Szabad Föld, 1951. január-június (7. évfolyam, 1-25. szám)

1951-01-07 / 1. szám

3 Szabad Föld T951 ianu’Sr 7. A SZOVJET BÉKEPOLITIKA ÚJABB HATALMAS ALKOTÁSA 1951-bvn ivlvpikl tt ro/?/«-tioni csatorna és a cint / ja tt szh i erőmű A Szovjetunió minisztertanácsa az elmúlt héten nagyjelentőségű rendele­tet hozott. A rendelet szerint még az 1951. évben be kell fejezni a volga- doni hajózható csatorna és a cimí- janszki vizier'ómü felépítését. Ez a hatalmas építkezés újra meg­mutatja az egész világnak a szov­jet állam békeszereíő politikájának erejét. A ormiján szid vízierőmű olcsó áram­mal látja majd el az ipar: és a mező- gazdaságot, az öntözőrendszer pedig akkora te­rületet tesz öntözhetővé és vízzel ellátottá, mint Magyarország ösz- szes szántóterületének a fele. llpen hatalmas célokat csak az a nép tűzhet maga elé, amely szilárdan és következetesen a béke politikáját valósítja meg. Az imperialisták dühödt háborús uszítására a szovjet emberek olyan ha'almas. békés alkotásokkal válaszolnak, amelyek tovább növelik a nép jólété,4 és megmutatják a szov­jet ország mérhetetlen erejét és szi­lárdságát. A volga-doni hajózható főcsatorna jelentőségét növeli az a tény Is, hogy az új csatorna egymástól többezer kilo­méterre lévő területeket kapcsol össze. Eddig például az Északi Jeges-tenger­ről és a Balti-tengerről vízi úton a Fekete-tengerig csak Európa körülha­józásával lehetett elérni- Az új csa­torna ezt az utat rendkívüli mértékben megrövidí t és lehetővé teszi, hogy a hajók a Baltí-tengerrai rövid úton, a Szovjetunió területén belül lejussanak a Fekete-tengerre. Munkanélküliség, drágulás a tőkés országokban Míg a Szovjetunió és a népi demo- ráciák országaiban lendületes épí ő- luníka folyik, hatalmas alkotások te­ák egyre boldogabbá és gazdagabbá dolgozó embereit életéi, a kapitalista rszágokban növekszik a háború« uszí­ts és egyre súlyosabb a dolgozók elyzete- Az Amerikai Egyesült Alja­ik kereskedelemügyi minisztériumá- jelentése szerint például csupán miit év egye len hónapjában, növi alka'í)?n,en> félmillió munkás es 'Ott vált munkanélkülivé > még az <x , ., ... tilcusok is, Hfl. reakciós amen,ka, pet­ényiéi epek arró^I vo ‘ e nok. merikai E.gyesü!tf^,sze ™’ ,az ■M előli áll és az\mok fazdtasa§: eszélye fenyegeti. \aKot 1,nJ a<;10 A tőkés országok az, A . . gyesült Államok vezetéséve>Arnerlt‘al m fegyverkezés, a hadigazW£42:!f' Íjára tértek. Ez pedig azt J^TtaS ogy At fokozzák a hadikiadásokat, növelik az adókat, csökkentik a dolgozó nép életszínvonalát, nyugateurópai tőkés országokban legutóbbi néhány hónap alat. olyan nagymértékű drágulás kö­vetkezett be, amilyenre még nem volt példa a kapitalizmus történeté­ben. Marshal’l-orszáigokban a legfonto- tbb fogyasztást cikkek ára az elmúlt éhány hónap alatt több területen l—15, sőt 20 százalékkal emelkede t. z termesze esen azt jelenti, hogy a dgozók széles tömegei még nagyobb vomorúságba jutottak. A tőkés világ legnagyobb szégye­nére egyre gyakrabban olvasha­Külpolitikai összefoglaló tunk a nyugati újságok rövid hí­reiben olyan emberekről, akiket az éhség, a nyomor a halálba kerge­tett, olyan emberekről, akik éhen- haltak. Vonjanak ki minden külföldi csapatot Koreából A háborús gyújtogatok az elmúlt héten további súlyos vereségeket szen­vedtek Koreában. Az Uj-Kína hírügy­nökség tudósítója arról számol be, hogy a Koreában fogságba esett ameri­kai katonák között erős háború- ellenes hanguat urakodik. ,,— A dolog egészen egyszerű — mon­dotta egy