Szabad Ifjuság, 1955. július-szeptember (6. évfolyam, 153-230. szám)

1955-07-01 / 153. szám

A DISZ VI. ÉVFOLYAM 153. SZÁM KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK Péntek, 1955 július 1 LAPJA ÁRA 40 FILLÉR A STRAHOVI STADION KÖRÜL (2. oldal) (3. oldal) (4. oldal) Százmilliók szava A jólismert helsinki Mes- suhalliban, szerdán, a késő­esti órákban befejeződött a béke barátainak hatalmas világtalálkozója. „Korunk lelkiismerete”: a békemoz­galom az elmúlt évek so­rán már számtalan nagy összejövetelt, találkozót hí­vott egybe. Mégis méltán állíthatjuk, hogy a finn fő­városban létrejött nagyará­nyú találkozó valamennyi közül a legjelentősebb volt. Rendkívül jelentőssé teszi mindenekelőtt az a nemzet­közi helyzet, amelyben megkezdte, végezte és be­fejezte munkáját. Olyan események előzték meg, amelyekre világszerte fel­figyeltek még a politikával nem igen foglalkozó embe­rek is. Az osztrák állam- szerződés megkötése, a szovjet kormányküldöttség belgrádi látogatása, a ha­talmas visszhangot kiváltó szovjet leszerelési javasla­tok, Nehru indiai minisz­terelnök prágai és varsói látogatása, valamint a Szovjetunióban tett utazá­sa, Adenauer moszkvai meghívása, az Egyesült Nemzetek Szervezete jubi­láns ülésszakán történt események — megnövelték a béke harcosainak remé­nyeit, új erőket vonzottak ebbe a hatalmas táborba és világszerte még tovább erősítették a szovjet béke­politikába vetett bizalmat. A béke barátainak jó érzés volt Helsinkiben megálla­pítani, hogy a nemzetközi helyzetnek ezek a biztató fejleményei — „a felébredt közvélemény küzdelmének megannyi gyümölcse". E találkozó fontosságát tükrözik hatalmas méretei is. A küldötteket útnak bo­csátó országoknak, vala­mint maguknak a delegá­tusoknak a száma; a világ­sajtó és a különböző rádió- állomások érdeklődése *— mindez azt bizonyítja, hogy a békés együttélés hívei a föld minden pontján egyre bátrabban, következeteseb­ben hallatják hangjukat. Az agresszió legmegrögzöt- W-fo politikusai sem enged­hetik el ezt az immár har­sogássá növekedett hangot a fülük mellett. A helsinki béke-világtalálkozón 68 or­szágból 1841 delegátus, megfigyelő és vendég, vala­mint 165 rádió- és sajtó­tudósító; különböző hit- felekezetek 72 lelkésze, a különböző országok parla­mentjeinek 146 képviselője veit részt. E felsorolásból nemcsak a részvevők és megjelentek nagy száma, hanem össze­tétele is megragadja a fi­gyelmet. Hitfelekezetek papjai és kommunisták, parlamenti képviselők és úgynevezett „szürke embe­rek” beszéltek egymással a világ sorsdöntő kérdéseiről. Angol ügyvéd és indiai egyetemi tanár, szovjet író és finn államférfi együtt hangoztatták azt a meg­győződésüket, hogy a békét meg leket, a békét meg kell védeni. Valóban elgon­dolkodtató a béke-világ- találkozó felhívásának az a része, amely szerint Hel­sinkiben „bebizonyosodott, hogy mély vélemény- különbségek és jzltérő vi­lágnézetek ellenére meg le­het egyezni fontos kérdé­sekben és hogy tárgyalások útján ma már számos prob­lémát meg lehet oldani”. S a találkozó világra­szóló jelentőségét csak fo­kozza az a tény, hogy a békeszerető százmilliók a genfi tárgyalások előkészí­tésének időszakában küld­ték a finn fővárosba kép­viselőiket. Most, amikor rövidesen megnyílik a négy nagyhatalom kormányfői- nek tanácskozása, rendkí­vüli jelentőségű, hogy mi­ről beszéltek és