Szabad Föld, 1958. január-június (14. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-05 / 1. szám

Qé egészséget, sok sikert cl munkában! DOBI ISTVÁN ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE Kedves Barátaim! Elvtársak! Magyarország dolgozó népe! Szívből üdvözlöm Önöket a most beköszön tó új- esztendő alkalmából. A búcsúzó 1957-es esztendő nagy fontosságú volt hazánk jövő fejlődését, egész népünk életét ille­tően. Mindannyian élénken emlékszünk még, hogy egy esztendővel ezelőtt milyen nehéz politikai és gazdasági helyzetben köszöntött ránk az új év. Súlyos gondok emésztettek bennünket az el­lenforradalom által okozott károk és a termelési kiesés miatt. Erőfeszítéseinket az év elején a termelés beindí­tására és népgazdaságunk helyreállítására kellett össz­pontosítanunk. Súlyos volt a helyzet és elmondhatom, hogy mikor a fegyveres har­cok véget értek, sok embert bizonytalanság gyötört, ho­gyan sikerüt megbirkóznunk a . károkkal és az előttünk álló feladatokkal? Meg kell mondanom. egymagunkban képte'enek lettünk volna rá. De tudtuk. — és ez a tu­dat erőt adott munkánkhoz, — hogy a becsületes magyar dolgozók akarata és a Szov­jetunió az egész szocialista tábor segítsége, lehetővé te­szi számunkra a gazdasági katasztrófa elkerülését. Még­is számolnunk kellett a munkanélküliség, az in­fláció fenyegető veszélyével és az elkerülhetetle­nül velejáró nélkülözéssel. Bár számítottunk né­pünk szorgalmára. Igyekezetére; ettől a veszede­lemtől mégis félnünk kellett. Egész dolgozó népünk erőfeszítéseit; a munká­sok, bányászok, állami gazdasági dolgozók, terme­lőszövetkezeti és egyéni parasztok és értelmiségi dolgozóink szorgalmas termelő, alkotó munkáját dicséri, hogy a gazdasági bajok nem következtek be. A Magyar Szocialista Munkáspárt és a forra­dalmi munkás-paraszt kormány történelmi érde­me, hogy eredményesen szervezte és vezette né­pünk erőit a nehéz és bonyolult feladatok meg­oldásában. De az új, 1958-as esztendőbe lépve, nemcsak a sikerekre kell gondolnunk, hanem azokra a tenni­valókra is. amelyeket a még meg nem oldott fel­adatod ée a szocialista építés folyamata állít elénk. Erőink megsokszorozására, többtermelésre, az önköltség csökkentésére takarékosságra van szükség ahhoz, hogy teljesen eltakarítsuk az ellen­forradalom nyomait, tovább fejlesszük népgazda­ságunkat az iparban és mezőgazdaságban egyaránt. Szélesítsük a népjólét növelését szolgáló áruter­melést, emeljük a munka termelékenységét, növel­jük népünk kulturális és anyagi jólétét. E tenniva­lók sikeres megoldásának alapját az elmúlt évben leraktuk, további sikereink biztosítékát pedig dol­gos népünk szorgalmas munkája nyújtja. Továbbhaladásunk alapve­tő feltétele a béke biztosít­sa. Egyes nyugati imperialis­ta körök, nem számolva a népek béketörekvéseivel és azzal az erővel, melyet a Szovjetunióval együtt har­coló, egész szocialista tábor képvisel, 1956 őszén a békés Egyiptom megtámadásával és a magyarországi ellenfor­radalom kirobbantásával ve­szélybe sodorták a béke üsvét. A béke hívei azonban erősebbeknek bizonyultak. A Szovjetunió és a többi béke­szerető ország rendíthetetlen békepolitikájának eredmé­nye, hogy az elmúlt esztendő a békeszerető emberiség, benne a mi népünk, asszo­nyaink, leányaink, gyerme­keink szerencséjére és örö­mére, a