Szabad Föld, 1956. július-december (12. évfolyam, 27-48. szám)

1956-07-01 / 27. szám

Mellékletünk: „A Szabad Föld képes vasárnapja XII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM. 1956. JÚLIUS 1. A MAGYAR DOLGOZO PARASZTSÁG HETILAPJA A legtöbb megyében jó gabonatermés ígérkezik Készülnek az aprómagvak cséplésére Baranyában — Károkat okozott a Jégverés Szombathely és Körmend környékén — Borsodban korábban kezdődik az aratás, mint tavaly — Negyedszer kapálják a cukorrépát Szabolcsban — Tizenhat mázsás búzatermést várnak a ka in mi tsz-ek Megkezdték az őszi árpa aratását a kecskeméti Törekvés Tsz-ben. A gépállomás traktorosai 150 holdon gép­pel vágják le a gabonát. A termelőszövetkezet tagjai holdanként átlagosan 14 mázsás terméseredményre számítanak. NAGY MUNKA előtt áll a falu népe, a mezőgazda­ság valamennyi dolgozója. Előzetes becslések alapján nagyjából már ki­bontakozik, hogy az ország külön­böző vidékein milyen termést taka­ríthatunk be. Állami és gazdasági szerveink is felkészültek az elkövet­kező hetekre, minden valószínűség szerint jobban, mint eddig bárme­lyik esztendőben. Gépállomásainkon és állami gazdaságainkban 2353 kombájn és 3724 kévekötő aratógép vár indulásra. Kereskedelmi, egész­ségvédelmi és más intézményeink ugyancsak komolyan felkészültek, hogy minél kevesebb akadály me­rüljön fel az aratás-cséplés idején. Jó felkészülés — fél siker. Ez igaz, de még nem minden. Bár­mennyire fontosak is az intézkedé­sek, az eredmény nem a miniszté­riumokban, nem is a megyei és járá­si tanácsok irodáiban, hanem a föl­deken és a szérűkön fog eldőlni. Ehhez még azt is hozzátehetjük: ön­magában még a gépek hatalmas száma sem csalhatatlan biztosíték arra, hogy siker koronázza a nyári nagy munkákat. A gépek fölött em­berek rendelkeznek, a motorokat emberek kezelik, a papírra irt intéz­kedéseket emberek hajtják végre, nem pedig gombnyomásra működő automaták. Az elmúlt években, saj­nos, több felső vezető szervünk — köztük a földművelésügyi miniszté­rium is — szinte kilábolhatatlannak látszó módon belesüppedt a lélekte­len, élettől, világtól elszakadt ügy­intézés hínárjába. Éppen ezért volt megnyugtató né­hány nappal ezelőtt Matolcsi föld­művelésügyi miniszter tájékoztató­ját hallani. A miniszter saavai és egyes jelek arra vallanak, hogy a mezőgazdaság irányító szervei sza­kítanak, illetve szakítani akarnak sok rossz régi módszerrel. így pél­dául már most is tapasztalhatjuk, hogy kevesebb a rendelet, a határo­zat, az utasítás, ezen a nyáron már lényegesen kevesebb a „szájbará­gós”. Emlékezzünk vissza, az elmúlt évekre — némi túlzással, majdnem olyan rcndeletek jelentek meg, hogy nyáron aratni kell, télen pedig ha­vat lapátolni.,. Az eddigi gyakorlat a túlzott sie­tés, vagy inkább ideges kapkodás hátrányait, nem egyszer káros kö­vetkezményeit is bebizonyította. Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy a nagyon is sürgető aratást, cséplést ezután keleti kényelemmel végezzük — nem erről van szó. Az ellen a fejvesztett kapkodás, izgága türelmetlenség ellen tiltakozunk, amely mindenekelőtt a sok felesle­ges kiküldött, ellenőr „munkája“ nyomán keletkezett a gépállomáso­kon, tsz-ekben és a tanácsoknál. Semmi szükség sincs arra. hogy ezekben a hetekben a „szakértők” légiói ostromolják a tanácsokat és a termelőszövetkezeteket. Most elsősorban az a fontos, hogy a helyi vezetők álljanak hivatásuk magaslatán. A