mit hatá­roztak a népek Helsinkibe küldött megbízottai. Hiszen a béke-világtalálkozó felhí­vását ihlető gondolatokat minden országban óriási tömegek tették és teszik nap mint nap, óráról órára magukévá. Ahogyan a fel­hívás mondja: „Égy ketté­szakított világban... tíz év óta először ülnek majd össze a nagyhatalmak kor­mányfői. Általános remény­ség előzi meg a tanácsko­zásokat." Ezzel a sokatváró re­ménységgel számolni kell mindenkinek. Azoknak az erőknek is, amelyeknek — mint a felhívás hangsúlyoz­za — „megfelel a hideg­háború”, s amelyek „aka­dályokat gördítenek a négy nagyhatalom közeledésé­nek útjába". A népeknek — a mi né­pünknek és ifjúságunknak is — egy pillanatra sem szabad elfeiejteniök, hogy a közelmúlt biztató jelen­ségei, a béke ügyének min­den sikere — csak az ezek­kel az erőkkel vívott szí­vós, mindennapos harcban születhetett meg. Ez az ál­landó éberség, a tettrekész békeakarat az egyik leg­fontosabb feltétele annak, hogy a sokat szenvedett emberiség tovább haladjon a tárgyalások, a békés együttműködés útján. A DISZ dorogi járási bizottsága jelenti: A dorogi szén­medence bányászifjúsága az V. VIT és az alkotmány ünnepe tiszteletére július l-től augusztus 20-ig a szénbányászati tröszt tervéből 53 403 tonna szén kitermelését vállalta és fogadalmat tett, hogy terven felül 5271 tonna szenet hoz jelszínre. Szokob Gyula, a DISZ járási bizottságának titkára. FELHÍVÁS az ifjúsági cséplő-munkacsapatok li. országos versenyére úgy csak az ifjúsági verseny FIATAL, TRAKTOROSOK, CSÉPLÖMUNKÁSOK! Ismét versenyre szólítunk benneteket, hogy vegyetek részt az ifjúsági cséplőmunka­csapatok II. országos verse­nyében, melynek célja: gyor­san, a legkevesebb szemvesz­teséggel elcsépelni a learatott, behordott gabonát, népünk kenyerét. A verseny feltételei a követ­kezők: 1. A cséplőgépre dobméret alapj án megadott idény terv teljesítése (métermázsában ki­fejezve). 2. A meghatározott legala­csonyabb szemveszteség és megkövetelt tisztasági száza­lék betartása, illetve csökken­tése. (A törött szem nem le­het több a kicsépelt szem össz­súlyának 3 százalékánál, az ocsúban nem maradhat 2 szá­zaléknál több fejlett szem, szalmában, törekben és pely­vában nem lehet az elcsépelt gabona összsúlyának 0,5 szá­zalékánál több szem.) 3. A cséplőaljban visszama­radt gyommagvak és egyéb maghulladékok összegyűjtése és beszállítása a földműves- szövetkezet átvevőhelyeire, a kiadott utasításnak megfelelő követelmények betartásával. A kazlak rendes formábarakása, tetejezése. 4. Az erő- és munkagépek rendszeres karbantartása, a tűzbiztonsági és balesetvé­delmi szabályok betartása. A verseny értékelésénél fi­gyelembe vesszük a verseny­pontokon belül a cséplőgép idénytervének százalékos tel­jesítését. a cséplésben eltöltött összes munkanapok számát (üzemórákban) és a legmaga­sabb teljesítményt. Ha a meg­hajtó erőgép járómunkára al­kalmas traktor, abban az eset­ben az éjjeli munkában vég­zett normálhold teljesítést is. Továbbá a cséplést elősegítő, illetve gátló körülményeket és a meghajtó erőgép típusát. A verseny július 10-től augusztus 31-ig tart, benevezni július 20-ig lehet. A versenyben részt vehetnek mindazok a munkacsapatok, amelyek tagjainak 70 százalé­ka 28 éven aluli, egész idényre szerződött fiatal cséplőmunkás és a csapat 90 százaléka a cséplés időtartama alatt azonos személyekből