Szabad Föld, 2000. január-június (56. évfolyam, 1-26. szám)

2000-01-04 / 1. szám

IMM1. mm rn Szúrd Mid 56. ÉVFOLYAM 2000. JANUAR 4. ÁRA 99 Ft (Előfizetőknek 92 Ft) m Szinte még rajtuk a tojáshéj, pislogva néznek a nappali világosságba. Jánoshal mán évente három és fél millió csibe kel ki a tojásból. Sárga aranygolyók, szűnni nem akaró csipogással hívják fel ma­gukra^a figyelmet. A csibeválogató asszonyok reggeltől késő dél­utánig dolgoznak velük. Róluk szól riportunk || lapunk 2. oldalán. UHBUI A TARTALOMBÓL Patajiak körtánca 1985-ben lokálpatrió­ták hozták létre a Pata­jiak Körét. A száztíz ál­landó tag mindenki számára nyitva hagy­ja a kaput, főként a fiatalokat várják soraikba. 3. oldal Semmelweis óta is van gyermekágyi láz Már elült a bulvársajtó gerjesztette ije­delem, valahá­nyon tudjuk: napjainkban is eshet szülőanya gyermekágyi lázba. A Borsod megyei esetek ta­nulságait Berkő Péter főorvos elemzi. 11. oldal ! 0 Mentő a török romok között Balogh Zsolt döbbenetes emlékeket idéz. A Ma­gyar Speciá­lis Mentők Egyesületé­nek tagja­ként túlélők és holttestek után kutatott a törökországi földrengések hely­színén. 29. oldal 2000 Kedves Olvasóink! Itt van hát ez a várva várt, de nagyon idegen évszám. Szoknunk kell majd sokáig. Kezünk- szemünk-agyunk mindeddig az ezerkilenc- százzal kezdődő számokat ismerte, ha kelte­zést írtunk egy levél alá, megadtuk születé­sünk dátumát, visszakerestünk emlékezetünk­ben egy fontos időpontot. 2000. Elmondtuk sokszor, hogy ez még nem egy új évszázad (és évezred) kezdete, ellenke­zőleg: az elmúlok utolsó esztendeje, de már szoktat bennünket a jövőhöz. Jeles szám min­denképpen. Az emberiségnek is, a kis hazának is. Idén ünnepelheti a világ Krisztus születésé­nek (és így az időszámítás kezdetének) kétez­redik fordulóját, mi, magyarok pedig kará­csonykor arra emlékezhetünk majd, hogy ezer éve koronázták királlyá Istvánt, első és legna­gyobb uralkodónkat, aki népe sorsát Európá­hoz kötötte. Ezer év! Egy nép számára hatalmas történel­mi idő. Sok-sok nemzedék öröme-boldogsága, még több küzdelme és szenvedése fér el ben­ne. De - leválasztva kilencet az elmúlt száza­dokból - tekintsünk most csupán a távozó hu­szadikra. Milyen századtól is köszön el az em­beriség hamarosan? ér csodák százada volt? Igen. Az ember automobilra váltotta a lovat, repülni is megtanult, már a Holdig jutott. Ezer kilométereket tud átkiabálni dróton és immár drót nélkül is. Megvalósult a fantaszták álma: szobánkban ott áll a távolba látó készülék. Be­leszédülünk, ha elgondoljuk: mi várható a jövő században, ezredben vagy akár csak fél évti­zed múlva? Remélni szeretnénk azonban, hogy az új év­század (és évezred) találmányai mind-mind az embert szolgáló masinák lesznek, s nem az öl­döklés eszközei. Mert a távozni készülő század a borzalmak százada (is) volt. Soha ennyi ártat­lanul kiontott vér, soha ennyi tömeges (olykor „tudományosan" megtervezett) gyilkosság! Két világháború, egyre „hatékonyabb" eszkö­zökkel, a második végén atombombával. S az­óta is: törzsi háborúk, népirtás, etnikai tiszto­gatás (milyen könnyed kifejezés a tömeggyil­kosságra!), polgárháborúk sora. Még füstölög­nek a koszovói romok, Csecsenföldön már ele­ven tüzek gyúlnak. Ezrek pusztulnak, a „sze­rencsésebbek" csak földönfutókká lesznek. Új évszázad, új ezredév: hozd el a valódi cso­dát, a békesség és megértés korszakát! Talál­kozhasson ember az emberrel, lélek a lélekkel, ahogyan erről a legjobbak mindig is álmodoz­tak. Legyen 2000 a felkészülés éve, hogy a majd beköszöntő új század (és évezred) a hu­mánum szentségében találjon bennünket. Kö­nyörögjön ezért ki-ki a maga hite szerint! Akt«-, T A s > Sä A szeretet koldusai.................... ......4 Ke cskésnek áll az unió?.......... .. .. 6 ■ Képeslapok Erdélyből............. ......9 ■ Lakócsai arcélek........................ .. . 17 Családi örömök.......................... ...19 l Meddig bírja még a Föld?....... 30

Next

/
Thumbnails
Contents