Szabad Ifjuság, 1950. márcus-október (1. évfolyam, 1-33. szám)

1950-03-03 / 1. szám

^m£Wfß(isd0 195?) y 4^fus s. sának ötödik évfordulójára, április 4-ig el kell érni, hogy tömegesen alakítsanak a fiatalok 200-as és 300-as ifjúsági brigádokat, hogy megteremtsük a fordulatot a fiata­lok között a munkaverseny terüle­tén és az ifjúságot a verseny ro­hamcsapatává tudjuk szervezni. Az ipari tanulóifjúságot segíte nünk kell a szakma alapos és mély elsajátításában, hogy ezzel bizo nyithassák be Népköztársaságunk kormányának a gondoskodásért való örömüket és hálájukat. A dolgozó parasztfiatalok, kü Ionosén a szegényparaszt fiatalok előtt az a feladat áll, hogy kive­gyék részüket a falu szocialista épí tűséért vívott harcból, a kulákok és reakció ellenállásával szemben. El kell érnünk, hogy dolgozó paraszt- fiataljaink minél nagyobb számban megértsék, hogy termelőszövetke­zeti csoportjaink útja a saját bol­dogulásuk, biztos jövőjük és fel- emelkedésük útja. A termelőszövetkezeti csoportok­ban, gépállomásokon, az állami gazdaságokban dolgozó fiatalok kapcsolódjanak be a szocialista munkaversenybe, lépjenek egyéni versenybe, váljanak a legjobb munkásokká és legjobb traktoris­tákká. A munkában mindenhol be kell vonnunk nagyszámban a lá­nyokat is. Dolgozó parasztfiataljaink a ta Vaszi mezőgazdasági munkálatok elvégzésében és a növénytermesz­tésben leglelkesebben és a leglen­dületesebben vegyenek részt. Tanulóifjúságunknak az eddigi­nél jobban fel kell készülnie a vizs­gákra és meg kell érteniök, hogy a jobb tanulással az ötéves terv, a szocializmus építésének feladataira készülnek. Egyetemi ifjúságunk soraiból, a Szocializmus építésének vezetői kerülnek ki. Különösen fontos, hogy megismerjék a munkás és dolgozó paraszt fiatalok munkáját, harcát. "'A z 'egész rhagyar ifjúság elölt ^ ott áll a főfeladat: az egysé­ges ifjúsági szövetség létrehozása. Sokan úgy gondolják, hogy azzal, hogy most újabb nagy ifjúsági tömegeket kapcsolunk be a szervezetünkbe, az magában hordja azt is, hogy az ifjúsági szövetség laza szervezet lesz. El­lenkezőleg, az új ifjúsági szövet­ségnek szilárd, tömör, egységes szövetségnek kell lennie. Az új ifjúsági szövetség nem lehet laza, szétfolyó szervezet, annak ellenére, hogy széles tömegszervezet. Vájjon meg lehet-e valósítani, hogy ilyen nagy tömegeket átfogó ifjúsági szövetség szilárd, tömör szervezet legyen? Feltétlenül, min­den lehetőség meg van adva, hogy ezt megvalósítsuk. Ezt biztosítja az eszmei, politikai és szervezeti egy ség, ezt biztosítja a Párt vezetése és ezt kell biztosítani a mi jó munkánkkal. Szilárd, széles tömegszervezet nem egyedülálló a népi demokrá­ciák országaiban, a népi demokrá­ciák ifjúsága ezt az utat járja. A feladatok, amelyek előt­■rm' tünk állnak, nagyok, de egy­ben igen szép feladatok. Tűzze!, lelkesedéssel, nagy bá­torsággal és kezdeményezéssel kell belevetnünk magunkat ebbe a küzdelembe. Úgy kell dolgoznunk hogy kiérdemeljük Pártunk bizal­mát, úgy kell dolgoznunk, hogy hasonlóak lehessünk azokhoz a nagyszerű