Szabad Ifjuság, 1953. április-június (4. évfolyam, 77-150. szám)

1953-04-01 / 77. szám

2 SZA^ADíSÍÍSÁCx 1953 április 1. Felszabadulásunk ünnepére megérkezett Budapestre a Francia Kommunista Párt küldöttsége ' Március 31-én délelőtt meg- Budapestre a Fran­cia Kommunista Párt fel- szaftadulásunk ünnepén részt­vevő küldöttsége. A Francia Kommunista Pártot felszaba­dulásunk nyolcadik évforduló­ján Michel Vandel elvtárs, az • ______________ F KP Központi Bizottságának tagja és André Mercier elv­társ képviseli. A testvérpárt küldötteit Bé­réi Andor és Köböl József elvtársak, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségé­nek tagjai fogadták. Napról napra érkeznek tiltakozások az Országos Béke­tanácshoz Andre Stil és társai jogtalan letartóztatása ellen. „Mi a francia kormány újabb népellenes tettére azzal vála­szolunk, hogy még szorosabbra zárjuk sorainkat a béke megvé­dése érdekében. Követeljük Andre Stil elvtárs és társai azonnali szabadonbocsátásái!" •— írják táviratukban a szom­bathelyi MÁV igazgatóság dol­gozói. S ehhez » tiltakozáshoz kapcsolódik a Magyar Acéláru­gyár dolgozóinak fogadalma is: .,Tiltakozásunkat azzal fejezzük ki, hogy a felszabadulási héten, de azután is még lobban, még többet fogunk termelni, hogy második negyedévi tervünket — éppúgy, mint az első negyed­évit — határidő előtt fejez­zük be." Csatlakoznak az egyre széle­sedő mozgalomhoz a mező- gazdasági dolgozók is. „El a kezekkel a világ békcharcosaitói!“ a O ==/~i/ASArr fjem et /l. ^ ^ 'JMZA/VM Ma reggel országszerte megkezdődött a fémgyüjtő hónap, telkes harc indul mindenütt az ócskavashulladék összegyűjté­séért. Az alábbiakban néhány, kedd délután érkezett jelentést köz­lünk a fémgyüjtő hónap utolsó előkészületeiről. A II. kerület DISZ-bizottsága 13 körzetre osztotta ai kerüle­tet. Ma reggel már jelentős számú fiatal indult munkára. Az első napokban főleg a hegyvidéket kutatják át. A 27-es számú MTH-iskola osztályaiban a gyüjtöbrigádokon kívül kutatóbrigádot is szerveztek. A „kutatók” már kedd este Útnak indultak, hogy a ma kezdődő gyűjtést megfelelően előké­szítsék. Kerületünkben 5000 fiatal vesz részt a gyűjtésben — mondja Karfa József elvtárs, a XV. kerületi bizottság titkára. — A gyűjtő- brigádok térkép szerint indulnak útnak, hogy egyetlen házat, vagy üres telket se hagyjanak ki. A rákospalotai 25-ös számú MTH-iskola büszkén jelentette, fiogy kutatóbrigádjuk munkája eredménnyel járt, és a Fóti-út mellett egy mocsaras területen több. vízbesüUyeiit autóroncsra akadtak. Szakemberek két vagonra becsülik az ócskavas súlyát. A fiatalok már ma hozzálátnak a roncsok kiemeléséhez. Érdekes kezdeményezést indítanak el a VII. kerületi úttörők. A gyűjtést megelőző napon felhívást akasztanak ki azokban a házakban, ahová másnap gyűjteni jönnek. így a lakók előkészít­hetik a hulladékot és ezzel megkönnyítik a pajtások munkáját, A gyűjtés befejeztével magukkészítette igazolást ragasztanak a ház kapujára, arról, hogy itt már jártak íémgyüjtők. A kerületi úttörők versenyében 11 csapat indul. A márványutcai Kossuth közgadasági technikumban már megtörténtek az első versenykihívások. A IVjb osztály versenyre hívta a IVja osztályt, s a kezdeményezés követésre talált más osz­tályokban is. A Budapesti Műszaki Egyetem DISZ-aktivája ülést tartott, amelyen megvitatták a fémgyüjtő hónap feladatait. Az aktíva fel­hívással fordult az ország összes egyetemi DISZ-szervezeteihez. s a villamosmérnöki kar diszistáinak kezdeményezésére versenyt indított. Vállalták, hogy a gyűjtés során felkeresik a XI. kerületi lakóházakat. A verseny pontjaiul javasolták egyrészt a fémgyűj­tésben résztvevő fiatalok számát a hallgatók számához viszonyítva^, másrészt a gyűjtés eredményét. Az MTH 3-as számú intézetének diszistái a tanév folyamin 120 ezer kilogramm fémet gyűjtöttek. Most a fiatalok vállalták, hogy személyenként 45 kilogrammos átlagot érnek el. Veszprém megyében 41 fémgyüjtő DISZ-brigád alakult. A diszisták közül mind többen csatlakoznak az „egymétermázsás” kezdeményezéshez, amely azt jelenti, hogy minden fiatal leg­alább egy mázsa fémhulladékot gyűjt. A fémgyüjtő hónapra úgynevezett vágóbrigádokat is szerveztek, hogy a nagyobb vas­hulladékot feldarabolva szállíthassák a gyűjtőhelyre. A bakonyszentlászlói diszisták már bejelentették, hogy vágó- brigádra lesz szükségük, mert használhatatlan, 50 métermázsányi malommeghajtókereket találtak, amelyet szállítás előtt szét keli darabolniok. A szegedi 600-as számú ipari tanulóiskola diszistái a leg­utóbbi fémgyűjtés során több mint 100 métermázsa vasat és szí­nesfémet gyűjtöttek. Azóta kirándulásaik alkalmával újabb lelő­helyeket kerestek. A napokban kutatóbrigádjuk Szegedtől 10 kilo­méterre, az iszapba süllyedve, hatalmas hídroncsot talált. Lázár Ilona DISZ-fitkár irányításává! „haditervet” készítettek a roncs kiemelésére. Kiszámították. hogy ha jól dolgoznak, két-háirom nap alatt elvégzik a munkát. Már kijavították a csákányokat, ásókat, kipróbálták a vontatóköteleket is. Tegnap mindent elő­készítettek, hogy ma a fiúk és lányok együtt megkezdhessék a roncs kiemelését, — ■ ■■■■ O---------­H íven az ígérethez Két hónapja, hogy Molnár István sztahanovista komlói vájár a 100 méteres mozga­lom kezdeményezője a Feltáró Vállalat egyik bri­gádjának vezetését átvette, hogy átadja munkamódszerét. A tapasztalat azt mutatja, hogy a brigád tagjai nehezen küzdik le a maradiságot. Ha Mblnár elvtárs nincs velük, akkor nem az ő módszerével dolgoznak. Márcjus közepén, a felszabadulási hét beindu­lása előtt, Molnár elvtársat az a kitüntetés érte, hogy részt vehetett Becsben a jog­védő konferencián. Amikor elment, brigádjának tagjai megfogadták: nem hoznak szégyent a híressé vált bri­gádra. A felszabadulási héten hívek maradtak Ígéretükhöz. Molnár elvtárs módszerével dolgozva 200 százalékra tel­jesítették havi tervüket, s hogy brigádvezetőjük haza­térését méltóképpen fogad­hassák, hétfőn 241 százalékot értek éli A Magyar Népköztársaság argentínai követének kinevezése A feladatot végrehajtottam! Az egykori esztergályos a légierők tiszti iskoláján A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Szabó Imrét rendkívüli követté és meg- hata'mazott miniszterré nevez­te ki és megbízta a Magyar Népköztársaság argentínai követségének vezetésével. Közoktatásunk a múltban és ma Nincs pénz iskolára Az „Az Est” című napilap 1932 május 13-i száma Pest­vármegye közigazgatási bi­zottságának üléséről számol be: „Az alispáni, tisztiorvosi és tanfelügyelői jelentés után Negyedi Szabó Béla szólalt fel” — írja. — „Azt kérte, hogy a Béla-utcai elemi iskolát köl­töztessék ki, mert azelőtt is- táló volt. A tantestület szo­bája a pincében van, amelyet pár évvel ezelőtt elöntött a megyeri árvíz. Kérte, hogy a vármegye az új iskola építé­sére a kultuszminisztertől kér­jen 70—80 ezer pengőt, vagy ha a kultuszminiszter nem ad, a PK útján vegyen fel ilyen összegű kölcsönt. Preszly Elemér főispán kijelentette, hogy a kormánynak nincs pénze.” Új iskolák épülnek Népköztársaságunk minden évben hatalmas összegeket fordít iskolai hálózatunk fej­lesztésére. Csak ebben az év­ben 30 új általános iskola, 664 új tanterem létesül. Budapes­ten a Köbötkúti-úton. az Attila-úton, a Nagyenyed-úton és a Csarnok-téren éjúiünk általánosiskolákat. Vidéken Pécs-Meszestelepen, Miskol­con, Szolnokon, Győrött indul- nák meg általánosiskolai építkezések, amelyeknek jó­része már ebben az évben be­fejezést nyer. vagy a követ­kező évben adják át rendel­tetésének. Megrendezik az Arany Dániel középiskolai matematikai versenyt A Bolyai János Matematikai Társulat a közoktatásügyi mi­nisztérium támogatásával eb­ben az évben is megrendezi az Arany Dániel középiskolai ma­tematikai versenyt a középisko­lák I. és II. osztályos tanulói számára. A versenyen a tanító­képzők III. osztályos növendé­kei is indulhatnak. Minden kö­zépiskolában április 11-én tart­ják a verseny első fordulóját. Idötartama 4 óra és lefolyása az írásbeli érettségi szabályai szerint történik. A második for­dulót május 17-én, a megye- székhelyeken rendezik azok szá­mára. akik az első forduló eredménye alapján továbbjutot­tak. A második fordulón ké­szült dolgozatokat a központi bírálóbizottság bírálja el és megállapítja a verseny nyer­teseit. A versenyen minden résztvenni szándékozó tanuló indulhat. A minisztertanács határozata a ííilési évad befejezéséről A minisztertanács határozata értelmében az 1952/53. évi fűtési évad március 31-én befejeződik. Március 31 és április 15 kö­zött az állami szerveknél, ál­lami vállalatoknál és a központi íüíéses lakóházakban- csak ak­kor szabad fűteni, ha az Orszá­gos Meteorológiai Intézet elő­ző napon kiadott időjárás előre­jelzése (prognózisa) szerint a következő napon a hőmérséklet várható napi középértéke 10 Celsius fok alatt iesz. A lakóházakban a fűtési évad megszűnte után is heten­ként egy alkalommal lesz me­legvízszolgáltatás. Április 15-ig továbbra is fű­teni lehet a kórházak, rendelő- intézetek. óvodák, csecsemő- otthonok, iskolák, egyetemek, napköziotthonok, valamint az Állami Balett Intézet, az Állami Operaház és a budapesti Vá­rosi Színház helyiségeit, ha ezeknek a helyiségeknek hőmér­séklete 18 Celsius fok alá süly- lyed. A repülőtéren mozgalmas az élet. A „vörös négyszögben” a padokon növendékek ülnek, most készülnek a repülésre. Va­lamennyien oktatójukat figyelik. A földi előkészítő munkát is­métlik á’t. Cservenov tiszt elv­társ éppen az időjárásról be­szél. — Ma meleg, sziáraz idő van, elvtársak — mondja. — Meleg a levegő, nagy az ©.’áramlás, s ez megnehezíti a távolságtar­tást. A leszállásnál különösen vigyázzanak. ‘ Még néhány utasítás hangzik, aztán az egység tagjai okta­tóik vezetésével gépeikhez vo­nulnak. Mégegyszer megbeszé­lik a feladatot. Külön felhív­ják ai figyelmet a széüárásra. S aztán lendül az indítózászló, elindulnak a gépek fiatal piló­táikkal, hogy végrehajtsák a kapott parancsot. A felszálló mezőben, az in­dító mellett álldogál Bacsó Sán­dor növendék. Nagy eseményre készül, — A DISZ-taggtiűlésen meg­fogadtam — mondja —, hogy április 4-re „egyedülrepülő” le­Belgiumban kedden kezdő­dött meg a Nemzetközi Labda­rúgó Szövetség rendezésében az ifjúsági labdarúgó válogatottak tornája. A küzdelemben tizen­hat orszáoy köztük Magyaror­szág csapata, is résztvesz. Magyarország válogatott ifjú­sági labdarúgó csapata kedden játszotta első mérkőzését. A magyar csapat Gandban 4:0 (2:0) arányú győzelmet aratott Svájc ifjúsági válogatottja felett. Az idény első kerékpáros ver- sepyét vasárnap délelőtt ren­dezik a Szabad Ifjúság vándor­serlegéért a Városmajorban. A verseny iránt máris nagy az érdeklődés. A nevezési határ­idő csak csütörtökön jár le, de eddig is számosán neveztek. Kérékpársportunk élgárdája, a válogatott keret teljes számmal résztvesz a versenyen. Részben a vasárnapi eredményeik alap­ján állítják össze azt a csapa­tot, amely hazánk színeit kép­viseli majd a Prága—Berlin— ezek. Önállóan repülni. Sokat jelent ez! Nagy öröm és büsz­keség először felszállni egye­dül, figyelni, hogyan szól a motor hangja, érezni, hogyan engedelmeskedik a gép a pe­dálnak. Bocsó növendék ma „egyedül- repülő" lesz. Most. a felszállás előtti pillanatokban is tanul. Szeme figyelmesen követi a le- és felszálló gépeket és azokat, melyek különböző műrepülő- gyakorlafakat hajtanak végre. Tökéletesen akarja teljesíteni a feladatot. Hogyan jutott idáig Bocsó elvtárs? Erről beszél néhány szóban. — A salgótarjáni gépgyár­ban esztergályos voltam — mondja. — Ott lettem DISZ- tag, Salgótarjánban érettségiz­tem, majd a fővárosba a Mű­szaki Egyetemre kerültem. Egy alkalommal ifjúsági gyűlés volt. A titkár elvtárs elmondta, hogy a DISZ védnökséget váltóit a légierők felett és tiszi iskolára hív minket, ügy éreztem, kö­telességem elmenni, jelentkez­tem. Azóta itt vagyok az isko­Redden a többi mérkőzés a következő eredménnyel végző­dött: Luxemburg—Ausztria 4:3, Írország—Hollandia 1:0, Nyugat- Németország—Argentina 3:2. Törökország—Franciaország 1:0, Jugoszlávia—Észak-Irország 5:1, Angliai—Belgium 2:0, Spanyol- ország— Saairvidék 5:0. A vesz­tes csapatok kiestek a további küzdelemből, A magyar csapat következő eilenfiele Írország együttese. kerékpárversenyén Varsó nemzetközi versenyen. A vidéki versenyzőik körében is nagy visszhangra talált a ver­seny kiírása, több vidéki ver­senyző jelentette már be rész­vételét. A verseny változó, hullámzó terepen kerül sorra és igen jó felkészültséget követel meg a versenyzőktől. Érdekessége a versenynek, hogy sok versenyző már a közelmúltban a baráti Csehszlovákiától kapott új ver­senykerékpáron mutatkozik be.----------------------o S egítsék mindenütt szervezeteink az ifjúsági céllövőversenyt! A DISZ Központi Vezetősége és a Magyar Szabadságharcos Szövetség március 15—június 18 közötti ifjúsági céllövőver­senye iránt nagy érdeklődés mutatkozik fiataljaink körében. Már a verseny első fordulója, az alapszervezetek válogatóver­senyei során is nagyszámú in­duló volt. Különösen Budapest kerületei mozgósították megfe­lelően az ifjúmunkásokat és ta­nulókat. A XIII. kerület 3500, az V. kerület 2450, a III. ke­rület 1200 fővel vett részt ez- ideig a válogató versenyeken. Lemaradás mutatkozik vi­szont egye6 megyékben, különö­sen Gyór-Sopron megyében. Itt a szervezetek vezetői — a megyei bizottsággal az élen — egyáltalán semmit sem, vagy csak igen keve­set tesznek a lövészversenyre való mozgósításért. A megye több járásában — így a győri, mosonmagyaróvári járásban — a DISZ-bizattságok „most szer­vezik” a versenyt, amely március 15-én kezdődött. Börcs a cél! Eddig 331 csapat nevezett a felszabadulási váltófutásra A BTSB április 4-én harmad­szor rendezi meg hazánk fel- szabadulásának tiszteletére a felszabadulási váltófutást. A küzdelmeket — mint eddig — hat csoportban rendezik meg: férfi és női felnőttek, férfi és női ifjúságiak és férfi és női középiskolások részére. község titkára, Tuba Elemér elvtárs viszont még nem is hal­lott a céllövőversenyről. A hi­bák oka elsősorban a megyei bizottság munkájában, a megyei titkár állásfoglalásában rejlik. Zámbó elvtárs nem tartja fon­tosnak, hogy a DlSZ-szerveze- tek — karöltve a Szabadság- harcos Szövetséggé! — bizto­sítsák a megye fiataljainak a részvéteiét a versenyen. Bizo­nyítja ezt, hogy a me­gyei bizottság nem ellenőrzi, nem vonja felelősségre az alap­szervezetek vezetőit a céllövő- verseny szervezésének elhanya­golásáért. A mulasztást még be lehet pótolni, az első forduló április 25-én zárul. Tegyenek meg mindent DISZ-szervezeteink, hogy nagy számban mozgósít­sák a fiatalokat a céllövőver- sen.yre. Szövetségünk megalaku­lása harmadik évfordulójának méltó megünneplése, a DISZ KV-vándorserlegének elnyerése A váltófutásban eddig a Vasas sportolói szerepeltek a legjobban: mindkét alkalommal elsők lettek a pontversenyben, elnyerték a Budapesti Városi Tanács végrehajtó bizottságá­nak vándorzászlaját. Az idei ünnepi versenyre eddig 331 csa­pat nevezett. o--------­M agyarország ifjúsági labdarúgó válogatottja 4:0 arányban győzött Svájc ellen---------------------o--------------------­A válogatott keret tagjai is résztvesznek a Szabad Ifjúság lón. Kemény volt a kiképzés. Sokat tanulunk, de társaimmal együtt vállaljuk a nehézsége­ket. A tanulás, a munka most meghozza gyümölcseit. — Bocsó növendék követke­zik felszállásra! — hangzik a parancs. Elindul gépe felé. Felkapasz­kodik a szárnyra, beül a vezető­fülkébe. Magasbalendü! a zászló, felzúg a motor. Boos« növendék mozdulatai biztosak, megfontoltak. Befejezi feladatát. Leszállásra fordul, leveszi a gázt és pontosan a leszálló- helynél ér földet. Kemény lép­tekkel parancsnokához lép. teníést tesz. — A feladatot végrehaj Az egykori esztergál; önállóan, egyedül repül' válnak bátor repülőkké kások és parasztok gye S egyre többen követik Ismét elhangzott a hr amelyre a válasz: az űzet, bői, iskolából, faluról szó. val kérik magukat fiataljaink légierők tiszti iskoláira. Varga Béla Középiskolások mezei futóversenye Vasárnap délelőtt a Margitszi­geten került sorra a budapesti középiskolások mezei futóba}, noksága. A versenyen — külör böző távokon — 321 középisko­lás fiatal állt rajthoz. Képünkön a fiú ifjúsági 2000 méteres ver­seny győztese Kiss Tibor (Rá­kóczi közgazdasági gimnázium) hajrá közbea Nemzetközi sportesemények előtt Kedden reggel Budapestre ér­kezett a francia vivóválogatott. amely felszabadulásunk ünnepe alkalmából az április 2-tői 5-ig megrendezésre kerülő nemzet­közi vívóversenyen vesz részt. R. Morcier és Boitele vezetők kíséretében kilenc francia vívó érkezett a fővárosba: Levavas- seur. Morei, D’Orioia, Banchil- lon, Garilhe, Bernheim, Mail* laard, Müller és Pettier. A nemzetközi vívóverseny többi részvevői, az olasz, cseh­szlovák és román vívók ma ér-< keznek meg Budapestre. * Az április 2—6-a között meg­rendezésre kerülő hagyományos céllövő felszabadulási emlék- versenyre — a román váloga­tott elleni találkozóra — ősz- szeá!litatták a magyar együ:- test. Az öt versenyszámban a következő magvar cél'.övők ve­szik fel a küzdelmet a legjobb román versenyzőkkel: Takács Károly, Kun Szdárd, Dobsa Aladár, Balogh Ambrus, ifj. Vas József, Budaíai Anna, Kisgyörgy Lajosné, Ágoston Imre, Németi Tibor, Dosztály János, Hús János, Holup János. fiz első idei repiüőnap Az első idei nagyszabású repü- lünapot az MRSZ május 2-án Győrött rendezi. A repülőnap qazdaq műsorában látványos vitorlázó, motorosrepülő bemuta­tók és ejtőernyős uqrások szer» pelnek. A repülőnap előtti estén a qyőri színházban bemutatják az országszerte naqy sikert aratott „Repülj velünk' című kultúr­műsort.

Next

/
Thumbnails
Contents