Szabad Ifjuság, 1951. április-június (2. évfolyam, 14-26. szám)

1951-04-06 / 14. szám

A DOLGOZÓ IFJÚSÁG SZÖVETSÉGE KÖZPONTI LAPJA Aláírásunkkal, tetteinkkel A hála és kegyelet ünnepségei felszabadulásunk hatodik évfordulóján Népünk tavasza, évszázados zimankós tél után, hat éve kö­szöntött ránk. S ahopv a tél dere nem pusztíthatja el az életet, a sokszázéves elnyomás, kizsákmá­nyolás sem irthatta ki a dolgozók erejét, alkotó készségét. Egy fel­szabadult, boldog nép teremt új világot ebben az országban. Harcban, nehézségben nincs hiány, de győzelmekben sem. S az út végén ott ragyog jövőnk: a szocializmus. A felszabadult nép gyorsan épít, sietve jár a szocializmus felé haladó úton. Édes a szabad­ság íze, boldoggá tesz az építés láza. Ezért lendületes a munka tempója, ezért nem mindegy, mi­kor épül fel a szocialista haza. Újabb gyár, újabb iskola, újabb sporttelep, újabb öröm ne­künk és barátainknak... s újabb keserű fájdalom, vakító düh ellenségeinknek. Ellensé­geinknek, akik szolgaságot és megalázást szánnak nekünk. A népek tavaszának ellenségei, az imperialisták, dermedt fagyot, pusztító háborút kotyvasztanak alvilági boszorkánykonyhájukban. Magyar ifjú, aki boldog vagy, hogy gépeket gyárthatsz, hogy traktorekéd mélyen forgatja a dús termőföldet, hogy az iskolák érted vannak, hogy gond nélkül családot alapíthatsz, pillanatra se feledd: a népek vérén élősködők elsősorban a te boldogságodra törnek. Fogj össze ellenük, húzd keresztül számításukat! Nem vagy egyedül, veled az emberiség színe java. öt világrész békesze­rető dolgozóival, legjobbjaival menetelünk egy sorban. Nem volt a történelemben még ilyen sereg, s nem volt még ilyen ve­zér. Az élen ott iár a népek csil­laga: a bölcs Sztálin. Megtisztelő feladat e hadsereg magvarországi osztagában harcolni. Abban az osztagban, melyet a hadsereg ve­zérének legjobb magyar tanítvá­nya: Rákosi elvtárs vezet A hadsereg most új rohamra indul, a Béke Világtanács berlini határozatának végrehajtására. A mi hazánkban ezekben a napok­ban kezdődik a roham. Millió és millió aláírással vetünk áttörhe- tetien gátat az imperialista ámok- futóknak. Nagy ereie van a toli­nak. hatalmas visszhangja az aláírásoknak. Az egész világ visszhangzik tőlük. Millió és száz­millió ..nem" repeszti az impe­rialisták dobhártyáját. A mi alá­írásunk, a mi hangunk belevegyü! a népek aláírásába, hangjába. Minél többen vagyunk, annál ke­ményebb, annál határozottabb szi­lárd elhatározásunk: megvédjük a békét. Minden békeharcosra szükség van, minden DISZ-tag, minden dolgozó és tanuló fiatal váljék ki­váló békeharcossá ebben a csatá­ban. Az aláírók és az aláírásgyűj­tők közül nem maradhat ki egyetlen fiatal sem. Mindnyájan felelősek vagyunk jövőnkért, bé­kénkért. Sorakozzanak az aláírá­sok, emelkedjék a gát! A jó harcos sokféle fegyverrel tud bánni s mindig azt a fegyvert használja, amellyel legbiztosab­ban vívja ki a győzelmet. A bé­kéért folytatott harcunkban is sokféle fegyverre van szüksé­günk. Az aláírás éles fegyver eb­ben a harcban. Tiltakozás és elha­tározás. Tiltakozás az imperialista rablóháború ellen, szent elhatáro­zás a béke védelmére. Aláírások, elhatározások, hétköznapi tettek — így következik a sorrend. Szá­mos lehetőség és alkalom van ilyen tettekre, elsősorban a DISZ Központi Vezetősége március 29-i határozatának végrehajtása. Töb­bet és olcsóbban termelni az üze­mekben, minden erővel részt- venni a mezőgazdaság szocialista fejlesztésében, időben, jól elvé­gezni a tavaszi mezőgazdasági munkákat, alaposan felkészülni az évvégi vizsgákra és tovább erősí­teni ifjúsági szövetségünket