emberekhez, a mi Pár tunk megedzett bolsevik harcosai­hoz, akik hősi harcaik által a Szovjetunió és Sztálin elvtárs segít ségével népünket a boldog élethez, a szocializmushoz vezetik. Ha így dolgozunk, nagy győze­lemre visszük az ifjúság egységé »ek ügyét! Előre a Párt zászlaja alatt a Komszomol pédáját követve, a dolgozó ifjúság egységéért! Előre a Komszomol útján a dol­gozó ifjúság milliós szervezetéért! A KOMSZOMOL PÉLDÁJÁT KÖVETVE MUNKÁVAL ÉS TANULÁSSAL HARCOLUNK EGYSÉGES SZERVEZETÜNK MEGTEREMTÉSÉÉRT A MINSZ kibővített Elnökségi ülése megvitatta az egység megvalósításának kérdéséit Ifjúsági mozgalmunk életében tör­ténelmi fordulatot jelent, a MINSZ feb­ruár 28-i kibővített elnökségi üiése, melyen résztvettek: Dénes István elv­társ, a Magyar Dolgozók Pártja szer­vezőbizottságának titkára, Ivan Basev elvtárs, a DÍVSZ titkára, a MINSZ el­nökségének tagjai, a SZÍT, EPOSZ, Diákszövetség. MEFESZ és az Ottörö mozgalom vezetői, megyei, kerületi és nagyüzemi titkáraink. Napirenden egy kérdés szerepelt: a dolgozó ifjúság egységes szervezeté­nek létrehozása. — Az ifjúság körében megértek a dolgozó fiatalok minden rétegét egy­ségesen összefogó szervezet létesítésé­nek előfeltételei — mondotta Rákosi elvtárs, a legutóbbi Központi Vezető­ségi ülésen. A kibővített elnökségi ülés résztvevőinek lelkes hangulata, a be­számolók, ifjúságunk lelkesedéséről, öröméről, mellyel a kitüntető feladatot fogadták, mind azt bizonyítják: — Az ifjak megértették, hogy „eljött az ideje, hogy nálunk is meg kell teremteni az egységes szervezetet, mely a Szovjet­unió Komszomoljához hasonlóan elő­segíti az ifjúság szocialista nevelését és Pártunk utánpótlását az ifjúság kö­réből." Rövidesen megvalósítjuk ifjúságunk egységét, melyért a kommunisták hosszá évek óta harcoltuk életük fel­áldozásával is. mint Ságvári Endre. Hatalmas tömegszervezetet kovácso­lunk ki. Olyan tömegszervezetet, mely egységbe szólítja dolgozó népünk fiataljait, minden becsületes hazáját szerető dolgozó és tanuló fiatalt, aki szövetségünk célkitűzéseit magáévá te­szi, akinek a béke ügye szent. . Szűcs Lajos elvtárs, a MINSZ el­nöke beszédében ismertette azokat az okokat, melyek lehetővé és szükségessé tették az egységes ifjúsági szervezet megteremtését. Rámutatott arra, mi­lyen lesz az áj szervezet és kik lehel­nek a tagjai. Feladataink ismertetése­kor hibáinkra is kitért, melyeknek ki­javítása egységes ifjúsági szövetsé­günk létrehozásában elengedhetetle­nül szükséges. Az ütés megnyitása után Szűcs La­jos elvtárs tartotta meg beszámolóját, majd az ülés részvevői megvitatták az új szervezet létrehozásával kapcso­latos kérdéseket. Vita ax elnöki beszámoló felett — Rákosi glvtárs február 10-i beszé­dében megemlített hibák — mondta l.ucza János, újpesti MINSZ-titkár — a mi szerkezeteinkben is megtalálha­tók. Elhatároztuk, hogy ezeket a hibá­kat az egységes ifjúsági szervezet megalakításáig ki fogjuk javítani, hogy nyomuk se maradjon. Alig van Újpesten választott SZÍT vezetőség, a MESZHART Hajógyáron kívül. A funk­cionáriusok