Szabad Ifjuság, 1955. október-december (6. évfolyam, 231-308. szám)

1955-10-01 / 231. szám

jL VILÁG PROLETÁRJA EGYESÜLJETEK! és technika világából «iviff éljen épköztársaság ünnepére) (2. oldal) (3. oldal) (4. oldal) A DISZ KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK LAPJA Vi.ÉVFQLYAM 231. SZÁM Szombat, 1955 október 1 ÁRA 40 FILLÉR Prtiffte na ff ff més-fc énre ssátmét (6. oldal) A hatodik születésnap Hat esztendő nem nagy idő egy ország életében. S ha az az ország a jelen csúcsairól a múlt óriási síkságaira pillant­hat le, ha történelmének sok­színű fonala az időszámítás előtti évezredek ködéig vezeti vissza a kutató elmét — ak­kor néhány év különösen je­lentéktelen. Kína múltja években és alkotásokban egy­aránt csodálatosan gazdag. És mégis: a legutóbbi hat esz­tendő során több történt en­nek a nemzetnek az életében, mint hosszú századok alatt. Ezekben a napokban ennek a gondolatnak a jegyében emlé­kezünk meg a föld legnépe­sebb országáról. Az ősi Kína egészséges, erőtől duzzadó gyermeke: a Kínai Népköz- társaság — hatodik születés­napját ünnepli... Azoknak — kínaiaknak és külföldieknek egyaránt —, akik ma ott állnak a Tien An men, a régmúlt időket idéző császári palota kapujá­nál emelt mellvéden és nézik egy szabaddá lett hatalmas nép újjongását, van mire gon­dolniuk. A régi Kína úgy élt az emberek tudatában, műit a fényűző pompa és a meg­döbbentő nyomor országa.. Kína — az ember hallotta ezt a szót s csodálatos kertek, gyönyörű tavacskák, felettük görbe híddal, kincsetérő, su­hogó selymek jelentek mea « szeme előtt — és jegy marék rizs. A nép, az óriási töme­gek életszínvonalának egy cseppet sem túlzott, szinte kézzelfoghatóan szemléletes jelképe. Tőkés körökben a kínai kuli fogalom volt: a hihetetlenül olcsó, szinte-in­gyen-munkaerő fogalma. Óriási volt az ereje ennek az országnak és mégis: évszáza­dok múltak, mint a percek, s gigászi, tehetetlen testként hevert: kiszolgáltatva a ter­mészeti és a gyarmatosító ha­talmak kényének-kedvének. Kicsapott medréből a ra­koncátlan, rettegett folyam- óriás, a Hoang Ho? Milliók váltak hajléktalanná és pusz­tultak el nyomorultul. Két- három jól felí'egyvérzett hadi­hajó beúszott a Jangce-torko- latán? Ez elég volt ahhoz, hogy a nemzetközi imperia­lizmus gyarmatbirodalma óriási „tartománnyal”: Kíná­val gyarapodjék. Tehetetlen testről beszeltünk az imént. És ezt a testet belső hajok is marcangolták. Apró zsarno­kok — hivatalnokok és tehet­ségtelen tábornokok kiikk- harcaiban hullatta vérét a kínai paraszt. Igen. a Tien An men-kapu mellvédjén a csodálatos je­lenben gyönyörködőknek a múltra is leéli gondolniok. És arra, hogy a felszabadulás utáni röpke hat esztendő alatt — a kommunisták példája, a nép kezemunkája nyomán — mivé lett ez az ország. Hogy milyen nevetséges és esztelen is bizonyos körök magatartá­sa, amelyek erről az or­szágról egyszerűen nem vesz­nek tudomást. Nevetséges és esztelenség tudomásul nem venni, hogy Kína, a nyomor és belvillon- 8ások által egykor darabokra szabdalt ország ma egységes, erős — világhatalom. S ez a hatalom — bármennyire nem óhajtják ezt bizonyos körök tudomásul venni — a nem­zetközi életben is egyre ele­venebben ható erővé válik. Kína nagyhatalom. Nagy­hatalom, amelyet a testvéri szövetség szálai fűznek egybe a Szovjetunióval és a népi demokráciákkal. Nagyhata­lom, amelyet számos más or­szág is elismert már, Nagy- Britanniától