Szabad Föld, 1954. július-december (10. évfolyam, 27-52. szám)

1954-07-04 / 27. szám

52 430 Ingyenes mellékletünk: Szabad Föld képes vasárnap X ÉVFOLYAM, 27. SZÁM. ARA 60 FILTER 1954 JÚLIUS 4. Ingyenes mellékletünk: Szabad Föld képes vasárnap A TIZEDIK SZABAD ARATÁS ÍRTA: RÓ Rí ISTVÁN Dolgozó parasztságunkra ráköszöntött a kalászos növények betakarításának ideje, sok helyen már meg is kezdték az aratást. Nagy munka előtt áll mező­gazdaságunk valamennyi dolgozója: egyénileg gazdálkodó és termelőszövetkezeti parasztok, gép- állomási és állami gazdasági dolgozók, agronómusok egyaránt. Dolgozó parasztságunk szorgalma, az őszi munkák példás élvégzése, az idei tavaszon minden eddiginél nagyobb mértékben alkalmazott fejtrágyá­zás és felüitrágyázás nem volt hasztalan. Parasztsá­gunk átérezte azt a nagy felelősséget, amely a nép új kenyerének megteremtéséért reája hárul; okosan felhasználta népi demokratikus kormányzatunk ségít- ségét és a kedvező időjárást; úgy dolgozott, hogy. munkája nem maradt és nem is maradhatott ered­mény nélkül. A szorgos munka, a becsületes helytál­lás meghozta a maga gyümölcsét. Most, amikor nap­ról napra, sőt gyakran naponta többször is felkeressük határainkat, hogv az érés előrehaladását vizsgáljuk, örömmel tapasztalhatjuk: jó termés, bőséges aratás mutatkozik eddigi munkánk eredményeképpen. Szép termés Ígérkezik, a gabona azonban — ahogy találóan mondani szokás — most még nincs zsákban, néhányszor még kint hál, mielőtt kamránk­ba, magtárainkba kerülne. Ezért nem volna helyes, ha eltelnénk eddigi sikereinkkel, beér­nénk .eddigi .i eredményeinkkel — ha megpi­hennénk babéráinkon. Ellenkezőleg, tovább kell fokozni munkánk lendületét, a jó gazdára jel­lemző gondosságunkat. Országszerte tapasztalhatjuk, hogy a legjobb egyénileg dolgozó' parasztok, termelő­szövetkezeti tagok, gépállomási és állami gazdasági dolgozók, hiánytalanul; szívvel-lélekkel felkészültek az aratásra és munkakedvük még a tavaszihoz kénest Is jelentékenyen megnőtt. Biztosak vagyunk abban, hogy a falu tekintélyes, termelésben és állampolgári kötelességek teljesítésében élenjáró dolgozóinak pél­dája möst sem marad követés nélkül. A~ falit szorgos aratási előkészületeiből félreérthetetlenii’f kiolvashat­tuk. hogv dolgozó parasztságunknak a Központi Ve­zetőség múlt év júniusi határozata és az új kormány- nrogramm óta megnőtt termelési kedve és munka- készsége'most ismét magasabbra ível, s még nagyobb Tehdülettel. szárnval az elkövetkező hetekben, a kü­szöbönálló munkák elvégzése, mindenekelőtt a ga- bonabetakarítás során. Idejében, gyorsan és gondosan, a lehető legki­sebb szemveszteséggel takarítsuk be jónak ígérkező gabonatermésünket, biztosítsuk népünk bőséges ke­nyérellátását. A gabonafélék learatása mindig nagy feladat elé állított bennünket, hisz szántóterületünk legnagyobb részéi ezek a növények foglalják el, és éghajlati viszonyaink, gabonafajtáink tulajdonságai, következtében csak igen rövid idő áll rendelkezésünk re. Mindezt .telezi, hogv az időjárás miatt az idén több vidéken szokatlanul közel lesz egymáshoz a? egyes gabonafélék béérési ideje. Ezért kettőzött erő­vel, megsokszorozott gondossággal kell eljárnunk az idei aratás napjaiban. Aymagas gabonatermés érdekében ezidáig vég zetí munkáinkra gyors, gondos betakarítással tehet jük rá a koronát. A gondos gazda a gondatlannal szemben nem utolsósorban éppen az aratás jó elvég zéséve! növeli betakarított terményeinek mennyisé­gét. Aki idejében, gondosan arat — a lehető legki­sebbre csökkentheti a szemveszteséget. Aki pedig el­késve és gondatlanul arat. az a kész termés egy — és olykor nem'is jelentéktelen— részét hagyja elfolyni kezei közül, hagyja kiperegni saját zsebéből jövedelme egy részét. Ezt minden rendes parasztember nagyon jó! tudja. Mégsem mondhatjuk el. hogy a legutóhbi években mindig és mindent megtettünk a szempergés elkerüléséért, a betakarítási veszteség