gépállomások, álla­mi gazdaságok, termelőszövetkeze­tek és tanácsok, valamint a párt- szervezetek vezetői vegyék kezükbe az irányítást: nem receptek alap­ján, hanem mindenütt a helyi kö­rülményekhez igazodva, legjobb tu­dásuk szerint, fele'ősségteljes helyt­állással munkálkodjanak a magyar nép kenyeréért. ICAISÁGOT TETTEK 1ÁM0LY0N IS A Zámolyi Községi Tanács is felül­vizsgálta a régebben kuláklistára tett középparasztok helyzetét. Ennek so­rán 19 helytelenül kuláknak nyilvá­nított család ügye tisztázódott, akik 29 taggal nyomban beléptek a pár hónappal ezelőtt alakult Kossutih Tsz-be. Ebben a tsz-ben jelenleg 66 család 86 tagja dolgozik 1008 hol­don. s a tavaszi növényápolási mun­kákat időben elvégezték. Szentkuthy Jenő Székesfehérvár (Telefonjelentésék.) Szerte az országban mindenhol se­rényen folynak a nyári munkák, a növényápolás, szénahordás, az ara­tási előkészületek, sőt néhol az ara­tás is. A termelőszövetkezetek tag­jai. állami gazdaságok dolgozói és egyénileg dolgozó parasztok mind­annyian reménykedve várják, milyen lesz munkájuk gyümölcse, milyen termést adnak a földek. Ezért né­hány megyében érdeklődtünk, ho­gyan haladnak a munkák és milyen termés várható. 1 Baranya megyei Tanaes így tájékoztatott betűiünket: A siklósi, mohácsi járásban és Pécs környékén a héten megkezd­jük az őszi árpa aratását. A várható termés jónak ígérkezik, a megyei átlag 11 mázsa lesz. Egyes termelő- szövetkezetekben, mint a bolyi Kos­suthban 18—20 mázsát is elérnek. Az elmúlt heti viharos esőzés az őszi árpában okozott legnagyobb kárt, mert sok kombájnaratásra kijelölt területen összekuszálta a gabonát. Több helyen szükség van arra, hogy a kombájnoknak új területet jelöl­jenek ki. Búzáink érésben visszama­radtak és csak július 5. után vár­ható beérésük. A tavalyinál gyen­gébb termés lesz. de a tavaszi állapot után becsült terméskilátásoknál sok­kal jobb. A repcék és bíborherék aratása fo­lyik. A lippói Béke Tsz a repceara­tást befejezte és hozzákezdtek a csép- léshez. A magfogásra az időjárás kedvezett általában jól sikerültek. A gazdák minden aprómagra szerződést kötöttek, mert a feltételeket igen ked­vezőknek találták. Aprómag csép- lésre külön felszerelt cséplőgépek még gabonacséplés idejére is biztosítva vannak. Koroncai Géza, a Vas megyei Tanács megbízott VB- elnöke közli: Kapásnövényeink fejlődésének a sok csapadék kedvezett, azonban akadályozta a gépi kapálást. Sok he­lyen még a vöröshere is lábon áll. Később fejlődött és sok eső késlel­teti a munkát. A hereföldek és rétek termése is igen jó. Az aprómagfogás szintén sikerrel bíztat. Gabonából a tavalyihoz hasonló jó. illetve a rozsból még annál is jobb termést várunk. A körmendi és szombathelyi járásban a jégverés nagy károkat okozeftt. A kárbecslé­sek jelenleg folynak. A dolgozók most érzik a kötelező biztosítás fon­tosságát és előnyeit. A megállapított díjakat és a károk becslését megfe­lelőnek tartják. A gabonabegyűjtéshez a raktárak csak 60—65 százalékban vannak biz­tosítva. A hiányt szükségraktárakkal és gyors elirányítással pótoljuk. A mi vidékünkön majdnem minden év­ben szárításra szorul a gabona. Nagy hiba, hogy csak egy szárítóberende­zés áll rendelkezésre. Az idén nem szabjuk meg köz­pontilag az aratás és cséplés idejét, hanem a tsz-ekre és mezőgazdászokra bízzuk, — ők tudják legjobban, mit mikor kell tenni. A Borsod megyei Tanács mezőgazdasági igazgatóságá­nak tájékoztatása szerint