Indiáig. Nagy­hatalom, amelynek léte, pél­dátlan fejlődése óriási vonzó erőt gyakorol Ázsia és Afrika nemzeteire. Nagyhatalom, amely — a lenini elvek alap­ján — megfogalmazta és a gyakorlatban megvalósítja a békés együttélés öt alappont­ját. S ez egymagában elég ahhoz, hogy megsemmisítse az el nem Ismerés álláspont­jának egyik oszlopát: a „vö­rös Kína agresszív szándékai­ról” szóló, enyhén szólva ne­vetséges érvet. A másik ha­sonló ..szilárdságú” oszlopa az új Kína ellenségeinek a Taj­van visszacsatolásával kap­csolatos érvelés. Manapság azonban az igazság is gyor­sabban jár, mint valaha. S Kelettől Nyugatig és Északtól Délig egyre inkább hódít az a felismerés is, hogy a tajvani kérdés: Kína bel- iígye. Hogy történelmi torz­kép, amikor az Egye­sült Nemzetek Szervezetében egy hatszázmilliós nép kép­viselőjének helyén Dr. Geor­ge Yeh ül — egy Kínának nevezett kínai sziget meg­bízottja. Recsegnek-ropognak az el nem ismerés álláspontjának alapjai. Genfben kínai— amerikai tárgyalások foly­nak, amelyek immár a nem­zetközi jog paragrafusai sze­rint is arra engednek követ­keztetni, hogy létezik egy Kínai Népköztársaság nevű állam, amelynek képviselőjé­vel tárgyalni lehet — és tár­gyalni kell. Igen, Ázsia új nagyhatal­ma, a béke hatalmas erődje, a mi szövetségesünk és bará­tunk, a Kínai Népköztársaság létezik. Most hat esztendős. És minden nappal erősebb, szilárdabb lesz ... „Házi“ csillagvizsgáló A miskolci Kilián György Általános Gimnázium csillagvizsgáló- jóban Szabó Gyiila, a ,,Szocialista kultúráért” é kitüntetett földrajz-történelmi szakos tanár oktatja a nö­vendékeket. (Magyar Foto — Bojár Sándor felvitele) Számos üzemen és termelőszövetkezetben már minden fiatal jegyzett békekölcsönt Magyar államíéifsdí üdvözlő táviratai a Kínai Mépköztársaság fennállásának hatodik évfordulóján MAO CE-TUNG elvtársnak, a Kínai Népköztársaság elnökének, Peking A Kínai Népköztársaság fennállásának hatodik évfordulója alkalmából forró üdvözletemet küldöm Önnek, Elnök Elvtár» és az Ön személyén keresztül a nagy kínai népnek. A kínai nép, a Kínai Népköztársaság fennállásának rövid hat esztendeje során elért ragyogó eredményeivel a békeszeretö népek őszinte csodálatát és elismerését vívta ki. További sikereket kívánok a testvéri kínai népnek diadal­mas alkotó munkájához és a világ békéjéért a Szovjetunió oldalán, a békeszeretö országokkal vállvetve folytatott hősies harcához. DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke CSOU EN-LAJ elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének, Peking Engedje meg Elnök Elvtárs, hogy a Kínai Népköztársaság nagy nemzeti ünnepe alkalmából a magyar nép, a Magyar Népköztársaság kormánya és a magam nevében szívből jövő jókívánságaimat küldjem a testvéri kínai népnek, a Kínai Népköztársaság kormányának és személy szerint Önnek. Népeink barátsága az eltelt hat esztendő során elmélyült és jelentősen hozzájárult a népek békéjének fenntartásához, országaink felvirágzásához. Kívánom, hogy a testvéri Kínai Népköztársaság további nagy sikereket érjen el az új, szocialista Kína megteremté­sére irányuló alkotó munkájában, a Távol-Kelet igazságos békéjének megszilárdításáért, Tajvan békés felszabadításáért folytatott lankadatlan küzdelmében. Tizenegyszeres élüzem a Nyergesújfalui Eternit Müvek, de a békekölcsön-jegyzésben is megállja a helyét. Pillanat­kép a jegyzés napjaiból: a háttérben Fenyvesi Jenő és Szakmáry János kétszeres sztahanovista — a jegyeztető pár és Farkas Ede, amint éppen ifjúmunkástársa, Kur- csics Béla hátán írja alá a jegyzési ívet. Farkas Ede 550 forintot jegyzett, (Macjyar Foto — Jónás Pál felvétele) HEGEDŰS ANDRÁS, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke Tanulmányi kirándulások, nemzetközi levelezés, szellemi olimpiász, képzőművészeti kiállítás Napról napra újabb száz­ezrek bizonyítják be kölcsön- jegyzésükkel is a haza iránti szeretetüket, áldozatkészségü­ket. A legfrissebb jelentések arról számolnak be, hogy Budapesten a fiataloknak ed­dig több mint 90 százaléka jegyzett, s közülük igen nagy számban példamutatóan vála­szoltak a kormány felhívására. Számos helyen már befejező­dött a jegyzés. A MÁVAG-ból, a Kaposvári Textilművekből, Heves megye összes ipari üze­meiből már csütörtökön, illet­ve pénteken jelentették: idő­sek és fiatalok eleget tettek kötelességüknek. A Hajdú me­gyei Ebes község Ady Endre Termelőszövetkezetének tagjai már meg is kapták a Hatodik Békekölcsön kötvényeit. A vidékről érkezett hírek számos példamutató fiatalról beszélnek. A Bugyi Gépállomá­son Fóris Sándor traktoros 600 forintot, a Sarudi Gépállo­máson Szolnoki Ferenc 1000 forint békekölcsönt jegyzett. Már be is fejezték a kölcsön- jegyzést a Sopromhorpácsi Gép­állomáson, ahol 30 fiatal jegy­zési átlaga eléri a 750 forintot. A termelőszövetkezetekben is nagy számban jegyeztek példa­mutatóan a fiatalok közül. A tiszaugari Petőfi TSZ DISZ- titkára 500 forintot jegyzett, az ibrányi Vörös Csillag TSZ DISZ-titkára, Oláh Benjámin, valamint Kazsub János, Kocsis János és Tóth András 1000— 1000 forintot írtak nevük mellé. Egyre több hú- mutatja, hogy az egyénileg dolgozó paraszt- fiatalok is örömmel jegyzők a kölcsönt. Telekes községben 11 fiatal DISZ aktivista össze­sen 5500 forintot, Andrásfa községben 4 egyénileg dolgozó parasztfiatal 1900 forintot jegy­zett, közöttük a DISZ-titkár egymaga 600 forintot. Van tehát dolguk az ország­szerte igen jól működő köszön­tő brigádoknak, amelyekben diszisták és úttörők járnak házról házra, hogy a jól jegy­zőket felköszöntsék. > Miből épül DISZ- i l helyiség Kerecsenden ? j ( A Heves megyei Kere- S ) csenden a DISZ-szervezetnek J ( még nincs önálló helyisége, j (A falu dolgozó parasztjai í ( ezért elhatározták, hogy a f ) VI. békekölcsönből a falu- £ ) jukban maradó összeget kul- > ) túrotthon építésére költik, s > r ebben lesz a fiatalok otthona V ) is. A tervek szerint egy hasz- £ } náiaton kívüli épületet alaki- s l tanak át erre a célra. Az át- t ( alakítási munkák mintegy í f 25 000 forintba kerülnek. — C ! Tehát a kerecsenen dolgozó \ parasztoknak legalább 50 000 l forint békekölcsönt kell je- ( j gyezniök, hogy a terv meg- ( ä valósuljon. A jegyzés összege ) pénteken délelőttig már meg- ; közelítette az ötvenezer fo- ^ rintot. > A négyes ikrek jövőjéért A Középsomogyi Erdőgaz­daságban dolgozik Csordás István, a kaposvári négyes ik­rek édesapja. A kis ikrek szü­letésük után Budapestre ke­rültek, ahol három évig a leg­gondosabb ápolásban volt ré­szük. A gyerekek megerősöd­ve, egészségesen tértek haza szüleikhez, a nádasdi erdész­házba. Csordás István, amikor a népnevelők felkeresték, mo­solygó arccal írt neve után 600 forintot. Személyes példával A székelyszabari fiatalok ott voltak akkor is, amikor a Duna hullámait kellett meg­fékezni, s helytálltak az idő­járással szemben