áll. A munka­csapat a csatlakozást a bene­vezési űrlapon tagjainak alá­írásával igazolja és átadja a gépállomás, illetve állami gaz­daság ÜB-elnökének. A munkacsapathoz tartozik: az erőgépfelelős- és segéd­vezetője, a traktoros brigád- vezetője, a cséplőmunkacsapat vezetője és tagjai. A verseny győzteseinek ju­talmazása: A DISZ KV, a MEDOSZ el­nöksége, a Földművelésügyi Minisztérium és az Állami Gaz­daságok Minisztériuma juta­lomban részesíti az országosan legjobb eredményt elért öt munkacsapat tagjait. A leg­jobb ifjúsági munkacsapatok a következő jutalmakat kapják: 1. Az első helyezett munka­csapat minden tagja egy darab tizenötköves Pobeda-karórát. 2. A két második helyezett munkacsapat minden tagja egy darab Ljubitel-fényképe- zőgépet. 3. A két harmadik helyezett munkacsapat minden tagja egy-egy néprádiót. Az öt győztes ifjúsági mun­kacsapat minden tagja két­napos ingyenes budapesti ki­ránduláson vesz részt, amely­nek során megtekintik az Országos Mezőgazdasági Kiállítást. (Amennyiben az ifjúsági cséplőmunkacsapat az FM és az ÁG Minisztériuma által külön hirdetett cséplési versenyben is helyezést ér el, i kitűzött jutalmát kapja.) A DISZ Központi Vezető­sége, a MEDOSZ elnöksége, a Földművelésügyi Minisz­térium és az Állami Gazda­ságok Minisztériuma felkéri a gépállomások és állami gazda­ságok igazgatóit, a helyi ta­nácsszervek vezetőit és szak­embereit, hogy segítsék a ver­seny kibontakozását és ered­ményességét. Felelős gép- és munka- csapatvezetők! Teremtsétek meg a feltételeit a sikeres munkának! Fiatalok! Példa­mutató munkával, fiatalos lelkesedéssel készüljetek a varsói V. Világifjúsági Talál­kozóra! Dolgozzatok úgy, hogy gyorsan, szemveszteség nélkül csépeljük el a gabonát. Fejt­setek ki meggyőző felvilágo­sító munkát annak érdekében, hogy a csépeltetők a cséplő­géptől eleget tegyenek az állam iránti kötelességük­nek. Előre az ifjúsági cséplőmun- kacsapatak II. országos verse­nyének teljes sikeréért! DISZ Központi Vezetősége MEDOSZ országos elnöksége Földművelésügyi Minisztérium Állami Gazdaságok Minisztériuma AVARSÓI VIT ELŐTT Küldöttehet választ az ország ifjúsága Egy hónap múlva kezdődik a világ ifjúságának hatalmas seregszemléje Varsóban. A ma­gyar fiatalok országszerte ün­nepi DISZ-gyűléseken választ­ják ki soraikból azokat, akik jó munkájukkal kiérdemelték, hogy a nagy találkozón hazánk ifjúságát képviseljék. Hajdu- Bihar megye ifjúságát többi között Börcsök Albert, a de­recskéi területi DISZ-alap&zer- j vezet titkára képviseli, akinek i vezetése alatt a szervezet tag- \ létszáma féléven belül csak­nem megtízszereződött. Sztálinváros küldötte Raku- ] sán Dezső turbinagépész, a : Sztálin Vasmű energiaszolgál­tató üzemének DISZ-titkóra. Székesfehérvárról Kiss Ilona, a Bányagyutacsgyár DISZ- szervezetének titkára lesz a küldöttség tagja. Társai meg­kérték, mondja el azoknak a fiataloknak, akikkel Varsóban találkozik: az üzem diszistái azért versenyeznek, hogy mindegyikük megszerezze a sztahanovista oklevelet, vagy a szakma kiváló dolgozója ki­tüntetést. Eddig hat ifjúmun­kásuk büszkélkedik a sztaha­novista címmel. Heves megye küldöttei kö­zött lesz Rajnai József, az új- lőrincfalvai DISZ-szervezet tagja. Azért esett rá a válasz­tás, mert Rajnai elvtárs na­gyon sokat tett a termelőszö­vetkezet megerősítéséért. Tízezer forint A tatabányai bányászfiata­lok már eddig tízezer forintot gyűjtöttek a Varsóba utazó gyarmati- és félgyarmati or- j szagok ifjúságának megsegíté- | sere. A VI-os akna diszistái j 4270, a központi iroda fiataljai i 2246 forinttal járultak hozzá a I gyűjtés sikeréhez. Nincs idő a várakozásra! Mi, a Lőrinci Fonóipar DISZ-fiataljai nagy figyelemmel kísértük a DISZ II. kongresszusának tanácskozásait. Lelke­sedéssel olvastuk Rákosi elvtársnak a hozzánk is szóló be­szédét és a kongresszusnak a magyar if júsághoz intézett leveléből megértettük, hogy nincs idő a várakozásra. A mi szeretett pártunk és az egész magyar nép minden eddiginél többet vár most tőlünk. Ezért hívtuk össze melegében, június 23-án ifjúságun­kat, hogy megvitassuk, hogyan váltsuk valóra, tettekre a kongresszus szavait. A kongresszusi verseny ideje alatt üzemünk tervét 106.7 százalékra teljesítette az első félévi tervét június 22-én déli 12 órakor befejezte. Ebben a sikerben döntő része van üzemünk fiataljainak és a kongresszusi műszaknak. Az ifjúsági gyűlés határozata értelmében néhány napon belül a fonó 11. műhelyt a varsói VIT tiszteletére ifjúsági üzemrésszé avatjuk fel, ifjúsági bri­gádokat hozunk létre és a fiatalok százait vonjuk be a var­sói VIT tiszteletére indított munkaversenybe. Lőrinci Fonóipar DISZ-bizottsága A Villamosgép- és Kábelgyár fiataljai Gágyor Pált, a gyár műszaki osztályának helyettes vezetőjét választották VIT-küldöttnek. Gágyor elvtárs kezdeményezte az anyag - és energiatakarékossági mozgalmai, amely azóta az ország sok üzemében népszerűvé vált és eredményeket hozott. A képen Gágyor elvtárs (jobbról) Teljamidisz György- gyel a mosógépekhez szükséges üstöket ellenőrzi. (Magyar Foto — Bürger Gertrud felvétele) Öt új exportbrigád (Tudósitónktól.) öt export-brigádot alakí­tottak az V. VIT tiszteletére a Szigetvári Cipőgyár DISZ-fia- taljai. Az élüzem Szigetvári Cipőgyár kiváló minőségű gyártmányai világszerte is­mertek. A jó hírnév kivívásá­ban jelentős részük van a ci­pőgyárban szép számmal dol­gozó fiataloknak. A második negyedévben azonban csorba esett az ed­digi jó munkán, mintegy ezer-ezerkétszáz pár export­cipő készítésével maradtak el és a minőség is az azelőtti 99 százalékról 95—96 százalékra csökkent. Elsőnek a DISZ-szervezet mozdult meg, hogy kiköszörül­jék a csorbát, Princz Ilona DISZ-titkár kezdeményezésé­re a varsói VIT tiszteletére öt ifjúsági export-brigád ala­kult. Az export-brigádok va­lamennyi tagja azt vállalta, hogy jelentősen túlteljesíti tervét, s csak elsőrendű mi­nőségű cipőt gyártanak. Az öt brigád már június 20-a óta együtt dolgozik. Azóta elért eredményeik azt mutat­ják, hogy eleget tudnak tenni a varsói VIT tiszteletére tett vállalásuknak. I. S. VIT-verseny a Győri Lenszövőgyárban A Győri Lenszövőgyárban 500 fiatal elhatározta, hogy a DISZ kongresszusi műszak lendületével tovább verse­nyez. Az V. Világifjúsági Ta­lálkozó napjáig olyan termelé­si sikereket akarnak elérni, amelyek eddigi legkiválóbb eredményeiket is felülmúlják. Három ifjúsági exportbrigád alakult a szövődében a DISZ- kongresszus tiszteletére, most, a VIT-verseny kezdetekor az előkészítő üzemben alakítot­tak három ifjúsági brigádot; A szövődében Kovács Zsu­zsanna DISZ-tag a VIT-ver­seny első napján 167 százalé­kos teljesítményt ért el és 97 százalékban elsőosztályú árut termelt.

Next

/
Thumbnails
Contents