Szabad Föld, 1961. július-december (17. évfolyam, 27-53. szám)

1961-07-02 / 27. szám

Legfrissebb jelentés a nyári munkákról Megkezdődött a búza aratása, Bácsban és Baranyában a tarlót is szántják .. A termelőszövetkezetek több­ségében az aratás megkezdésével nem hagyták abba a növényápo­lást. Továbbra is folyik a kuko­rica, a répa, a napraforgó má­sodik kapálása és a burgonya második, töltögetése. Igen helye­sen .az őszi árpa aratását min­denhol főleg gépek végezték, hogy az emberi munkaerő a ka­páláshoz maradjon. Győr megyé­ben például az őszi árpának csak öt százalékát vágták kézzel. Most érkezett el a lucerna második kaszálásának ideje is. Helyes munkaszervezéssel biztosítsuk, hogy a jó termés el -ne öreged­jen. Az őszi árpa aratása vala­mennyi megyében teljes erővel folyik. Országosan már több mint egyharmadát vágták le. Legtöbbet arattak Győr, Somogy, Fejér és Zala megyékben, ahol már több mint felénél tartanak. Győr megye árpaterületének már kétharmadán learatott, a soproni járásiban pedig már 96, a csor­naiban 93 százalékkal végeztek. Bács megyében elsőnek a Kis­kunhalasi Gépállomás körzeté­ben fejezték be teljesen az árpa aratását. A jó terméskilátásokat az el­ső kombájncséplésd eredmények is igazolják. A nagykónyi Harcos Ut Tsz tizenkilenc mázsás, a tol- nanémedi Kossuth 18.3 mázsás árpatermést ért el az előzetes mérések alapján. Fejér• megye termelőszövetkezeteiben 16—22 mázsás termésátlagok vannak a tisztítatlan árpából. A Balaton- boglári Állami Gazdaság száz holdon húszmázsás ősziárpa- átlagot ért el. A déli megyékben a búza és a rozs aratása is megkezdődött. Csongrád, Bács, és Baranya me­gyékből több ezer hold kenyér- gabona aratását jelentették. Sok­felé megkezdték a külföldi bú­zák levágását is. Az aratást több megyében azonnal nyomon követi a tarló- hánitás. Baranyában eddig ötezer, Bácsban több mint négyezer hold tarló hántásával végeztek. Most még sok a szabad szántó traktor, fordítsunk nagyobb gondot a nyá­ri mélyszántásra. Vasárnap is dolgoztak a Heves megyeiek A Heves megyei termelőszövetkezetekben a tagság közgyűlése-'' ken határozta el, hogy az őszi búza aratásának megkezdéséig elvég­zik az időszerű növényápolási munkákat. Vasárnap is dolgoztak a földeken a termelőszövetkezeti tagok. Befejezték a cukorrépa egyelését, első és második kapálását. Meggyorsult a kukorica kapálása is. A megye szőlősvidéhein jelen­leg a szőlő kötözése, permetezése és porozása folyik. Sok helyen már harmadszor, sőt, Abasár—Gyöngyös vidékén már negyedszer per­meteznek. A szőlők porozását a gyöngyösi Növényvédő Állomás is elősegíti és gépeivel csupán a gyöngyösi járásban 1400 hold szőlőt porozott be az utóbbi napokban. Szalay István-A népfronttagok példamutatása A Győr-Sopron megyei Haza­fias Népfront szervezeteiben több mint ötezer népfrontbizottsági tag szorgoskodik. A megyei elnökség javaslatára most — falusi szerve­zetenként — elhatározták, hogy személyes jópéldával járnak elől a húsárutermelés- és értékesítés­ben. Minden bizottsági tag leg­alább egy hízottsertésre köt szer­ződést a háztáji gazdaságból. De olyan kiváló példa is akad, mint Pinnye községben Takáta Jenő, aki négy darab sertésre és két ti­nóra kötött szerződést. Faradon Simon Ferenc kettő, Egyeden Si­mon János szintén két sertésre, a rábamihályi Székes János a két sertés mellé egy tinóra is kötött szerződést. A nagyszerű társadalmi mozga­lom még csak a napokban indult el, de a népfrontbizottsági tagok jó példamutatása nyomán máris több száz szerződést kötöttek a tsz-gazdák a háztáji gazdaságok­ban nevelt sertésekre, tinókra. Dávid József Lombtrágyázással növelik a burgonya termésátlagát Vasban A Vas megyei termelőftaövetkezetek idei tervében több új ter­mésfokozó eljárás alkalmazása szerepel. Ezek egyike a burgonya lombtrágyázása, amit a megye összes közös gazdaságában mintegy ötven holdas kísérleti táblákon valósítanak meg. A levelekre virág­zás előtt oldott állapotban káliumot, foszfort és nitrogént perme­teznek. A tapasztalatok Szerint ez a módszer mintegy 30 százalékkal növeli a holdankénti termésátlagot. Zalai mezőgazdasági szakemberek kezdeményezése A Zala megyei mezőgazdasági irányító szervek és a tsz-szakem- berek nagy jelentőségű tervet dol­goztak ki az 1961-es évi mezőgaz­dasági termelési, s áruértékesítési tervek túlteljesítésére. A növényápolás és a betakarítás fokozott gépesítésével valameny- nyi növényféleségből a tervezett­nél nagyobb termést próbálnak elérni. Az őszi mélyszántásokat legkésőbb november 15-ig elvég­zik. Az állattenyésztésben a 100 tehénre jutó borjúszaporulatot a tervezett 73-ról 75-re, az egy te­hénre jutó tejhozamot pedig 1650- ről 1800 literre növelik. A szakmai irányító munka meg­javításával elősegítik, hogy az év végéig a zalai tsz-ekben 4000 üsző­vel többet neveljenek fel. Ágoston László Az aranysárgára érett, kövér gabonakalá­szok hívogatóan bólogatnak a júliusi szellő­ben — várják az aratókat. Azok nem is késnek soká, mert a kombájnok, aratógé­pek és a kaszasuhintások zenéjétől hangos a határ — arat az ország és aratnák a Sió mentén is! Az uzdi Táncsics Tsz-ben bőven fizet az őszi árpa, holdankénti átlagban 17 mázsát. Varga István, a tsz elnöke és Frid­Közöljük a rádió é* televízió műsorát! ^ XVII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM. Ám I forinf 1961. JŰLIUS 2.-- -------------------------------------------------------1---------------——— —————--------------------------------------------------------­^\ \\\\\\\\\\\\\\\^^^ 1 ARATÁS rich László főagronómus jól megszervezték az aratás és a gabonabetakarítás munkáját. Amíg a mezőn dolgoznak a felnőttek, ad­dig a falu napközi otthonában jól érzik ma­gukat a termelőszövetkezeti tagok gyerme­kei. Renkecz Józsefné óvónő felügyelete alatt 40 gyermek vidáman és gondtalanul. tölti el a napot, amíg szüleik a határban dolgoznak. Herendi Ferenc képriportja

Next

/
Thumbnails
Contents