Szabad Ifjuság, 1952. április-június (3. évfolyam, 77-151. szám)

1952-04-01 / 77. szám

Örök dicsőség a mártírhalált halt A DISZ KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK LAPJA görög hazafiaknak! III. ÉVFOLYAM 77. SZÁM Kedd, 1952 április 1 ÁRA 40 FILLÉR Á Szovjetunió minisztertanácsának és az SZK(b)P központi bizottságának határozata az élelmiszerek állami kiskereskedelmi árának újabb leszállításáról A Szovjetunió miniszter- tanácsa és a SZK(b)P köz­ponti bizottsága a következő határozatot hozta az élelmi­szerek állami kiskereskedelmi árának újabb leszállításáról: Figyelembevéve az ipari és mezőgazdasági termelés terén 1951-ben elért eredményeket, a munka termelékenységének emelkedését és a termékek ön­költségének csökkenését, a szovjet kormány és a SZK(b)P központi bizottsága lehetsé­gesnek tartja, hogy 1952 áp­rilis 1-től végrehajtsa a tömeg- íogy-sztási élelmiszerek álla­mi * kiskereskedelmi árának iabb, szám szerint ötödik le- .záliítását. A Szovjetunió mi­nisztertanácsa és a SZK(b)P központi bizottsága elrendeli: 1. az élelmiszerek állami, kiskereskedemi árának 1952 április 1-től kezdődő leszállí­tását a következő mértékben: kenyér-, liszt- és száraz­tésztafélék: rozskenyér 12 szá. Zalákkal, félfehér kenyér 12 százalékkal, félbarna kenyér 15 százalékkal, finom búza­lisztből. készült kenyér, zsem­lye, perec és más péksütemény 15 százalékkal, rozsliszt 12 százalékkal, félfehér liszt 12 százalékkal, szitált rozsliszt 15 százalékkal, finom búza- V.aii és más liszt 15 száza­lékkal, maKarőni, metélt és más száraztésztafélék 15 szá­zalékkal, élesztő' 20 százalék­kal; kásafélék, rizs, hüvelyesek és élemiszerkoncentrátumok: Levelezőink jelentik: búzadara, gyöngykása és zab­kása 20 százalékkal, köles­kása, hajdinakása, rizs, szágó és más kásafélék és hüvelye­sek 15 százalékkal, élelmiszer- koncentrátumok 10 százalék­kal, keményítő 15 százalékkal; gabona és takarmány: rozs 12 százalékkal, búza, zab, árpa és más gabonafélék 15 százalékkal, korpa olajpogá­csa, erőtakarmány, széna és szalma 15 százalékkal; hús és hústermékek: marha­hús, birkahús, sertéshús, kol­bász, virsli, szafaládó és más húskészítmények 15 százalék­kal, kacsa, liba és pulyka 20 százalékkal; húskonzervek és húsos főze- lékkonzervek 20 százalékkal; zsiradékok, sajt- és tejter­mékek: teavaj 15 százalékkal, szalonna 20 százalékkal, tej, tejtermékek és tejkonzervek 10 százalékkal, szovjet, svájci, hollandi és másféle sajtok 20 százalékkal, helyi készitményű sajtok 10 százalékkal; nö­vényolaj 20 százalékkal, földi- mogyoró és egyéb növényi olajok 30 százalékkal, marga­rin 15 százalékkal, majonéz­mártások 30 százalékkal, fagylalt 15 százalékkal, tojás 15 százalékkal; cukor, édesipari és fűszer­áruk: kristály- és finomított cukor 10 százalékkal, csoma­golt karamell, cukorka, csoko­ládé és más cukros édesipari termékek 10 százalékkal, cso- magolatlan karamell 15 szá­zalékkal, teasütemény, ostya, ■ .............■— Q —■■■■■ ■ keks z, torta, cukrászsütemény, mézeskalács, kétszersült és más lisztből készült édesipari termékek 12 százalékkal, lek­vár, gyümölcsíz és gyümölcs­kocsonya 10 százalékkal, vita­minkészítmények 10 százalék­kal, leveles tea 20 százalék­kal, babkávé és kakaó 15 szá­zalékkal, kávépótlékok 10 szá­zalékkal, só 30 százalékkal eceteszencia 15 százalékkal; gyümölcsfélék: alma, körte és szőlő 20 százalékkal, fa­gyasztott gyümölcsök és gyü­mölcsbogyók 20 százalékkal, szárított gyümölcs, mogyoró és dió 20 százalékkal; főzelék- és gyümölcskon- zervek: természetes zöldség­konzervek, uborka, paprika, zöldborsó, paradicsom és fa­gyasztott zöldség 20 száza­lékkal; gyümölcskonzervek: befőttek, püré és pulp, sava­nyított zöldség, paradicsom- pulp, paradicsompüré, gyü­mölcs- és paradicsomszószok 10 százalékkal; gyümölcsle­vek: musti, alma-, szilva és paradicsomlé 20 százalékkal. 