Szabad Föld, 2006. július-december (62. évfolyam, 27-52. szám)

2006-07-07 / 27. szám

A TARTALOMBÓL MAKSA ZOLTÁN kap­ta idén a Karinthy- gyűrűt, amit a nagy melegben megdagadt ujj ára nehezen tudott felhúzni. A népszerű humorista szerint a rendszerváltozás óta már nem kell sze­lep, mindenki szabadon hangoztathatja a véleményét. A televízióban ritkábban tűnik fel, mindazonáltal lankadatlanul járja a vidéket. Huszonöt éve egyedül dolgozik - mint a bérgyilkosok. Portrénk az 5. oldalon PORTÁNKÉNT EGY AUTÓ. Ilyen falu nincs is! - mondhatnánk, pedig mégis van, rá­adásul az ország kele­ti, szegényebb végén, a román határ mellett találtunk rá. Miként tollasodtak meg ennyire a berekböszörményiek? A toli­ból. Generációk óta foglalkoznak toll- felvásárlással, -feldolgozással és -ke­reskedelemmel. Főként cigány csalá­dok. Hozzájuk látogattunk el. Riportunk a 8. oldalon OROSZLÁN SZONJA nem az Oroszlán, ha­nem a Bika jegyében született. Beteljesül horoszkópjának jósla­ta: sok a munkája és harcias a szerelmi éle­te. Színpadon és filmekben egyaránt si­keres. Játszik a Producerek című mu­sicalben, és Christopher Lambert part­nere A harag napja című moziban. Ma­gánéletéről visszafogottan nyilatkozik. Interjúnk a 12. oldalon GYÁSZ Németország­ban, örömünnep Ró­mában! Az olaszok el­foglalták Berlint, és május 9-én ők lesznek az egyik résztvevői a világbajnoki döntő­nek. A másik összecsapásra - a portu­gál-francia elődöntőre - lapzártánk után kerül sor. A vesztessel Németor­szág játszik a harmadik helyért, a győz­tesek pedig a világbajnoki trófeáért küz­denek július 9-én a berlini stadionban. Összeállításunk a 16. oldalon A SZENTENDREI Gö­rög Kancsó étterem­ben ebédelt éppen Czigler Dezsőné, ami­kor úgy érezte, el­hagyja a testét, s emel­___________ kedni kezd. Két fénylő al akot látott maga mellett. Hamarosan magához tért. Ma is meggyőződése, hogy az egyik alak a nagymamája volt, a másik pedig régen elhunyt édesanyja, aki azóta is segíti a bajban. Sorozatunk a 18. oldalon 62. évfolyam, 27. szám 2006. július 7. Ára: 165 forint Mi lesz az orvosokkal? V eszélyben a betegellátás - legalábbis néhány kór­házban még nem találtak megoldást az orvosok foglalkoztatására, ami miatt már e héten egy sor műtét elmaradt. Máshol két hónapra szóló átmeneti szabályokat hoztak. Hogy mi lesz? Kit tudja: egészség­Megyét kaptak a püspökök K ét új megyés püspököt nevezett ki XVI. Benedek pápa. A szom­bathelyi egyházmegye élén Veres András váltja Konkoly Istvánt, a Szeged-csanádi egyházmegyét pedig augusztustól Kiss-Rigó László vezeti a 75. évét szintén elért s ezért az egy­házjog előírásainak megfelelően nyugdíjazását kérő Gyulay Endre püspök helyén. A megüresedésben lévő harmadik egyházmegye, az egri élén a következő évben várható vál­tozás: a nyugalomba vonuláshoz szükséges korhatárt Seregély István érsek tavasszal elérte ugyan, s le­mondását szintén elküldte a Szent­széknek, ám tisztségében egy évre megerősítették. Utódjául egyébként többen Veres Andrást, a Magyar Ka­tolikus Püspöki Konferencia titkárát várták, ezért mostani kinevezése né­mi meglepetést keltett. Annál is in­kább, mert titkári tiszte csak két év múlva járt volna le. Az új megyés püspök lapunknak cáfolta, hogy a váltás mögött a választási