Szabad Ifjuság, 1952. október-december (3. évfolyam, 230-306. szám)

1952-10-01 / 230. szám

A DISZ KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK LAPJA A haza javara, a magad hasznára: jegyezi békekölcsönt! j III. ÉVFOLYAM 230. SZÁM Szerda, 1952 október 1 ÁRA 40 FILLÉR Sztálin elvtárs távirata Mao Ce-tung elvtárshoz Á Kínai Népköztársaság kikiáltásának harmadik évfordulója alkalmából J. V. Sztálin elvtárs a következő táviratot intézte Mao Ce-tung elvtárshoz: Mao Ce-tung elvtársnak. a Kínai Népköztársaság Központi Népi Kormánya elnökének, Peking. A Kínai Népköztársaság kikiáltásának harmadik évfordulója alkalmából kérem Önt, Elnök elvtárs, fogadja szívélyes üdvözle­temet. Uj sikereket kívánok a nagy kínai népnek, a Kínai Népköz- társaság kormányának és személyesen Önnek, a hatalmas népi demokratikus kínai állam építése terén. Erősödjék és virágozzék a Kínai Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének nagy barátsága, amely a Távol-Kelet és a világ békéjének és biztonságának szi­lárd támasza! J. SZTÁLIN ★ V1SINSZKIJ ELVTARS TÁVIRATA CSOU EN LAJ ELVTARSHOZ, Csou En-laj elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Népi Közigazgatási Tanácsa elnökének, külügyminiszternek, P e k i h g. A Kínai Népköztársaság kikiáltásának harmadik évfordulóján kérem Elnök és Miniszter elvtárs, fogadja őszinte jókívánataimat. Szívből további sikereket kívánok az új népi demokratikus Kína építésében, a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság nagy barát­ságának szilárdításában, a béke és a nemzetközi biztonság meg­óvásáért vívott harcban. A. VISINSZKU Magyar államférfiak üdvözlő táviratai a Kínai Népköztársaság fennállásának harmadik évfordulója alkalmából RÁKOSI MÁTYÁS ELVTARS TAV1RATA MAO CE-TUNG ELVTARSNAK. Mao Ce-tung elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Központi Népi Kormánya elnökének, Peking. A Kínai Népköztársaság fennállásának harmadik évfordulója alkalmából a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és az egész magyar nép nevében forró szerencsekívánataimat küldöm Önnek. Azok a világtörténelmi jelentőségű győzelmek, amelyeket a baráti kínai nép. az imperialista agresszorok és lakájaik elleni hősies harcában és a békés építő munka terén vívott ki. igaz örömmel töltik el a magyar népet és még lelkesebb munkára és harcra buzdítják a Szovjetunió vezette hatalmas béketábor soraiban. Szívből kívánok további sikereket Önnek és a békéért küzdő és boldog jövőjét építő nagy kínai népnek. RÁKOSI MÁTYÁS, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke ★ DOBI ISTVÁN ELVTARS TÁVIRATA MAO CE-TUNG ELVTARSNAK. Mao Ce-tung elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Központi Népi Kormánya elnökének, Peking. A kínai nép nagy nemzeti ünnepe alkalmával kérem önt, Elnök Elvtárs, fogadja legmelegebb szerencsekívánataimat. A ma­gyar nép meleg szeretettel fordul e napon a kínai nép felé, amely minden akadályt leküzdve építi szabad hazáját, a béke erős bástyáját. , Kívánom, hogy a kínai nép hatalmas építő munkáját es a beke megvédéséért folytatott bátor küzdelmét teljes siker koronázza. DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke ★ KISS KAROLY ELVTARS TÁVIRATA CSOU EN-LAJ ELVTARSNAK. Csou En-laj elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Közigazgatási Tanácsának elnöke, külügyminisztere, Peking. Engedje meg, hogy a Kínai Népköztársaság fennállásának harmadik évfordulója alkalmából legmelegebb üdvözletemet és őszinte jókívánságaimat fejezzem ki. A magyar nép testvéri együttérzéssel ünnepli ezen a napon a baráti kínai nép ragyogó sikereit, amelyeket népi demokratikus köztársaságának felépítésé­ben és az imperialista háborús gyújtogatok távolkeleti terveinek meghiúsításában elért. Szilárd elhatározásunk, hogy egyre tovább fejlesszük az országaink között már mély gyökereket vert poli­tikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat, amelyek a béke közös nagy ügyét szolgálják. KISS KÁROLY. a Magyar Népköztársaság külügyminiszter® Fokozódik a békekölcsönjegyzési verseny az üzemek, kerületek, járások és megyék között A kölcsönjegyzés hatodik napján országszerte újabb tíz- és százezrek járultak hozzá jegyzésükkel ötéves ter­vünk gyorsabb megvalósításá­hoz, függetlenségünk, békénk védelméhez. A budapesti kerületek között tovább fokozódott a verseny. Az üzemi kerületek csoportjá­ban élénk versengés folyik a IX. és VIII. kerület között. A legutóbbi jelentések szerint a IX. kerület ismét megelőzte a VIII-at. A VIII. kerületben elsősorban a Ruggyantaáru- gyár, a Ganz Vagongyár és a Vasöntöde dolgozóinak kell fokozniok a jegyzés lendületét. A belső kerületek közölt ked­den többször is gazdát cserélt az első hely. A legfrissebb adatok szerint első az V. ke­rület. A külső kerületek ver­senyében ismét visszaszerezte elsőségét a XV. kerület. Az iparágak közül a kohá­szat jár élen a kölcsönjegy­zésben. A kohászatot nyomon követi az iparágak versenyé­ben a gépgyártás és a ma­gasépítő ipar. A budapesti gépipari üzemek közül a ver­senyben elsők közé került az Egyesült Izzó és a Magyar Acélárugyár. A vidéki gép­ipari üzemek közül kimagasló eredményeket értek el a Sal­gótarjáni Vasöntödében,, a Dunakeszi Vagongyárban és a Sztálin Vasmű Gépgyárá­ban. Vidéki nagyüzemeirrk közül ezen a napon különö­sen sokat javultak a jegyzés eredményei a Csepel Autó­gyárban. A bányászatban első: Som- sály. A második helyen a Nagybátonyi Szénbányák áll­nak. Harmadik helyre került Petöfi-bánya, itt a népne­velőknek fokozniok kell a fel- világosító munkát. A ver­senyben negyedik helyen áll a Komlói Szénbánya. MESZHART, Ormc/spuszta, Sajókazinc, Annavölgy és Kisterenye bányászai! Vegye­tek példát Somsályrót, az élenhaladókról! A dolgozó parasztság jegy­zését tekintve, továbbra is Zala megye áll első helyen, de szorosan nyomában halad Pest megye. A termelőszövet­kezetek jegyzésében Pest me­gye máris túlszárnyalta Za­lát. A járások versenyében to vábbra is a villányi járás vezet. A termelőszövetkezeti városok közül első: Turkeve. Kedden ismét egész sor köz ség — így a többi között Sáta, Zalaköveskút, Balaton györök — jelentette, hogy i község minden dolgozó pa rasztja eleget tett hazafias kötelességének. Az állami gazdaságok jegvzésgvüjtő munkája kü­lönösen Zala megyében mu tat nagyszerű eredményeket. Fejér, Győr és Szolnok me­gye állami gazdaságainak kö­vetniük kell a zalai példát! Jó jegyzéssel, jó munkával Sztálinváros gyorsabb felépítéséért Agitáciős módszerek a Sztálinvárosi Lakásépítő Vállalatnál ténet jár szájról-szájra ró­luk a városban. A békeköl­csönjegyzés első napján a Amerre csak jár az ember az épülő város utcáin, vörös- betűs feliratok, hatalma-, plakátok néznek 1'e rá s « házak tetejére szerelt hang­szórók hirdetik: „A haza javára, a magad hasznára jegyezz békekölcsönt!” A ma­gyar Komszomolszk száz és száz ifjúgárdistájának ajkáról hangzik el ez a mondat és az építők, akik a síkság helyén, virágzó várost teremtettek, most forintjaikkal segítik a házak és gyárak valóságos erdejének gyorsabb építését. Békekölcsönjegyzéssel és munkájukkal bizonyítják, hogy szívvel-lélekkel szeretik váro­sukat, hazánkat. Ha végigmegyünk azon a hatalmas területen, amelyet ma már Sztálinvárosnak, Sztálin Vasműnek neveznek, mindenütt ugyanazt tapasztal­juk: valamennyi DlSZ-szerve- zet harcbaindult, hogy Sztálin­város az elsők között legyen a békekölcsönjegyzésben. E harc sikerét ezernyi jó ötlettel se­gítik. Az alábbi néhány történet a Lakásépítő Vállalat DISZ- szervezeteinek békekölcsön- jegyzési agitáciős munkájáról szól. Jó érvek —jó kölesőnjegyaés Az ifjúgárdisták jó munká­jának egyik feltétele az, hogy ismerjék a dolgozók életét és mindenkinél olyan érveket alkalmazzanak, amely a dol­gozó életéhez a legjobban kapcsolódik. így volt ez Pá- kozdi Józsefnénál is. Horváth Béla ifjúmunkás beszélgetett vele, ő jegyeztette. A fiatal népnevelő először a saját éle­téről beszélt Pákozdinénak, aztán megkérdezte: hogyan él ö családjával? — Nemrég született meg a kisfiam. Valóságos vasgyúró büszkélkedett Pákozdiná. Horváth elvtárs most már tudta, mivel agitáljon. El­mondta, hogy Sztálinváros- ban a napokban kezdték meg a tanítást az új, 10 tantermes iskolában, befejezéshez köze­ledik a 75 és a 100 személyes óvoda építkezése, mindegyik külön-küiqn valóságos gyer­mekpalota lesz. Még ebben az évben befejezik a kerületi kultúrotthon építését is, amelyben ingyen tanulhatnak zenét, vagy képzőművészetet a fiatalok. — Ebben a városban bol­dogságban és jólétben nőhet •fej a fia. Minden út nyitva áll előtte — mondotta Pákozái- nénak. Horváth elvtárs nem beszélt hiába. Ezer forintot jegyzett Pákozdiné — fia jövőjéért, az iskoláért, a kultúrotthonért, amely az ő gyermekéé is lesz. Aki aaját magát „kieaaamtuakáata“ Minden alapszervezetben már a jegyzés első napján csasztuskabrigádot alakítot­tak a fiatalok. A Ill-as épít­kezésen merészet gondolt a DISZ-Vezetőség. Horváth Erzsébet ifjúmunkáslány 500 forintot keres és ehhez képest kevés békekölcsönt akart' je­gyezni. Beállították őt is a csasztuskabrigádba. A lá­nyokkal és fiúkkal együtt Horváth elvtársnő is elment nótával köszönteni a jól dol­gozókat, akik a jegyzésben is élenjárnak és „kiénektelni” azokat, akik elmaradtak a jegyzésben. Bármilyen fur­csa is, Horváth Erzsébet éneklés közben jött rá, mi­lyen helytelenül gondolko­dott eddig. Kellemetlen ér­zése támadt, amikor a gyen­gén jegyzőket „kiénekelte” s közben arra gondolt: ő maga is ezek közé tartozik. Meg­kereste a jegyeztető párokat és kérte, hogy írják fel a ne­vét és mellé: 400 forint. A Jegjaéa után — munkafelajánláa A tanépítkezés Zója kőmű­ves ipari tanuló leánybrigád­ját ismerik egész Sztálin- városban. Hosszú idő óta az ipari tanuló norma kétszere­sét teljesítik. Most újabb tör­brigád hat tagja egyenként 500 forintot jegyzett. Három lány azonban — annak elle­nére, hogy ők is 500—600 forintot keresnek — nem tar­tott társaival. Délután kijöt­tek a fényképészek a brigád jó jegyzőihez. Nem várt' to­vább a három lány sem, gyorsan elkérték a jegyzési ívet. Annyit jegyeztek, mint a brigád többi tagja. Ismét „béke leT” a Zója- brigádban. Most közösen megfogadták, hogy a követ­kező hónap végéig elérik a rendes kőműves normát és — bár még csak ipari tanulók —, de kiváló munkával túl­teljesítik a 100 százalékot. Példamutatás a legjobb érv Ádám Sándor telvtárs, az I-es építkezés DíSZ-titkára 1100—1200 forintot keres és 1500 forintot jegyzett. Ez­után brigádvezetőjével, Je- szonovics Gyulával elindult a Tejes kőműves brigád négy tagjához agitálni. Ádám elv- társ már az első szavak után láthatta, milyen jó, hogy előre jegyztett, s hogy saját példájával agitálhat. El­mondta, hogy brigádja szep­tember második dekádjában 135 százalékot teljesített és most megfogadták: elérik a 140 százalékot is. Természe­tesen nagyobb lesz majd a fizetésük, s ha teljesítik a vállalást, úgyszólván mteg sem érzik a 150 forint havi levonást. Elgondolkodtak ezen a Tejes-brigád tagjai és négyen 3200 forintot jegyez­tek. •— Nem lesz kisebb a mi teljesítményünk sem a tiete- kénél — mondták. — Ha gyorsabban dolgo­zunk, hamarabb meglátjuk, mi lesz a forintjainkból, •előbb épülnek fel a házak s a gyárak — válaszolta Adám elvtárs. Példát mutatnak a jegyzésben Az MTH 4-es számú taninté­zetében tanul Patyi Margit elsőéves esztergályos tanuló A fizetése 140 forint és 200 forint békekölcsönt jegyzett. Halmos László elsőéves orvos- tanhallgató államunk gondos­kodásának ezernyi jelét tapasz­talta. Kollégiumban lakik és 420 forint öszlönndijat kap. 600 fo­rintot jegyzett mm Vékony Rózsi, a kisújszállási gépállomás sztahanovista jel- vénnyel kitüntetett traktoristája 1200 forint békekölcsönt jegy­zett. Vékony Rózsi éves tervét 165 százalékra teljesítette 492 normálholdat munkált meg Boldog jövőn kért A tengelici fiatalok helytállnak a munkában és a békekölcsön­jegyzésben A tengelici Petőfi termelő- szövetkezetben az őszi mező- gazdasági munkák teljes erő­vel folynak. A rozsvetés már zöldéi, az őszi árpa vetését is befejezték. A búza vetéséhez a mai nap folyamán kezdenek hozzá. A termelőszövetkezet dolgozói azonban nemcsak az őszi munkákat végzik példamutatóan, hanem helyt­állnak hazafias kötelessé­gük ’ teljesítésében is. A Harmadik Békekölcsön jegy­zésénél már eddig 32.000 forintot jegyeztek. A jegyzés­ben az élenjárók között van­nak a DISZ-szervezet tagjai is. Gyócsi Erzsébet 500 forin­tot, Penicz Katalin 400 forin­tot, Szilágyi Erzsébet 400 fo­rintot, Posnyáckj József 400 forintot, Poltenberger Árpád 600 forintot, Fóti János 800 forintot, Szécsi Gáspár 1000 forintot jegyzett.

Next

/
Thumbnails
Contents