Philip nevű amerikai ka­tona. — Becsaptak engem is, meg má­sokat is. Az Egyesült Államokban él­tem, mi az ördögnek harcolok itt Ko­reában?" Az amerikai imperialisták mos1 azon mesterkednek hogy az Egyesült Nem­zetek Szervezetének felhasználásával „tüzel szüntess’' parancsot adjanak a koreai harcokban, ezzel azt akarják el­érni, hogy a harcok beszüntetése ese­tén rendezhetnék futó csapa'aikat, s felkészülhetnének az ellentámadásra. A Szovjetunió, s a Kínai Népköztársa­ság leleplezte az amerikaiak bűnös mesterkedései, és a kínai kormány rá­mutatott arra, hogy a koreai helyrét békés rendezésének egye len álja van: vissza kell vonni minden külföldi csapatot Koreából, ki kel! vonni az amerikai megszálló csapatokat a kínai Taivan szigetről és a Kínai Népköztársaságnak meg kell kapni az őt törvényesen megillető helyet az Egyesült Nemzetek Szervezeté­ben. Ázsia gyarmati népei körében is egyre növekszik az ellenállás az impe­rialisták elnyomó, háborús politikájá­val szemben. Indában többszáz demokratikus ifjú bejelentette, hogy önkéntesnek jelentkezik a koreai frontra, har­colni akar az amerikai hódítók ellem A Colombo; kiköt'ómunkások megtagad­ták azoknak a hajóknak a kirakását, amelyek hadinuagot szállítót ak Ko­reába. Japánban a Hazatért Hadifog­lyok Ligája, — amelynek többszázezer tagja van —, felhívást adott ki. A fel­hívás üdvözli a koreai néphadsereg és a kínai önkéntesek hősi harcát az amerikai megszállók ellen és a békéért való fokozott harcra hívja fel Japán do'gozó népét. Burmában az angol gyarmati ható­ságok embertelen intézkedéseket hoztak az ott élő kínaiak ellen és többet kö­zülük tejesen jogtalanul börtönbe ve- et ek. A kínai nép erélyesen tiltako- M: az angol gyarmatosítók újabb ° trite ellen. A már felszabadult 475 millió , . ym fogja tűrni, hogy az an- go ,mi-T;a isták üldözzék a ten- ®\ntú!i kínaiakat” — mondót!a sgjnaj Népköztársaság kormányának e£k képvike!ője. Eisenhower ame.^j tábornok Nyugat-EuKoa katonai kormányT£jja Az amerikai háborús gyhw,atók újabb támadást intéztek a n?uaat. európai tőkés országok maradék yia. getlensége ellen. ■ Az elmúlt héten Eisenhower ame­rikai tábornokot Nyugat-Európa katonai kormányzójává nevezték ki. „— Eisenhower ugyanaz lesz Euró­pában — mondotta Truman a kineve­zés alkalmából —, mint MacArthur Kelet-Ázsiúban.” Ebben a néhány szó­ban benne van az amerikai háborús gyújtogatok egész ,európai politiká­ja’’. Truman maga ismerte ei, hogy Európa számára is a koreai hábo­rúhoz hasonló borzalmakat sze­retne előkészíteni. Eisenhower tábornok korlátlan fel­hatalmazást kapott. Parancsnoksága alá tartoznak az angol, francia és az újonnan felfegyverzett német csapa­tok is. Ugyanakkor Trumanék elküldték különleges gazdasági helytartójukat is Euró­pába: Wilsont, az egyik legna­gyobb amerikai vállalat vezérigaz­gatóját, akinek az lesz a feladata, hogy a nyugateurópaj országok gazdaságát teljesen Amerika uralma alá rendelje és átállítsa a háború előkészítésére. „Terjed az Amerika-ellenes hangulat“ A nyugaíeuróoai országok népe azonban egyre nagyobb erővel fordul szembe az amerikai háborús politiká­val. Franciaországban hatalmas tö­megtüntetések vannak a német fel­fegyverzés ellen. Nincs olyan -város, nincs olyan falu az országban, ahol a dolgozók tömegei ne nyilvánították volna határozott véleményüket azok ellen, akik a franfcia nép hóhérait— a hitlerista német hadsereget — most újra fel akarják fegyverezni. „Angliában egyre terjed az Ame­rika-ellenes hangulat“ — kénytelen megállapítani még a New-York World Telegram című ame­rikai újság is. A coveníry-i szakszervezetek ta­nácsa követeli, hogy az amerikai csapatokat azonnal vonják ki Ang­liából és a kormány folytasson békepolitikát. Nyugat Németörsz á gb a ti h a t a lma6 visszhangja van annak a javaslatnak, melvet Oltó Grotewohl, a Német De­mokratikus Köztársaság miniszter­elnöke terjesztett elő. Grotewohl mi niszterelnök azt javasolta, hogy a Né met Demokratikus Köztársaság és Nyugat-Németország képviselői ülje­nek össze, tárgyalják meg az egysé­ges, demokratikus, békeszerető Német­ország megteremtésének lehetőségeit. Az amerikaiak szolgálatában álló nyugatnémetországi bábkormány mindmáig nem mert választ adni Grotewohl javaslatára, a dolgozó tömegek azonban Nyugat- Nérretorezágban is egyre elszántak­ban nyilvánítják akaratukat, hogy nem akarnak az amerikaiak ágyútöl­teléke lenni, küzdeni akarnak Német­ország egységéért, a békéért Kínai önkéntes.k százezrei jelentkeznek, hogy harcoljanak a hős koreai nép szabadságáért az amerikai betolakodók eiten. A. szeretet jelei Egy éve elmúlt már annak, hogy a világ dolgozói forró lelke­sedéssel ünnepelték Sztálin elv­társ 70. születésnapját: 1949 a^rember 21-én szinte megszám- tálhsfalan üdvözlő távirat, levél érkezeit Moszkvába a világ min­den réseiből. Ezeknek q táviratoknak, leve­leknek a jegyzékét a Pravda és a többi szovjet lap egy év óta nap­ról napra folytatólagosan közli és még mindig azzal végződik a jegyzék: „Folytatása lapunk kö­vet két ö számában". Szovjet gyá­rak üzemek munkásai, kolhozpa­rasztok, külföldi haladó szerveze­tek, amerikai munkások, francia tanítók, bolgár parasztok távira­tai, levelei következnek egymás­után végei nem érő sorban. A táviratok, levelek jegyzéké­nek ez a véget nem érő, több mint egy éve tartó áradata mutatja azt a forró, végtelen szeretetet, amivel a világ dolgozói Sztálin elvtársra, a forradalom legki­válóbb harcosára, a haladás, a béke bölcs oltalmazójára tekinte­nek. „Ki az angolokkal Malájföldről“ Ezzel a jelszóval hatalmas tömeg- tüntetés volt Szingapúrban. A bátor tüntetők szembeszálltak az angol gyarmati katonasággal is. Az utcai csatározások következtében 60 ma­láj dolgozó halt meg és kétszáznál több megsebesült. A tüntetés és annak kegyetlen el­fojtása bizonyítja, hogy Ázsiában mindenütt forrósodik a talaj az an­gol gyarmatosítók lába alatt. A NAGY VILÁG kis hírei AZ ISKAR FOLYON, Bulgáriában megkezdték három hatalmas víz,erőmű építését. Ugyanitt 3670 rrtiltíó köbmé­teres xlizgyüftümedencét létesítenek és olyan öntözési hálózatot, amelynek se­gítségével csaknem százezer hold ön lözése válik lehetővé. f * ROMÁNIÁBAN a Duna—Fekete­tengeri csatorna építői sikerrel fejez­ték be 1950. évi tervüket. A munká­sok és technikusok kötelezettséget vál­laltak, hogy a csatorna megépítését határidő e'őtt befejezik. * BEKEVEDELM1 TÖRVÉNYT foga­dott el a bolgár nemzetgyűlés. A tör­vény megtiltja és súlyos bűntettnek minősíti a háborús uszítást és a há­borús propagandát. * A BÉKE HARCOSAINAK KÖVE­TELÉSÉRE a francia kormány kény­telen volt szabadon bocsátani Rav- monde Dient, a hős francia lányt, aki 10 hónappal ezelőtt egy tankokkal megrakott vonat előtt a sínekre fe­küdt. hogy meoakadálvozza a hadi­anyagok elszállítását Vietotmba. * AZ AMERIKAI FŐVÁROSBAN nagyszámú amerikai asizony tiltako­zót Eisenhower tábor noU-ifejsa előtt, Nyugat-Németország felfegyverzése ellen. , ÚJABB 250 NÉMET HÁBORÚS BŰNÖST bocsátott szabidon Tito. A jugoszláv nép hóhéra, egy nyugat- németországi újságíró előtt kijelen­tette, hogy kész szabadon bocsátani mindenkit, akit a második vflágháború alatt elkövetett háborús bűnökért el­ítéltek. 