kiküszöbölé­séért. Ezért nem ált, sőt szükséges, hogv ismételten felhívjuk a figyelmet az.aratás legjobb időpontjának kiválasztására, a gondos és gyors munkára, mert csakis ezen az úton tudjuk gabonánkat hiánytalanul, a lehető legkisebb szemveszteséggel betakarítani A szempergés elkerülése minden egyes termelőnek saját érdeke, és mivel ez a betakarított terménvmenv- nyiség növelésének elengedhetetlen módja — egyúttal fontos közérdek is. Az idei aratásban dolgozó parasztságunkat min­den eddiginél nagyobb számban segítik aratógépek és kombájnok. Ezek a nagyszerű gépek a legnehezebb paraszti munka számottevő részét veszik lé vállunk­ró! és hozzásegítenek a betakarítás mielőbbi mara­déktalan elvégzéséhez. Az aratógépek, kombájnok kezelőire nagy fel­adat és felelősség hárul az idei aratás sikeréért. Az állami gazdaságokban és számos termelőszövetke­zetben jórészt rájuk vár a gabonabetakarítás mun kainak dandárja. A gépek zavartalan és jómi nőség. ű munkájához biztosítani kell a szükséges feltételeket és eszközöket. Bár bent vagyunk már az időben, de ahol eddig elmulasztották, még mindig gondoskod­hatnak— és kell is gondoskodni — tartalékalkatré­szekről, a zökkenőmentes üzemanyagellátásról. Ala­posan fel kell készülni az esetleg előadódó javítások gyors elvégzésére. Különösen behatóan ügyeljünk a kombájn eredményes működését elősegítő teendők el­látására: a táblák előkészítésére, a mag szárításának és á szalma betakarításának minél. gyorsabb megol­dására. A gépi munka megszervezésében, ellenőrzésé­ben fontos szerep jut az agronómusoknak. Gépkeze­lők, agronómusok és termelőszövetkezeti tagok min­den erejükkel törekedjenek arra, hogy a gépek tel­jesítőképességének legtökéletesebb kihasználásával minél nagyobb területen arassunk géppel. Szinte mondani is felesleges, hogy ezzel a jóminőségű, gyors gépi munka becsülete tovább növekszik dolgozó pa­rasztságunk előtt. A gabona betakarítása, aratása, .cséplése a fő és legfontosabb soronlévő teendőink között — de ezzel egyidőben más feladataink is vannak. Az aratás sür­gető napjaiban is ápolni kell kapás-növényeinket. Ka­pásokból jelenleg rendkívül jó termés ígérkezik és ezért különösen érdemes a nagy erőfeszítéseket kívánó betakarítás: munkák mellett is elvégezni a kapálás’.. Kapásnövényeinkből — elsősorban kukoricából — csakis akkor érhetünk e! jó termést és egyúttal nagy jövedelmet, ha a kapálást az aratás idején is .gondo­san elvégezzük. Az állami gazdaságokban és terme­lőszövetkezetekben elő tudjuk mozdítani az egyszerre jelentkező munkák elvégzését, a munka jó megszerve­zésével és — főleg a termelőszövetkezetekben — a családtagok jobb bevonásával. A betakarítási munkák idején kell elvégeznünk a másodvetést is. A másodvetést, mint kedvező lehető­séget. az ügyes, okos, jól száarritó termelő kihasználja a iákarmánykér-zlet növelésére >. zöldtrágyázás útján a talajerő gazdagítására. Az igaz, hogy most legfőbb figyelmünk az idei termés betakarítására irá­nyul, de a jó gazda előrelát és már ma igyekszik gon­doskodni a holnapról is. Vessük meg jövőévi bőséges termésünk egyik fontos' alapját azzal, hogy a termő­talaj nedvességtartalmának növelése és gyommentessé tétele érdekében aratás után azonnal elvégezzük a tarlóhántást. Idei aratásunk pontosan egybeesik a kormánypro- gramni meghirdetésének, az új szakasz kezdetének első évfordulójával. Az idei aratás egyben mezőgazda- ságfejles-ztési programmunk megvalósításának első évében történik. Mezőgazdas-ágfejlesztési pro­grammunk legfőbb feladata az, hogy szocia­lista építőmunkánk új szakaszának ku’cskérdé- séi, a mezőgazdasági termelés általános fellen­dítését s_‘kerre vigye. Építőmunkánk új szakaszát a dolgozó, parasztság nagyarányú támogatása, a beadási kötelezettség csökkentése, a gépállomást munkadijak •leszállításé, egv egész sor komoly kedvezmény, szé­leskörű árleszállítás, az iparcikk-ellátásnak állandó javulása tette eddig is emlékezetessé