vívott ke­nyér-csatában. És ma diszista lelkesedéssel jegyzik a Hatodik Békekölcsönt. Községünkben diszista nép­nevelők jártak házról-házra je­gyeztetni, s már az első napon szép eredményeket értek el. Ezt személyes jó példával is elősegítették: Szabó László és Kern József 400—400 forintot jegyeztek, Várdai János 500-at és jó magam is annyit. Láng Ferenc levelező, Székelyszabar. a budapesti középiskolások programjában A DISZ budapesti végrehaj­tó bizottsága, Budapest Fővá­ros Tanácsa oktatási osztályá­val közösen, munkatervet dol­gozott ki az új tanévre a bu­dapesti középiskolások oktatá­sának, nevelésének elősegíté­sére. A politikai nevelés megjaví­tása céljából minden középis­kolában havonta egyszer elő­adást tartanak. A DISZ buda­pesti végrehajtó bizottsága négy előadássorozatot állított össze, amely a diákok világ­nézetének kialakítását, politi­kai tisztánlátását szolgálja. A hazafias szellemet, a szülőföld szeretetét fejlesztik a tanuló- ifjúságban a tanulmányi ki­rándulások, amelyek során szocialista építkezéseinkhez látogatnak el a középiskolá­sok. A főváros nevezetességeit is kirándulásokon ismerik meg közelebbről a fiatalok. Az internacionalista nevelés elmélyítése érdekében az osz­tályok a Szovjetunió, vagy egy-egy népi demokratikus or­szág diákjaival leveleznek majd, megismerik az illető or­szág történelmét, földrajzát, népgazdaságát, művészetét. Tantermüket a választott or­szág táj- és városképeivel, az ottani ifjúság életét ismertető képekkel díszítik. A fiatalok munkára nevelé­sét szolgálja a szakkörök át­szervezése. Minden középisko­lai DISZ-szervezetnek lesz üzemi vagy mezőgazdasági testvérszervezete. A fiatalok klubnapokat, ifjúsági találko­zókat rendeznek, amelyekre meghívják a testvérszervezet kiváló ifjú dolgozóit is. A tanévben a középiskolai DISZ-szervezetek a Rákosi Mátyás tanulmányi verseny tantárgyaiból „szellemi olim- piászt“ rendeznek. A kulturális seregszemle során iskolatípu- sonkint ismét megrendezik a középiskolások tánc-, kórus- és színjátszó versenyét. A DISZ budapesti végrehajtó bizott­sága ezenkívül képzőművészeti kiállítást rendez a középiskolás diákok számára. Motoros- és lovasbemutató, ökölvívó- és céllövőverseny, vasanap gazdag kultúrprogram, a rádió tánczenekara a Hiivösviísvliea Várunk vasárnap a hűvös­völgyi Nagyréten! Minden bu­dapesti fiatal, aki kedveli a szépet és a jót, jöjjön el a diszisták és a néphadsereg har­cosainak találkozójára, mert délelőtt 10 órától az esti tábor­tűz kihúnytáig csupa fiatalok­nak tetsző esemény történik. Igazán nem csoda, hogy pél­dául a IX. kerületből már ezer fiatal jelentkezett, hiszen ha a gazdag műsorból csak azt vesz- szük, hogy délelőtt többek kö­zött motoros- és lovasbemuta­tókra, ökölvívó- és céllövő­versenyekre kerül sor, délután pedig a központi színpad szó­rakoztatja a résztvevőket — mór ízelítőt adunk a program­ból. Ezen a Színpadon egyébként Darvas Szilárd konferálja majd a fellépő művészeket. Fellép­nek Sándor Judit (az Opera­ház tagja), Fetress Zsuzsa (Fő­városi Operettszínház), Kabos László (Vidám Színpad), Bárdi György (Madách Színház), Su- rányi Ibolya előadóművésznő és szerepel a műsorban a DISZ budapesti együttese és a nép­hadsereg központi együttese is — hogy csak a legnevezete­sebbeket említsük. Délután 5 órától a rádió tánczenekara és a DISZ budapesti együttesé­nek nem zenekara húzza a tálpalával«)..

Next

/
Thumbnails
Contents