ez a hely­zet a megyében: A várható termés körülbelül any- nyi. mint tavaly, A jobb felkészülés és szorgalmas munka révén egy-két mázsával töbjoet is várhatnánk, azon­ban a téli Kótakaró hiánya és a ta­vaszi szárazság a vetéseket nagyon megviselte. Főleg az őszi árpa érezte ezt meg. ezért csak 8 és fél mázsás átlagra van kilátás, míg a tavaszi árpa 9 mázsa, a z?b 7—7 és fél má­zsával bíztat. Kenyérgabonából kö­zepes termésre számítunk. Kalászosaink még zöldek, de ko­rábban aratunk, mint tavaly. Az őszi árpát is csak július elején kezdhet­jük meg, bár szórványosan a sátor­aljaújhelyi járásban már aratnak. Pontos terveket dolgoztunk ki az ara­tásra. cséplésre tarlóhántásra és má­sodvetésre. A gabonaterület 30 száza­lékán. mintegy 50 ezer holdon terve­zünk másodvetést, aminek nagy része zöldtrágyázás célját szolgálja. A gyümölcs jobb. a szőlő a tava­lyihoz hasonló jó termést ígér. To- kajhegyalián 12—13 hektoliter, a többi vidékeken 14—16 hektóliteres termést várnak. A sok eső és har­mat ellenére is a peronoszpóra ellen sikerrel védekezünk. Elegendő per­metező anyag áll rendelkezésünkre. Szabolcs-Szatmár megye főagronó- musa. Juhász Sándor telefonjelentésében ezt mondotta: A második kapálás befejezéséhez közeledünk, a cukorrépát pedig ne­gyedszer kapálják megyénkben. Jó a munkakedv és bizakodó a hangulat, mert jó termés ígérkezik. Burgo­nyáink szépen fejlődnek, csak a ter­melők nem biztosították mindenhol a holdanként a 22—24 ezer növényt és ezért ritka az állomány. A máso­dik töltögetést 80 százalékban elvé­geztük és sok helyen már harmad­szor töltögetnek. A burgonyabogár figyelése szervezetten folyik. Amíg a szomszédos Hajdú megyében négy gócot is találtak, addig területünkön csak a tiszasasvári tsz-ben találtunk néhány bogarat, aminek tovaterjedé­sét megakadályoztuk. Kapásaink a május végi forró napokat megsínylet­ték, de az utóbbi bőséges csapadék helyrehozta. A zápor és jég csak a vásárosnaményi járásban okozott kárt, ahol 66 milliméter csapadék és 15 percig tartó jég hullott. Nagy kárt okozott a dohányban és sok gabona­táblát gépi aratásra alkalmatlanná tett. Gyümölcsöseinkben ötödik-hatodik permetezés folyik. Nem üzemi gyü­mölcsösökben és főleg a szatmári szilvában a szokottnál erősebb kár­tétellel jelentkezett a gyapjas-, a gvűrűs- és sárgafarú pille. Több állami gazdaságban és termelőszö­vetkezetben parathion tartalmú vegyszerekkel folynak permetezési kísérleteink. A sóstói erdőben 450, a fehérgyarmati járásban 1500 holdon repülőgépről végeztünk Agritox-os porozást. Aratásra a munkaerők és gépek készen állnak. 64 kombájn, és 197 aratógép várja a kezdés napját. Ag­gasztó hiba azonban, hogy az ÁFORT szállítási nehézségei következtében az üzemanyagtárolók csak 20 százalék­ra vannak feltöltve. Gál István, járási föagronómus jelenti Békésről: Járásunkban a gabona terméskilá­tások nagyon jók. amilyenre hatá­runkban még az öregek sem emlé­keznek. Különösen a termelőszövet­kezetek kalászosai messze kiemel­kednek az egyéni területek mellett. A várható járási tsz-átlag búzából 13 mázsa, az egyénieké 10 mázsa — de egyes termelőszövetkezetekben, mint a kamuti Lenin és Rákóczi Tsz- ben 16—17 mázsát is elérnek. Az őszi árpa még feltűnőbben jó ter­mést ígér. A termelőszövetkezetek járási átlaga becslés szerint 16 má­zsa lesz. A héten, ha az idő engedi megkezdjük az aratást. A termelő­szövetkezeti terület 84 százalékát 25 kombájnnal. 