béke esztendeje volt. Hazánk az elmúlt 1957-es esztendő folyamán az ellen­forradalomban érdekelt, nyu­gati kapitalista vezetőkörök támadásainak középpontjá­ban állt. A történelemben példátlanul álló rágalomhadjórat folyt ellenünk. A forradalmi munkás-paraszt kormány, amely erős kézzel vetett véget az ellenforradalom próbálkozá­sainak, visszavert* a rágalmakat. Külpoliti­kájában is minden lépésével a béke ügyét szolgálta, és azt fogja szolgálni a jövőben is. Népünk szilárd elhatározottsága, hogy támogatja kormánya ilyen irányú politikáját és minden nép harcát, a tartós béke biztosításáért. A magyar nép tudatában van annak, hogy egy szörnyű tömeg- pusztító háború megakadályozására a tartós béke kivívása megköveteli népünk és az egész emberi­ség éberségét ée lankadatlan harcát a békéért. Kedves Barátaim! Kívánom hogy legyen az új. 1958-ik esztendő népünk számára a szocialista gazdasági és kulturá­lis építés még nagyobb eredményeinek, hazánk béketörekvései újabb sikereinek esztendeje. Még egyszer szívélyesen köszöntök minden magyar dolgozót, munkást, parasztot, érteim 'résit, nőt és fiatalt, az újév ünnepén. Teljes szívből kívánok mindanmyiuknak jó egészséget sok sikert a mun­kában, tanulásban, s a nép érdekét szolgáló min­den tevékenységükben. Boldog új esztendőt! Nagy feladatok várnak az új esztendőben a Sarkadi Gépállomásra A Sarkadi Gépállomáson kato­nás rendiben, csendben sorakoz­nak egymás mellett a téli pihe­nőre ítélt erő. és munkagépek, cséplők, kombájnok. Csupán né­hány traktor szánt még a határ­ban, hogy a korábbi rossz, esős idő miatt hátravetett mélyszántást elvégezzék. Most még elég jó mun­kát végeznek a gyengén fagyott földben. — Itt a mi erősen kötött talajun­kon még mindig jobb vetőágyat ad a késői mélyszántás, mintha tavasszal szántjuk meg — mond­ja Kiss Sándor, a gépállomás fő­mezőgazdásza. Az erős téli fagyok még jól átdolgozzák a talajt Igaz, évi tervünket már teljesítettük és ha december végéig dolgozhatunk, mintegy 104 százalékra túl is tel­jesítjük. De ha a tavasz esős lesz, megtörténhet hogy rá sem tu­dunk menni az erősen süppedés talajra. Azonban bent a gépállomáson is csak viszonylagos a csend. A mű­helyekben már teljes erővel és nagy gonddal folyik a gépek ja­vítása, előkészítése a jövő esz­tendei munkára. De keli fat hogy a gépek zavartalanul dolgozhas­sanak, mert a Sarkadi Gépállo­más körzetében is igen megnöve­kedett az igény a gépi munka iránt. A gépállomás igazgatói irodá­jában pedig Hegy esi Mátyás fő­mérnök és Tóth Imre műhelyve­zető mérnök éppen a további gép­javítási munkák ütemtervét állít­ják össze. Sorra, tervszerűen oszt. ják be az egyes gépeket javításra, (Folytatás a 2. oldalon.) Mezőgazdaságunk egy esztendeje A SZAMOK tükrében Mezőgazdaságunk — az ellen- forradalom okozta károk ellené­re is — igen jó eredményekkel zárta az 1957-es évet. A párt és a kormány erőfeszítései nyomán — minden nehézség mellett — biztosították a termelés zavarta­lanságát. A mezőgazdaság több jó minőségű vetőmagot, műtrá­gyát kapott, mint 1956-ban. Ennek és egy sor más fontos intézkedésnek köszönhető, hogy mind a növénytermelésben, mind az állattenyésztésben többet adott a mezőgazdaság a terve­zett mennyiségnél. Gabonafé­lékből 51 779, kukoricából 105 437, burgonyából 28 692, téli al­mából 3100 vagonnal, borból