falcainkban. A Magyar Dolgozók Pártjának nemrég befejeződött III. kongresszusa a népjólét további emelésének nagysze­rű távlata'! tárta fel egész népünk előtt és úihó! félre­érthetetlenül hitet tett mezőgazdaságiink fellendítésé­nek ügye, dolgozó parasztságunk hatékony támoga­tása mellett. Népünk vezetőereje, kipróbált munkásosztályunk mezőgazdasági kis- és -nagygépek, falura kerülő ipar- c'kkek lelkes gyártásával, a gépállomások és termelő- szövetkezetek patrónálásával, legjobbjai egy részének vidéki munkára küldésével bizonyította be. és bizo­nyítja be most is, a jövőben is hűségét, támogatását szövetségese: a dolgozó parasztság iránt. Most a dolgozó parasztságon a sor. Az aratás, a cséplés idején falvainkra szegeződik az ország sze­me. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a falu ennek tudatában Iát hozzá az aratás, cséplés, betakarítás nehéz, de egyúttal oly sok örömet adó munkájához Abban a tudatban kezdi meg és végz’ el sikeresen dol­gozó parasztságunk az aratás munkáját, hogy ezzel saját maga. családja és az egész nép életszínvonalú­nak emeléséért, a boldog máért, s a még boldogabb holnapért dolgozik. Azzal a tudattaj tesz most példá­san eleget minden egyes dolgozó paraszt állampolgári ‘kötelességének — vagyis közvetlenül a cséplőgéptől teljesíti gabonabeadási kötelezettségét — hogy ezze' ís kifejezze ragaszkodását és bizalmát munkásosztá lyunk és a munkás-paraszt szövetségre épülő , nép demokratikus állam iránt. A tizedik szabad aratás küszöbén áll a magyar falu. A tizedik szabad aratás győzelme fennen hir­desse a felszabadult, új úton haladó magyar dolgozó parasztság munkakészségét, határtalan, forró haza­szeretetét! A csongrádmegyei termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, tanácsok mező­gazdasági osztályainak küldöttei, valamint kiváló egyénileg gazdálkodó dol­gozó parasztokmeglátogatták a kélemenzugi szikjavitó kísérleti telepet. íme. a megjavított szikes talaj eredménye! A vendégek élvezettel szemlélik a' szép rozstermést. • * (Mihály József- felvétele.- Szeged*) Süveges Dániel Kossuth-díjas kombájnvezető, a Szocialista Munka Hőse aratja a surjáni állami gazdaság 20 holdas tavasziárpáját. Békés megyében elsőnek a Bánkuti Kísérleti Gazdaság kezdte meg az aratást. Június 21-én, hétfőn két aratógép és tizennyolc kézikaszás fogott hozzá a gazda­ság 24 hold tavasziárpájának levágásához. Még ugyanazon a napon — pár órás különbözettél — megkezdték a tarlóhántást is. Ezt a. képet Csapó László (Békéscsaba, Sz'tálin-u. IG.) küldte be a Szabad Fold fénykép, pályázatára. ' __________________ KÉ PEK A HATÁRBÓL Sietünk, hogy minél előbb teljesíthessük gabonabead üsi kötelességünket! Értesítem az elvtársakat,. hogv ka- pásnövényeink harmadszori kapálásá­val'is végeztünk Megtettük az aratási előkészülete­ket. Az aratás .idejére, szövetkezetünk tagjait' három csoportba osztottuk. Felosztottuk a terülteket is, a csapa­tok' ezenkívül' - még maguk között is szétszortírozták területeiket. Az ara­tási idő „alatt, előreláthatólag, meg­állás nem. lesz. Két kaszáshoz egy kötöző és három marokszedő jár. A tagok valamennyien. ígéretet tet­tek, hogv az aratási munkák gyors befejezéséhez kihozzák . feleslégüket is. Minden mozdítható munkaerőt bevo­nunk az aratásba!.’ Hét 'kocsisunk is vállalta, .'hogy. minden . körülmények között, részt akar venni a mezőgazda­sági munkák, legnagyobbikában — az aratásban A cséplés gyors elvégzésére 24 ta­gú. cséplőbrigád alakult. A lehető lég: kisebb szemveszteséggel nagyon gyor­san akarjuk befejezni' az’aratásé,' a cséplést, hogy elsők, lehessünk a ga­bonabeadási kötelezettségünk teljesíté­sében. És most örömmel jelentem: 27-én megkezdtük az aratást. Aratjuk az ösziárpát és a borsót. Tarlójukat nyomban fel is szántjuk, kölest aka­runk, vetni utána, hogy állatállomá­nyunknak is legyen ' bőséges takar­mány. . Majzik László Aba, Bacsó Béla tsz.

Next

/
Thumbnails
Contents