ar­cunkkal, kipattogzoít kezünkkel, de még a csúf szeplőnkkel is, menjünk el az OTI orvoshoz, ha Rizses káposzta pirított májjal Egy kiló sa-vanyúkáposztát hagymás, paprikás zsírban, fedő alatt puhára párolunk, 15 deka rizst, köleskását, vagy tarhonyát másik lábasban a szokásos mó' dón, ugyancsak puhára páro­lunk­SO deka májat vékonyra szele­telünk, kevés hagymás, paprikás zsírban 10 percig pároljuk, cs’ttk ezután sózzuk. A káposztát, rizst és májat összekeverjük- ízesítjük tejföllel. Forrón tálaljuk. Nyűlpaprikás Olyan finom paprikást kapunk, mintha csupa csirkemellét készí­tettünk volna el paprikáscsirké­nek. A gondosan megtisztított, megmosott nyúlat apró kockára vágjuk. Egy nagyobb fej hagy mát megreszelünk, zsírban meg- fonnyasztjük, meghintjük egy kávéskanál édes vöröspapriká­val, beleforgatjuk a húst, sóz­zuk, fedő alatt pároljuk, amíg puha nem lesz. Időnként kevés vizet önthe­tünk alája, hogy azonnal _ zsír­jára ne süljön. Ha tejfölösen szeretjük, tálalás előtt tejfölöz- rtük. Galuskát, tarhonyát, víz­ben kilőtt burgonyát adjunk melléje, azonkívül ecetesuborkát. Rizsbe ütött tejfeles tojás Rizst szokott módon puhára pá­rolunk. Tűzálló edényt kizsírozunk, egyenletesen belenyomkodjuk a rizst. Négy mélyedést készítünk benne és mindegyikbe egy nyers tojást ütünk. Tejföllel leöntjük az egészet és sütőben néhány percig átsütjük. Madártej Négy tojás fehérjéből kemény habot verünk,. Fél liter tejet fel- forralunk kiszí megcukrozzuk és ebben főzzük ki, kanállal íbele- szaggatva a tojáshabot- 2—3 percig főzzük az egyik oldalát, .azután megfordítjuk és ismét 2—S porcig főzzük. Ezután lyukas kanállal kiszed- i biztosítottak vagyunk. Gyógyító kenőcsöt ad a kézre, hűsítő kré­met az arcra, a szeplőre meg fényvédő zsíros krémet ír. Persze, aki nem tagja az OTI nak, az is szép akar lenni. A mi egyszerű, tiszta, arva.smentes ét­olajunk is kitűnő szere a száraz hámló bőrnek, —• ha víz és száj pan helyett ezzel ■ tisztítjuk at arcot. Szeplő ellen pedig mc egyszerűbb lehet a védekezé Tavasszal gondoskodjunk fén védő kenőcsről, amelyik nem e gedi az arcbőrhöz a napsugá Megfelel erre az egyszerű és olc vazelin is. ha nem petróleum- Mielőtt kimegyünk a határba d gozni, vékonyan kenjük be ' az arcot — na meg egy kic húzzuk szemünkre a kendőt, az véd. Ez hát- az igazság! Haszná fel itt is a tudományt, de üli zük kíméletlenül a kuruzs! Ápoljuk a bőrünket, mert az ep ség, na meg, ne tagadjuk, a t; arcbőr, amit semmiféle kotyy főtt kenőcs, sem festék tő nem tett — csak szép. Már j jó dolog szépnek lenni! Kiss Klementi jük és szitára rakjuk, hogy rogjon belőle a tej. A tejet jük. Közben a négy tojás st négy leveses kané' cykcrrr bosra keverjük, csatár hozzá a tejhez. Jól elkev- folytonos keverés mellett lassan főzzük, amíg sűrü-söi forráson túl ne főzzük, t öntjük, tetejére rakjuk a kákát­Vérképző csem< A dió is erősen vérkép hát vérszegény gyermeke ben adjunk helyet a dió ráljunk meg 10 deka dió' juk össze 5 deka porcuk citrom tevével. Tegyünk kevés maradék tojásíet kösse de ©nélkül is jó. kát formáljunk és henger cukorban. A gyerekek n; rétik Usszonyoívaséink recept; Retek leves A retket apró kockára vágjuk záadunk kevés apróra vágott zselyem zöldjét és karikára sz sárgarépát. Ezt zsírban, vagy t puhára dinsztetjük. Utána eg kanál lisztet és kevés tört p hozzáteszünk. Végül Ízlés szeri, zel vagy tejjel feleresztjük és főzzük míg meg nem fő. Sóv sítjük. Kasai Fere Hódmezővás Finom sütemény 4 egész tojást cukorral jó verünk. Tegyünk bele 25 d tét, 6 dkg mandulát, 4 d zsolát, 6 dkg diót, 1 szelei Iádét belekeverni, lábosbr sütni. Szandi G. Bonjáé Savanyú tojásle* Haqymás, paprikás rántást Feleresztjük hideg vízzel, Ízt szem feketeborssal, kis ruknT A forrásban levő leresb személy számára egy felü tojást pottyantunk bele. savanyítjuk, tejföllel ízes t kenyárkockákat adunk me11

Next

/
Thumbnails
Contents