Szabad Ifjuság, 1954. január-március (5. évfolyam, 4-76. szám)

1954-01-06 / 4. szám

A DISZ K Ö V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK Szerda, 1954 január 6 LAPJA ÁRA 40 FILLÉR Kovács József hosszútáv f utó rekorder élettörténete. EGY ÉLETEN ÁT Magyarország, az urak országa, kicsi volt ahhoz, hogy megbecsülje a tanítót. Nem területe, de embersége, akarása volt kicsi hozzá. S a nemzet, mely nem becsüli a tanítót, önként mond le saját jövőjéről. Azóta —_ tör­ténelmünk legnagyobb fordulata óta — már sokat jóvá­tettünk a bűnök garmadából: a nép birtokba vette kin­cseit, közöttük azt is, ami a legtöbb, gyermekeinek jövő­jét. S ezzel a kinccsel úgy kíván gazdálkodni, hogy dú­san kamatozzék. Ezt a féltett kincset pártunk, kormá­nyunk, egész népünk — a tanítókra bízza. Tanítónak ma sem születik senki. A tudás, a mű­veltség és a hivatásszeretet mind olyan tulajdonságok, melyeket a pedagógusnak egy életen át kell alakítania, formálnia magában, ha szereti, ha nevelni akarja az embereket. De el kell sajátítania azt a tudományt is, amelyet az emberformálás művészetének nevezünk. Ezért a hivatásos pedagógusnak mindenkinél jobban kell ismernie és alkalmazni tudni a pedagógiát, mert hiva­tása, hogy egy életen át minden tevékenysége az ifjú emberek nevelését szolgálja. Azoknak tehát, akik egye­temeinken és főiskoláinkon ezekben a napokban pedagó­giából vizsgáznak, nem szabad elfelejteniük, hogy né­pünk azt bízza rájuk, ami néki a legkedvesebb: •gyermekeit. 1 A pedagógiai főiskolán is azok- vizsgáznak, akik egy életen át nevelnek majd munkára, hazaszeretetre, fegye­lemre, közösségi érzésre. Vannak-e hát,, lehetnek-e kö­zöttük olyanok, akik készületlenül jelennek meg a szám­adáson? Az igazság: akadnak közöttük olyanok. Pedig nékik is arról kellene hitet tenniök, hogy milyen módon akarnak a szocialista embertípus alakításán munkálkodni Vannak olyanok, akik — bár jőképességűek — tudás nélkül és érthetetlen fölénnyel mennek a vizsgára. Fölé­nyesen, mert úgy vélik, hogy a pedagógia „könnyű tárgy”,, amit akkor is tudnak, ha nem tanulnak. Elek Gyula matematika-kémia szakos hallgatónak például a politechnikai oktatás kérdéseiről kellett volna beszámol' . nia. de tudás helyett csak jó beszédkészségéről tett bi­zonyságot. Nem készült pedagógiából. S az Elek Gyula nézetét valló tábor nem is éppen kicsi a pedagógiai főiskolán. Pedig ők sem kivételek a régi latin közmon­dás igazsága alól: „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.” Amikor elhagyják majd a főiskolát és az életbe kerülnek, tanítványaik megkérdezhetik: mi az a kommunista jellem. Ezen a vizsgán nem lehet majd fölé­nyes bőbeszédűséggel, vagy csendes „nem készültem”- mel válaszolni. Ilyenkor a szavaknak, de elsősorban a cselekedeteknek csak a szilárd tudás adhat biztonságot. Az eddigi pedagógia-vizsgák tanulsága éppen az: cs'ak az vizsgázik igazán jól ebből a tárgyból, ak: a szónak nemes értelmében akar pedagógus lenni. Peda' gógus a példamutatásban, pedagógus a szaktárgyában, pedagógus, aki saját maga faragj’a a kulcsot, mely a gyermekszív zárjait nyitja. Takács Pál másodéves orosz­szakos hallgató ugyancsak a politechnikai oktatás kér­déseiből vizsgázott. Felelete alapos tudásról tanúsko­dott. Önálló gondolatokkal és tapasztalatokkal igyeke­zett gazdagítani mondanivalóját. Takács Pál iga«; pe­dagógus akar lenni. S hogy a főiskol'a hallgatói Takács Pál-féle vagy Elek Gyula-féle pedagógusok akarnak-e lenni, az raj­tuk múlik. Rajtuk, hiszen a pedagógiai tanszék tanárai erejüket és tudásukat nem kímélve dolgoznak a vizsgák sikeréért, sokszor kora reggeltől késő estig. De a főiskola DISZ-bizottságáról nem mondható el ugyanez. A DISZ-bizottságon minden csendes. Nem népszerűsítik a. jól vizsgázókat, nem állítják pellen­gérre a gyengéket. Terveik ugyan vannak, a tervek azonban önmagukban nem sok segítséget nyújtanak, ha megvalósításukhoz senki sem fog hozzá. Azok a diákok, akik most tanáraik előtt vizsgáz­nak, rövidesen az élet vizsgabizottsága elé kerülnek. Ebben a bizottságban a gyermek lesz a vizsgabiztos. A gyermek, aki sokszor többet észrevesz és kíméletle­nebből bírál, mint a felnőtt; aki a legapróbb bizonyta­lanságra is érzékeny. A gyermekek, akikből a pedagó­gusnak kell majd olyan közösséget kovácsolni, amely­ben — mint Makarenko mondja — igazi „dur hang­nem” uralkod’k. Az a hangnem, mely a zenében a vi­dámságot, az életben a nehézségekkel szembeni derűs, bátor magatartást jelenti. Jól előkészítették a tervévet A kormányprogramm óta je­lentősen növekedett a közszük­ségleti cikkek gyártása a Fém- szerelvényárugyárban. Ezer­számra készítenek vízcsapokat, kerékpártömlő szelepeket. A gyár alapszervezetében nemrég tartották meg a vezetöségvá- lasztást, ahol a fiatalok bírál­ták a szervezetlen anyagellá­tást, a hóvégi rohammunka ­zást. A gyár vezetői megszív­lelték a bírálatot, s most, az új tervév első napjaiban min­denütt előkészítették az anya­got, sehol sem kellett várakozn. a munkára. Az ifjúmunkások már az első napokban jelentős eredményeket értek el: Petricii Jánosné ifjúmunkás 120, Far-- kas Margit 160 százalékra tel- jesít^íf? cIoirsnvTi? • <5*. Sztálinvárosban nem félnek a téltől A két legjobb kőművesbrigád Szitál invárosban, a technikumi negyed ö/3-as épületén dolgozik Adamski Lőrinc kétszeres sztahanovista, kitüntetett kőműves. A három- emeletes épületet — amely 128 lakást foglal ma­gában — szeptemberben kezdték építeni, s most már a harmatlik emeletnél tartanak. Adamski Lőrinc héttagú brigádja gyoftsíalazási módszer­re! dolgozik. A brigád tagjai 18—20 év körüli fiatalok. Valamennyink keresete meghaladja a kétezer forintot, Gargván Magda, a brigád fia- fa’ habarcsterítője például az elmúlt hónapban 2100 forintot keresett. Az úi évet új jelszóval kezdte Adamski Lőrinc brigádja; vállalva, hogy a nagy hideg ellenére, teljesítménye nem lesz kevesebb, mint nyáron volt. A brigádot azonban nemvárt akadály tar­tóztatta fel. Befagyott a habarcsnyomóoső s hiába melegítették, a habarcs felengedett ugyan, de a nyomócsőben mégsem indult meg. Abba kell hagyni a munkát, s amíg az idő fel nem enged, máshová megyünk dolgozni — mondták többen is. A brigád mégsem ezt a megoldást választotta'. Parazsat raktak egy hosszúnyelű serpenyőbe s azzal melegítették fel a habarcs- nyomócső tolózárait. Rövid idő múlva' megindult a habarcsadagolás. Adamski Lőrinc fiatalokból átló brigádjában január 4-én megszületett az új év legnagyobb teljesítménye: 258 százalék. Az ö/3-as épület mellett dolgozik a verseny­társ, Jeszenovics Gyula kőművesbrigádja. A két brigád versenyét érdekessé teszi, hogy a telje­sítmény mellett állandóan értékelik a minőségi munkát is. Legutóbb az Adamski-brigád mun­kája 99, Je&zenovieséké pedig 98 százalékos mi­nőségű volt. Jeszenovics Gyula brigádja az új évre azt vál­lalta, hogy kifogástalan minőségű munkát végez és teljesítménye meghaladja a 200 százalékot. A vállai ást... követő. .. napoo, az. ígérethez híven 235 százalékot ért e! a brigád. Az épülő kokszolómű büszkeségei A sztálinvárosi kokszoló mű első blokkja mö­gött napról napra növekszik a kokszoló egyik legfontosabb üzemrésze„ a szénmosó. Ez a ha­talmas, hét színiből .álló épülettömb méreteivel is felkelti a figyelmet. Magassága 39 méter, hossza 84 méter, szélessége 29 méter. Ez az épül.et lesz a kokszosithátó magyar szén egyik fö állomása. A szénmosónál sokan ismerik Nagy István 16 tagú ifjúsági betonozóbrigádját. A fiatalok eddig 12 ezer köbméter betont dolgoztak be az épü­letbe. A brigád tagjai közül tizen 18 éven alu­liak, de még a többiek sem érték el a 25. éves életkort. Legnagyobb büszkeségük,'hogy vala­mennyien jelvényes sztahanovisták. A fiatalok példamutató munkájukkal több esetben kivívták a „felnőtt” brigádok elismerését is. A téli időjárás sokszor tette próbára őket, de becsülettel megállják a helyüket. Ala?í elhatározták: brigádjukat két csoportra osztják és bevezetik az éjszakai műszakot, hogy folyamatos legyen a betonozás. Az első kísérle­tek kudarccal jártak, a brigád teljesítménye jó­val alacsonyabb volt, mint amikor csak nappal dolgoztak. Akadtak olyan brigádtagok is, akik nem akartak tovább éjjel dolgozni. Ám Nagy István nem engedte szétesni eddigi jó brigádját. Megbeszélte a fiatalokkal, hogy a nappali mű­szak mindig előkészíti az éjszakaiak munkaterü­letét. így is történt. Már nappal elkészítették az éjszakai betonozáshoz szükséges járópadlót és « nappal hasznúit két vibrátor helyett négyet ké­szítettek az éjjeli csoport, számára. Ez a munka- szervezés segítette őket abban, hogy nemcsak a régi 190 százalékos átlagot érték el, hanem új, 226 százalékos rekordot állítottak fel. E jó munkával a fiatalok jelentős sikert értek el: a huszonhatméteres szinten, a második 25 méteres vasbetonkádat az elsőnél egy nappal hamarább készítették él. ’ Klllön építőipari vállalat alakult az iskolai építkezések persitására Az építésügyi minisztérium építőipari vállalatainál a kisebb iskola; építkezések sok esetben háttérbe szorultak. Az építőipari vállalatok mind a fővárosban, mind a vidéken inkább a na­gyobb beruházásokkal, építkezé­sekkel foglalkoztak, mint a kü­lönböző. egymástól távoleső is­kolák helyreállításával. Súlyos hiányok mutatkoztak a tanítók, igazgatók, s más iskolai alkal­mazottak lakásel’áíásáná] is. Az oktatásügyi minisztérium saját kebelében építőipari válla­latot alapított, amelynek főfel­adata: az általános iskolák kar­bantartása, javítása. Az új vál­lalat segíti maid az oktatásügyi intézmények építését, karban­tartását. Az oktatásügyi minisztérium építőipar: válíalala budapesti székhellyel és vidék; kirendelt­ségekkel működik. Készülnek a villanyfozok A pápai Elekíliermax-gyárban készítik a háziasszonyok „ked­vencét”, a tetszetős külsejű főzőlapokat. Ezévben 12 ezer darab áll majd a dől gozó háziasszonyok rendelkezésére. Ké­pünkön: Bazsó Gyula, Razsó Imre és Szabó József elektro­műszerészek, akik tervükéi állandóan 180 százalék felett tel­jesítik és havi jövedelmük kétezer—kétezerötszáz forint j i\ békéért és topért küzdő ifjúság HENRI MARTIN A CHERMEGYEI FIATALOK KÖZÖTT A Francia: Köztársasági Ifjú­sági Szövetség chermagyei bi­zottságának meghívására, Henri Martin Bourgesban mintegy 1500 ifjúval találkozott. A szö­vetség megyei titkára bevezető szavaiban felhívta a fiatalokat, hogv Henri Martin, Guy Du- coloné, Pant! Laurent, Louis Ba il lot és Jean Meunier (az if­júsági szövetség harcos vezetői)’ felhívására lépjenek be a Fran­cia Köztársasági Ifjúsági Szö­vetségbe. Henri Martin felszólalásában megköszönte a fiataloknak ki­szabadításáért folytatott tevé­kenységüket, majd így szólt hozzájuk: „Ifjú.-aki magad is résztvettél a kiszabadj fásomért vívott harcban, lépi be a Fran­ciát Köztársasági Ifjúsági Szö­vetségbe, ahol még jobban foly­tathatod a harcot a reakció ösz- szees k ü vesén ek 1 ele pi ezósére, elvtársaink ellen kibocsátott el­fogatási parancsok visszavoná­sára. valamint a békés és bol­dog jövő kivívására.” A bukaresti IV. Világi fiús ági Találkozón résztvett küldöttek a „Távol Moszkvától” című könyvvel és a vietnami nép har­cáról! szóló brosúrával ajándé­kozták meg Henri Martint. A találkozón sok fiatal kérte fel­vételét at Francia Köztársasági Ifjúsági Szövetségbe. INDIAI DIÁKTÜNTETÉSEK Az elmúlt hónapokban az in­diai diákok kemény harcot vív­tak jogaik védelmében, különö­sen pedig azért, hogv a hatósá­gok e'ismeriéfc a Diák Szövetsé­get I.uknanban az egész lakosság támogatta a diákokat. A diákok sztrájkokat, tüntetéseket szer­veztek, melyek során a rendőr­ség egv diákot megölt, többet megsebesített, és számosat le- ‘ariózitatiott. t Travankoc-Kocsin állam há­rom főiskoláján a diákok a ta­nulmányi körülmények megja­vítását. valamint a Diák Szövet­ség megszervezésének engedé­lyét követelték. A hatóságok vá­laszképpen bebörtönözték a diákok vezetőit. A diákok ekkor sztrájkba léptek és tiltakozó tün­tetéseket szerveztek. Hetven diá­kot ’eta.rtóztattak. A travankor- kocsin lakkal más föisko'ák hall­gatói is szolidaritást vállaltak és sztrájkba 'éptek. Parlamenti képviselők, törvényhatósági bi­zottsági tagok és különböző po* li'ti'kai pártok vezetői is bejelen­tették. hogy támogatják a diákok harcát. Az Összindiai Diák Szö­vetség felhívására egész Indiá­ban országos szo'idaritási napot tartották. A fá*,adUatcdta*i szewezafe Amikor esztendeje új mun­kakörébe, a kocsoiai tanács be­gyűjtési csoportiához került, a község a járás utolsói között kullogott a beadás teljesítésé­ben. Pillanatra megrémült, hiszen 17 éves volt mindössze, s most rászakadt a begyűjtés megszervezésének minden gondja Őrá, Németh Piroska diszista lányra. Csábította a gondolat, hegy inkább vissza­megy a Vörös Csillag tszcs- be... de aztán sok minden eszébe jutott. 72 esztendős nagyapját látta maga előtt; amikor rádölt a rozoga istálló fala, az orvos azt mondta: .,aligha áll újra talpra az öreg”. S a nagyapa másfél hónap múlva lerúgta magáról a paplant, vette görcsös bot­iát és kiment, vigyázni a kö­zös vagyonra, mivelhogy 8 a tszcs éjjeli őre. .. Aztán a párttitkár és a diszisták je­lentek meg a képzeletében: „bízunk benned Piroska!'’ Visszalépni ,phn* nem lehet. Csak menni, előre. Még ak­kor is, ha bármilyen nehéz a feladat, s ha a begyűjtési cso­port megannyira elszigetelten, kis,élszámmal is dolgozik. Hozzáfogott a munkához. A késő estébe nyúló órákban dolgozott á hátralékosok név­sorának összeállításán. Amikor a lista elkészüli, megbeszélte ■ a tanács végrehajtóbizottsága és a begyűjtési állandó bizott­ság tagjaival, a földinűvesszö- vetkezet újonnan szervezett aktíváival a teendőket. Most már mindenki tudta, kit kell meglátogatnia, s főleg, mivel kelt érvelnie, hogy megért­sék: mennyire hátráltatja a falu, az egész népgazdasá­gunk fejlődését is a beadási kőteíizetlség elhanyagolása. Lelkes, kitartó szorgalom­mal járta ö is a portákat, még az utcán, a határban is ne­velt, agitált. Megmagyarázta a rendeleteket, azt, hogy a je­lentősen csökkentett beadás pártunknak, kormányzatunk­nak a dolgozó parasztságba vetett bizalmát jelenti. De en­nek a bizalomnak meg is kell fádni a beadás időben való teljesítésével. A szívós, felvilágosító mun­ka rövidesen, gyümölcsöt ér­lelt, megjelenjek az „első fecskék" a begyűjtési csoport irodájában. Gombkötő András egyénileg dolgozó paraszt, aki 1952-ben nem teljesítette a be­adást és a tavalyival is jócs­kán . elmaradt — Németh Pi­roska okos, meggyőző szavá­ra rendezte az állammal szem­ben fennál'ó tartozását. Utá­na egyre többen vitték be ha­táridőre az előírt tej, tojás, ba­romfi, s egyéb terménymennyi­séget ... Az igazságos és ha­tározati Piroskával még a be­adást gyakran szabotáló nagy­gazdák sem mertek ujjat húzni. így került a község év vé­gére a járás harmadik helyére a begyűjtési versenyben. — Az új esztendőben már az első helyen akarunk lenni — ez a szándéka Piroskának. Hogy így is legyen, mint az újjászervezett DISZ vezetőségi tagja, mozgósította a diszistá- kat. A fiatalok rajostól keresik fel a dolgozó parasztokat. Most elsősorban nem a begyűjtésről beszélgetnek velük, hanem a termelésről, a párt és a minisz­tertanács határozatáról, arról, hogyan lehetne még jobban fejleszteni Kocsola mezőgaz­daságát, Megmagyarázzák, hogy észszerűen, a helyi adott­ságoknak megfelelően, a kor­szerű agro. és zootechnikal módszerek alkalmazásával ho­gyan tehet még nagyobb ered­ményeket elérni a szántóföldön és az állattenyésztésben. Töb­bet, mindig többet... A kocsolaiak mindezt meg­értik. S ebben nagy szerepe van a diszistáknak. de közöt­tük is legfőképpen Németh Piroskának. Polgári Ferenc 1

Next

/
Thumbnails
Contents