a DISZ-választmányok és bizottsá­gok megválasztásával — röviden, e feladatoknak a megvalósítása ifjúságunk békeharcának fegyver­tára. Jól forgatni ezeket a fegyve­reket annyit jelent, mint győzni. Vitathatja-e bárki, hogy a több­termelés. a több tudás, a nagyobb jólét, szervezeteink erősítése a béketábort gyarapítja és ellensé­geinket gyengíti? Nem! A békeharcban, a szocializmus építésében sokat vár tőlünk Pár­tunk, sokat várnak tőlünk if jú kül­földi barátaink is. Az elmúlt évek során megismerkedtek munkánk­kal, harcainkkal s a legutóbbi Világif júsám Találkozón több­ezren személyesen is tapasztal­ták, látták ezt a munkát. Bará­taink elismeréssel beszélnek ró­lunk. A ió barát dicsérete mindig jólesik és újabb tettekre ösztönöz Ilyen dicséret a DÍVSZ határo­zata is: székhelyét Párizsból Budapestre teszi át. Megbecsült nemzet, ismert ifjúság lettünk. A megbecsülést további tettekkel kell kiérdemelni. Legven ott mindnyájunk aláírása a békeíven Erősítsük hazánkat, a béketábort munkával, tanulással Milyen romantikus, milyen nagyszerű, milyen sokatígérő ez a tavasz, a népek tavasza. S annyi erőt ad a tudat, hogy mi is azok soraiban harcolunk, akik visszaszorítják a népek tavaszá­nak ellenségeit, az imperialista gvujtogatókat. Előre hát, fiata­lok, a békéért, előre — élet ka­tonái. Hazánk felszabadulásának hato­dik évfordulóján szerte az ország­ban a dolgozók tömegei — idősek és fiatalok — vonultak a szovjet hősi emlékművekhez, hogy leróják a dolgozó nép háláját és kegyele­tét. A szabadságtéri hősi-emlékmű­höz ragyogó tavaszi napsütésben, nemzetiszínű és vörös lobogók alatt vonultak fel az üzemek dolgozói. Az emlékműnél folyamőr-, államvé­delmi- és rendőr-díszőrség állt fe­szes vigyázzban. Az ünnepségen megjelent Gerő Ernő elvtárs, az MDP Központi Vezetősége Titkár­ságának tagja, Dobi István, a mi­nisztertanács elnöke, Kiss Károly elvtárs, az Elnöki Tanács elnök- helyettese, politikai életünk több képviselője és a tömegszervezetek vezetői. A Dolgozó Ifjúság Szövet­ségét Dénes István elvtárs, a DISZ főtitkára képviselte. A magyar és szovjet himnusz el­hangzása után Gerő Ernő elvtárs a Párt nevében, Kiss Károly elvtárs az Elnöki Tanács, Dobi István a Bécs, 1951 április. Lázban ég egész Bécs. Kékinges fiatalok járják az utcákat, plaká­tokat ragasztanak, röplapokat osz­togatnak. A plakátokon nagybetűs felirat: „Friedenstreffen in Wien, Pfingsten, mai 1951.” (Béketalál­kozó Bécsben, pünkösd, 1951 má­jus.) Már csak hat hét a nagy talál­kozóig, amelyet a Szabad Osztrák Ifjúság ez év pünkösdjére, Bécsbe hívott össze. Erre készülnek az osztrák főváros fiataljai. Néhány nappal ezelőtt adta ki a Szabad Osztrák Ifjúság (FŐJ) Titkársága a béketalálkozó részle­tes programmját. A találkozón, amely május 12-től 15-ig tart, ötvenezren vesznek részt. Bécs három napig az ifjúság városa lesz! A találkozó a pünkösd előtti szombaton kezdődik. Ifjúsági zene­karok üdvözlik majd Bécs pályaud­varain az ország minden részéből érkező fiatalokat. Délután me'- nyitják a „Johann Kopie nig” úttörő- köztársaságot, utána békenagygyű­lés következik. Este a Szabad Oszt­rák Ifjúság bécsi szervezete díszfel­vonulást szervez a főváros felsza­badításáért hősi halált halt szovjet harcosok emlékműve előtt. Vasárnap tartják meg a sport versenyeket. Délelőttre a FŐJ má megszerezte az összes bécsi sport- | pályákat, bár a hatóságok mindent megtettek, hogy ezt megakadályoz­zák. Az atlétikai verseny külön­böző ágaiban eddig több mint tíz­ezren neveztek be, köztük olyan ki­váló mesterei a sportnak, mint Zá­topek csehszlovák olimpiai bajnok. Bécs mellett ugyanekkor bonyolítják le a vitorlázórepülőversenyt, a Duna-csatornán pedig nagyszerű kajaktúra szórakoztatja majd a ta­lálkozó sokezer részvevőjét. Vasárnap délután kezdik meg a kultúrbemutatókat. Száztizenhét oszt' rák kultúrcsoport mellett huszon­négy külföld: ország fiataljai, köz­tük a magyarok is fellépnek tán­caikkal, énekeikkel. Az események­ben gazdag napot a FŐJ esti tá­bortüze zárja be. Itt tüntetik ki a minisztertanács nevében koszorúzta meg a hősi emlékművet. Ezután Kiszeljov elvtárs, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, majd a Kínai Népköztársaság és a baráti népi demokráciák képviselői helyez­ték el koszorúikat- A különböző pár­tok és tömegszervezetek képviselői után a gyárak és üzemek dolgozói koszorúzták meg a Szovjet Hősök emlékművét. Budapest dolgozói a főváros többi szovjet emlékművéhez is felvonultak és a hála és kegyelet virágaival borították el az emlék­művek talapzatait. Pontosan este 10 órakor ágyúk sortüze hangzott fel Budapesten: néphadseregünk tüzérsége, dísztüz- zel — 24 löveg, 20 sortüzevel — köszöntötte felszabadulásunk év fordulóját. Utána tűzijáték követke­zett. A Gellérthegyről színpompás, a szivárvány minden színében tün­döklő rakéták szálltak a magasba, fényszórók vakító fénycsóvái világí­tották be az eget. Ezután került sor a város különböző pontjain az ,,Bóke Védeiméért”-jelvénnyel azo­kat az osztrák fiatalokat, akik a Béke Világtanács berlini felhívá­sára a legtöbb aláírást gyűjtötték. Hétfőn a Prater-stadionban ren­dezik meg a sportversenyek dön­tőit. A verseny nyertesei békedíjat kapnak. Délután az osztrák és a utcabálokra: a főváros dolgozói a késő éjszakai órákig dallal, tánc­cal, vidámsággal ünnepelték a nagy napot, felszabadulásunk hatodik év­fordulóját. Hazánk minden táján megünne­pelték szabadságunk születésnapját. Nyíregyháza valamennyi iskolá­jában kultúrműsorral egybekötött ünnepségen emlékeztek meg a ta­nulók felszabadulásunk évforduló­járól. A diósgyőri üzemek dolgozói hosszú sorokban vonultak fel a diósgyőri Vasgyár kultúrházában megrendezett felszabadulási emlék- ünnepélyre. Dorogon az üzemek dolgozói fáklyásmenetet rendeztek a felszabadulás évfordulójának elő­estéjén. A menet a szovjet hősök emlékműve előtt áldozott a szabad­ságunkért éltüket adó szovjet har­cosok emlékének. Szegeden a város apraja-nagyja elment a Széchenvi- térre. ahol a dolgozók és a tanuló­fiatalok a magvar és szovjet him­nusz felemelő hangjai mellett virá­gokkal borították el a hősök emlék* külföldi fiatal békeharcosok Bécs legnagyobb terén gyülekeznek, ahol a DÍVSZ küldötte üdvözli Ausztria ifjúságát. Utána a fiatalok esküt tesznek, hogy a háborús gyújtoga­tok minden mesterkedése ellenére megvédik az emberiség drága kin­csét — a békét. AZ IRÁNI IFJÚSÁG ÜDVÖZLETE A MAGYAR FIATALOKHOZ Február 21-e, a gyarmati ifjúság napja alkalmából az Iráni Népi Ifjúsági Szövetség baráti üdvözletét küldte a magyar ifjúságnak. Levelükben megírták, hogy nagy figyelemmel és rokonszenvve! kísérik a magyar fiatalok harcát a szocializmus felépítéséért és a békéért. További sikereket kívánnak a magyar ifjúság nagyszerű munkájához. Fent közöljük az eredeti levél egy részletét. Jegorov elvtárs tanácsot ad Mezőcsát szocialista községbe is ellátogatott Jegorov elvtárs. A gépállomá­son számos értékes tanácsot adott az idős és fiatal dolgozóknak. Beszéde nyo­mán világossá vált sok traktoros előtt, hogyan lehet még jobb eredményeket elérni a tavaszi munkában. müvét Bécs három napig az ifjúság városa lesz A HATALMAS PÜiNKÖSDI BÉKETALÁLKOZÓ LÁZÁBAN ÉG AZ OSZTRÁK FŐVÁROS

Next

/
Thumbnails
Contents