pedig 600 ezer hektoliterrel termeltünk többet az előző évi mennyiségnél. Emelkedett az egy tehénre ju­tó tejtermelés is, amely 1850— 1900 liter. Az állami gazdaságok­ban 3 ezer, kísérleti- és tangaz­daságokban pedig 4 ezer kilo­gramm az átlag tejtermelés. Kereken 120 000-rel gyarapo­dott a termelőszövetkezetek kö­zös állatállománya is 1957-beni Az ország baromfiállománya egymillióval több, mint az előzi évi volt és elérte a 24 milliót, Jó „járdán" halad a mi tanácsunk A magyarcsanádiaknak karácsony előtt is ünnepük volt. Befejea* ték községükben az 1000 méteres villanyhálózat bővítését. A 60 ezer forintos költséggel felépített fürdőt is ezen a napon adták át rendel* tetésének. A magyarcsanádiak tréfálkoztak, amikor a községfejlesztési adó. ról esett szó, mindig azt mondták, hogy ez csak „járdaadó". D* azért a kötelezettségeiket teljesítették időben. Erre a tanács - olyan létesítmények megvalósításával válaszolt, amelyekre 20—30 év óta várakoznak a községbeliek. A tréfásan mondott „járdaadón" tehát úgy halad a mi tanácsunk, hogy községünk ezáltal fejlődik. Kis« János Magyarcsanád, 20 millió forint lakásépítésre Több mint 30 millió forintot — a felszabadulás óta a legna­gyobb összeget — fordítanak Veszprém megye iskola- és la­kásépítésére. Az 1958. évi terv szerint 10 millió 25 ezer forin­tot költenek az elkezdett is­kolaépítkezések befejezésére és újabb iskolák létesítésére. A la­kásépítésre fordítható összeg 20 millió 200 ezer forint a megyé­ben. Javuló kapcsolatok Nógréd megyében javul a kap­csolat a földművesszövetkezeteit és a termelőszövetkezetek között. A termelőszövetkezetek bevásár­lásaikat általában a szövetkezeti boltokban szokták lebonyolítani, azonban mindeddig nem kaptak visszatérítést, mive] nem tagjai a földművesszövetkezeteknek. Nem­rég a nógrádmegyeri Petőfi és a szalmatercsi Győzelem Tsz tagsá­ga elhatározta, hogy 500 forinton részjegyet vásárol a földművé*- szövetkezetnél; Nagy a kereslet a nád iránt, jónak ígérkezik a téli aratás Már hatvanezer kéve nádat vágott le eddig csupán a Keszthelyi Nádgazdaság — zölden, és a földolgozását is megkezdték. FagyvédS nádpallót készítenek belőle a tavaszra. Most hogy az első fogősabb fagyok, meg ködök hatására elkezdődött a nád leveleinek hullása, és sokhelyütt a víz is már beállt, nekiláttak a száraznád betakarítás sáriak is, ami az idén rendkívül nagytömegűnek ígérkezik. Iránta minden eddiginél nagyobb a belföldi és a külföldi (kereslet. Köszöntjük szorgalmas postásainkat Kádas Miklós Bugyi János Dobsa István Hétről hétre számos olyan levél akad a szerkesztőség postájá­ban, amely a Szabad Föld előfizetők gyarapodásáról számol be. Ezen a héten — többek közt — a makói és a földeáki postások lelkes munkájáról hallottunk hírt. Különösen a makói hírlapkéz­besítők értek el szép sikert. Dobsa István 101, Kádas Miklós pe­riig 44 előfizetőt szerzett három hét alatt a Szabad Földnek. De jó eredményt értek el a földeáki postások ia. Itt a legtöbb előfizetőt — 48-at — Bugyi János szerezte. Szeretettel köszöntjük a kiváló postásokat és további sok sikert, boldog új esztendőt kívánunk nekik. ! I í: Mifriww Sí Közöljük a heti rádióműsort 3 ^ 2 l1 0 XIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM * ARA: 70 FILLÉR 1958- JANUÁR 1.

Next

/
Thumbnails
Contents