Szabad Ifjuság, 1955. július-szeptember (6. évfolyam, 153-230. szám)

1955-07-01 / 153. szám

VÖRÖS LOBOGÓ ALATT f A z Ifjúsági Könyvkiadó n díszes kiállítású, szá­mos képpel illusztrált könyve a legszebb ajándék, amelyet a dolgozó ifjúság ez évben a könyvkiadótól kapott: váloga­tott írások a magyar kom­munista ifjúsági mozgalom történetéből. A közlemények 1917 novembere és 1919 augusztusa közötti időkből származnak, tehát felölelik a két forradalom, az 1918-as polgári demokratikus forrada­lom és a dicsőséges 1919-es proletárforradalom korszakát. A Magyar Munkásmozgalmi Intézet minden segítséget megadott ahhoz, hogy a könyv anyaga megfeleljen a célnak: tanítsa, lelkesítse, harcos, al­kotómunkára buzdítsa a fiata­lokat TJazánkban a Nagy Októ- béri Szocialista Forra­dalom eszméinek hatására bekövetkezett fordulat, vala­mint a haladó ifjúság csatla­kozása a forradalomhoz, a lenini tanításokhoz, meg­teremtette a kommunista ifjú­sági mozgalmat. A tőkés rend­szer megdöntéséért és a prole­tariátus hatalmáért vívott harcok szülötte a KIMSZ, a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége. Minden DISZ-tagnak ismernie kell a KIMSZ nehéz, de annál lelkesebben vívott harcait az elienforradalmárok és az op­portunista szociáldemokrata vezetők ellen. Erről szólnak a „Vörös lobogó alatt” című könyv tanulmányai, újságcik­kei, riportjai, versei, doku­mentumai. A Tanácsköztársa­ság ifjú élgárdájának felejt­hetetlen küzdelmei és győzel­mei, haladó hagyományaink közt is a legkiemelkedőbbek, alapot és erőt adnak a mai fiataloknak, hogy sikeresen megoldhassák a szocializmus építésében a párt által rájuk bízott feladatokat. A bevezető tanulmány az eddig még nyilvánosságra nem hozott, konkrét tényeken ke­resztül mutatja be az ifjúsági mozgalom fejlődését és szere­pét a polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköz­társaság időszakában, ismerteti a KIMSZ programját és szer­vezeti szabályzatát. (ifjúsági Könyvkiadó) J f jűmunkások életéről, a múltban elszenvedett megaláztatásokról szóló meg­rendítő — egykori — tudósí­tások, riportok következnek a tanulmány után. Majakovszkij és Ady versei festik alá azt a döbbenetes képet, ahol elénk tárulnak a gyilkos kapitalista rendszer legfiatalabb áldoza­tai; a halálra -kínzóit gyer­mekmunkások, az elgázolt „csengettyűs* fiúk. az agyon- nyűzott béresgyerekek. Eze­ken a képeken keresztül 'ért­jük azután meg, hogy mit je­lentett a -proletariátus győzel­me, mit adott a tanácsköz­társaság, milyen perspektívá­kat mutatott a győzelmes for­radalom a fiataloknak. Az ak­kori lapok írják: „A tanács­kormány egyik legelsőrendűbb feladatának tartja, hogy a pro­letárgyermekeket a legmesz- szebbmeno szellemi és testi gondozásban részesítse. — Ta- noncotthonok létesülnek a fő­városban és vidékenMeg­nyíltak az iskolák kapui a munkások és parasztok gyer­mekei előtt. Könyvtárak, mú­zeumok, színházak, mozik a dolgozó népé, a dolgozó ifjú­ságé lettek. Az ifjúmunkások tudták is. hogy mit kaptak, és lelkesen foglaltak állást a ta­nácsköztársaság mellett. Az Ifjú Proletár 1919. június 1-i számában olvashatjuk: „Az ifjúmunkások szervezete tuda­tosan harcolni fog mindig, minden elavult korszellem megváltoztatásáért, forradal­mat fog csiriálni a legjobb ta­lálmányért, a legjobb köny­vért, a legjobb munkáért, a