Szabad Föld, 1955. július-december (11. évfolyam, 27-52. szám)

1955-07-03 / 27. szám

XX ÉVFOLYAM. 27. SZÁM. 'ÁRA 00 FILLÉR T955. TÚLIT« 3. FELKÉSZÜLTÜNK! Irta: Kiss Antal, a borsoditánkai Petőfi TSZ elnöke Olvastam az újságból, hallottam a suhintás után azonnal felbúg a csép- rádióból, hogy az ország déli részein lőgép, hogy mielőbb zsákba, már megkezdődött az aratás, suhog- magtárba kerüljön mindennapi nak a kaszák, dübörögnek a kombáj- kenyerünk — az ország kenyere, nők: a falvak dolgos népe minden S erre a gépre hét fogat állan- erejével a jó termés betakarításán dóan és folyamatosan, további szorgoskodik. Nálunk, Borsodban is tíz fogat és a telierautónk pedig asz- szőkül mór az árpa, s a búza haragos- tagba hordja a gabonát. Kiszámítot- zöld színét kezdi felváltani a sárga tűk azt is. hogy tíz nap sem telik el, szín. Ügy hiszem, hogy a hét végén, s elkészülünk a behordással is. vagy a jövő hét elején mi is hozzá- A behordás után teljes erővel, be­fogunk a legnehezebb és egyúttal leg- csülettel helyt kell állnunk a csép- szebb paraszti munkához, az aratás- lésben, amely hasonlóan az aratás­hoz. hoz, hatalmas erejű munkát igényel. Nem kis feladat vár ránk ezen a Nemcsak az a fontos számunkra, nyáron! Van 249 hold búza-. 98 hold hogy gyorsan, a legelsők között vé- árpa-. 40 hold rozs- és 15 hold zab- gezzünk a cséplésssel, ugyanakkor Vetésünk: összesen tehát 402 hold csökkentenünk kell — mégpedig a érik nemsokára kasza alá termelő- lehető legkisebbre — a szemveszte- szövetkezetünkben. S ennek gyors, séget is. Vigyázunk arra. hogy ne veszteségmentes learatása nagy gon- menjen a törekbe, a szalmába egyet- dot, lelkiismeretes munkát követel len szem gabona sem! Ezért a leg- tólünk. Ezért már hetekkel ezelőtt jobb dolgozóinkat válogatjuk ki a ,.aratási munkatervet'’ készítettünk, cséplő-munkacsapatokba olyanokat, vagyis szövetkezetünkben minden akiknek már évtizedes cséplési ta- épkézlób embert mozgósítottunk az pasztalataik vannak és gondosan aratásra. Nálunk nemcsak a növény- ügyelnek minden gabonaszemre. Be- termesztési brigád tagjai, de a kér- lőlük három cséplőcsapatot alakitot- tészek, fogatosok, dohányosok és az tunk. És a cséplést villanycséplővel, építő-brigád dolgozói is megfogják a Rredjuk-módszerrel, két műszakban kasza nyelét, aratáshoz látnak. Ügy végezzük. Számításunk szerint leg­tervezzük, hogy 48 kaszás. 48 marok- alább 350 mását elcsépelünk egy szedő és 24 kötöző egy hét alatt le- nap és egy éjszaka — így két hét vág 252 holdat, alatt végzünk a tervünkben szereplő Ugyanakkor komoly mértékben 43 vagon gabona cséplésével. igénybevesszük a mezőkövesdi gép- Meg kell még mondanom, hogy állomás segítségét is. Molnár Janos szépek a gabonáink, duzzadtak a ka- traktoros már készen áll Zetorjával Jászok, erőteljesen fejlettek a sze- es aratógépével, hogy learassa 150 mek — jó termést várunk. Tervünk- holdas gabonatáblánkat, amelyre a ben ugyan az áll, hogy holdanként gépállomással ■ szerződést • kötöttünk, 10,6 mázsás termést.. takarítunk be ö úgy számítja, hogy az aratógéppel de.mi bízunkabban, hogy a jól meg. 20 holdat biztosan levág naponta, de munkált, trágyával és műtrágyával ha szorít a cipő, gyorsan érik a ga- Kellően ellátott föld nem lesz hűt- bona, még egy másik aratógépet is len hozzánk — megad 12 mázsas át- rendelkezésünkre tud bocsátani a lagtermést is holdanként, így való- gépállomás — tehát ennek a 150 színűleg gabonatermésünk eléri a holdnak a learatása és keresztbera- 48—50 vagont. S belőle azonnal a kása is megtörténik egy hét alatt. cséplőgéptől — jóval az alkotmány Nem feledkezünk meg azonban a ür.nepe előtt — teljesíteni tudjuk be- tarlóhántásról és a másodvetésről adási kötelezettségünket, ahogy ta- sem, amelyet különösen figyelmünk- valy is tettük, amikor is az ország- be ajánl ’ a Minisztertanácsnak ban a termelőszövetkezetek versenyé- az aratási és cséplési munkák ben, augusztus 18-ára elsőnek tettük megszervezéséről szóló határozata, rendbe teljesen gabonabeadásunkat. Ahogy keresztbe raktuk a ga- Ezt egy szép díszoklevél is bizo- bonát, két lógereblye nyomban nyitja szövetkezetünk irodájának megindul, hogy a „bőgözést“, falán. S ez az elismerés az idén is gabonatábláink összegereblyézé- kiemelkedően jó munkára kötelez sét elvégezze. Utánuk pedig két bennünket! traktor áll munkába, az egyiken Erre minden lehetőségünk meg­Tóth Sándor Zelei Istvánnal, a mási- van. Szövetkezetünk tagsága jókedv- kon Mihály