kampány­ban tett megnyilatkozásai állnának. PORTRÉRIPORTUNK A 7. OLDALON Egy szoknya, két nadrág G yesen levő apuka távmunkát keres - néhány évtizede még elképzel­hetetlennek tűnt volna egy ilyen hirde­tés. A magyar társadalom ugyan igen konzervatív, a nemi szerepek cserebe­réje azonban hálunk is elkezdődött. Nagyjából tízezer „kispapa” eteti, biliz- teti a csemetéjét, míg a felesége - több­nyire vezető beosztásban - dolgozik. Az otthon ülő kismamák még tízenhat- Szor ennyien vannak, a női szervezetek szerint a fiúk nem forgathatják vissza az idő kerekét. Jobb, ha megszokják, hogy a lányok nadrágos szerepet vál­lalnak. Egyre-másra indulnak a nem­zetközi programok, hogy megértessék a teremtés koronáival: a gyermekvál­lalás közös vállalkozás. Faluhelyen azonban még megmosolyogják a gye­rekkocsit tologató férfit, ahogy ez erdőkertesi riportunkból is kiderül. ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 17. OLDALON Pénzért kígyózó „tárgy” „Alligátor, kezes, eladó, diszkrét ügy­intézés, folyamatos tartási tanács­adás”; „Nem bánt a mérges kígyó, csak veszélyes, egyébként biztonság- védelmi szempontból tökéletes társ, tartsa tisztán!” - e mondatok az egyik legnagyobb hazai hirdetőúj­ságból származnak; de nekünk van más hírünk is, ráadásul kettő. Az egyik szerint Pécs mellett - körtefor­ma terráriumból, egy kisgyerek rossz mozdulata nyomán - elveszett egy zöld mamba, s hivatalosan nem keresi senki a hüllőt. Afrika második legveszélyesebb mérges kígyójaként tartják számon ezt a fajt. A másik szerint e kígyó tartására az elmúlt években összesen két engedélyt adott ki a szakhatóság, de az egyiket jelen­leg nem használják. Ez utóbbi Tóth Tamásé, a Fővárosi Állat- és Nö­vénykert szakértőjéé. (Véleményére később visszatérünk.) Fölhívtunk három fővárosi állat­kereskedést olyan ürüggyel, hogy zöld mambát akarunk venni. Oktat­tak minket, elmondták, hogy egy ilyen állat tartása büntetőjogi és egyéb következményekkel járhat, el­szabadulva kisebb falusi iskolát küldhet sírba, de egyébként is ilyen állatot Magyarországon vásárolni képtelenség. Aztán újra telefonál­tunk. Megadtuk számunkat. Azt mondták, hogy esetleg tudnának se- giteni, elvégre „divatos” állat lett a mamba.- Mennyi? - kérdeztük.- Az alapár százezer - jött a válasz. - Általunk megadott, önök számára ismeretlen helyen adjuk át a tárgyat.- Mekkora a „tárgy”? - kérdeztük.- Most úgy hatvan centi, de akár kétméteresre is megnőhet, ha jól ete­tik. Ám engedély nincs rá - figyelmez­tetett az állatkereskedő. Az úgynevezett veszélyes állatok tartására vonatkozó jogszabály na­gyon szigorú. Az Országos Rendőr-fő­kapitányságtól, Szendrei Attila őr­nagytól kapott tájékoztatás szerint en­gedély annak adható ki, aki cselekvő- képes és büntetlen előéletű, megfelelő szakirányú, legalább középfokú képe­sítéssel rendelkezik, van legalább há­roméves gyakorlata veszélyes állat tartása kapcsán, rendelkezik a közvet­len szomszédok beleegyező nyilatko­zatával, s teljesíti az előírt tartási és biztonsági feltételeket. ügyi szervezetek az Alkotmánybírósághoz akarnak for­dulni, finanszírozó intézmények, közöttük a megyék, csak keresgélik a megoldást. Most, holott két évük volt rá. . CIKKEINK A 4. OLDALON

Next

/
Thumbnails
Contents