2. Az éttermekben, étkez­dékben és a többi vendéglátó üzemben ennek megfelelően le kell szállítani az árakat. 3. 1952 április 1-től kezdve a könyvek árát — a tan­könyveket is beleértve — át­lag 18 százalékkal le kell számítani. 4. 1952 április 1-től kezdve a szállodai szobák árát is átlag 15 százalékkal le kell szállítani. Teljesítjük a felszabadulás ünnepére tett fogadalmainkat Minden örömünk, boldog vivőnk forrása, kiinduló- jontja ez a nap: április 4. A fielszabadulás nyitotta meg az Ifjúság előtt a lehetőségek lagyszerü távlatait. Nincs 'taxánkban olyan dolgozó fia- ‘al, aki ne köszönhetné a leg- tagyobbat, a legtöbbet a fel­szabadulásnak. Ezért készül az ifjúság or­szágszerte olyan nagy öröm­nél e nemzeti ünnepünkre. Ormospusztán egy műszakban 250 csillét rakott meg a Hegedűs-brigád Néhány napja, az április 4-i versenyben nagyszerű teljesít- nényt ért el a Hegedüs-bri- jád. A brigád délelőttös mű­szakban dolgozott, s ezen a lapon 250 csillét rakott meg. hozzájárult a sikerhez a jó nűszaki szervezés is, mert a irigád mindig időben kapott ires csillét. Mi valamennyien azzal a elszóval dolgozunk, hogy ,Adj több szenet a hazának.” Gonda Pál vájár Ormospuszta. Csomó István, a Telefongyár ifjú­munkása 380 százalékot ért el Üzemünk fiataljai kiváló íredményeket értek el a Rákosi “Ívtárs születésnapjára indult nunkaversenyben. A kerület izéméi között a második he­lyezést értük el. Ifjúmunká­saink azóta újabb felajánláso­kat tettek hazánk felszabadu­lásának nagy ünnepére, s ezt is jól teljesítik. Több műhe­lyünk határidő előtt fejezte be negyedévi tervét és ebben az 'ifjúmunkásoknak is nagy részük van. A III-as műhely­ben például Kiripovszki Anna ifjúmunkás 132 százalékot tel­jesített és április 7-nél tart tervével. A Xl-es alapszervezetben egész sor olyan ifjúmunkás dolgozik, aki kimagasló telje­sítménnyel köszönti felsza­badulásunk nagy ünnepét. Csomó István, a műhely leg­jobb dolgozója 380 százalékot ért el. Huszár Györgyi 275. Mészáros József 191 száza­lékra teljesítette normáját. Báthori László levelező. Az Acélöntő és Csőgyár büszkeségei: Schuppán György és Labancz Ernő Én az Acélöntő és Cső­gyárban mint karbantartó la­katos dolgozom, de nem te­hettünk felajánlást százalékra, mert nem darabbérben dolgo­zunk. Ennek ellenére felaján­lottam, hogy minőségi mun­kát végzek, mert ha a karban­tartás jól dolgozik, azzal az egész üzem munkáját jelentő­sen segíthetjük. Üzemünkben úgyszólván valamennyi ifjúmunkás tett felajánlást. Néhány olyan fia­tal is dolgozik nálunk, akire büszke az egész üzem. Schup­pán György állandóan sztaha­novista szinten teljesíti napi tervét. Labancz Ernő 125— 150 százalékot ér el rendsze­resen. Kozselka János, ifjúmunkás levelező. Kiváló eredmények a Népstadion építkezésén A 23-as számú Építőipari Tröszt építi egyebek mellett a Népstadiont is. A vállalat több építkezésén már jelentős mun­kasikereket értek el a dolgo­zók az április 4 tiszteletére folyó versenyben. A stadionépítkezésen Lados Mihály vasben'tonszerelő öt­tagú brigádjával vállalta, hogy 200 métermázsa helyett 220 métermázsa vasbetont dolgoznak be. A brigád eddig 279 métermázsa vasbeton be­dolgozását végezte el és már március 20-án 127 százalékra teljesítette felajánlását. Ugyancsak a Népstadion- építkezésen Kádár János ifjú­munkás kőművesbrigádja el­határozta. hogy a tervben 13 dolgozó munkájaként kiadott 70 darab na^vgerendát 9 dol­gozóval is, határidő előtt el­készíti. A brigád becsülettel teljesíti a