cserélgetései is gátolják a jó munkát. A Cbinoin gyárban például egy év alatt hét SZIT-titkár volt. A„Szabad Ifjúság“ terjesztése azokban az alapszervezetekben, ahol jó agitációs munkát fejtenek ki, szépen nalad. A MESZHART-nál 80 ifjúmun­kásból már eddig 70-en előfizetlek a lapra. A HPS-ben viszont 400-ból mindössze ötvenen, — ‘Szervezeteinkben' megjavítjuk h belső demokráciát, állandóvá tesszük a kritikát és önkritikát és úgy fogunk dolgozni, hogy Újpesten is az ifjúság nagy ünnepe legyen egységes szerveze­tünk alakuló kongresszusa — fejezte he Lucza elvtárs hozzászólását. A Ganz Hajógyár fiataljai Rákosi elvtárs beszéde után hozzáfogtak a hi­bák kijavításához. A gépműhelyben már a belső demokrácia érvényesül a vezetőség választásánál, a régi kine­vezések helyett. Április 4-re 26 munka- lelajánlás történt és több helyen két­százáé ifjúsági brigádok alakultak. A hajógyár négy SZÍT vezető­ségi tagja vállalta, hogy felszaba­dulásunk ötödik évfordulójára 350 százalékra emeli teljesítményét. Az I. hídműhelyben jó agitációva! elérték, hogy mind a hatvan ifjúmun­kás előfizet a Szabad Ifjúságra. Az öntöde fiataljai vertikális brigád szervezését kezdeményezték, példájuk­kal eiől akarnak járni az egész vas­iparban. Hibákról is beszámolt Pipenbacher József elvtárs a Ganz Hajógyár SZIT- titiíára. A kazánműhelyben és a tan­műhelyben csak azokat akarták fel­venni az új egységes szervezetbe, akik előfizetik a „Szabad Ifjúság“-ot. As V. kerületiek versenyfelhívása Vojuteczky Emil elvtárs, komárom- megyti MINSZ-titkár elmondta, hogy a Központi Vezetőségi ülés óta a párt- szervezetek komoly támogatásban ré­szesítik az ifjúsági mozgalmat. A me­gye területén már eddig 7 kettőszázas, 4 háromszázas és 6 120—150-es bri­gád alakult. A fiatalok mindenütt lelkesen fogad­ják az egységes ifjúsági szervezet megalakításának hírét. A reakció látva ? fiatalok lelkesedé­sét, Esztergomban igyekszik a diáko­kat a munkásfiataloktól elszakítani. A nyergesújfalui Viscosában a SZIT-ve- zetöség nem gondoskodik a fiatal sztahanovisták bekapcsolásáról a S7lT-be A munka megjavítására a három műszakban dolgozó üzemekben műsza­konként agitációs gardát és agitációs felelőst állítanak. A Központi Vezetőségi ülés óta fe­gyel mefcettebben és lelkiismeretesebben látják el munkájukat funkcionáriusaink — számolt be örömmel Kiss Já- zseftié V. kerületi MINSZ-titkár. Két hét alatt az egyéni versenyzők száma 1.200-ról 2.000-re ugrott. A munka ja­vulása a SZIT-napok látogatott­kielégítő mértékben, de megindult a szervezetekben a munka bírálata és az önbírálat. Kiss elvtársnő versenykihí­vással fordult a kibővített elnökségi ülés tagjaihoz. Az V. kerületi fiatalok nevében vállalta, hogy a kongresszu­sig a 2000 egyéni versenyző számát 30 százalékkal a brigádokét 25 száza­lékkal emelik. A Szabad Ifjúságot a tagság köré­ben 100 százalékig terjesztik. A jelen­legi 74 százalékos tagdíjfizetést 90 százalékra emelik. A taglétszámot a jelenlegi 4500-ról 20 százalékkal növe­lik A kötszövő üzemben hat hét óta