legjobb és legújabb forradal­mi gondolatért. Ifjúmunkás­mozgalomnak mindig kell len- ni’ fs. m}ndin lesz. A minden­kori ifjúmunkás-szervezet szó­val, tettel, gondolattal forra­dalmat fog csinálni. — Az ifjú­munkás-mozgalomnak célja a proletárdiktatúra alatt az ifjú­munkások tudatosítása: felké­szülés a politikai harcra, az egész világ kapitalizmusa el­len, felkészülés új társadalmat teremtő munkára, a munkafe­gyelem, a tanulás által, fel­készülés az új, korszerű esz­méknek az elavultakkal való mindenlcori harcára. Az ifjú­munkás-mozgalom a proletár- diktatúra alatt is harc, amely­nek eszközei: szervezkedés, munkafegyelem, tanulás!" Q jön a hatalmas élet-ha­lál harc. Az imperialista túlerő, az elienforradalmárok gyülevé&z hada és az áruló szo­ciáldemokraták. A KIMSZ tagjai ott küzdenek a vörös­hadseregben. Mindenütt az élen — vörös tüzérek, vörös huszárok — végigjárják a bá­torság és hősiesség iskoláját. Az eszméért, a kommunizmus diadaláért áldozzák ifjú éle­tüket. A kommunizmushoz ha­lálig hű fiatalokról szóló Írá­sokból. az ifjúsági mozgalom mártírjainak életéről maradt dokumentumokból, az ellen- forradalmárok leveréséről, a cseh—román harcterekről ké­szült riportokból érezzük a munkával, harccal, véráldo­zattal járó hősiesség forradal­mi pátoszát. Ez a forradalmi pátosz keil, hogy áthassa a ma ifjúságát is, ez a forrása an­nak a tevékeny szeretetnek, amely minden fiatal lelkében él, aki a munkásosztály, a szocializmus szent ügyét szol­gálja. TT szép könyvnek egyik ■LJ legnagyobb érdeme, hogy még jobban megtanít bennünket gyűlölni és sze­retni. Mert csak az tud­ja a jót, a jövőt, a ki­zsákmányolástól mentes tár­sadalmat és annak felszaba­dult. boldog emberét szeretni, aki gyűlölni tudja mindazt, és mindazokat, akik gátolják az emberiség fejlődését, akik a népet vissza akarják ta­szítani a nyomorba, akik yisz- sza akarják állítani az embert nyúzó földesurak, profitéhes bankárok. gyártulajdonosok undok rendszerét; a kapita­lizmust. A „Vörös lobogó alatt" c. könyv legyen minden DISZ- tag társa, barátja, munkája és szórakozása közben eléve- nedjenek meg betűi, hogy ne feledje el és büszkén vallhas­sa mindig és mindenütt; nem vagyunk és nem leszünk so­ha méltatlanok ifjú hős elő­deink emlékéhez, példájához. <h) fi zsántáéki tsz-einökképző tanfolyam záróiinnspéiye A zsámbéki egyéves terme­lőszövetkezeti elnökképző tan­folyamon tegnap délelőtt tar­tották meg a záróünnepélyt. Az ünnepségen Dobi István elvtárs, az Elnöki Tanács el­nöke, a Termelőszövetkezeti Tanács elnöke mondott beszé­det. Fiatal zonQűramüvészeink nagyszerű hangversenye Párizsban A Marguerite Long zenei versenyen nagy sikerrel sze­repelt három fiatal magyar zongoraművész — Franki Pé­ter, Gabos Gábor és Vásáry Tamás — hangversenyt adott a párizsi Magyar Intézetben, amely erre az alkalomra zsú­folásig megtelt. A fiatal magyar zongora- művészek Scarlatti, Chopin, Schubert, Bartók. Prokoíjev, Liszt és más műveket adtak elő nagy sikerrel. A közönség mindhármukat hosszú ideig ünnepelte. Ifjúsági filmszínház nyílik Debrecenben A Hajdú megyei Moziüzem Vállalat — a Népművelési Mi­nisztérium és a DISZ Közpon­ti Vezetőségének határozata nyomán — úgy döntött; azzal is segíti a fiatalok kulturális nevelését, hogy ifjúsági film­színházzá alakítja át a debre­ceni Híradó