vállalását. Jobbágy Károly, a 23-as Építőipari Tröszt munka­verseny előadója. Dolgozó népünk izzó gyűlölettel bélyegzi meg az imperialista gyilkosokat, Beloiannisz elvtárs hóhérait Beloiannisz elvtárs és három társa hősi halála Athén, március 31. (TASZSZ) Március 30-án hajnalban 4 óra 12 perckor Gudiban, Athén közelében agyonlőtték Beloianniszt, a Görög Kom­munista Párt központi bizottságának tagját, Baciszt, az Anteosz című folyóirat szerkesztőjét, Kalumenoszt és Argíriadiszt. E négy hazafi kegyelmi kérvényét a király visszautasította. Ä gyalázatos tett helyét erős katonai rendőrosztagok vették körül. A Szabad Görög Rádió jelenti: A Görög Kommunista Párt politikai bizottsága a következő nvilatkozalot adta ki: „Beloiannisz hősi halált halt! Személyében a Görög Kommunista Párt és az egész görög nép egyik vezető­jét, a békeszeretö világ egyik legkiemelkedőbb és leg­bátrabb békeharcosát vesztette el. Beloianniszt amerikai golyóval gyilkolták meg, amelyet Plasztirasz és Veni- zelosz lövetett ki.” Plasztirasz és Venizelosz, Görögország hóhérai az éjszakai órákban teljesítették amerikai megbízóik paran­csát, bár a görög törvények napfelkelte előtt nem enge­délyezik halálos ítéletek végrehajtását. *£3££SB££&!!&SK£5il3íttfiESVHUEHnSHBBMBBBBHnBBi Nikosz Beloiannisz a Pelo- ponnézoszon, Amaliadában született. Már gimnáziumi ta­nuló korában csatlakozott a demokratikus mozgalomhoz. Később jogot tanult, de nem fejezhette be tanulmányait, mert az egyetem reakciós ta­nácsa kizárta demokratikus tevékenységéért. 1934-ben lépett be a Gö­rög Kommunista Pártba. Et­től kezdve egész életét és min­den' erejét annak a harcnak szentelte, amelyet a görög nép a kenyérért, a békéért és a szabadságért vívott, a helyi és külföldi kizsákmányolok, a terror és a parancsuralmi kormányok ellen. A hitlerista megszállás éveiben századosként, fegy­verrel a kezében harcolt az ELASZ (Görög Népi Felsza­badító Hadsereg) soraiban a Peloponnézoszon Görögország felszabadulásáért. Amikor a németeket kiűzték Görögországból, Beloiannisz a Görög Kommunista Párt peloponnézoszi területi bizott­ságának tagja lett és propa­gandamunkát végzett. Nikosz Beloianniszt tevé­kenysége miatt többször letar­tóztatták és bebörtönözték. Egy évre száműzték Iiosz-szi- getére, az Amaliadában 1935- ben lefolyt sztrájk miatt pedig kétévi börtönre ítélték. 1936- ban Patraszban megkí­nozták az Aszfália hóhérai, hogy kényszerítsék tár­sai elárulására. De az embertelen kínzással sem tudtak egyetlen szót sem kicsikarni belőle. Ekkor újabb háromhavi börtönre és hathavi száműzetésre ítélték. 1938-ban újra letartóztatták és ötévi börtönre, majd szám­űzetésre ítélték. Amikor a monarchofasisz- ták véres terrorja arra kény­szerítette a görög hazafiakat, hogy a hegyekbe vonuljanak megvédeni életüket, hazájuk becsületét és méltóságát, Ni­kosz Beloiannisz is a görög demokratikus hadsereg sorai­ba lépett. Egy hadosztály po­litikai biztosaként teljesített szolgálatot. Rettenthetetlen harcosnak bizonyult, akinek neve elválaszthatatlan a nausszai csatától, amelyben a görög hazafiak emberfeletti hősiességgel harcoltak az el­lenséggel és a szörnyű termé­szeti körülményekkel. Az örök­ké tevékeny, fáradhatatlan, ki­fogyhatatlan kezdeményező erejű Beloiannisz sohasem is­mert fáradtságot, nem rettent vissza nélkülözésektől, hogy becsülettel végrehajtsa a párt­jától és annak vezetőségétől kapott utasításokat; hogy tel­jesítse népe és hazája iránti kötelességeit. Tehetsége, jellemszilárdsá­ga, a nép ügye iránti őszinte odaadása méltán emelte a Gö­rög Kommunista Párt köz­ponti bizottságának tagjai kö­zé. Mint a központi bizottság tagja, a görög demokratikus hadsereg visszavonulása után továbbra is a görög népért küzdött, élen járt a Görögor­szágot romlással fenyegető amerikai uralom és monarcho- fasizmus elleni harcban. Nikosz Beloiannisz kétszer állt a monarchofasiszták ka­tonai bírósága előtt és há­romszor ítélték halálra. Hősi példamutatása és ártatlanul kiontott vére arra kötelez minden szabadságszerető em­bert, hogy lankadatlanul har­coljon a szabadságért és bé­kéért. ★ Üzemeink dolgozói, a dol­gozó- és tanulófiatalok or­szágszerte izzóhangulatú gyű­léseken bélyegzik meg a gyil­kos amerikai-angol imperialism tákat. A Ganz Villamossági Gyár munkásai, műszaki dol­gozói röp gyű léseken megfo­gadták: még jobb munkával adnak választ Beloiannisz gyilkosainak. A Magyar Szakszervezetek Országos Ta­nácsa táviratban tiltakozott a görög kormánynál a vissza­taszító bűntény miatt. Kisúj­szállás szövetkezeti város dol­gozói követelik az ENSZ-től, hogy a gyilkosokat haladékta­lanul vonják felelősségre. A Magyarországon dolgozó és tanuló görög fiatalok a Sza­bad Ifjúsághoz írott leveleik­ben felháborodásukat fejezik ki és megfogadják, hogy Be­loiannisz elvtárs helyére állva folytatják a harcot.-------------------------------------<5-------------------------------------­H azánk, felszahadulasnnak hetedik évfordulójára Budapestre érkezett a koreai, a román és a mongol kormányküldöttség Hétfőn délelőtt Budapestre érkezett a Román Népköztár­saság kormányküldöttsége ha­zánk felszabadulása 7. év­fordulójának megünneplésére. A küldöttséget Chivu Stoica miniszterelnökhelyettes vezeti, tagjai: Miron Constantinescu, a Román Népköztársaság Tervhivatalának elnöke, Jacob Teclu vezérőrnagy és Constan­tin Vasilache sztahanovista munkás. A román kormányküldöttség fogadására a ferihegyi repülő­téren megjelent Vas Zoltán, az Országos Tervhivatal elnöke, Szabó István altábornagy, Zso- finyecz Mihály középgépipari miniszter, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagjai, Czottner Sándor bánya- és energiaügyi miniszter, Bé­réi Andor, a külügyminiszter első helyettese, Havrán Ist­ván, a bánya- és energiaügyi miniszter első helyettese, Kar­cag Imre, a Nemzetközi Gazda­sági Kapcsolatok Titkárságé nak vezetője, valamint a kül­ügyminisztérium több vezető tisztviselője. Megjelent a foga­dáson Aurel Malnasanu, a Román Népköztársaság buda­pesti követe és a többi baráti állam budapesti képviselői. Hétfőn délben érkezett meg Budapestre a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság és a Mongol Népköztársaság kor­mányküldöttsége. A koreai kormányküldöttség vezetője: Li .[an igazságügyminiszter, tagjai: Hen Pir Hun, a Koreai Munkapárt Központi Bizott­sága agitációs és propaganda osztályának helyettes vezetője és Pák Csun Vol sztahanovista mozdonyvezetőnő. A mongol kormányküldöttség tagjai: Namtajsirijn Lhamosszurun miniszterelnökhelyettes és kül­ügyminiszter, Cedengijn Zsan- csiv honvédelmi minisz­ter. A küldöttség fogadására a ferihegyi repülőtéren meg­jelent Kovács István, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnökhelyettese, Kiss Ká­roly külügyminiszter, Kristóf István, a SZOT főtitkára, Ha- rustyák József, a SZOT elr.ö. ke, a Magyar Dolgozók Párt­ja Politikai Bizottságának tagjai, Molnár Erik igazság­ügyminiszter, Nógrádi Sán­dor, a honvédelmi miniszter első helyettese, A koreai és a mongol kor­mányküldöttség fogadásán je­len voltak továbbá: J. D. Kj- szeljov, a Szovjetunió magyar- országi nagykövete, Huan Cen, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövetei Han Hjo Szám, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság magyarországi követe, vala­mint a többi baráti állam bu< dapesti képviselői ».

Next

/
Thumbnails
Contents