7/00 újság jelenik meg a Szovjetunióban A Szovjetunióban megjelenő újsá­gok száma meghaladja a 7700-at A központi újságokon kívül minden területnek és körzetnek külön új­ságja van. A szovjet újságok össze­sen 1.9 nyelven jelennek meg. A DÓruíjárt képviselő Franciaországban az egyik reakciós képese i), bizonyos Tanguy-Pr,gént nevszetü, gyűlést tartott Kvimper vá­rosiban. A gyűlésen dicsérni kezdte Trunanék háborús politikáját, azonban alig mondott néhány szót, a témegböl valaki jó erős hangon a köietkezöt kiáltotta a szónok leket „Siégyelje magáti Maga megvásá­rolt alak!" Tanguy képviselő a közbeszólásra elvörösödött majd hirtelen elhatáro­zással levetette a kabátját és le- gmykedve így kiáltott: Jöjjön ide, aki engem megvásárolt alaknak m;rt nevezni! Majd megkapja tőlem, anit megérdemelt!” „ A teremben hirtelen csend lett, majd rögtön egy erős, vállas fiatal­ember lépett az emelvényre, és így szólt: „En mondtam azt, hogy maga egy megvásárolt alak!" A reakciós képviselő megszep­penve nézte az izmos fiatalembert, akinek olyan széles vállai voltak, mint egy szekrény. — „Nem, nem, biztos vagyok benne, hogy nem maga volt” — mondta azután és sietve fölvette az előbb még olyan legénykedve levetett kabátját. Mondanunk sem kell, hogy a gyű­lés résztvevői jót nevettek a pórul­járt képviselőn- ( Ami biztos, az biztos... Nyugat-Európában az Amerikát ki­szolgáló reakciós kormányok készü­lődnek a háborúra, szítják a háboríts hangulatot. Ezekben a reakciós kor­mánykörökben azonban vannak olya­nok, akik aggódva látják, hogy az amerikai puskák rendszerint vissza­felé. sülnek el és éppen ezért igyekez­nek „biztosítani magukat”. Az egyik francia biztosító társasán ’ ncu.icg »őfievetet küldött a franc.a kormánypárti képviselőknek — „Gör­düljön a jövőre — írja a körlevél —, biztosítsa magát és mi felajánljuk, hojy Közép-Afrikában, vagy Dél- Anerikában menedéket nyújtunk Önnek, ha a viszonyok úgy alakulná­nak ...” Úgy hírlik, hogy a biztosító társa­sig nagy üzleteket kötött, mer! . . ami biztos, az biztos. Nekünk kenyér kel és nem golyó Éhségtüntetések Indiában Az Indiai újságok híradása sze­rint az ország több vidékén ijesztő élelmiszerhiány uralkodik. Tízezrek éheznek és a városokban, falvakban százával halnak meg a magukra ha­gyott éhező emberek. Különösen kétségbeejtő a helyzet Bichar és Nyugat-Bengália tartomá­nyokban. A lakosság kénytelen meg­válni a legszükségesebb használati tárgyaitól is azért, hogy valami kevés élelmiszerhez jusson. Több községben semmiféle élelmiszer nincs. Ezeken a helyeken az emberek füvet esznek, hogy megmenekülje­nek az éhhaláltóL Áz indiai kormány teljésen magá- ratagyja az éhező vidékeket. A lalosság hatalmas tüntetésekkel til- tafozik az éhség és a kormány poli- tikija ellen. Bergampur, Barasz',, Kuís Behar városokban többezren vetek részt az éhségtüntetéseken. A tüntetők táblákat vittek a következő felirattal: ,fékünk kenyér keli és nerr. golyó”. Az indiai dolgozók millióinak még mindig csak nyomorúság, éhezés jut osztályrészül az angol gyarmatosító politika „eredményeiből”. India népe is részt vesz a békéért folytatott harcban. A reakciós indiai kormány rendőrterrorja ellenére milliók fordulnak szembe az árulókkal és írják alá ia stocholmi bék efelhív ásít.

Next

/
Thumbnails
Contents