Filmszínházat. A július első felében megnyíló filmszínház műsorán az első három előadásban minden nap ifjúsági film szerepel. A negyedik — esti — előadáson olyan filmet vetítenek, amely elsősorban a szülőket érdekli, s a nevelés kérdéseiről szól, A Magyar Élettani Társa­ság XXI. vándorgyűlése csü­törtökön kezdődött meg Sze­geden. Ez alkalomból az or­szág minden részéből 340 vendég érkezett Szegedre. A háromnapos vándorgyűlésen 60 előadást és több tudomá­nyos bemutatót tartanak. Kétezerötszáz irodalmi elő­adást tartott országszerte a TTIT 1955 első felében, Hárman a MAÖHSZ egyesítő konferenciájának előkészületeiről Szombaton az Építők Rózsa Ferenc kultúrotthonában megkezdik kétnapos tanácskozásukat a MAöHSZ egyesítő konferenciájának részvevői. Az új honvédelmi tömeqszervezet e nagy napjára már hónapokon át Jobb munkával, tagszervezéssel készültek az alap- szervezetek és a bizottságok. Megkérdeztünk három MAÖHSZ ke­rületi vezetőt; milyen eredményeket értek el az utóbbi Időben? DISZ-szervezeteknek Is. A kerü­leti DISZ-bizottsággal a lehető legjobb a viszonyunk, ugyanilyen jó kapcsolatot szeretnénk léte­síteni az alapszervezetekben Is. Máris tervezzük, hoqy rövidesen a DISZ alapszervezeti titkárok részére éjszakai harcitúrát szer­vezünk közösen a DISZ kerületi bizottságával. „Több mint 700 új tagot ▼ettünk fel*4 — Valamennyi alapszerveze­tünkben Ismertettük és megvi­tattuk a MAÖHSZ új alapszabály­tervezetét — mondotta Péter Ist­ván, a MAÖHSZ VII. kerületi el­nökhelyettese. — A viták során számos értékes javaslatot tett tagságunk a tervezet jobbátétele érdekében, amelyet az országos központba továbbítottunk. A kon­ferenciára készülődésben nagyon sokat segítettek a DlSZ-szerveze- tek is, nekik is részük van ab­ban, hogy a kerületben már több mint 700 új tagot vettünk fel az utóbbi Időben. Különösen a Mechanika Laboratórium és a Közért központ szervezete tűnt ki az új tagok szervezésében. A kiképzési tervünket is eredmé­nyesen hajtottuk végre. „Közösen a DISZ-el a sor­kötelesek felkészítéséért*4 — Az egyesítő konferencia előkészületei során különösen nagy gondot fordítottunk, a sor­köteles ifjúság felkészítésére — mondotta Józsa Mihály főhad­nagy, a MAÖHSZ II. kerületi el­nöke. — DISZ-szel közösen szer­veztük meg a Jelenleg is mű­ködő teherqépkocsivezétői tanfo­lyamot, azoknak a fiataloknak részére, akik most állnak a ka­tonai szolgálat előtt. Teljesítettük már kiképzési tervünket és 300 új taggal erősítettük szervezetein­ket. „Fél év alatt végrehajtottuk évi kiképzési tervünket*4 _ A konferenciára készülés n agy lendületet adott kerületünk­ben a kiképzési munkának — mondotta Sütő András százados, a MAÖHSZ XIV. kerületi elnöke. — Bizottságunk felajánlotta, hogy a konferencia tiszteletére egészéves kiképzési tervünket fél év alatt teljesítjük s ígéretün­ket teljesítettük is. Szervezeteink több mint 700 taggal gyarapod­tak és ebben nagy részük volt a SZABAD IFJÜSAG 1955. július 1 ÚTIRÁNY; DUNÁNTÚL! H OK? Swéapesti énét. 2tne. és tincetarSttese á tiki baegvetseigkorítra indul A DISZ budapesti, kétszeres VIT-díjas ének-, zene- és tánc- együttese — amely holnap ün­nepli fennállásának 5. évfor­dulóját — július első felében vidéki hangversenykörútra in­dul: ellátogat Dunántúl több városába, ipari és kulturális központjába. A mintegy ejser- kiloméíeres út programja a következő: 5- én: Győr. 6- án és 7-én; Szombathely. Juliba és Évike, a „közvélemény“ Julika és Évike boldog izgalommal próbálja ki az új, érde­kes játékot, az írótáblát. Nem Is sejtik, milyen jelentősége van most érdeklődésüknek, ök alkotják itt: a ,közvéle­ményt”, Ok a táblát figyelik — a Játéktervező Intézet szakemberei pedig őket. Ha a mintapéldány megnyeri tetszésüket: érdemes a sorozatgyártásra,»■ 8- án: Ajka. 9- én: Várpalota. 10-én; Székesfehérvár. 12-én: Siófok. 14- én: Pécs. 15- én; Sárbogárd. Az együttes vidéki bemuta­tói során számos, a főváros­ban nagy sikert aratott tánc-, ének- és zeneszámrnal lép a közönség elé. A tánckar többi között előadja a feledhetetlen bukaresti VIT nagyszerű pil­lanatait felelevenítő Karnevál című tánckompoziciót, az al­bán párostáncot, Mojszejev Ünnep a kolhozban című szvit­jéből a Boldog anya-1, a Kalo- csa-környéki táncot, valamint új átdolgozásban és új beta­nulásban a matyó táncokat, továbbá az uráli népi együt­tes által betanított Sesztyorá-t. Az énekkar az ifjúsági moz­galom dalaival, lengyel kórus­sal, a Zúg a folyó című néger dallal, a Svesnyikov-kórus- számmal, Kodály híres Kállai kettős-évei és a Kék Duna- keringő-ve 1 lép fel. A közked­velt harmonikazenekar szov­jet és román zeneszámokat. Strauss Tere-fere poí/cá-ját és a Csárdáskirálynő-bői, részle­teket ad elő a dunántúli kö­zönségnek. A hangverscnykűrút során az együttes vezetői és tagjai színes, érdekes „tapasztalat- cseréken“ találkoznak majd a helyi és környékbeli művészeti csoportokkal, diszista fiatalok­kal. hogy segítséget adjanak a DISZ-szervezetek kulturális munkájához. Ellátogatnak gyá­rakba, üzemekbe, gépállomá­sokra. termelőszövetkezetekbe. Az együttes visszaérkezve a fővárosba, július 16-án az I. kerületi Erkel Ferenc Szabad­téri Színpadon rendez nagy­szabású zárómüsort. A vidéki hangversenykörút- hoz az együttesnek sok sikert, a dunántúli közönségnek kel­lemes szórakozást kívánunk! Humor... Szerelem... Magyarul beszélő, szirtes szovjet film Forgatókönyv: Poljakov Randezte: Doszfalj és Tufiskin Főszerepben: Atkagyij Rajkin és Cseiikovszkája A szinkron szereplői között a legkiválóbb magyar komikusok: Kabos László, Fónay Márta. Rátonyi Róbert, Komlós Vilmos, Kiss Manyi és még sokan mások. Mit vigyünk magunkkal a nyári táborozásra ? Ezekben a napokban sót száz fiú és lány indul vidán nyári élményeket ígérő tábo rozásra. Izgatottan készülőd nek, rendezgetik holmijukat és azon tűnődnek: mit is vi gyének magukkal a két hét­re, vagy esetleg annál i: hosszabb időre? Sokan a nagy aggodalom­ban, hogy valamit otthon fe­lejtenek, úgy megrakják í bőröndöt, hátizsákot, hogj megmozdítani is alig lehet A táborban aztán kiderül hogy egy csomó felesleget holmi is került a bőröndbe, ami csak a helyet foglalja úton a hátat nyomja. Különösen a lányok szeret­nek tömött bőröndökkel útra­kelni. Fáj a szívük a sok szép ruhát, holmit otthon hagyni. Az első megjegyez.ni való részükre: a tábor nem divatbemutató. Az cselekszik okosan, aki kevés, csak a legszükségesebb holmit viszi magával. Legjobb vászon- szoknyában, blúzban utazni. A szoknyához vigyünk négy­öt blúzt és vigyünk shortot. A szoknyával és shorltal jól kihasználhatjuk a blúzokat, s változatosan öltözködhe­tünk. Ünnepi alkalomra, szó­rakozásra elegendő egy csi­nos nyári ruha és a szoknya, egy szép, erre az alkalomra megkímélt blűzZal. Hétköz­napra. vagy munkára egy nem kényes ruha elengedhe­tetlen. Nyári szandálunk mellé tegyünk a bőröndbe strapa-cipőt is. Hűvösebb na­pokra vigyünk magunkkal kötött kabátot, pulóvert s ballonkabátot is! Elegendő fehérneműről, fürdőruháról, hálóingről, s néhány tiszta zsebkendőről se feledkez­zünk meg. Minden lány vi­gyen magával kis varródo­bozt a következő felszerelés­sel: tűpárna néhány tűvel, fehér, fekete és színes cérna, gombok. Kendőre, hajcsava- róra is gondoljanak a lányok. S ha mar mindent becsoma­goltak. bőröndjükbe legfel ül rakják be a bőrönd tartal­máról készített leltárt, hogy hazajövetel előtt pontosan el­lenőrizhessék, megvan-e min­den holmijuk. A fiúk bőröndjébe kerül­jön: egv rendes öltöny és cipő. Egy munkaruha, leg­alább négy ing, elegendij alsónemű, legalább három pár zokni, fürdőnadrág, pizsama. Jó időben leg­helyesebb. ha rövidnadrág­ban és ingben utaznak, stra­pa-cipőben. Feltétlenül vi­gyenek borotvakészletet, ne­hogy napokon át borostásan kelljen jármok. Ajánlatos, ha a dohányzók néhány cso­mag cigarettát is becsoma­golnak. Ez akkor sem árt, ha kiderül, hogy a helyszínen is kaphatnak cigarettát. Fiúk és lányok részére egyaránt nélkülözhetetlen egész sereg apró használati tárgy, amelyről elfeledkezni annyi, mint megkeseríteni maguk számára és sokszor a szomszédok számára is a táborozást. Szappant, törül­közőt, fogkrémet, kefét és poharat, fésűt szégyen más­tól kölcsönkérni. Legyen 1 minden fiatal csomagjában: tükör, napolaj, vagy krém, a napozáshoz napszemüveg, levélpapír borítékkal, bé­lyeggel. Ajánlatos előre nem látható kellemetlenségekre is gondolni, fejfájás, fogfájás ellen csillapítószert becso­magolni. Könnyű pokróc, egy-két érdekes könyv, tár- sasiáték. sakk. labda, hang­szer (akár csak egy szájhar­monika is) kellemesebbé, vi­dámabbá teszi a táborozást. A fiatalok feloszthatják egy­más között, hogy ki mit visz a szórakoztató tárgyak kö­zül. Hasznát veszi, aki okosan állítja össze felszerelését. Jó szórakozást, kellemes táborozást kívánunk. A fizetett szabadságról Több fiatal dolgozó kérdezte szerkesztőségünktől: hogyan számíthatják ki fizetett szabadságuk idejét? A Munka Törvénykönyvének 49—51. §-a szerint min­den dolgozónak naptári évenként 12 munkanap alapszabad­ság jár. Ha a dolgozó munkaviszonya évközben kezdődött, első évi szabadságát a ledolgozott hónapok arányában kell megállapítani. A fiatal dolgozókat az alapszabadságon kívül az úgynevezett pótszabadság is megilleti, mégpedig 16 éves korig 12, 18 éves korig pedig évenként 6 munkanap. Azoknak, akik két évnél hosszabb idő óta folyamato­san dolgoznak, az 1945 előtti minden három évre 1, 1945 után pedig minden két évre 1 nap pótszabadság jár. A 1 Munka Törvénykönyve szabályozza a különféle iparágak­ban (bányászat, kohászat stb.) dolgozók, valamint a tudó- < mányos munkát végzők pótszabadságát is. A szabadságolások beosztása előtt minden dolgozót i meg kell hallgatni, kívánságaikat lehetőleg figyelembe 1 i kell venni. A szabadság kezdő időpontját és tartamát a szabadságolási terv elkészülése után azonnal, de a sza- | badság esedékessége előtt legalább 15 nappal írásban a dolgozó tudomására kell hozni.

Next

/
Thumbnails
Contents