József Krizsai Jánossal, vei, bizakodással lát munkához. S ezt váltott műszakban, éjjel-nappal a kedvet mi még növeljük azzal, bántja a tarlót: egy műveletben tár- hogy kellőképpen gondoskodunk az rsázza, fogasolja, hengerezi. emberekről, szövetkezetünk tagjairól. Számításunk szerint 50 holdon Éppen most, az aratás megkezdése akarunk másodnövényt termeszteni, előtt osztottunk 5 forint előleget min- Ennek a talajnak sekély, 12 centis den egyes június 1-ig ledolgozott tarlószántást adunk és 50 centis sor- munkaegységre, három hízott disznót távolságra silókukoricát ültetünk. A vágtunk és — mivel nem terem bo- gabona lekerülése után három nap runk — 300 liter bort vásároltunk és alatt végzünk ezzel a munkával is, s szétosztottuk a szövetkezet dolgozói rajta annyi silókukorica terem, hogy között. Továbbá megszerveztük azt, az ősszel egy 200 köbméteres süót hogy a gabonatáblákon és a csóplő- megtölthetünk belőle ízletes takar- gépeknél a földművesszövetkezet Hiánnyal. mozgó-boltja keresse fel dolgozóin­igen fontos tennivaló minden tér- kát, akik sörrel, szörppel csillapíthat- melőszüvetkezetben, így a miénkben jak szomjúságukat, is, hogy az aratás idején is kézben így készültünk fel a legnagyobb forogjon a kapa, ne egye meg a nyári munkára. gyom a kukoricát, napraforgót, cu- Mire van még szükség, hogy siker- korrépát, dohányt. Nálunk 45 hold rel fejezzük be az aratás-cséplést? kukorica. 40 hold cukorrépa, 20 hold Szükség van erős akaratra és ke- napraforgó és 5 hold takarmányrépa mény helytállásra. Ez pedig, úgy hi- vár arra. hogy rajta a negyedik ga- szem, nem hiányzik egyetlen tagunk- zolókapálást elvégezzük. Erre az ból sem. Tudjuk, hogy bő termés aratás után kerül sor. Míg a férfiak elérésével, gyors és időbeni aratással a gabona behordásával lesznek elfog- és terménybeadással mi is nagyban lalva, a marokszedő asszonyok. Iá- hozzájárulhatunk azoknak a célkitű- nyok munkába állhatnak a kukorica- zéseknek a megvalósításához, ame- és répaföldeken. Máris 48 asszonyt és lyek pártunk Központi Vezetőségé- lányt négy munkacsapatba osztot- nek júniusi határozatában kifejeződ­tünk és ők öt nap alatt biztosan nek. S munkánkat ennek a határo- száműzik a kapásnövényeinket fojto- zatnak a szelleme hatja át. Megkala- gató gyomot, gazt és dudvát. Mond- páltuk kaszáinkat, kijavítottuk gé- hatom: a mi szövetkezetünkben min- peinket, amelyek az aratáshoz, csép- den dicséretet megérdemelnek az léshez szükségesek és szemünket ál­asszonyok, teljes értékű munkatár- landóan a határon, a napról napra saik férjeiknek a közös gazdaságban, egyre jobban aranyló árpa- és búza- s ha nagy termést érünk el kukori- tengeren és az érlelő időjáráson tart- cából. cukorrépából — elsősorban az juk. Minden egyes dolgozónk azt asszonyokat illeti az elismerő szó! várja, hogy az őszi árpa elérje a Sár- Mi nt már említettem — míg az gaérést, a búza a viaszérést, a rozs asszonyok kapálnak — a férfiak a pedig a teljes érést és mi kiadjuk a gabonakereszteket hordják asztagba, jelszót: ott vágjuk a gabonát, ahol illetve gépre. Mert az utolsó kasza- megérett! A mözsi dolgozó parasztok ezekben a napokban szorgalmasan munkálkodnak az idei gabonatermés gyors, veszteségmentes betakarítása érdekében. A község határában már megkezdték az ősziárpa aratását. Az Úttörő TSZ-ben 180 hold gabonát kombájnnal. 90 holdat pedig aratógéppel vágatnak le. ..Harmadik esz­tendeje, hogy géppel aratunk — mondja Szűcs János elvtárs, a szövetkezet elnöke. -— Nagyon megszerettük a gépi munkát." ^:*SíS?.í ä* Vágják az ősziárpát a mözsi egyéni gazdák is. Csuka István 12 holdas mintagazda elsőnek fogott az aratáshoz — mert annakidején első volt a vetéssel. — Elég jól sikerült az árpám, legalább 14 mázsás termést várok egy holdról — mondja örömmel. Fördős Kálmánék gabonája még nem érett be. talán egy hét múlva vághatják csak. Addig azonban minden percet kihasználnak: az egész család kora reg­geltől késő estig kint van a kukoricaföldön, hogy még aratás előtt elvégezhessék a harmadik kapálást. A terményraktár tisztán, rendb shozva, kimeszelve várja a gabonát. S a mözsi szövetkezeti és egyénileg dolgozó parasztok tudják kötelességüket: a cséplőgép­től teljesítik a beadást. A tűzvédelemről Is gondoskodtak a mözslek. Tolnai Lajos tűzoltóparancsnok és a tűzoltók még egyszer megvizsgálják a fecskendőket, hogy ha szük­séges, azonnal segíthessenek. Mellékletünk: „A Szabad Föld képes vasárnapja"

Next

/
Thumbnails
Contents