ál­landóan emelkedik az ifjúmunkások termelése — kezdte Bajomi Sándor, esongrádmegyei MINSZ-titkár. A fia­talok 84 százaléka egyéni versenyben ál! az üzemben. A Magasépítő NV-nél pedig 87 százaléka. A megyében több helyen helytelenül értelmezték az egységes ifjúsági szer­vezet megteremtését. Az egyik iparos- tanuló és EPOSZ-szervezet vezetői például arról vitatkoztak, hogy a ki­sebb létszámú szervezet fog-e beol­vadni a másikba, vagy fordítva. A vita mögött valójában két szervezet vezetőjének személyeskedése rejlett. Az egységes ifjúsági szervezet nagy lendületet adott az ifjúsági munkának és megmozgatta az eddig még szerve- zetenkívüli fiatalokat is. Ennek követ­keztében három hét alatt kilenc új szervezet alakult meg, több mint há­romszázas létszámmal. Nagy az érdeklődés a marxista- leninista körök iránt is. A feladat most az, hogy az ifjúság lendületét helyes irányba tereljük és úgy dolgozzunk, hogy a hibákat kijavítva járulhassunk hozzá az előttünk álló feladatok mi­nél jobb megvalósításához — fejezte be Bajomi elvtárs. Basew elvtárs, a DÍVSZ titkára: Ax egység kovácsa a munka — Nagyon boldog vagyok, hogy résztvehetek ezen az ülésen, mely tör­ténelmi jelentőségű, amely olyan kér­déssel foglalkozik, amely' minden ország ifjúságának életében a leg­jelentősebb, —- kezdte beszédét Ivan Basew elvtárs, a DÍVSZ főtit­kára.1 —(Bjz a, kérdés, az egység, az üjüslgijaB^. jjW íjéért/íölyq- ha'tcänak/i kérdésé. — Ti saját magatok tapasztaltátok, hogy milyen erő a világ ifjúságának egysége. Elég, ha csak a VIT példáját említjük meg. Lehetséges lett volna-e a VIT-et létrehozni és sikerre vinni, ha nem tudtuk volna világszerte az egységet létrehozni? És vájjon, ha a magyar ifjúság szíve mélyén nem élt volna a béke gondolata, lehetett vol­na-e olyan forró fogadtatásban része­síteni az idejövő fiatalokat, mint ahogy fogadtátok. — Emlékezzetek vissza az 1945—46 —47. évi helyzetre, Akkor a magyar ifjúsági mozgalom képes lett volna-e így fogadni, ilyen nagyszerűen meg­szervezni ezt a mozgalmat? Nekem az a véleményem, hogy nem. — A kérdés most az, hogyan ková­csoljuk a magyar fiatalokat össze. Az egységet csak a munkában vívott harc tudja létrehozni. Basew elvtárs elmondotta, hogy két évvel ezelőtt Bulgáriában müven ki­tartó szívós munkával valósították meg az ifjúsági egységet. fin kívánom azt, hogy a Magyar Dolgozók Pártja és Rákosi elvtárs vezetésével, a Demokratikus If jú­sági Világszövetség zászlaja alatt újabb sikereket érjetek ei. Olyan szervezeteket hozzatok létre, melyre büszkék lesztek nemcsak ti, ha­nem a Demokratikus If júsági Világ- szövetség is, — fejezte be felszólalását hatalmas taps közben Basew elvtárs. A Közlekedési SZÍT néhány hibájá­ról beszélt Böröcz Anna SZIT-titkár Néhány szervezetben például azokat a fiatalokat, akik kétszer nem jelentek meg az ifjúsági napon, kizárták a szervezetből. Kelenföldön pedig csak azokat akarják felvenni az egységes szervezetbe, akik a Pártnak is tagjai. Végül megemlítette, hogy legfontosabb viliamosvonalainkon ma már minden hol ifjúsági szerelvények közlekednek és ezeken a munkában kitűnt fiatalok dolgoznak. A nagyszegedi ifjúság rétegszerveze­teinek baráti együttműködéséről szá­molt be Sárvári György elvtárs. Ki­építették a testvérszervezetek/ hálóza­tát, hogy a fiatalok ismerjék meg egymás munkáját. A sztahanovisták és a munkaverseny legjobbjainak mun­kamódszereit ismertetik az iparosta­nuló iskolákban, az éltanulók fényké­peit pedig elhelyezték különböző isko­lákban. Az egység megteremtésével kapcso­latban -mutatkoznak hiányosságok Nagyszegeden is. Egyes szervezetek ságból is látható. Ha még nem is ’például egyszerűen összeolvadtak. máshol, különösen a Vasutas SZIT- néi, gyakoriak a tagok kizárása. — A tömegekkel való kapcsolatunk az utóbbi időben eléggé leromlott, — szólalt fel Rafjät László, a WM SZÍT- titkára. — Gyakran cseréljük alapszervi titkárainkat, különösen az öntödékben. Az egység megteremtésével is ■ kam­pányszerűen foglalkoztunk.. Ä terme­lésben sikerült komoly eredményeket elérni, jelenleg 42 ifjúsági brigádunk működik, ebből 25 200-as és 400-as brigád. Van egy 500-as brigádunk is. Egyéni versenyzőink száma eléri a 2800-at, Rákosi elvtárs beszéde óta számuk kétszázzal emelkedett. A „Sza­bad Iíjúság“-ra . 1500 ifjúmunkásunk fizet elő, de ezzel az eredménnyel nem vagyunk megelégedve. Legfonto­sabb feladatunknak tartjuk a politikai nevelő munka fokozását és funkcióná- riusaink egyéni felelősségének fokozott megteremtését. Stefán László veszprémmegvei MINSZ titkár több hibára mutatott rá, me­lyek a megye területén jelentkeznek. A MINSZ megyebizottsága nem tar­tott szoros kapcsolatot a fiatalokkal és ugyanez a hiba az üzemekben is megnyilvánult. Ezt a hibát a kleriká­lis reakció igyekezett kihasználni és néhány szervezetünk munkájában be­folyását átmenetileg ki is terjesztetté. A balatonfüredi Hajógyárban 90 ifjú­munkásból mindössze kilencet hagytak meg, a többit kizárták a szervezetből. \ — Ezek a fiatalok nem vették észre, — mondotta Stefán elvtárs, — hogy ilyen módszerrel nem az egységet épí­tik, hanem az ellenség malmára hajt­ják a vizet. Fel kell vennünk a harcot az ítt-ott újonnan jelentkező avant- gardizmus ellen. Meg kell erősítenünk szervezeteink vezetőségeit, aktíva gár­dáját, biztosítanunk kell a munkás­ifjúság vezetőszerepét. Mindezeket a feladatokat csak akkor tudjuk sikere­sen elvégezni, ha a legnagyobb mér­tékben támaszkodunk a pártszervezetek vezetésére, támogatására és megjavít­juk a tömegekkel való kapcsolatunkat. Meg akarjuk ismerni a Komszomol munkamódszereit — Dicső és hatalmas feladat az, melyet Pártunk az ifjúság elé tűzött. í Jobb és eredményesebb munkával akar-! juk ezt az előlegezett bizalmat kiérde­melni, — mondta Barkóczi Imre a Postás SZÍT titkára. Terven kívül vál'aljuk, hogy egy, a termelésben kitűnt faluban ifjú­sági brigádunk kiépíti a telefon, hálózatot. Arra törekszünk, hogy minél hama­rabb a Párt leghűbb segédcsapata legyünk. Bálint Lajos pestmegyei MINSZ- titkár arról számolt oe, hogy’ a Párt kritikája után a megyében megjavult