Szabad Magyarság, 1956. december (1. évfolyam, 1-2. szám)

1956-12-14 / 1. szám

Szabaé Magyarság Free Hungárián5 — American HungáriánNewjpaper Veqrárunh életrehivta Ft. Galambos Józs VOL. 1. ÉVF.—No. 1. SZÁM NEW YORK, N. Y. 1956 DECEMBER 14 Ft. Galambos Józseffel harcba indulunk ... A “Szabad Magyarság” rendőrhadsereget követelő nyílt levele a kormány, parlament és UN tagjaihoz AN OPEN LETTER to the honorctble members of the USA Government, Congress and to the worthy representatives in the UN A magyarországi tragikus események nem halványítot­ták el Ft. Galambos József emlékét. Most, mikor nevével, szellemi hagyatékával harcba indulunk, a történelmi viha­ron keresztül is felénk izzik okos és lelkes magyarsága. Emlékeinkben eggyé vált ő, a minden áldozatra kész hazai hősökkel. Egy volt a céljuk és egy a sorsuk. Céljuk: Kiszabadulni Jalta pokoli hálójából, melyet a bosszú, embertelenség és sá­táni gúny dobott reánk. Sorsuk: A hősi halál. Ft. Galambos József is hősi halált halt. Ugyanazzal a döb­benetes egyszerűséggel, sze­mélyét odadobó szerénységgel, mint a világ legnagyobb hősei, a magyar szabadságharcosok. Galambos atya tudta, hogy Magyarország felszabadítása nem egyszerű katonai feladat. A katonai akció következ­mény csupán, melyet az igaz­ság, az erkölcs és emberiesség akarata tol előre. Jalta szelleme, bármennyi­re is tagadták, tovább élt. A minden igaz szót “lenácizó” bosszú és önigazolás, — első­sorban Magyarország bilin­cseit kovácsolta szorosabbra. A Tanácsköztársaság emig­ránsai ,a bolsevizmus volt ha­zai kiszolgálói, szövetségre léptek az itteni cseh és ma- (Folytatása a 2-ik oldalon) WITH a HEAVY HEART indeed, we Americans of Hungárián (Magyar) ancestry sat down to address you through the columns of our paper. We are fully aware, that the destiny of the Free World is in your hands. The hideous crimes committed by the Soviets against the fredom loving Magyar people calls fór energetic and immediate action. We believe, that Moscow could be brought to her senses without tvaging a nuclear war. In the fore- going we will enumerate the basic approach to the problem: 1. The immediate breaking off of all diplomatic relationship with the Soviet, until it proves with deeds and nőt words, that it is willing to accept International morality as practiced by the Free World. 2. The ejection of the Soviet from the UN. 3. A totál boycott of the Soviet if possible by the whole Free World thus forcing it intő real- izing the dastardly crimes com­mitted in Hungary and other lands. 4. No disarmament talk in any form with the Soviet until it shows its good will by uncondi­tionally evacuating all its troops from Hungary. 5. The occupation of Hungary by UN troops until the first free elections are concluded. 6. Full compensation fór Hungary fór the enormous matériái dam- age done by the Soviet Army. Honorable Ladies and Gentlemen: The very life of ten millión lib- erty loving people is at stake. The Free World is mighty and right- eous. In these critical hours we bég fór your maximum effort on behalf of those values which made the Free World a reality. Time is run- (Continued on Page 2) Újból fellángolt a szabadságharc Az egész ország harcol erdőkben, országutakon, föld alatt és sztrájkban. — Válasz a statáriumra A budai hegyekből előretört tízezer szabadságharcos küzd az orosz tankok ellen A magyar szabadságharc hősi küzdelmének első fejezete lezárult. 5,000 legújabb tipusu T-54 szovjet tank, 200,000 leg­modernebbül felszerelt és kiképzett bolsevista katona egy hó­napos nehéz küzdelem után győzött a magyar szabadságharc első szakasza fölött. Az eredmény 65 ezer magyar hősi halott, eddig 38 ezer deportált Szibériában és több mint 130 ezer nyugatra menekült magyar. Az oroszok veszteségei igen sú­lyosak, csak Budapesten a hivatalos bevallás szerint 200 ne­héz tankot pusztítottak el a magyar diákgyerekek benzines üveggel és a munkások kézi gránáttal. A szovjet hadsereg vesztességeiről nem adtak ki jelentést, mivel egész hadosztá­lyok tűntek el és nem lehet tudni megsemmisültek-e, vagy pedig a felsőmagyarországi erdőkben dezertáltak és átálltak a felkelő szabadságharcosokhoz. Az utóbbi napokban újra erősen fellángolt szabadságharcról az alábbiakban számo­lunk be: ® A magyar szabadságharcnak te­hát koránt sincs még vége. Ezt bi­zonyította a Kádár kormány két­ségbeesett, drámai felhívása a rá­dióban és a kommunista hivatalos lapban, a Népszabadságban. Igye­keznek drámai hangon, a legalá­valóbb módon, a magyar nép ér­zelmére hatni és felhívják Ma­gyarország felépítésére. Szidják Rákosit és kormányát, hogy meny­nyi bajt okozott a magyar népnek. Eltörlik a kollektív gazdaságokat és visszaadják a földet a magyar parasztoknak. Mindjárt mutató­ban Csongrádon megkezdték a föl­dek felszabadítását a kolchoszok- ból. Nem azt vallották be, hogy a kommunista gazdálkodás teljesen csődbej utottt Magyarországon és egy ország, amelyik mindig tul- termelt, a kommunista uralom óta, állandóan élelem behozatalra szo­rult. A magyar munkást úgy akar­ják munkára bírni, hogy színé­szekkel játszatják el a magyar fáj­dalmat, a fütetlen, világítás nél­küli magyar lakásokban, ahol nincs élelem, mert a bányák nem termelnek, a gyárak nem dolgoz­nak és a vasutak nem járnak. A partizán harc tovább tart Természetesen arról hallgatnak, hogy a magyar munkásság azt kö­vetelte, hogy az oroszok azonnal vonuljanak ki és Kádár mondjon le, szüntessék be a deportálást és engedjék haza az eddig elvitt ma­gyarokat. Azonnal megkezdődik a munka Magyarországon s mindenki részt- vesz boldogan az ország felépíté­sében, de Kádár és az oroszok nélkül. Erről hallgat a Kádár kormány. A harc Magyarországon tovább tart. A munkásság a vérengzés elleni tiltakozásul általános sztrájkba kezdett és ebből helyenként csak fontos létfentartási érdekből en­gedett, majd újra kezdte. A lakos­ság néma tüntetéssel szabotálja a Kádár-kormányt és inkább fázik, éhezik, szenved, de nem adja meg magát. És ez most arra megy: ki bírja tovább. Az erdőkben tovább tart a harc, naponta támadják meg a szovjet utánszállitó oszlo­pokat. A partizán harcmodort a bolsevisták honosították meg és most ez alkalommal éppen ellenük használják Magyarországon a leg­sikeresebben. Utóbb Tokaj kör­nyékén pusztították el az oroszt. Senki sem hisz a kommunista ígéretekben A minden erkölcsi alapot nélkü­löző bolsevista kormány és Kádár az élen, eddigi hazugságaik beis­meréséül legutóbbi nyilatkozatá­ban kijelentette: igaz hogy sokan nem hisznek még mindig nekünk és a mi Ígéreteinknek, de meg kell szüntetnünk ezt a velünk szemben táplált bizalmatlanságot.” Hacsak a magyarság teljes le- gyilkolásával nem, de másként so­ha nem sikerül sem Kádárnak, sem senkinek Magyarországon mégegyszer elhitetni a bolsevista munkás jólét és az orosz felszaba­dítás paradicsomi meséjét. Ez az ámítás százezrek életébe került és egy országot zúzott össze. Mit kíván a magyar ifjúság? A magyar egyetemi ifjúság ki­lenc pontból álló programot tett közé és mit sem törődve az orosz tankokkal nyíltan hangoztatja. A magyar diákság váll-váll mel­lett áll a munkásság mellett az egész országra kiterjedő sztrájkjá­ban, — mintahogyan a barikádo­kon egymás mellett harcoltak Bu­dapest utcáin, — mindaddig, mig a szovjet-csapatok ki nem vonul­nak az országból és szabad válasz­tást nem tartanak Magyarorszá­gon. . . . Független, szabad, demokra­ta Magyarországot akarunk, azon­ban szovjet csapatok nélkül, mi majd felépítjük az országot a ma­gunk erejéből, — fejeződik be a magyar diákság kiáltványa. A Kádár kormány hivatalosan beismerte, hogy ezrekre megy azoknak a magyaroknak a száma, akik Ausztriába menekültek és ra­vasz bolsevista trükkel a követke­zőképen igyekszik elejét venni a további külföldre menekülésnek. Rádiónyilatkozatban bejelentette, hogy már eddig kétezer magyar visszatért Magyarországba, kiáb­rándultán, mert nagyon rosszul bántak velük Ausztriában. Ezzel a\ újabb Kádár hazugság­gal szemben, a világ valamennyi részéből kiküldött riporterek, még eddig egyetlen olyan magyart nem találtak az Ausztriába menekült 130 ezer közt, aki hajlandó vissza­térni addig, amíg Kádár és hóhér­legényei a szovjet csapatok terror­jával uralják Magyarországot. Mindenki vissza akar menni Ma­gyarországra, de csak a szovjet uralom eltisztitása után. Karácsonyig 21,500 magyar menekült érkezik az U.S.-ba Az Egyesült Államok elnöke be­jelentette, hogy 21,500 magyar menekültet fogad be az országba. Ugyanakkor az Egyesült Államok a Vörös Kereszt magyar menekült akciójára 5 millió dolláros rend­kívüli segélyterv felállítását hatá­rozták el. Ebben a tervben már 150 ezer magyar menekült napi se­gélyezésével számolnak, mindad­dig, amíg a menekülteket uj lakó­helyükre nem juttatják Ausztriá­ból. Magyarországról a legszörnyübb hírek érkeznek. Hiába hazudik Ká­dár és Ígérget, a deportálások szüntelen tovább folynak a Moszk­vából Magyarországra küldött Se- row vörös generális, mint depor- tálási szakértő legfőbb irányítása mellett. Serow vezette 1939-ben egy millió lengyel deportálását Szibériába; a Második Világhábo­rú végén ő likvidálta Ukrajna né­metekkel szimpatizáló lakosságát, kb. 3 millió ukrán férfit és nőt de­portáltak. 1940-ben ugyansak Se­row hajtotta végre a Balti' álla­mok kommunizálását és Lettor­szág, Litvánia és Észtország lakos­ságát vagonokba rakva a legtá­volibb Szibériába telepitették. Régen ismert mondása volt Stálinnak, hogy a magyar kér­dés megoldása csak vagonkér­dés. Vagyis ha a bolsevistáknak 1945 óta elegendő számú vagon­juk lett volna, akkor ma a Du- * na-Tisza közén nem találnának magyart legfeljebb néhány Ávos renegát pribéket, mig szovjet gazdáik őket is nem likvidál­nák. Eddig Dánia, Belgium, Francia- ország, Nyugat Németország, Ang­lia, Olaszország, Hollandia, Svéd­ország, Írország, Törökország aján­lottak menedéket a magyaroknak és máris nagyszámú menekült ma­gyart fogadtak be. Ausztrália és Canada pedig korlátozás nélkül nyitotta meg kapuit a magyar me­nekültek számára. Az Egyesült Államok ingajárat­ban szállítják repülőgépeken az USA-ba a magyar menekülteket és csak rövid hivatalos vizsgálat fo­lyik a régi és szokásos bevándorlá­si processzusok helyett. Ugyanak­kor Eisenhower elnök bejelentette, hogy karácsonyig a felemelt kvó- taszámu, vagyis összesen 21,500 menekült magyar az USA-ban lesz uj otthonaikban. A szovjet eddig három töme­ges deportálást hajtott végre Magyarországon, amint az Un­ited Nations elé terjesztett jegy­zőkönyvekből valamint Henry Cabot Lodge elmondott drámai beszédéből kitűnik. A jelenlegi deportálásokkal együtt eddig 750,000 magyart deportáltak a bolsevisták 1945 óta. Az első deportálás kezdő­dött a bolsevista “felszabadu­lással” 1945-ben, a Második Há­ború befejeztével. Akkor 620 ezer magyart deportáltak Szov- jetoroszországba. Ebből 325,000 volt magyar katona, 295,000 pe­dig civil lakosság, nők, gyerme­kek és öregek. 1950 és 1951 között a második deportálási terrorakcióban főleg a magyar középosztályt és a ve­zető réteget vitték Szibériába, hivatalos kommunista adatok szerint 70,000 magyart ismeret­len helyre, 100,000 magyart pe­dig a hivatalosan nyilvántartott 90 bolsevista kényszermunkatá­borba. A harmadik deportáció most (Folytatása a 2-ik oldalon) 750 ezer magyart deportáltak Szibériába

Next

/
Thumbnails
Contents