Szabad Föld, 1970. július-december (26. évfolyam, 27-52. szám)

1970-07-05 / 27. szám

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ' ­•S:-- W - "-ri'A, -.■.' .■ :■/”' .*•'• ' ­_____ QZ ABAD 0 FOLD ■X-:>*/XX .'•- : X'X .'v i . :-•'; I fl MAGYAR PARASZTSÁG HETILAPJA Aratunk! Harmincegy esztendővel ez­előtt, Péter-Pál napján részt vettem egy emlékezetes aratá­si bemutatón, József főherceg alesúti gazdaságában. Könnyű homokfutón jártuk be a ha­tárt, aztán megálltunk egy százholdas búzatábla szegé­lyén. ahol harminchat arató­pár látott munkához. De nem ám csak úgy szimplán —. ka­szával, sarlóval és kévekötő- iával. Mérőműszert csatoltak a kaszások kezére, lábára, és méricskélték: milyen mérték­ben veszi igénybe a szívet, a tüdőt, az izomzatot az aratás. De főként arra voltak kiván­csiak az uradalom vezetői, hogy miként lehetne kisebb erőkifejtéssel nagyobb rendet vágni, gyorsabban aratni. A kaszások, akikkel a pász- ta végén, kaszaköszörülés köz­ben beszélgettem, afféle űri huncutságnak tekintették a méricskélést, amiből a rész- a ratókra nem származik sem­mi előny, inkább csak hát­rány.' Nekik különben meg­volt.a jól bevált módszerük ahhoz, hogy a munka nehéz­ségi fokát megállapítsák. Mér­legre , álltak az aratás kezde­tén és végén, s a leadott kilók pontosan jelezték: milyen ne­héz feladat három, négy hétig a kaszanyelet markolni, a tar­lót taposni. Emlékszem, kétkedve fo­gadták a részaratók az urada­lom vezetőjének azt a közlését is, hogy a világ nagy mező- gazdasági gépgyárai olyan masinákat készítenek, ame­lyekkel egyszerre lehet arat­ni. csépelni és nincs messze az idő, amikor gyerekjáték lesz az aratás. A kombájnok azóta a kor­szerű nagyüzemi, gazdálkodás hétköznapi eszközeivé váltak, de az a jóslat, hogy gyerekjá­tékká egyszerűsödik az aratás, nem vált be. Persze most jó­val kevesebb élő munkaerőt követel a gabonabetakarítás, de ez a munka ma sem köny- nyű. ezekben a napokban is sok verejtéket nyelnek el a tarlók. A gabonabe takarítás gépe­sítése hazánkban majdnem száz százalékos és a géppark felújítása révén ebben az ara­tási idényben másfélezer új kombájn áll munkába. A kézi­kaszákat és a már elavultnak tekintett rendrevágó-kéve- kötő gépeket azonban végkép­pen mégsem vethetjük sutba. Azért nem, mert a betakarítás feltételei ebben az esztendő­ben lényegesen mostohábbak, mint tavaly, vagy harmadéve. Június második felében he­ves záporok, zivatarok pász­tázták végig az országot, a Tisza és a Körösök mentén pedig sok helyen ekejárásnál mélyebben áztatták sárrá a talajt a szivárgó-fakadó vizek. Ezeken a területeken nehéz lesz a kombájnokat munkába állítani. Könnyebben boldo­gulnak itt a kézikaszások. A gyomosodás mértéke is nagyobb, mert a kalászossal bevetett területek egy részét a kedvezőtlen tavaszi időjárás miatt nem sikerült gyomtala- nítaní. A gyomos gabona több munkát ad a betakarító bri­gádnak és nagyobb gondossá­got követel a kombájn-szérű­kön dolgozó emberektől, gé­pektől. Ráadásul az alkatrész- hiány is nehezíti a betakar! tással kapcsolatos gondokat. Olvasóink közül néhányan levélben is hangot adtak az új kenyér biztosításával kapcso­latos aggodalmuknak, misze­rint a súlyos tiszántúli árvizek és belvizek miatt veszélyben van a jó termés. Szerencsére nem volt olyan méretű a ki­pusztulás a gabonaföldeken, hogy a folyamatos és bőséges ' kenyérellátás miatt bárki is nyugtalankodjék. Előzetes fel­mérések szerint 280—300 ezer hold vetést tett tönkre a víz, ami nagy kár ugyan, de a megmaradt hárommillió egy­százezer holdnvi gabona ter­melése teljes egészében fedezi a hazai szükségletet. Ne álltassuk magunkat. A veszteség, ami különösen az árvizes-belvizes területeket gazdálkodó üzemeket érinti, jelentékeny. De szerencsére nagymérvű az a segítség is. amelyet az ország minden ré­széből küldenek a károsultak­nak. Emberek, gépek vonul­nak ezekben a napokban a bajbajutottak felkarolására. Ahol a víz egy szálig kiölte a vetést, ahol nem maradt ab­rakféle a jószágnak, oda a téasz-szövetségek kezdemé­nyezésére hamarosan útbain­dulnak a takarmánygaboná­val rakott vagonok. A kollektív segítségnyújtás­nak ezek