Szabad Föld, 1979. január-június (35. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-07 / 1. szám

I J jS * H ' ® jj ■ ^ af I | l P 'ÉS PUSKA HELYETT HÁLÓ... Nemcsak a hazai, de a külföldi piacoknak is fölöttébb kedvelt „vendege” a vadnyúl. Szaporításuk, tenyésztésük, végül befogásuk minden vadásztársaság egyik fontos tevékenysége. Mert (és ettől a vadászpuska és a vadászszenvedély még nem kényszerül nyugdíjba) a nyulat ma már inkább fogják, mint lövik Vagyis a puska mellett nagy szerep jut a hálónak is... (MTI Fotograjika) KGST* harminc év Hazánk és a többi baráti, szocialista ország gazdasá­gát ma már sok-sok szál köti össze, és ebben az ösz- szefogásban nagy-nagy erő rejlik. így van ez a mező- gazdaság területén is — er­ről szól összeállításunk (melyet szovjet testvér­lapunkkal, a Szelszkaja Zsiznnyel egy időben köz­lünk) az 5. oldalon. Fölemelték az alacsony nyugdijakat A Minisztertanács hatá­rozata és a SZOT szabály­zata alapján 1979. január 1-től felemelték az ala­csony nyugdíjakat. Olva­sóinkat lapunk 7. oldalán részletesen tájékoztatjuk a határozattal kapcsolatos tudnivalókról. Olvasó Akadémiánk hírei Pályázatunk résztvevői­től egy hét türelmi időt ké­rünk; a beérkezett levelek nagy száma (no és persze a közben lezajlott ünne­pek) miatt az 5. ciklus nyerteseinek névsorát csak jövő heti számunkban tud­juk közölni. (Cikk a 12. ol­dalon) Sakk Szabad Föld Kupa A kérdések és feladvá­nyok után most már a he­lyes megoldások ismerteté­sén a sor. Ezt kezdtük meg mostani számunkban, a 20. oldalon.

Next

/
Thumbnails
Contents