32 gépi és 42 lóvonta- tású aratógéppel aratjuk. A cséplést 97 géppel végezzük és a nagy ter­mésre. valamint a hosszú szalmákra is számítva. 26 nap alatt akarjuk be­fejezni. jßcarUzaink írták Földes Lajos Kuncsorbáról: Ter» melőszövetkezetünk közgyűlése úgy határozott, hogy a kiöregedett, mun­kaképtelen tagjainknak a búza-, ku­korica- és szalmarészesedésükön kí­vül 1 pár malacot is adunk, hogy hízónak valójuk is legyen. Ezen kí­vül egy-egy rend ünneplőruhát is ve­szünk nekik, ★ Tóth János Szalkszentmártonról: A közelmúlt legkiemelkedőbb esemé­nye községünkben a „Bujócska” cí­mű háromfelvonásos színdarab elő­adása és a cukrászda megnyitása volt. A „Bújócskát“ a helyi pedagó­gusok adták elő, nagy sikerrel. A be­folyt összegből az iskola részére író­gépet, az óvódásoknak pedig hintát vásároltak. ★ Rozs László, a tompái Szabadság Tsz-ből: Termelőszövetkezetünkben a DISZ-tagok munkacsapata már megkapált 3 kát. hold napraforgót, 28 kát. hold tengerit, 5 kát. hold bur­gonyát és 2,5 hold takarmányrépát, ★ Tóth Jánosné Kunszentmártonról: Földművesszövetkezetünk másodszor nyerte el az élüzem címet. Az ün­nepség alkalmával Kovács Lázár és Sipos István 500 forint pénzjutalmat és kitüntetést kapott, ★ Zsadon Gábor Öcsödről: Termelő­szövetkezetünkben szorgalmasan dol­goznak az asszonyok. Borza Lajos párttitkárunk felesége, Szilágyi Sán- dorné, Mészáros Lászlóné, Révész Józsefné, Győri Júlia és P. Kiss An- talné minden nap részt vesznek a nö­vényápolási munkákban, ★ Boros István Sajtoskálról: A Béke és a Kossuth Tsz készül az aratásraj Már rendbehozták a szérűskertet, ki­tisztították, fertőtlenítették a magtá­rakat, kijelölték a tűzőrséget, az érés­figyelőket, elosztották a munkaerőt és ma már minden ember tudja, hogy a nagy munka idején hol és mit fog dolgozni. • ★ Pápista János Dunakömlödröl: Községünk határában, a Törökvár alagútjánál mintegy 3 méter hosszú kígyót találtunk. ★ Csótó Géza, a túrkevei Vörös Csil­lag Tsz-ből: Elvégeztük 62 hold ká­posztarepce aratását s 8—10 nap múlva csépeljük. Holdanként 5 má­zsa repcemagra számítunk; ★ Ferenc Győző Zalaszentmihályról: Gyors iramban folyik a széna beta­karítása a Felszabadulás Termelő- szövetkezetben. A Pölöskei Gépállo­más kaszálógépet és szénarendsodró gépet bocsájtott rendelkezésükre, a kazalrakást pedig elevátor segíti, ★ Jusztus Istvánná Balatonfüredről: Nagy öröm érte községünk lakossá­gát: üj mozit kaptunk. Elsőnek a „Déryné“ című filmet vetítették; Olyan idős nénikék is elmentek meg­nézni, akik talán még sohasem vol­tak eddig moziban. ★ Toncsev József Balassagyarmatról: Kiskóváron, mintegy 200 000 forintos költséggel új dohánypajta létesül. Az építkezéseket rövidesen befejezik; Géppel aratunk Kalászosaink területének csaknem 90 százalékát géppel aratjuk az idén. A szerződést már meg is kötöttük a Gyulavári Gépállomással. A 391 holdból 150-et kombájnnal, 191 hol­dat aratógéppel, kézi kaszával pe­dig 47 holdat vágunk le. Áz idén még a tavalyinál is jobb termést várunk. Akkor búzából 10 és félmázsás termésátlagunk volt, most pedig, ha nem éri baj a búzát, holdanként 12 mázsa is terem. Ké­szülünk is a betakarításra, hogy s/emveszteség nélkül zsákba kerül­jön a termés. A munkacsapatokba beosztottuk az építőbrigádot, a kertészeti munkacsapatot és a ko­csisokat is. Amint az idő engedi, aratjuk az őszi árpát. Fekete József Gyulavári Felszabadítók Hagyatéka Tsz

Next

/
Thumbnails
Contents