a példái is beletar­toznak az idei aratás króniká­jába és úgy érezzük, nem hagyhatjuk dicsérő szó nélkül az áldozatvállalást, amelyet a szerencsésebb helyzetben levő termelőszövetkezetek gyako­rolnak. Hozzávetőleges számítás szerint hárommi llió-egyszáz- ezer hold gabona betakarítá­sa vár az aratókra. Akárhogy nézzük is. hatalmas terület ez. Most a legégetőbb feladat: idejében, lehetőleg jó mi­nőségben és alacsony szem- veszteség mellett magtár­ba takarítani az éle­tet. A betakarítás szer­vezésén, a munkát irányító szakembereken, a kcmbájno- sokon, kézikaszásokon, szállí­tókon, szőrösökön, átvevőkön és raktárosokon az ország sze­me. Rajtuk, no meg az időjá-- ráson múlik, sikerül-e augusz­tus 20-ra, a Kenyér ünnepére minden gabonát magtárba ta­karítani. A betakarításban részt ve­vők megérdemlik, hogy mesz- szemenően gondoskodjunk ró­luk és ne sajnáljuk tőlük a jó keresetet. Az anyagi ösztönzés ezernyi változatából alkal­mazzák a legeredményesebbe­ket a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok vezetői. Ne tévesszük szem elől, hogy az az ezer forint, vagy az a né­hány mázsia búza, amit pré­miumként — a szemveszteség csökkentése, a gabona jó mi­nősége és az aratás mielőbbi befejezése érdekében a dolgo­zók zsebét, kamráját gazdagít­ja —, bőséges kamatot hoz a közösnek és végeredményben az egész országnak is. Dancs József XXVI. ÉVF. 27. s«. ARA: 1.20 Ft 1970. JÜLIUS 5. Ilanuszka István a kombájnon, háttérben a gazdaság vezetői figyelik a munkát. Herendi Ferenc felvétele) Fő cél: a szilárdabb egyensúly (3. oldal) Házunk tája (4. oldal) Törvény és önérzet (5. oldal) Ámor jár a szőnyegen... (10. oldal) Hús z kom báj nos munkában Péter-Pálra, az aratás ha­gyományos kezdetének napjá­ra, ismét csak beérett az őszi árpa a Paksi Állami Gazda­ságban is. A baracsi kerület dimbas-dombos, homokos földjein megkezdték a kom­bájnok az aratását. Kombájn­nal cserélte fel a gépműhely­ben végzett munkáját, az ifjú, 20 esztendős Hantcszka István mezőgazdasági gépszerelő is. A biztos kézzel irányított SZK —4-ese mohón falja a bókoló, érett kalászokat. Gyakorlott vezető ő már, fiatal kora elle­nére is, hiszen harmadik esz­tendeje száll a kombájn nyer­gébe, s ebben az esztendőben már nem is segéd vezetőként dolgozik. Mint kombájnos társainak, 18—20 napon át neki is a for­rón tűző nap alatt aranyló ár­pa és búzatáblákon lesz a munkahelye, ahol bizony, csak a kombájn ülése feletti ponyvásé tor ad némi árnyé­kot a nap heve ellen. 219 hold gabonát keli neki is a tervek szerint betakarítani gépével. S a munkanap bizony nem 8 vagy 10, hanem legalább 12 órából áll. — Érdemes volt felcse­rélni a gépműhelyt a kom­bájnnal? — Hogyne — válaszolja.' Szeretem is ezt a munkát és ha nehezebb és hosszabb is a munkaidő, itt a dupláját is megkeresem annak, mint a gépműhelyben. Két kombájn­nal hárman, egy segédvezető­vel dolgozunk ibt és reméljük, hogy az árpát a tervezett 5—6 nap alatt learatjuk és sikerül a további tervet is teljesíteni. Folyik tehát az aratás a 16 ezer holdas Paksi Állami Gaz­daságban is, ahol a 362 hold őszi árpán kívül több mint 3 és fél ezer hold kenyérgabona vár betakarításra. Ez azonban itt is kizárólag a gépek, illet­ve a gépekkel dolgozó embe­rek munkája. — Tizenegy SZK—4-es és 3 két műszakban dolgozó E 5— 12-es NDK kombájnunk van :— mondja Major László ter­melési igazgató. Ha az idő en­gedi — bár mi már nagyon szívesen látnánk egy jó kiadós esőt —, úgy tervezzük, hogy 18—20 nap alatt végzünk a betakarítással. A gépek üzembiztonsága érdekében —, mint Gacsályi László főmérnök mondja — mindent megtettek. Ha voltak is alkaürészbaszei-zési gond­jaik, minden gép üzemképes állapotban áll munkába. Ter­mészetesen ebben az idősszak­ban a főmérnök sem hagyja el szívesen még egy napra sem a gazdaságot. Mint mondja, rendszerint akkor történik valami baj, ha éppen nincs otthon. Így hát szabadság sincs egyelőre neki sem. Ö is azt reméli, hogy azt a 10 szá­zalékos gépkiesést, amellyel mindig számolni lehet, ebben a szezonban sem haladják túl. Időben a magtárba kerül a ga­bona. (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents