Szabad Ifjuság, 1953. július-szeptember (4. évfolyam, 152-228. szám)

1953-07-01 / 152. szám

2 1953 július I. Három VST felejthetetlen naplóiból A prágai béketalálkozó gazdag kultúrműsorából: Görögország fia' és lányai ősi táncaikat mutatják be. Koreai művészek a budapesti találkozón. A fiatalság és a szép­ség szobrát lehetne megmintázni erről a két koreai táncosnőről. A szovjet táncművészet diadalútjának egyik fontos állomása volt a berlini VIT... Csupa vidámság, csupa mosoly a képün­kön látható szovjet együttes táncjelenete. A negyedik VIT nemzetközi zenei versenyei ELENGEDHETETLEN KÖTELESSÉG: GONDOSKODNI A DOLGOZÓKRÓL Szatymazi rendelet Különös dolgot agyait ki nemrég a szatymazi községi ta­nács. Amíg a fiatalok nem te­szik le az MHK-próbát, — így szól a tanács rendelete — nem adnak ki bálengedélyt. Ez az ..agitációs módszer” — mi sem természetesebb — nem vezetett eredményhez s azóta még job­ban megcsappant a próbázók száma. A különleges „agitációs mód­szer” nem más, mint a fiatalok lebecsülése. A szatymazi fiata­lok már sok esetben megálltak helyüket. De ezt nem a kényszer, hanem a felvilágosító munka eredményezte. Bizonyára az M.HK-próbákat is lelennék, ha a tanácsi a DISZ segítségével megmagyarázná ennek fon­tosságát. De törvénytelen ren­deletekkel, a jogok sárbattprásá- val nevelni nem lehet. A szatymazi tanács és a szatymazi DISZ-szervezet sür gősen változtasson eddigi mód­szerein. Tartsák tiszteletben az alkotmány biztosította logokat, amelyet valamennyi dolgozó megkövetelhet. De ugyanakkor teljesítsék kötelességüket, vé­gezzenek felvilágosító munkát a fiatalok nevelése érdekében. A pár* és a DISZ elvárja hogy a- szatymazi fiatalok is leteszik az MHK-próbát, de ezzei együü megadia a jogot arra’ is, hogy táncoljanak, bált rendezzenek. Az MHK-próba letétel* nem büntetés, hanem dicsőség, s ha ezt megértetik a fiatalokkal, meglesz az eredmény, a szaty- maziak elsők közé kerülnek a próbázásoknál, anélkül, hogy kényszerítenek őket. A 31-es tröszt „mostohagyermeke44 Az MTH várpalotai vájár­tanuló iskolája' és otthona mintaintézet lehetne. A terv szerint több mint kilencmiiiió forintot fordítottak eddig az építkezésre, hogv a jövő bányá­szai korszerűen berendezett, vi­lágos tantermekben, barátságos lakószobákban töltsék tanuló­idejüket. Bár a fentemiített ősz- szeget teljes mértékben felhasz­nálták az építkezésre, a terv mégsem valósult meg. Ez év márciusában ugyanis az építés­ügyi minisztérium 31/1 -es szá­mú vállalata minden indok nélkül beszüntette a munkálato­kat. Ezért az iskola jelenlegi ál­lapotában inkább hasonlít csata­térre, mint iipari tanulóiniézet- re. A már befestett fehér fala­kon is méternyi nagyságú szür­ke foltok virítanak — a lehul­lott vakolat helye. A lépcsőkön korlát helyett a tanulók állal készített faállványok díszeleg­nek. Egv kis lökés és az egész lezuhan a földszintre. A tan­termek. lakószobák ajtaját lehe­tetlen bezárni, mert a hanyag munka következtében az ajtó­keretek formájrkat vesztették- A íolvosók burkolatául szolgáló kőkockák a rossz betonozás miatt meglazultak és állandó lábtörés veszélyével fenyegetik a járókelőket. A fürdőhelyisé­gekben a csap és a melegvizet szolgáltató csövek mögött több­méter hosszúságú 30—40 centi- méteres mély lyukak láthatók. A tető átázva, s vakolat helyett a nyers tégla „díszeleg'’. Az iskola vezetői a nyári időszakban röplabda, és futbalt- pálvát akartak építtetni az in­tézet udvarán. £z azonban csak terv maradt, mert a hatalmas udvar telve van az építkezéshez tartozó anyagokkal, amelyek hónapok óta ott felhasználatla­nul hevernek. Az otthon igazgatója. Kiss László és az építkezés vezetője. Németh Géza eddig 26 (!) sür­gető felszólítást küldtek a 31/1-es vállalat főmérnökének. Kcllár Mihálynak az építkezés befejezésére. Ö azonban arra sem érdemesíti a levelek íróit, hogv válaszoljon. Mindehhez hozzátartozik, hogy az intézet saját ellátási keretéből eddig tízezer forintot fizetett ki kü­lönböző építkezési hibák rendbe­hozására. Ezúton hívjuk fel a 31-es tröszt főmérnökének, Pa Mai Ti­bor és a 31/1-es vállalat fő­mérnökének. Kollár Mihály elv- társnak a figyelmét: vessenek véget a bűnös hanyagságnak és nemtörődömségnek. Fejezzék be végre a várpalotai vájártanuló­intézet építkezését, hogy az kül­sőleg is rászolgáljon a minta­intézet névre. Ny. É. Több mint kétszázezer hanglemez érkezett idén a Szovjetunióból A Szovjetunióból érkezett hanglemezek iránt rendkívül nagy érdeklődés nyilvánul meg a dolgozók körében. Ez évben több mint kétszázezer hangle­mez érkezett. Különösen nagy érdeklődéssel fogadták azokat a lemezeket, amelyekre Beethoven és Mendelssohn hegedűverse­nyeit vették fel a világhírű szov­jet hegedűművész, David Ojsztrah tolmácsolásában. Nagy örömet keltettek a többi leme­zek is. Operarészleteken kívül szá­mos opera teljes felvétele is ér­kezett, így Muszorgszkij „Bo­risz Godunov”, Borodin „Igor herceg” és Csajkovszkij „Pique Dame” című operájáé. A „KÜLÖNÖS MAGÁNÉLE Legyen a DISZ-vezető figyelmes A IV. Világifjúsági Találkozón a következő művészeti ágakban rendeznek nemzetközi versenyt: népi táncok, kórusművek és énekszóink, zongora, hegedű, gordonka, fúvós és népi hang­szeres zenekarok, balett. A fesz­tivál előkészítő bizottsága közli, hogy ezeken a versenyeken több­száz teheiséges fiatal művész vesz részt. A bírálóbizottságba a kultúra és a művészet legkivá­lóbb képviselőit kérték fel. A versenyen sok zenei és iro­dalmi művet, a képzőművészet és a filmművészet több olyan al­kotását mutatják be, amelyek az ifjúságnak a békéért és a népek barátságáért vívott harcával foglalkoznak. ■o---------------------­M unka után .., LIJ KIRANDULÖHAJÓJARAT A BALATONON A Balaton legszebb kiránduló- helyeiről, Badacsonyból és Ti- hanyból eddig este nyolc órakor indult vissza az utolsó kirán­dulóhajó. Idén — egyelőre he­tenként kétszer, szerdán és szombaton — este 11 órakor in­dítják az utolsó hajót. A jára­tot, amennyiben az érdeklődés megkívánja később a többi na­pon is rendszeresítik. TÖBB MINT EZERÖTSZAZ IPARI TANULÓ KEZDTE MEG ÜDÜLÉSÉT Az MTH a legjobb ipari ta­nulókat az ország legszebb üdü­lőhelyein kéthetes ingyenes üdü­lésben részesíti a B. la'on mel­lett, a Duna mentén és a hegy­vidéki üdülőkben. Ebben az esz­tendőben tízmillió forintot fordí­tanak ipari tanulók üdültetésére. Az alig néhány napja lezajlott vizsgák után hétfőn több mint ezerötszáz fiatal kezdte meg a pihenést. A hét folyamán újabb nyolcszáz tanuló követi társait, többi között Ujhutára, Siófokra, Visegrádra, Nagymarosra, Bala- tonszemesre és Telkibányára. A jövő szakmunkásait a szórako­zás, a pihenés és a sport száz lehetősége várja. Állandó kultúr­műsorok, filmvetítések, jól fel szerelt könyvtárak, kirándulások és sportversenyek teszik számuk­ra kellemessé a megérdemelt pi­henőt. ÜJ SZÓRAKOZÓHELYEK BUDAPESTEN Uj zenés szórakozóhe'yek, ven­déglők, cukrászdák nyílnak Bu dapesten Az elmúlt héten meg­nyitották a Gellérthegyen a kor­szerűen átalakított, megnagyob­bított „Búsuló juhász” zenés vendéglő-éttermet és a Sztálin út SO. szám alatt, az „Erdélyi sör­kert” zenés étterem-kerthelyisé- get. Június 30-án nyitják meg a Kőbányai-út 59jc. szám a’ott az „Aranykerék” zenés, táncos ét­termet. Július hónapban az Al­kotás-utca 15. szám alatt „Budai cukrászda" néven új zenés cuk­rászda nyílik. A balatoni hét eseményei A balatoni hét harmadik napján, kedden, új, 15 meden­céből álló balatoni akvárium- kiállítást nyitottak meg Tihany­ban, a hajóállomás épületében. Sokan jöttek e napon Tihanyba a Balatonvidék más részeiről. A fe'lobogózott „Beloiannisz” hajó Balatonfiiredröl 400, Sió­fokról kéts7.eri fordulással 600 utast hozott át. Csodálatos, tarka világgal fogadja látoga­tóit a kisebb-nagyobb medencék­ből ál1 ó kiállítási terem. A .me­dencékben a Balaton áiiat- világa: halak, kagylók, csigák, moszatok és a balatoni növény­világ: virágok, nádak a maguk valódiságában, pompájában tá­rulnak a látogatók elé. A kiállítást estig több mint ezren tekintették meg. VITA Érdeklődéssel olvasom a „Különös magánélet”-tel fog­lalkozó írásokat. Ezek a cik­kek olyan problémákat vetnek fel, amelyekkel az élet minden területén találkozunk. A fiatalok szeretnek a mun­kájukról beszélni. Életük egy­két kis történetét is szívesen elmondják, de annál keveseb­bet szólnak magánéletükről. Úgy gondolják, hogy ez csu­pán az ő magánügyük, amely­be senkinek semilyen bele­szólása nincs. Ilyen kérdés például a kocsmázás, amely a múlt átka és könnyen e'zül- lesztheti a fiatalokat. Nálunk is volt egv ilyen elvtárs: a DISZ fehérgyarmati szerveze­tének titkára. Az elvtárs na­gyon szeretett inni. A mérték­telen szeszfogyasztás aztán oda vezetett, hogv egyre dur­vább lett a fiatalokhoz. Hiába bírálta a vezetőség, nem sokat használt neki. Egyszer aztán határozatot hoztak: nem méltó arra. hogy az ifjúsági szerve­zet tifkára legyen. A határo­zat elkerült hozzánk a DISZ járási bizottságra is és gon­dolkodóba ejtett bennünket. Azon töprengtünk, miként te­gyük jóvá hibánkat, hogy ez­zel az elvtárssal nem foglal­koztunk eleget és hagytuk őt helytelen úton járni. Végül úgy döntöttünk, helyes lesz, ha leváltják, de azután is ál­landóan szem előtt tartjuk és foglalkozunk vele. Elhatároz­tam, hogy én veszem kezembe az ügyet. Amikor az elvtársat leváltották, ez rendkívül nagy hatással volt rá. Észrevettem, hogy sok jó tulajdonsága van és nagyon önérzetes. Másnap beszélgettem vele és a beszél­getés során kiderült, hogy na­gyon szeret egy kislányt, de ez a vonzalom nem kölcsönös, legalább is ő úgv veszi észre. Erre felfigyeltem, hiszen tud­valevő, hogv a szerelem szár­nyakat tud adni a fiatalnak, de káros hatása is lehet. Első­sorban a lánnyal beszéltem és arra törekedtem, hogv közös erővel megváltoztatjuk az elv­társ természetét. Ekkor érez­tem igazán, hogy a DlSZ-bi- zottság titkára felelős a fiata­lok életéért, neveléséért. Mi, vezetők, abban a korban ne­veljük a fiatalokat, amely a kamasz korból a felnőtt korba vezét. A fiatal ezalatt az idő­szak alatt sok, egész életére kiható élményen, fejlődésen megy át. Ezért a vezetőnek a legkisebb hiba mellett sem szabad elsiklania. Dimitrov elvtárs 1946 március elsején Szófiában az ifjúsági szövet­ség funkcionáriusainak figyel­mét a szerelem kérdésére hívta fel. A szerelem — mon­dotta — a természet törvé­nyeiből fakadó érzés. Ez azon­ban nem mindig kölcsönös. Olykor szenvedélyes felindu- 'ást okoz, az ifjú ' nem tud megbirkózni ezekkel az érzel­mi élményekkel és fellép a le- törtség, melankólia. Ha a ve­zető bürokrata, azt észreveszi ugyan, hogy az illetőnek más­felé jár az esze, de túlteszi ezen magát, mit érdekli ez őt? De az igazi vezetőnek figyel­mes elvtársi magatartást kell tanúsítania. Talá'jon időt arra, hogy beszélgessen az il­lető fiúval vagy leánnyal, erő­sítse meg őt erkölcsileg. Ily­Kiilönös vezetési módszer A zalahalápi kőbánya fontos üzem, többi között a Sztálin- városi lakóházak építkezéséhez szükséges építőkövet is itt ter­melik. Az. utóbbi időben azon­ban egyre lassúbb ütemben fo­lyik itt a bányászás, e a lema­radást mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy a bánya dolgozót 58 százalékra teljesítették első negyedévi tervüket. Azóta — gondolhatnánk — bizonyára megkezdődött a fejlő­dés, hiszen a vezetők okulhattak az őket ért bírálatokon, amelye­ket szép számmal kaptak a dol­gozóktól. Ennek az elképzelés­nek azonban az ellenkezője tör­tént, a termelés tovább zuhant. Mi az oka annak, hogy a bá­nya nem teljesíti a tervet? A legfőbb ok maga az igaz.- gató — Molnár István — hibái­ban kereshető. Molnár Ist­ván még fiatal ember, innen a harmincon, azonban a párt és a DISZ segítsége nélkül, önkénye­sen kormányozza a vállalatot. Csak az igaz, amit ő mond. a bírálatra, ami elég gyakran éri, kedvenc szavajárásával vála­szol. amit finoman igv fogal­mazhatunk meg: „fütyülök rá"» Osztozik a felelősségben Kesz- ler Sándor mérnök is, aki jól látja a hibákat, mégsem támo­gatja az igazgatót munkájában. A bánya idős és fiatal dolgo­zni egyaránt elkeseredettek. A műszaki teltételek hiánya miatt nehezen halad a munka. Emel­lett szálláshelyük is elhanyagolt állapotban van: a cementpadló, a negyven-ötven centiméteres gödrök, a poros szalmazsákok, a falakon a tavaly agyoncsapott legyek egyáltalában nem teszik otthonossá a szállást. A hibákat súlyosbítja, hogy az üzem más vezetői is kiskirály módjára intézkednek. Legutóbb Radnai József főkönyvelő „vé­letlenül” felvette és elköltötte elődje prémiumát. Mindezt bün­tetlenül, vezetőtársai csendes jóváhagyása mellett tette meg. Itt az ideje, hogy a zalahalápi kőbányában is megváltozzon a munka. Rendes műszaki feltéte­leket, barátságos szállásokat, igazságos vezetést várnak a kő­bánya dolgozói. N. S. J. Elutazott Sir Sahib Szlng Sokhi indiai békeharcos Kedden este elutazott hazánk­ból Sir Sahib Szing Sokhi in­diai vezérőrnagy, a Béke-Világ- tanács tagja. A kiváló békehar­cost a Keleti-pályaudvaron Ben- ke Valéria, az Országos Béke­tanács titkára és a magyar bé­kemozgalom több más képvise­lője búcsúztatta. T'-RŐL módon sok fiatalnak lehet se­gíteni, hogy mindennapi éle­tükben helyesen fejlődjenek. Ebből is láthatjuk, hogy a vezetőnek sok mindenre kell időt találnia, ha azt akarja, hogy a fiatalok valóban a he­lyes irányban fejlődjenek és hogy a DISZ-lagok közt egyre inkább kialakuljon a kommu­nista erkölcs. Ne szalasszuk el az alkalmat akkor, ha egy fia­tal férjhez megy, vagy meg­nősül; a DISZ-vezetősége üd­vözölje virágcsokorral a fiata­lokat. Az a fiatal, aki látja, hogy a DISZ az ő „magán­ügyével” is foglalkozik, akkor sem marad e! a szerve­zetből, ha már megházaso­dott. Az igazi, a jó veze­tőnek a fiatalok örömében és bánatában egyaránt osz­toznia kell. A DISZ-nek nemcsak az a feladata, hogy a fiatalokat egyes feladatok végrehajtására mozgósítsa, hanem az is, hogv foglalkoz­zék a magánéletükkel, érdek­lődjék iránta, törődjék velük és nevelje őket. Szabó József. a DISZ fehérgyarmati járási bizottságának titkára VIT-POSTA Küldöttválasztás A kisújszállási Sallai termelő­szövetkezetben jártam. Este fél 9-kor a fiatalok befejezték a répaegyelést, s összegyűltek, hogy ifjúsági gyűlést tartsanak. Büszkék voltak, hiszen közülük két fiatal vesz részt a IV. Világ- ifjúsági Találkozón. Az egyik fiatal. Vékony Róza sztahanovista traktoros, a má­sik Gönczi elvtársnö. Sokat be­szélgettünk a VIT-ről. Megfo­gadták, naplót vezetnek majd. s ha visszatérnek Bukarestből, be­számolnak élményeikről. Az itteni fiatalok pedig arra tettek ígéretet, hogy a kukori­cát háromszor kapálják és hol­danként 24 métermázsa helyett 28 métermázsát termelnek. A burgonyából pedig 50 méter- mázsa helyett 60 métermázsái szednek fel. Ezzel bizonyítják be: szívügyük a gazdagabb ter­més. Úgy küldik el képviselői­ket a VIT-re, hogy azok büsz­kén mondhassák el: diszis/áink otthon jó munkájukkal segítik a találkozó sikerét. Gelyhó János levelező, Fegyvernek Fischer Annie nagy sikere a „Prágai tavasz“ nemzetközi zenei lesztiválon A csehszlovák főváros hang­versenytermeit június 15. óta estéről-estére zsúfolásig meg­töltik a dolgozók. A most folyó nemzetközi zenei fesztiválon a világ legkiválóbb művészei, a Szovjetunió, a népi demokra­tikus országok és a nyugati ál­lamok haladó művészeinek leg­jobbjai lépnek fel. Az idei nemzetközi zenei fesz­tivál egyik kimagasló esemé­nye volt a Kossuíh-díjas Fischer Annie, a Magyar Népköztársa­ság kiváló művészének hang­versenye. Fischer Annie ragyo­gó játékával, mesteri előadásá­val valósággal csodálatba ejtet­te a közönséget. A hallgatóság szűnni nein akaró, tapssal kö­szönte meg a magyar művész­nőnek a feledhetetlen élményt. A prágai nemzetközi zenei fesztivál többi magyar részve­vői: Svéd Sándor Kossuth-díjas operaénekes., a Magyar Népköz- társaság kiváló művésze, Má­tyás Mária Kossuth-díjas opera- énekesnő, Csinády Dóra és Fü- löp Viktor balettáncosok Prágá­ban június 30-án a Smetnna- hangversenyteremben lépnek fel.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents