Szabad Ifjuság, 1954. április-június (5. évfolyam, 77-153. szám)

1954-04-01 / 77. szám

'.jn'iinfiwmw it;1. ■ " < . i v _^x. i­* VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A DIÁKÉLETBŐL Kossuth Lajos iskolája A DISZ KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK LAPJA V. ÉVFOLYAM 77. SZÁM Csütörtök, 195-1 április 1 ÁRA 40 FILLÉR MM/W MOZGALOM Ifjúságunk megtanult országos méretekben gondol­kodni. Nem a gyűlések országos politikai beszámolói mutatják ezt elsősorban, hanem a tettek. A kongresszusi versenyben három olyan kezdemé­nyezést indítottak el a diszisták, amelyek mindennél ékesebben bizonyítják, hogy az ifjúság láthatára, gon­dolatainak szárnyalása országos méretűvé nőtt. Mint ismeretes, néhány hete * a Villamosgép- és Kábelgyár DISZ-szervezete az energiával való takarékoskodás nagy mozgalmát kezdeményezte, az Ózdi Kohászati Üzemek Pázmány DISZ-brigadja a hengerészeket, a pécsbánvai Széchenyi-akna Jelenszkt DISZ-brigádja pedig a front­brigádokat szólította versenyre. Szembetűnő és semmiképpen sem tekinthető vélet­lennek, hogy e három kezdeményezés népgazdaságunk három rendkívül fontos területét érinti. Közismert, hogy a nép jólétének emeléséhez több szénre, hengerelt árura és elegendő mennyiségű energiára van szükség, hiszen ettől függ, milyen gyors ütemben készíthetünk mezőgazda­sági gépeket, közszükségleti cikkeket, mert a szén, az acél és a villamosenergia olyan szerepet tölt be az ipar­ban, mint az éltető oxigén az emberi szervezetben. S mindezt tetézi, hogy e három alapanyag gyártásában gondjaink, bpjaink voltak, s bizonyos mértékig vannak ma is. Munkásifjúságunk az elmúlt esztendőkben már tömérdek kezdeményezéssel, ötlettel segítette a haza gya­rapodását. A kongresszusi verseny új, fényes lapot je­lent e kezdeményezések történetében. Újat jelent elsősor­ban azért, mert országraszólóan fontos, népgazdaságunk alapjait érintő kezdeményezésekről van szó, mert össz­pontosított „előrenyomulás” ez a kormányprogramra meg­valósításának nagy csatájában. S éppen ebben van e háronr kezdeményezés nagy ereje, éppen ezért nem szabad engednünk, hogy a lelke­sedés, amely részvevőiket fűti, szalmalángként ellobban­jon. S erre azért nem árt emlékeztetnünk, mert sok fontos kezdeményezés jutott már hasonló sorsra. Vájjon nem természetes-e, hogy ezután is állan­dóan szükség van több szénre, hengerelt árura, az energiával való takarékoskodásra? Sz,*?ívezöte.nk úgy tehetik maradandóvá e mozgalmakat, ha szüntelenül em­lékeztetik a fiatalokat arra, hogy ezek mennyire fonto­sak népgazdaságunk számára. E kezdeményezéseknek van egy olyan érdekes és tanulságos vonása is, amely valamennyi iparág fiataljai számára elgondolkoztató. Az ózdi Pázmány-brigádot és a pécsbányai Jelenszki-brigádot nem diszisták, hanem idős, tapasztalt elvtársak vezetik. S a két brigád nagy teljesítményei, sikerei ragyogó példái annak, milyen so­kat jelent, ha a diszisták fiatalos lelkesedése az időseb­bek tapasztalatával párosul. A három kezdeményezés másik nagy tanulsága, amely ugyancsak minden iparág, sőt minden üzem, mű­hely fiataljaira vonatkozik: elsősorban ott segítsünk, oda összpontosítsuk erőinket, ahol a legnagyobb szükség van rá. Iparunk a zord téli időjárás^ az áramellátási zavarok és egyéb okok miatt januárban, februárban el­maradt a terv teljesítésével. Ahhoz, hogy ezt az elmara­dást mielőbb behozzuk, az iparágak, gyárak és üzem­részek sajátosan gyenge pontjai ellen kell támadást in­dítanunk. A kohászatban például a kokszellátás okoz sok gondot. Itt a diszistáknak a fajlagos kokszfelhasználás csökkentéséhez kell segítséget nyujtaniok. Egvhelyütt a selejt csökkentése, másutt — különösen a textiliparban — a minőség javítása okoz sok fejtörést az ipar vezetőinek, s a diszistáknak itt kell latbavetniök ötletességüket, kez­deményezőkészségüket. Ehhez azonban arra van szükség, hogy minden DISZ- bízottság és alapszervezeti vezetőség jól ismerje és szi­vén viselje üzemének, műhelyének gondjait. S ebből kö­vetkezik a kezdeményezések harmadik tanulsága. Az áramtakarékossági mozgalom azért terjedhetett el rövid idő alatt olyan szélesen, mert a DISZ-szervezetek csak­nem mindenütt a műszaki vezetőkkel szorosan együttmű­ködve irányították és szervezték. Természetes, hogy a gyár gazdái, műszaki parancsnokai ismerik legjobban a tennivalókat, s ezért kell továbbra is ápolnunk a DISZ- szervezetek és a műszaki vezetők együttműködését. Tanuljunk a kongresszusi verseny kezdeményezései­ből hazaszeretetei, a haza iránti felelősséget — ez a leg- öbb tanulsága a diszisták három mozgalmának. A minisztertanács határozata fémgyüjtő hónap szervezésére fák hetére készülnek a szabolcsi fiatalok zabolcs megye DISZ-fiataljai titörői nagy lelkesedéssel ké­nek a fák hetére. Sorra kül- a leveleket a járási és a me- DISZ-bizottságokhoz. ame- ben a felkészülésekről és dásokról számolnak be. legelők és parkok fásítását rozzák el. A homokos terű­re facsemetéket ültetnek, tvarsány, Aranyosapáti, oda. Tiszaszalka, Vásáros- :ny és több más tiszamenti tg DISZ-szervezete nyárfá- iíszíti az utcák szegélyeit, községben brigádokat szer- k. Ezek az erdőt járják, ín rendszertelenül kikelt csemetét kiásnak és az arra al­kalmasakat parkosításra hasz­nálják fel Több járás diszistái az úttörőkkel közösen készítik elő az ültetéshez szükséges göd­röket. A megye valamennyi DISZ-szervezete felajánlotta, hogy a május 1-i fásítási határ­idő helyett április 12-re, a fásítá­si hét alatt, minden csemetét el­ültetnek. A fiatalok és az úttörők mun­kája nem szűnik meg, a cseme­ték elültetésével. ígéretet tettek arra is. hogy a fiatal fákat gon­dosan ápolják és megvédik a kártevőktől. A minisztertanács határozatot hozott április 5-től május 5-ig tartó fémgyüjtő hónap szervezé­sére. A kampány megszervezé­sével a minisztertanács a kohó- és gépipari minisztert bízta meg. A fémgyűjtést minden üzem­ben, állami gazdaságban, gép­állomáson, termelőszövetkezet­ben és lakóházban, városban és községben egyaránt meg kell szervezni. A fémgyüjtő hónap tar­tama alatt az összes üzemekben „gyártakarítást” kell rendezni és a feltárt hulladékot a begyűjtő vállalatok rfendelkezésére kell bocsátani. A házkezelőségek és házfelügyelők gondoskodjanak a lakóházak közös helyiségeiben található hulladékok felkutatásá­ról és átadásáról. A minisztertanács figyelmez­tette a gyűjtést lebonyolító szer­vek vezetőit: gondoskodjanak ar­ról, hogy a kampány során a Április 3-án délelőtt koszorú­zás! ünnepséget rendeznek a hazánk felszabadításáért elesett szovjet hősök gellérthegyi, sza­badságtéri és a Kossuth Tüzér­tiszti Iskola előtti emlékművei­nél. Ugyanebben az időpontban megkoszorúzzák a többi buda­pesti szovjet hősi emlékművet és a szovjet harcosok sírjait is. A hősi emlékműveknél és Sztálin elvtárs szobránál április 3-án és 4-én díszörséget állnak. Este a Magyar Állami Opera­házban a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetősége és a Magyar Népköztársaság minisz­tertanácsa díszünnepséget ren­dez. Az ünnepségen Apró Antal elvtárs, a minisztertanács elnök- helyettese. az MDP politikai bi­zottságának tagja mond ünnepi beszédet. Ugyancsak április 3-án Budapest valamennyi kerületé­ben és a megyeszékhelyeken a pártbizottságok és a tanácsok rendezésében ünnepi esteket tar­tanak. Ünnepségek lesznek az üzemekben, hivatalokban, az ál­talános-, közép- és főiskoláikon, egyetemeken is. Délután a főváros számos pontján térzene lesz. Este a gellérthegyi Citadellánál ünne­pélyesen felvonják április 4 zászlaját. A zászlófelvonáshoz fáklyás DISZ-íiatalok vonulnak fel. Április 4-én reggel 9 órakor kerül sor néphadseregünk nagy­szabású szemléjére a budapesti Sztálin-téren. Elsőízben vesznek részt a szemlén a II. Rákóczi Ferenc katonai középiskola nö­vendékei. Este a Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a miniszter- tanács fogadást ad az ország- gyűlés épületében. gyűjtők a lakosságot ne zaklas­sák. Utasította a helyi tanácsok végrehajtó bizottságait, hogy nyújtsanak támogatást a begyűj­tő vállalatoknak és szövetkeze­teknek. A határozat gondoskodik arról is, hogv a gyűjtésben leg­jobb eredményt elérőket kor­mánykitüntetéssel. illetve a ..ki­váló fémgyüitö'-jelvénnyel tün­tessék ki. vagy pénzjutalomban részesítsék. A minisztertanács felkéri a tö­megszervezeteket, elsősorban a DISZ-t és a szakszervezeteket, hogv munkájukkal segítsék elő a gyűjtés sikerét. Felhívja az ifjú­munkásokat, ipari tanulókat, pa­rasztfiatalokat, a tanulóifjúságot és az úttörőket, hogv a gyűjtés­ben való részvételükkel járulja­nak hozzá az 1954. évi nép- gazdasági terv sikeres megvaló­sításához. Budapesten és vidéken egy­aránt számos kultúrelőadást, gyermekműsort, filmvetítést ren­deznek ezen a napon. Este a Népstadionban ad műsort a Szov­jetunió Állami Népi Táncegyüt­tese. Este 7 órai kezdettel utca­bál lesz a Sztálin-téren. Ugyan­ebben az időben a főváros kerü­leteiben utcabálokra, sok kultúr- otthonban műsoros-táncos ün­nepségekre kerül sor. A felszabadulási ünnepségek sorozatai este 10 órakor ünnepi tűzijáték zárja be. ★ Április 4-én, a felszabadulás ünnepén a tejboltok, tejet áru­sító élelmiszerüzletek, cukorka­boltok és a vendéglátóipari üzle­tek a vasárnapi nyitvatartási rend szerint tartanak nyitva. Április 4-én az összes iparcik­keket árusító boltok, továbbá a csarnokok és a piacok zárva lesznek. Vidéken az üzletek nyitvatar- tását a megyei tanács vb. keres­kedelmi osztálya a fentiek figye­lembevételével állapítja meg. (MTI) ★ A Budapesti Városi Tanács Közle­kedési Igazgatósága közli, hogy ápri­lis 2-án pénteken az április^ 4-i ün­nepségekkel kapcsolatos előkészületek miatt közlekedési korlátozásokat lép­tetnek életbe. Reggel 6 és 9 óra kö­zött zárt terület lesz a Vágány-utca, Dózsa György-út, Rudas László-utca, Lenin-körút. Rákóczi-út, Tliököly-út, Hungária-körút által határolt terület. A zárt területnek a Szinyei-Merse- utca, Rottenbiller-utca és Lenin-körút átta! határolt részére csak azok a fármfivek haltbatnak be, amelyeknek telephelye e területen van, vagy ame­lyeknek a kőzellátás és az üzemek áruellátása érdekében kell behajta- niok. A zárt terület belső részén a Szi- nyei-Merse-utca-—Rotlenbil!er-utca_ vo­nalától a Sztálln-tér felé eső részé­ben mindennemű iármüforgalom tilos. Hat éven át tanult Kossuth Lajos a sátoraljaújhelyi gim­náziumban. ezer emlék fűző­dik itt nevéhez. Tanárok és diáikok éveken át bányászták elő a Kpssuíh-emiékeket. hogy ereklyeként megőrizzék iskolá­juk forradalmi hagyományait. Vaskos kötetben lapozunk. A címe: Anyakönvv. Pecsétes lapja arról tanúskodik, hogy az 1810-es évben „Kossuth Lajos diák a rendes tanulók közé beirattatoit”. A kutatások nyo­mán megtalálták azt is, melyik osztályban töltötte délelőttiéit, melyik padban tanult Kossuth. IgV emelkedett megtisztelő címmé: „Kossuth osztálya”, A negyedévi osztálvzó konferen­ciák döntenek arról, melyik osztály méltó leginkább arra, hogy a nevezetes terembe köl­tözzék. Az elmúlt évben mind a négv alkalommal az I/b leányosztály tanult Kossuth osztályában, az idén az első negyedévet a II/c osztály töl­tötte itt, azóta pedig a IV/b osztály viseli a „Kossuth osz­tálya” címet és minden jel arra mutat, hogy év végéig ebben az osztályban is marad­nak. Nem könnyű dolog meg­őrizni a nagy kitüntetést. Am a fV/b osztály nem igen szo­kott ahhoz, hogv a könnyebbik utat válassza. Amikor az osz­tályba költöztek, Kossuthnak ezt a ma is buzdító jelmon­datát választották maguknak: „Menni kell, menni előre, aki nem megyen, eltiportatik.” A Kossuth-osztálynak minden adottsága megvan ennek a célnak az eléréséhez. Olyan fiatalok tanulnak a IV/b-ben, akik már eddig is számtalan­szor bizonyságot tettek tudá­sukról. akaraterejükről. Az első padban, a Kossuth-pad- ban Rusznák Miklós ül, aki végig kitűnő eredménnyel ta­nult négy éven át. A másik hely a padban még betöltetlen, de az esélyesek: Király Er­zsébet, Soltész Pál, Keller Erzsébet — és sorolhatnánk öt esztendővel ezelőtt né­hány diákkal elhatároztuk, hogy Micsurin-kertet létesí­tünk, amelyben termeszteni fo­gunk minden olyan növényt, amelyről az iskolában tanu­lunk. Az iskola mellett volt egy üres telek, amelyet törött cserepek, tégladarabok, sze­méthulladékok borítottak. Ezen a silányhomokú talajon akar­tuk létrehozni az iskola virágzó Micsurin-kertjét. A következő évben már ár­vácskák, százszorszépek, petú­niák virágzottak a telken. De hiába harcoltunk sikeresen a gyomnövények, a kártevő ro­varok ellen, eredeti célunkat nem tudtuk vaióraváltani. Nem számoltunk a kert nyári gondozásával, a növényenként változó agrotechnikával, a ha­talmas tűzfal-okozta beárnyé- kolással. Közben kis csapatunk tagjainak száma megnöveke­dett és elkeseredés helyett új célokat tűztünk magunk elé, megvalósíthatóbbakat. Ekkor kezdődött már-már híressé vált gyapotkertünk története. Bulgáriában jártam, s hoz­tam magammal néhány gya- potmagvat. Ebből olyan gya­potfajtát akartunk kikísérletez­ni, amely alkalmazkodik a ma­tovább — egvre közelebb jut­nak ehhez a kitüntetéshez is. Az iskola fiataljaiban mé­lyen él Kossuth Lajos emléke. Rövid idő alatt nagy Kossuth- kultusz fejlődött ki. Ennek a mozgalomnak a zászlóvivője a mindenkori Kossuth-osztály. A jó tanulmányi eredmé­nyek elérésben nagy sze­repe van a DISZ-nek. Teljes győzelemig vitte a DlSZ-szer- vezet a harcot a késések, fe­gyelmezetlenség ellen, iskola­szerle nem emlékeznek pél­dául arra, hogy valaki is el­késett volna az utóbbi időben. A diszisták érdeme az is, hogy türelmes munkával feltárják a még meglévő hibák okait. A félévi bizonyítványosztás után véleménykutatást rendeztek két kérdésben. Az egyik kér­dés ez volt: mi okoz különö­sebb nehézséget a tanulás­ban? A másik: mennyi idő szükséges ahhoz, hogv egyik napról a málsikra jól felkészül­hessenek? Mindkét kérdésre tömérdek válasz jött. A vála­szokat megtárgyalta az egész tanári kar is és olyan intézke­dések születtek, amelyek el­hárítják az akadályokat a ta­nulás útiéból. így éri el az iskola DISZ-szervezete, hogy valóban megtiszteltetéssé val­lók DISZ-taenak lenni. A fia­talok mélyen érzik ezt és egyre több eredményt érnek el. „Ha elkövetkeznek a tettek és áldozatok napjai, keljünk egymással versenyre a nem­zetért” — írta Kossuth a múlt század derekán, s késői utó­dai. a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos eimnázium diszistäi ez­zel a jelmondattal kezdték meg az 1953—1954-es tanévet. Az azóta eltelt idő azt bizo­nyítja. hogy nem feledkeztek meg a nagy forradalmár év­századot átélő, ma is időszerű szavairól. Helytállnak a ta­nulásban. amint erre Kossuth neve, példája és szava köte­lezi őket Török András gyár tájhoz, igénytelen, korán­érő, betegségekkel szemben el­lenálló és bőtermő. Fehér és színes gyapottal kísérletez­tünk, megvizsgáltuk a tokot, a rekeszek számát, a magszőr csúcsi, középső, alsó részéről szedett magvak csirázóképes- ségét, fejlődését. Minden tövet több szempontból figyeltünk meg s feljegyeztük megfigye­léseinket. így értük el, hogy ma már a minőség fokozására is gondolhatunk. A kövér ta­lajt és az öntözést céltudato­san kerüljük, mert azt ta­pasztaltuk, hogy bár ezek a tényezők kedvezően hatnak a növekedésre, de az érést késlel­tetik. Minden talpalatnyi föl­det felhasználunk, még a gya­potsorok között is termesztünk bizonyos növényeket. Olyan érdeklődés még soha nem nyilvánult meg gyapot­kertünk iránt, mint ezen a ta­vaszon. Sokan még otthon is végeznek kísérleteket. S mire nálunk is beérik majd a gya­pot, bizonyos, hogy üevés bol­dogabb arcot lehet majd látni az ifjú micsurinistákénál. Potomyal János, a pesterzsébeti főgimnázium biológia-tanára Híd, amely alatt most készül a „folyó" A Vízműépítő Vállalat dolgozói a pártkongresszus tisztele­tére vállalták, hogy a tiszalöki vízmű építkezésénél 1 millió 560 ezer forinttal túlteljesítik előirányzatukat. Előreláthatólag április másodikáig teljesítik fogadalmukat. Képünkön: hatal­mas kotrók emelik ki a földet a főcsatorna előre elkészített hídja alól (Magyar Foto — Hotlenzer Béla felvétele) Országszerte megünneplik felszabadulásunk 9. évfordulóját Szellemi öttusa .4z elmúlt év őszén, még októberben, érdekes verseny kezdő­dött iskolánkban szellemi öttusa néven. A versenyt azért indítot­tuk, mert meg akartuk szerettetni tanulóinkkal a magyar nyelvet, az orosz nyelvet, a majematikót, <> műhelygyakorlatot és a sak kot. Volt egy másik célja is a versenynek. A középiskolás fiata­lokban él a versengés szelleme, szeretnének ők is a versenyben élenjárókká válni, de mindezideig csak olyan versenyeket rendez­tünk, amelyek mechanikusak voltak és nem töltötték be feladatu­kat. A szellemi öttusával most ezt a hiányt is pótoltuk. A sakk­verseny két csoportban, körmérkőzések formájában folyik. A kezdő sakkozok részére még a verseny előtt sakkianfolyamot indítot­tunk. amely különösen a lányok körében vált népszerűvé, akik közül eddig csak kevesen tudtak sakkozni. Az orosz versenyt feb­ruár 14-én rendeztük meg. A feladat három részből állt. Diktált orosz szöveget kellett hiba nélkül leírni, és ismeretlen szöveget kellett magyarról oroszra, valamint oroszról magyarra fordítani. Mindkét eddig megtartott versenyszámban szép eredmények szü­lettek. A sakkverseny két csoportjában Pazsitka László és Fodor Sándor lett az első. Orosz nyelvből a legjobb eredményt Török Csaba, Omacht Antal, Czopf Péter, Vinkler Ferenc és Halmai László érték el. Rövidesen sor kerül a harmadik versenyszámra is. A magyarnyelvi feladat: első, második és harmadik évfolya- mokbelieknek megadott, a negyedik évfolyambelieknek pedig vá­lasztott irodalmi műről írásbeli dolgozat készítése. A matematiká­nál a feladatot évfolyamonként a szaktanár elvtársak állítják ősz- sze az elvégzett tananyag alapján. A versenyben az lesz a győz­tes, aki a feladványt a legrövidebb és a leglogikusabb módon oldja meg. A műhelytéladatot gépész és villamos tagozatra szét­bontva bonyolítjuk le. A szellemi öttusa segít fiataljainknak a Rákosi Mátyás tanulmányi versenyben is és hozzájárult az egyre jobb tanulmányi eredmények kialakításához. Balotai Kálmán, • pécsi gépipari technikum • DISZ-titkára Ifjú micsurinisták 1

Next

/
Thumbnails
Contents