Szabad Ifjuság, 1951. október-december (2. évfolyam, 83-158. szám)

1951-10-02 / 83. szám

A DISZ KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK LAPJA II. ÉVFOLYAM 83. SZÁM Kedd, 1951 október 2 ÁRA 40 FILLÉR DOLGOZÖ PARASZTOK! JEGYEZZETEK BÉKEKÖLCSÖNT! MINDEN KÖTVÉNNYEL NYERNI LEHET, MINDEN JEGYZETT FORINT VISSZATÉRÜL, RÁADÁSUL GÉPET, BEKÖTŐUTAT, VILLANYT, ISKOLÁT, KULTÚRÁT KAP A FALU! A BÉKE.• KÖLCSÖNJEGYZÉSSEL A MAGAD ÉRDEKÉT IS, A HAZA JAVÁT IS SZOLGÁLOD! ♦ Dormány János ezer forintja Dormány János, a Magyar Acélárugyár ifjúmunkása tizenhét éves. Alig néhány hónapja tette le a szakmun­kás-vizsgát. S a nagy vágya, hogy katonatiszt lehessen. Vájjon akad-e tizenhét éves fiú, aki nem akar ka­tonatiszt lenni? A fiatalok régi ábrándja: az eget hasító repülőgép, a motor iránti vágyakozás, az egyenruha. De Dormány János tervei három okból is különböznek a fiatal fiúk régi, „szokásos” tervezgetéseitől. Először abban, hogy — megvalósíthatók. Másodszor abban, hogy tervei nemcsupán az ifjúkori kalandvágyból fakadnak, hanem abból, hogy szereti a hazáját Harmadszor, hogy néphadseregünk tagjai a nép hazáját védelmezik. Dormány János már sokszor próbálta magában összegezni, hogy mit jelent számára az a szó: haza. Ilyenkor a gyárat látja, ahol új műhelyben vadonatúj gépek zakatolnak; a XIII. kerületet, ahol sorra eltűnnek a nyomortanyák és helyükbe erkélyes, napfényes munkás­házak épülnek; elvtársait, akikkel együtt dolgozik. Ilyenkor olyasféle melegséget' érez a szfvetáján, mint amikor az „otthon” szót kimondja, vagy ha az édes­anyjára emlékezik, öröm, boldogság a hazára gondolni. £ öröm harcolni, dolgozni érte, hogy szépüljön, gyara­podjon, Dormány János pedig harcol, dolgozik érte. Fizetése 650—700 forint és 1000 forint békekölcsönt jegyzett. S a békekölcsönjegyzés napjaiban 200 százalékra telje­sítette a normáját. Sok ilyen Dormány János van a magyar üzemek­ben, falvakban. A békekölcsönjegyzés sikere is mutatja: a magyar ifjúság tudja, mi a kötelessége a hazával szemben. Ezért vannak tömegével olyan fiatalok, akik példát mutatnak a békekölcsön jegyzésében. Dormány János hazaszeretete, áldozatkészsége — a magyar ifjú­ság zömének legszebb vonásai. S azért van ez így, mert a magyar ifjúság zöme úgy tervezget, úgy számít és épít a jövőre, mint Dormány János. A fiatalok tudják, hogy a békekölcsön' forintjaiból az 5 terveik fe közelebb kerülnek a megvalósuláshoz. Hiszen az ötéves terv nemcsak az ipar, a közlekedés, vagy a lakásépítés terve, mindezekben benne van tíz- és százezernyi fiatal „kis", egyéni terve is — s az ötéves tervvel ezek is megvaló­sulnak. S harcolni érte: szép, lelkesítő feladat. Ezek a napok — a békekölcsönjegyzés napjai —« különösen alkalmasak arra, hogy a DISZ tagjai, minden fiatal megmutassa, hogy — mint Dormány János — szereti a hazát, képes küzdeni a jövőért, amely az ő saját jövője is. Minden magyar fiatal előtt nyitva áll a lehetőség ahhoz, hogy olyanná váljon, mint Dormány János, aki a köl­csön jegy zésben és a munkában is becsülettel teljesíti kötelességét. A Komszomol meghívására DISZ-küldöttség utazott Moszkvába Vasárnap éjjel a Nyugati-pá- fyaudvarról a Komszomol Köz­ponti Bizottsága meghívására Moszkvába utazott a Dolgozó Ifjúság Szövetsége 11 tagú kül­döttsége. A küldöttség vezetője Szabó Károly elvtárs, a DISZ Központi Vezetőségének tagja, a küldöttség tagjai a DISZ Köz­ponti Vezetősége, valamint a városi, megyei, nagyüzemi és kerületi DISZ-bizottságok mun­katársai. A küldöttséget, amely tanulmányútján a Komszomol politikai munkáját fogja tanul­mányozni, Várhegyi György elv­társ, a DISZ Központi Vezető­ségének titkára búcsúztatta. Megkezdték a Dunai az első Vasmű öntödéjében kemencék építését A Dunai Vasmű öntödéjé­nek építői újabb és újabb ter­melési győzelmekkel készül­nek a november 7-i első ön­tésre. Az elmúlt héten kezd­ték el az első magszáritó kemence építését. A szovjet gyárépítkezési tapasztalatok nyomán a falazással egyidő- ben hozzákezdtek a vasszer­kezetek szerelésének munkái­hoz. A kéttonnás kapu- és tar'tógerenda, valamint egyéb alkatrészek szerelését Köves István 19 tagú brigádja végzi kiváló eredménnyel. A ku­polakemencék szerelésénél a Mareszjev ifjúsági brigád tagjai végeznek jó munkát. Az építkezés megindulásakor kötelezettséget vállaltak, hogy a kupolakemence építését öt nappal a kitűzött határidő előtt elvégzik. Most újabb felajánlást tettek: még egy nappal előbb, hat nappal a ki­tűzött határidő előtt lesznek kész a munkával. Állandóan fokozódó munkalendülettel a brigád már 150 százalékos teljesítménynél tart. II gyárakban és falvakban hatalmas népszavazássá szélesedett a Második Békekölcsön jegyzése A megyék kölcsönjegyzési versenyében Hajdú, Zala vezetnek, a harmadik: Pest megye Dolgozó népünk, ifjúságunk lelkesedése továbbra sem csökken a békekölcsönjegyzés során. Fiataljaink nemcsak a jegyzésből veszik ki a részüket, hanem résztvesznek az agi- tációkon is és a békekölcsönjegyzés aláírásakor megfogadják: ezentúl még jobb munkát végeznek, hogy békekölcsönjegyzé­sükön kívül jobb munkával is hozzájáruljanak a béke ügyé­hez. Csütörtök óta minden nap, minden óra újabb állomása an­nak a nagyszabású győzelem­nek, amelyet dolgozó népünk arat a békekölcsön jegyzés­ben. Az üzemek, bányák, váro­sok, falvak, állami gazdasá­gok, gépállomások, termelő­versenyben változatlanul a IX. kerület áll az első helyen, aho| a dolgozók többsége már kivette a részét a békekölcsön jegyzéséből. Második a VIII. kerület, amely a IX. kerület­hez viszonyítva, el van ma­radva a lejegyzettek számá­Orosz Béla. az érpataki Alkotmány-tszcs DISZ-titkára szüleivel együtt 1600 forint békekölcsönt jegyzett. „Ezzel szeretnénk meghálálni államunknak mostani boldog életünket és azt, hogy fiam katonatiszt lehetett s a iányom Gödöllőn, a Mezőgazdasági Akadémián tanulhat" — mondotta Orosz Béla édesanyja szövetkezetek dolgozói ezzel az újabb népszavazással tesz­nek hitet elszánt békeakaratuk­ról, arról, hogyan látják az öt­éves terv, szocialista jövőnk ragyogó távlatait és ezért a jövőért, építésének gyorsítá­sáért szívesen adnak kölcsönt a nép államának Az üzemek dolgozóinak pél­damutatására a falu dolgozó népe is kiveszi részét a béke- kölcsönjegyzésböl. Az üzemek legjobb népnevelői segítették vasárnap a falusi népnevelő­ket, jegyzésgyüjtőket. A nép­nevelők, jegyzésgyüjtők a köl- csönjegyzés mozgalmának győzelemre vivői. Elsősorban saját jegyzésükkel mutatnak jó példát dolgozótársaiknak. Ezért jegyeznek jól a dolgozó parasztok falvainkban. A kŐlcsönjegyzés első négy napjának eredményei alapján a megyék sorrendje a verseny­ben a következőképpen ala­kult: Előljárnak: Hajdú, Zala, Pest, Nógrád, Szabolcs és Veszprém megyék. Az élenjá­rók mögött lemaradtak: So­mogy, Komárom, Bács, Szol­nok, Békés és Tolna megyék. Budapesten az üzemi kerü­letek között folyó jegyzési val, bár összegszerűen nincs nagy eltérés a két kerület kö­zött. A VIII. kerületben meg kell gyorsítani a munkát, fo­kozni kell, a jegyzés ütemét. Harmadik a IV. kerület. A belső kerületek között folyó versenyben a VI. kerü­let az első. Második az V., harmadik a II., negyedik az I., ötödik a VII. kerület. A többihez viszonyítva, gyenge eredményt ért el a XII. kerü­let. A külső kerületek versenyé­ben a XXII. kerület az első. A XX. kerület megelőzte a XVII. kerületet, s jelenleg a XX. kerület a második. A többihez viszonyítva gyenge eredményt ért el a XIX. kerü­let. Versenyben a tohodi és dorogi bányászfiatalok Bányászfiataljaink is nagy lelkesedéssel veszik ki részü­ket a békekölcsön jegyzésé­ből. Ajkacsingervölgyön a legjobb ifjúgárdisták, DISZ- tagok és a vájáriskola hall­gatói egész nap a bányában voltak és munkahelyeiken be­szélgettek el a dolgozókkal. Elmondták, hogy a terv so­rán 24 millió 900 ezer forint beruházásból fejlődik az a-jka- csingervölgvi bánya. Köny- nyebb lesz a munka is, hi­szen még az idén négy da­rab Ajtai—Szilárd-féle fejtő- és rakodógépet kapnak. A helybeli bányászok az ötéves terv hátralévő három évében 890 kétszobás, összkomfortos lakást kapnak. A vidékieknek minden évben új, 100 szemé­lyes legényszálló épül, a vá­jártanulók részére elkészül az új iskola. Az ő meggyőző munkájuk nyomán jegyzett Horváth János vájár 1000 fo­rintot és Noszlopi Julia, újonnantoborrott bányász 600 forintot. A tokodi és dorogi vájár­tanulók versenyben állnak egymással a kölcsönök jegy­zésénél. A dorogiak átlaga 320—330 forint volt, erre a tokodiak elhatározták, hogy ők többet fognak jegyezni. Az iskolán 11 fiatal jegyzett 1000 forintnál többet, így át­laguk 591 forint lett. Pán- czél József elsőéves vájár­tanuló, aki az agitációban is élenjárt, 1700 forintot írt a neve mellé. Jegyzéskor a kö­vetkezőket mondta: „pártunk, kormányunk nyugodt, biztos tanulási lehetőséget nyújt számunkra. Én is kaptam bá­nyászegyenruhát, munkaru­hát, csizmát, sapkát. Az el­látás is nagyszerű. Tágas, egészséges szobáink vannak. Havonta háromszor megyünk moziba, vagy színházba. Mindennel el vagyunk látva, ezért tudok ennyit jegyezni”. Az ö példája nyomán jegyzett Nemes Gergely 1500 forintot, Cs. Nagy Béla 1700-at és Boros József 1200 forintot. Somogy megyében is ez lel­kesítette a gépállomások dol­gozóit, akik eddig 724.650 fo­rintos jegyzésükkel hat ma­gánjáró arató-cséplőgép érté­két kölcsönözték az államnak. A megye gépállomásainak kölcsönjegyzési' versenyében a csurgói és a darányi gépállo­mások haladnak az élen. A darányiaknál különöse^ a DISZ-fíatalok járnak elől jó példával. Jegyzési versenyre hívták ki egymást s ennek so­rán Ács Lajos, Sudár István és Bencsik József traktorosok egyaránt 1500 forint békeköl­csönt jegyeztek. A verseny eredményeként a gépállomás DISZ-fiataljainak egy főre esÖ átlagos jegyzése 510 forintra emelkedett. Példái mutatnak a határszéli paraszt fiatalok A királyhegyesi gépállomás példát mutat Csongrád megye többi gépállomásának: jegy­zési átlaguk 700 forint. Példa- mutatásban a DISZ-titkár jár élen, 1700 forintot jegyzett. Gyálarét, a szegedi járás első szövetkezeti községe a második békekölcsönjégyzés- ben versenyre hívta Öszent- ivánt. A békekölcsönjegyzés­ben Gyálaréten is jó példát mutatnak a fiatalok. A Kom­szomol ifjúsági termelőcsoport elnöke, Farkas Dezső elvtárs DISZ-fiatal példamutatásával ragadta magával a tszcs többi tagját: 1000 forintot jegyzett. Lehmann Ferenc tszcs-tag, amikor 500 forintos jegyzését aláírta, azt mondta: — Nekünk itt, a jugoszláv határszélen kétszeresen köte­lességünk a béke erősítése. Ali­hoz, hogy békésen és nyugod­tan dolgozhassunk —, béke kell. Ezért a békéért jegyzek 500 forintot. Szombati András, a hajdúnánási DISZ-titkár egy nap 3 fűkaszálógép árát jegyeztette Szombati András, hajdúná­nási DISZ-titkár%les András DISZ-taggal áll párosver­senyben a békekölcsönjegyzés gyűjtésében. Szombati András 8200 forintot gyűjtött össze egy nap alatt. A következő napon Szombati elvtárs Szél Sándor háromholdas dolgozó parasztot kereste fel és- el­mondta neki, hogy abból a 8200 forintból, amelyet előző nap jegyeztetett, három füka- szálógépet lehet gyártani. Szél Sándor dolgozó paraszt a beszélgetés után 300 forin­tot jegyzett és jelentkezett, hogy maga is részt vesz a jegyzésgyüjtésben. Ma már Szombati András és Szél Sándor együtt látogatják dol­gozó paraszttársaikat, hogv meggyőzzék őket: járuljanak hozzá, a több mint 26.000 traktor, a 2600 arató-cséplő­gép és a sokezer egyéb mező- gazdasági gép mielőbbi elké-. szítéséhez. ERRE ADJUK... Miskolcon nemrégen avatták fel a Nehézipari Műszaki Egyetem eddig elkészült 200 méter hosszú, négyemeletes épülettömbjét. A hatalmas, korszerű épületben munkások és dolgozó parasztok gyermekei hódítják a meg a tudás várát A dolgozó nép államának adott kölcsön a legjobb befektetés. Tavaly még szántóföld volt Dunapentelén azon a helyen, ahol most gyönyörű szép, korszerű iskola áll. Felépítéséhez nagyban hozzájárult az az összeg, amit dolgozóink tavaly adtak kölcsön államunknak r

Next

/
Thumbnails
Contents