Szabad Ifjuság, 1954. október-december (5. évfolyam, 232-309. szám)

1954-10-01 / 232. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A DISZ KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK LAPJA V. ÉVFOLYAM 232. SZÁM Péntek, 1954 október 1 ÁRA 40 FILLÉR ÖT ÉV AZ ÖT ÉVEZREDBŐL Az ötévezredes Kína ünnepel. Öt éve, hogy az egész népet képviselő hatszáz küldött lerakta a kínai történe­lem új mérföldkövét, kikiáltotta a népköztársaságot. Öt évezred nagy idő egy nép történetében. Ha Kína nevét kimondjuk, a feltaláló emberi elme olyan alkotá­saira gondolunk, mint a papiros és a könyvnyomtatás, a selyemkészítés és a. mágnestű. A nagykulíűrájú nép mégis három évezreden át valósággal megmerevedett. Egyik császári dinasztiát követte a másik, s a nép húzta a feudalizmus igáját. A „mennyei nyugalmat” csak az utolsó száz év kavarta fel, benyomultak a haszonra éhes európai hatalmak e az Egyesült Államok. Huszonhét kikötő rakpartjairól rabolták Kína kincseit, rizst, teát, selymet, szőrmét, szenet és niég sok mást. S milyen hatalmas mértékben! 1910-ben — koronaértékben — Nagy-Britannia 60 millió, az Amerikai Egyesült Államok 104 millió, Németország 43 millió és Franciaország 125 millió értékű árut szállítóit ki Kínából. A feudalizmus nyomorát megtetézte a gyarmatosítás. A munkások és parasztok forradalmi mozgalma azonban, amely hosszú évtizedeken át bontakozott ki, végül is forradalmi fel­szabadító háborúban a kommunista párt vezetésével le­rázta a népről a nehéz rabláncot. A nép, a győztes nép, most az ötéves évforduló előestéjén megalkotta alkotmányát, amelyért sok-sok éven át harcoltak legjobbjai. A Kínai Népköztársaságban min­den hatalom a dolgozó népé lett. Az öt évezred legújabb ötéve a legtöbbet adta, amit adni lehet... A kinai ember lett. Az ember értékét még tíz éve is az a mondás jellemezte: „Tíz perc alatt könnyebb ezer embert találni, mint egy kutyát.” S most a nép alap­törvénye, az alkotmány mondja ki: a Kínai Népköztár­saság dolgozói jogosultak a munkára, pihenésre, a művelődésre, « boldog öregkorra. Egy dereshajú,- de fiatalszivű tanítónőtől, az első országos népi gyűlés küldöttétől, Teo Szu-fantól levelet kaptunk. Levelében így ír: „A tanítók saját újjászületésüknek tekintik a Kínai Népköztársaság megalakulását. A régi rend idején rettegve a munkanélküliségtől, kétszer vétettem el mag­zatomat. s egyszer kimerültség miatt holtan szüle- telt gyermekem. Tavaly iskolánkban egy tanítónő ikreket szült, s a kormány bőkezű gondoskodással nagy anyagi támogatásban részesítette. Véglegesen elmúltak azok a napok, amikor gyalázták és sértegették a kinai népet. Népünket ma kifejezhetetlen lelkesedés hatja át." A kínai ember lett, s történetének új szakaszát, a szocializmus építését kezdte el. Az első lépéseket most teszi meg az első ötéves terv alkotása'val. Kína régen ismeri az ipart, textil- és selyemgyárainak termékei az egész világot bejárták, de hiányzott nehézipara, gép­gyártó ipara. Most megteremti. Már eddig mintegy 150- féle olyan gépet készítenek, amit cégen külföldről hoztak be. Elkészült az első hazai repülőgép js. A kínai ipar megteremtéséhez akárcsak az országépítés minden más területén, nagy segítséget nyújt a baráti szovjet nép. A Szovjetunió több mint száz üzem és gyár felszerelésé­hez küld gépeket- S e munkában részfvesznek a testvéri népi demokratikus országok is. Egyengetik a szocialista mezőgazdaság útját is. Kína parasztjai már eddig száztízezer termelőszövetke­zetet alakítottak. A traktor és még sok más mezőgazda­sági gép 9 kínai földeken is megjelent. A cégi föld­művelési eszközök ugyan még nem kerültek a múzeu­mokba, de a földeken ott jár már a gép. Kína szocializ­must épít! S az építő Kína tekintélye megnőtt a világ szemé­ben. Ezt a tekintélyt Ázsia & az egész világ békéjének fenntartásáért, megóvásáért kifejtett tevékenykedésével vívta ki. Kína hős fiai, a népi önkéntesek Koreában út­ját állták az amerikai kalandoroknak. A Kínai Nép­köztársaság küldöttsége Genfben hathatósan hozzájárul! az indokínai fegyverszüneti egyezmény megkötéséhez. Kína tekintélyéről számtalan dolog tanúskodik. Nézzünk néhányat: a Kínai Népköztársaság, India és Burma hitet tettek az ázsiai népek békés együttélése mellett; számos ország, ázsiaiak és európaiak, kifejezték azt a véleményüket, hogy a népi Kínának el kell foglalnia helyét az Egyesült Nemzetek Szervezetében. Legutóbb, Kína jelentőségét elismerve, az angol Munkáspárt küldöttsége tett négyhetes látogatást az országban. Kína tekintélye továbbra is nő, akkor is, ha az Egyesült Államok hivatalos politikusai egyelőre nem akarnak tudomást venni róla. A kínai nép ünnepel. Szabadsága, új élete ötödik év­fordulóját ünnepli. A békés építés nagy tervei töltik el, ß töretlen erőfeszítéssel meg is valósítja nagy céljait. L Az orosházi tárás eddigi eredménye: 14.000 köbméter! A; országos ifjúsági silózási verseny hírei Szabolcs megyében különösen népszerű a néhány nappal ez­előtt meghirdetett országos ifjú­sági silózási verseny: eddig több mint száz DISZ-szervezet ifjúsága nevezett be a nagy ver­sengésbe és fogott hozzá a siló­záshoz. A megyei versenyben a nevezések számát tekintve, a fe­hérgyarmati járás vezet, ahol már 23 tsz és állami gazdaság fiataljai vesznek részt a silózási versenyben. Nem sokkal marad el mögöttük a nyíregyházi já­rás. ahol több mint 22 helyen csatlakoztak. Nyíregyháza város területén négy állami gazdaság és tsz ifjúsága versenyez már, a kemecsei járásban pedig 8 hely­ről jelentettek csatlakozást és ezt követően szorgos munkát. Országszerte az elsők között halad az ifjúsági verseny elindí­tója, az orosházi járás ifjúsága. Legfrissebb jelentés szerint a járás tervében szereplő 16.000 köbméter silótakarmány­ból a járás fiataljai már 14.000 köbmétert silóztak be. A csongrádmegyei gencsháti állami gazdaságban is hozzá­fogtak a fiatalok a silózáshoz. Az a tervük, hogy 500 köbméter­rel túlteljesítik a gazdaság 915 köbméter silózási tervét. c/tUi. olyan nyál a ziehhe... — A Podmaniczky? ö tud 800 forintot jegyezni! Aki ez­reket visz haza, az vígan nyúl a zsebbe. így vélekedett az emberek egy része a pusztabánrévei ál­latni gazdaságban, amikor megtudta, hogy Podmaniczky András, a gazdaság traktorosa 800 forint békekölcsönt jegy­zett. Podmaniczky, amilyen nagydarab ember, éppen olyan csöndes. Nem szól fölöslege­sen, türelmetlenül meg talán sohasem. Most is csak annyit mondott, válaszként: — Tudna maga is. Keresni is, meg jegyezni is. Csak­hogy ... ahhoz jobban keltene dolgozni. Dekát nem kenyere önéki a szó, elhallgatott és inkább vé­gezte a munkáját. Podmaniczky András fiatal­ember: huszonhárom éves. Mégis, már igen sokai dol­gozott. Tizenkét éves korában odaállították az eke mögé: szánts! Pedig a szántás nem gyerekjáték. Egész nap tapos­ni. a barázdát oda, vissza, mindig ugyanazon az álon, egész embernek is sok. Bírta? Ki kérdezte ezt akkor a sze­gényembertől. Bírta, mert bír­nia kellett. Erős ember, gye­reknek is az volt, nem sanyar­gatta meg nagyon a munka. Talán kevesebbet nevetett, meg kevesebbet szólt, mint a többi gyerek — ez volt min­den nyoma a kemény munká­nak. De ez megmaradt egé­szen máig. Emléknek. Figyel­meztetőnek. ötvenegyben jött a gazda­ságba. Először vontatás volt. Tavaly ült lánctalpas gépre, s azóla ezen dolgozik. Csöndben, szerényen. Úgy, mint az a bi­zonyos lassú víz, amelyik par­tot mos. Szavát sem hallani, annál többet azokét, akik di­csérik. — Mint hat más — mondják — annyit dolgozik. Ez ugyan kis túlzás, de mint kiderült, nem véli el na­gyon a sulykot, aki így di­cséri. — Most hogy áll a mun­kával? — ezt már tőle kér­dezzük. _ Az évi tervvel? Kétszer f ejeztük be az idén. Most har­madszor fogtunk hozzá ... Meg lehet nézni az irodában! — teszi hozzá nagyon gyorsan és nagyon komolyan, hogy látja csodálkozásunkat. Nem, dehogy kételkedünk a szavában, csakhát különös hal­lani, hogy egy év alatt három­évi munkát végez el valaki. Aztán csak úgy félmondatok­ban mondja el, hogy az évi rendes tervet még a tavaszi idényben teljesítette. Mire a cséplés befejeződött, újra vég­zett egy esztendőre rendelt munkával. S most harmadszor látott neki, mert nagy szégyen tenne, ha az esztendő végére nem fejezné be a tervét. A harmadikat ebben az évben. Ez hát az a tő, amelyikről a 800 forintos kötcsönjegyzés fa­kad; a jó kereset. S ezért mondja nem egy ember a gaz­daságban, hogy Podmaniczky- nak könnyű, hogy Podma­niczky könnyen ugrál. Igaz, dekát ezt mindenki utána csi­nálhatja. Mert neki is csak két keze van, mint másnak, ő is olyan ekével szánt, mint a töb­biek, a traktora sem jobb, mint a másik öt lánctalpas: közön- sí ~es DT 413-as. Valami titka mégis van sikereinek, csak­hogy ez nyílt titok, mindenki ismeri: szereti, óvja, ápolja a gépét, s nagyon szeret dol­gozni. Most éppen a karbantartás­nál van a traktor. Nincs ko­moly baja. még vígan dolgoz­hatna tovább, mégis beállt vele a műhelybe. Pontosabban: be- huzatta a traktort, nehogy a kis hibából, akár útközben is nagyobb tegyen. Mondják, egész évben két napot állt a gépe a rendes karbantartó ja­vításon kívül. innen hát a jó munkai S innen a 800 forintos jegyzés is, mert a jő munka a jó kereset szüiöanyja. Dekát csak azért jegyzett Podmaniczky András, mert könnyen oda tud adni 800 fo­rintot? Nem. Azért is, mert az alföldi szikvilág keltős köze­pén, kint a pusztán moziba járhat hetenként akár kétszer is. Es azért, mert a gazdaság házában lakik havi 8 (nyolc) forintért. S mert nemcsak a munkájának él, a családjának is: fiatal házas, nemrég kis­lányuk született. — Mennyi idős a kislánya, Podmaniczky elviárs? — Még egyéves sincs — mondja, s mosolyog a nagy, szőke ember, először, amióta beszélgetünk. — Tízhónapos. Maholnap eladósorban lesz. Az, az, eladásokban. Hát ezért Is jegyzett Podmaniczky András. A kislányáért. Hogyha tizenkétéves lesz, más élete le­gyen, mint neki, az apjának volt. Meghagy a stafirungot is könnyebben megvehesse majd, ha szükség lesz rá. Mert egy apának nagyon előre kell ám gondolni. Antal Károly Üdvözlő táviratok a Kínai Népköztársaság fennállásának 5. évfordulója alkalmából MAO CE-TUNG elvtársnak, a Kína Népköztársaság elnökének. Peking A Kínai Népköztársaság fennállásának 5. évfordulója alkal­mából forró üdvözletemet küldöm önnek, Elnök Elvtárs és önön keresztül a nagy kínai népnek és kormányának. A kínai nép az elmúlt öt év során az Ön iránymutatását kö­vetve, hatalmas sikereket ért el a népi demokratikus rendszer megszilárdítása terén, az ország építésében és a világbéke oltal­mazásában. Mindezek a sikerek nemcsak a magyar népet lelkest, tik, de nagymértékben erősítik a béke és a demokrácia Szovjet­unió vezette táborát. További sikereket kívánok a testvéri kínai népnek nagy fel. adatai megvalósításához. DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnök« * CSOU EN-LAJ elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének. Peking Engedje meg Elnök Elvtárs, hogy a Kínai Népköztársaság nagy nemzeti ünnepe, fennállásának ötödik évfordulója alkalmá­ból a magyar nép, a Magyar Népköztársaság kormánya és a ma­gam neveben szívböljövo jókívánságaimat küldjein a nagy kínai népnek, a Kínai Népköztársaság kormányának és személy szerint önnek. Elnök Elvtárs. Szilárd meggyőződésem, hogy a kínai és a magyar nép kö­zötti törhetetlen barátság jelentős hozzájárulás a két ország fel­virágzásához. A kínai népnek további ragyogó eredményeket kí­vánok országa építésében, a világbékéért és a nemzetközi fe­szültség enyhítéséért folytatott harcában, amellyel tevékenyen hozzájárul a Szovjetunió vezette hatalmas béketábor sikereihez, NAGY IMRE, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke A DISZ központi vezetőségének üdvözlő távirata az Űsszkínai Demokratikus Ifjúsági Szövetség Kedves Barátaink! A Dolgozó Ifjúság Szövetsége központi vezetősége az egész magyar ifjúság nevében forró üdvözletét küldi az összkínaj Demokratikus Ifjúsági Szövetség központi bizottságának és valamennyi tagjának a Kínai Népköztársaság kikiáltásának ö, évfordulója alkalmából. A magyar fiatalok százezrei a legnagyobb tisztelettel emlé­keznek meg ezen a történelmi jelentőségű évfordulón azokról a hősi harcokról, melyeket a hatalmas kínai nép és ifjúság a Kínai Kommunista Párt és Mao Ce-tung elvtárs vezetésével vívott ha­zája felszabadításáért, a szocializmus alapjainak lerakásáért, az életszínvonal emeléséért és országuk függetlenségének megvédé­séért. Mi, magyar fiatalok, akik a béke megőrzésének és a világ fiataljai közti együttműködésnek ügyét magasztos eszmének tart­juk, őszintén kívánunk a hatalmas Kínai Népköztársaság ifjúsá­gának sok sikert hazája felvirágoztatásáért, s a békéért vívotl harcban. DOLGOZD IFJÚSÁG SZÖVETSÉGE KÖZPONTI VEZETŐSÉGE Ünnepi ülés Pekingben a Kínai Népköztársaság ötödik évfordulója alkalmából Csou En-laj és Hruscsov elvtársak beszédei A Kínai Népköztársaság meg­alapításának ötödik évfordulója alkalmából Pekingben szeptem­ber 30-án ünnepi gyűlést ren­deztek. Az ünnepi ülésen hosszan­tartó viharos éljenzés közepette elfoglalta helyét az elnökség­ben Mao Ce-tung, a Kínai Népköztársasáig elnöke, Csu Te, a Kínai Népköztársaság alel- nöke, Liu Sao-csi, az országos népi gyűlés elnökségének el­nöke, Csou En-laj, az államta­nács elnöke és a kínai állam más vezető funkcionáriusai. Ve­lük együtt foglalták el helyüket az összes jelenlévők által lel­kes fogadtatásban részesített szovjet kormányküldöttség tag­jai: N. Sz. Hruscsov, N. A. Bul- ganyin, A. I. Mikojan, N. M. Svernyik, valamint Lengyelor­szág, a Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaság, Romáhia, a Mongol Népköztársaság, Cseh­szlovákia, Magyarország, a Né­met Demokratikus Köztársaság, Bulgária, a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság és Albánia kormányküldöttségének vezetői. Az ünnepségen Csou En-laj elvtárs, az ájliamtanacs elnök« mondott beszédet, amelyben mél­tatta a Kínai Népköztársaság öt­éves fejlődését és eredményeit A különböző rendszerek békés együttéléséről szólva hangoz­tatta: „Készek vagyunk béké­sen együttélni a világ bármely nemzetével, ha annak ugyanez az óhaja és ugyanilyen őszintén gondolja.” Az ünnepség részvevői feláll­va, viharos, hosszantartó taps­sal üdvözölték a szónoki emel­vényen megjelenő N. Sz. Hrus- csovot, a szovjet kormánykül­döttség vezetőjét, a Szovjetunió Kommunista Pálrtja központi bi­zottságának első titkárát és a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének tagját, aki üd­vözlő beszéddel fordult az ülés részvevőihez. Hruscsov elvtárs beszédében méltatta a kínai nép elért eretf- ményeit, valamint a Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság ba­rátságának nagy jelentőségét N. Sz. Hruscsov beszéde után a testvérnépek küldöttei tolmá csolták forró üdvözletüket. Érdehea in ti szerelt Megnyílt a vá­ciutcai Minta­raktárban a tex­tilipari műszer- kiállítás. amely a Textilipari Kutató Intézet négyéves mun­káját mutatja be. A képün­kön látható gép a textilanyagok infravörös és hövisszaverő- dését méri. Kit- zinger Ferenc tervező bemu­tatja gépét az érdeklődő Cs. Falvay Olgá­nak. CFercncz Gabriella felvétel*! I

Next

/
Thumbnails
Contents