az ifjúsági munka. Á váci szövőgyár­ban már nem négy, hanem kileneven- három egyéni versenyző van. A kistar- csai Fésűsfonógyár mind az ötvennégy ifjúmunkása SZIT-tag és átlagos tel­jesítményük állandóan 150—-160 szá-- zalék. — Ellenőrzési munkánk néhány hét­tel ezelőtt csak felületes volt, ma már alaposan megnézzük szervezeteink munkáját és javaslatokat is teszünk a hibák kijavítására és a jobb munka- ’ módszerekre. Agitációs munkánkat kell sürgősen megjavítanunk, mert ezen a területen eléggé lemaradtunk. Arra kérjük a központot, hogy kon­krét agitációs anyaggal segítsen bennünket és ezeket a kiadványokat időben meg is kapjuk. Több és részle­tesebb tájékoztatót szeretnénk kapni a Komszomol munkamódszereiről, hogy ezeket felhasználva, eredményesebben harcolhassunk az ifjúsági egység meg­teremtéséért. Ax Internacionálé és a DlVSZ-induló hangjai mellett... A borsodmegyei MINSZ-bizottság a körlevelek kiküldését teljesen meg­szüntette, — számolt be Oöcze József elvlárs, megyei MINSZ-titkár. A fela­datokat személyesen beszéljük meg szervezeteinkben. Hiba még az, hogy nem mindig magyarázzuk meg, hogyan lehet ezeket a feladatokat a legjobban végrehajtani. Ebből a példából is meg­tanultuk, hogy még szorosabbra kell vonni a kapcsolatot a tömegekkel és nemcsak tanítani kell őket, hanem ta­nulni is tőlük. Az ifjúsági egységért folytatott harc sokoldalú feladat elé állít mindnyájunkat és ennek a sok­irányú munkának csak az egyéni fele­lősség megvalósításával, politikai fel­világosító munkánk színvonalának emelésével tudunk eleget tenni. A munkás és dolgozó parasztifjúság barátságának megszilárdításáról be­szélt Kővári Antal baranyamegyei MINSZ-titkár. Hasonlóan a nagysze­gedi fiatalok kezdeményezéséhez ná­luk is kiépítették a testvérszervezetek hálózatát. A reakció munkájáról hozott fel né­hány példát Vasecz Piroska, a VI. ke­rület MINSZ-titkára. Különösen az is­kolákban igyekszik a fiatalok között rést ütni a reakció aknamunkája. — Mindez több éberségre figyelmeztet bennünket és arra, hogy jó munkánk elengedhetetlen feltétele a marxizmus- leninizmus elsajátítása. — Néhány nappal ezelőtt tartotta Rákosi elvtárs képviselői beszámolóját megyénkben, — mondotta Kosa Lajos zalamegyei MINSZ-titkár. —• Határta­lan szeretettel és lelkesedéssel vették körül a mi fiataljaink szeretett Rákosi elvtársunkat. Elmondták, hogy megér­tették azt a feladatot, amit a Párt, Rákosi elvtárs tűzött elénk és ígéretet tettek arra, úgy fognak dolgozni, hogy az ifjúsági egység megteremtése után mi is hasonlóan a Komszomolhoz, ki­érdemeljük a Párt leghübb segédcsa­pata megtisztelő elnevezést. A felszólalásokra Szűcs Lajos elv­társ válaszait, rfiajd a MINSZ kibő­vített Elnökségének, ifjúsági moz­galmunkban történelmi jelentőségű ülését Gosztonyi János, az EPOSZ főtitkára zárta be. Az Internacionálé és a DlVSZ-induló hangjai mellett fejeződött be lelkes hangulatban a további munkánkat meghatározó érte- kéziét A DOLGOZÓ ÉS TANULÓ IFJÚSÁG LAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents