Szabad Magyarság, 1960. január-november (5. évfolyam, 5-45. szám)

1960-01-31 / 5. szám

Csp. Magyar Hírnök P.Q.Box 27. ííew Brunswick:, N.J, Szabad FREE HUNGARIANS AMERICAN - HUNGÁRIÁN NEWSPAPER MAGYARSÁG VÉGVÁRUNK - ÉLETREHIVTA: tFT. GALAMBOS JÓZSEF Vol. 5. ÉVF. —No. 5. SZÁM. NEW YORK, N. Y.. 1960. január 31. vasárnap ÁRA: 20 c. Cui prodest? Irta: FIAI,A FERENC Kruscsevi utasítás: mindent bomlasztani (Alexis de Tocqueville: “Mivel nem vagyok a demokrácia el­lensége, így őszintén kell be­szélnem ... A demokráciában a többség fenyegető körbe zárja a Gondolatot. A körön belül az író szabad: de jaj neki, ha megpróbálja átlépni a kör ha­tárait. Igaz, hogy nem kell máglyától félnie, de minden el­képzelhető zaklatásnak és kel­lemetlenségnek teszi ki magát... Mindent megtagadnak tőle, még a dicsőséget is. .. Aki őt el­utasítja magától, az ezt az el­utasítást nyilvánosságra hoz­hatja, de aki úgy gondolkozik, mint ő, az bátortalan, hallgat és eltávolodik tőle. Lassan el­fárad a naponként megismét­lődő támadásokba és hallgatás­ba burkolózik, mintha rossz lel­kiismerete volna azért, mert meg merte mondani az igaz­ságot .. . Bilincs és hóhér, go­romba szerszámok, amelyekkel tyvpnnusok dolgoztak azelőtt: manapság azonban a civilizáció és hogy úgy mondjam a despo- tizmus ezen a téren is tökéle­tesítette magát.” “A demokrácia Amerikában, 1836” c. könyvből. A kölni és a világ majd minden részén előforduló ho­rogkeresztes ízléstelenségek után az American Jewish Committee vezetősége Wash­ingtonban memorandumot nyújtott át Grewe német kö­vetnek, amelyben, ha igazak a világ nagy napilapjaiban megjelent hírek, a Committee a horogkeresztes mázolmá- nyok hátterét ismerteti. A fenti memorandum át- nyúj tásával egyidőben a Zsi­dó Világkongresszus vezetője Bonnban átnyújtotta a né­met külügyminiszternek a Kongresszus által megfogal­mazott 10 pontból álló köve­telést, amelynek ötödik pontja elég közelről érdekli a ma­gyar emigrációt. A 5. pont ugyanis szó szerint a követ­kezőket mondja: “Külföldi antiszemita menekült­csoportok, mint magyarok és uk­ránok szigorúan ellenőrzendők és amennyiben bebizonyosodik, hogy antiszemita tevékenységet űztek — hazájukba deportálandók.” A fentnevezett tíz ponttal, va­lamint a német nagykövetnek át­nyújtott memorandummal az egész világsajtó foglalkozott, így többek között a jólértesültségéről híres és nagytekintélyű Zürcher Zeitung is, amely a többi lapokhoz hasonló­an hosszabb idézeteket közölt a memorandumból. Ezek az idézetek annak a lát­szatnak adnak kifejezést, hogy a horogkeresztes mázolmányok mö­gött Nyugatra, de főleg Németor­szágba menekült magyar antisze­mita csoportok és szervezetek ál­lanak. A megjelent cikkek, illetve a memorandum szerint a magyar antiszemita emigránsok “a törté­nelmi Sterneckbrau” nevű sör­csarnokban jönnek össze és jel­szavuk “világ fasisztái egyesül­jetek”. A fonalak Ledermüller Oli­vér müncheni nyomdatulajdonos, továbbá Henney Árpád, Fiala Fe­renc, Marschalkó Lajos, kisbarnaki Farkas Ferenc tábornok és Alföl- dy Géza — a Szálasi kormány egyik tagja — kezébe futnak ösz- sze.” Ezzel szemben megcáfolha­tatlan tény az, hogy ebben az ismeretlen sorházban soha semmiféle magyar összejöve­tel nem volt a fentnevezett személyek jelenlétében. Tény az, hogy emigrációs életünk folyamán Fiala Ferenc és Henney Árpád nemhogy kö­zös megbeszélésen nem vettek részt, de egyetlen esetben sem találkoztak. Tény az, hogy kisbarnaki Fai-kas Ferenc tábornok egyi­ke volt azon magyar kato­náknak, akik az utolsó pilla­natig harcoltak a Kárpátokon beözönlő szovjet hadsereg ellen. Tény az, hogy Alföldy Géza soha semmiféle minőség­ben nem volt tagja a Szálasi- komiánynak. Tény az, hogy a fent emlí­tett személyek úgy szellemi, mint katonai síkon, úgy oda­haza, mint emigrációban a bolsevizmus ellen harcoltak, könyveket és cikkeket írtak és írnak az egész Európát fe­nyegető bolsevista veszélyről és soha semmiféle hasonló an­tiszemita akcióban nem vet­tek részt. 1960. január 8-án — tehát huszonnégy órán belül a nem­zetközi sajtóban megjelent cikkek után a magyarországi kommunista sajtó is részlete­sen foglalkozott ezekkel a dol­gokkal és valamennyi ma­gyarországi kommunista lap csodálatos jólértesültségről tett bizonyságot. A kommu­nista magyar kormány hiva­talos lapja, a Népszabadság 1960. január 8-i számában megjelent cikk szó szerint a következőket írta: “Göbbels volt munkatársa szer­vezi a nyugat-németországi fasisz­ta akciókat — Oberlaender támo­gatja a provokációkban résztvevő magyar fasiszta szervezeteket — Nyugat-Németországból érkező je- (Folyt. a 2. oldalon.) 50 éves a magyar cserkészet A vörös cár a világ urának hiszi magát Kruscsev “békéje”: fenyegető hidrogénbomba — A szemben álló felek hadereje — “Háborús bűnös” írta alá az amerikai­japán katonai egyezményt — Ki segítette hatalomra vörös Kinát A világsajtót még mindig a legutóbbi Kruscsev beszéd foglalkoztatja. A tavaszra összehívott csúcskonferencia elé Kruscsev ismét feltálalta a maga nagyágyúját amikor, mint jelentettük, bejelentette, hogy jó példával akar előjárni és egyharmadával, kb másfél- millió katonával csökkenteni fogják a vörös hadsereget az elkövetkező két éven belül. Ugyanakkor azonban azt is bejelentette, hogy a Szovjet hatalmában olyan, eddig még soha nem használt és ismert Chicago, December 15, 1959 Our counlry, USA, is under al- lack by Soviel cold war slralegy and lacíics direcled írom Ihe Kremlin. Lincoln said Ihe USA could only be conquered írom wilhin and now this is being al- iempled by Tróján Horse inflllra- lion via a secrel Communisl "parly" apparal and an eliie So­viel apparal working inside our governmenl, unions, churches, colleges, press, rádió, movies, TV and cilizen organizalions. The Principal Red "front" is aimed at "Peacs" (meaning appeasement of USSR) by piecemeal diverting U.S. foreign policy to Soviet de- mands: i.e., currenlly to forget the Captive Nations, to give West Berlin to the U.N. & E. Germany, to bán nuclear tests in order to give Red land armies mililary superiority over the Free World, to "exchange" Red spies fór Free World tourists, to trade hard cur- rency of the West fór worthless rubles, etc. The ISSUE is freedom vs. slavery. 1960 is a year we can turn the tide of baltié to victory fór freedom — if we all work hard daily on a Counler-Atlack in cold warfare. 1) Please write immediately a short militant letter to: your Congressman, two U.S. Senators, President and Vice President (Washington 25, D.C.) supporting the attached HOUSE RÉS. 337. THESE FIVE LETTERS FÓR FREEDOM ARE LIFE - OF - DEATH TO MILLIONS ! atom és rakéta fegyverek vannak, amelyek egyetlen más országnak sincsenek birtoká­ban és amelyek kizárólagos hegemóniát biztosítanak a szovjet számára. Ehhez a bejelentéshez igen érdekes sajtóvélemények kap­csolódtak, A nyugat-német sajtó azonnal rámutatott a szovjet propagandafogásra, a- mely egyik szavával agyonüti a másikat. — A szovjet hadsereget, tehát nem azért szerelik le, mert a Szovjet békeszándékát 2) Please advise everyone you can reach to alsó WRITE íhese letters and keep on wriling until H.R. 337 is adopled by the Con- gress in early 1960. The "sum- mil" has been delayed by De Gaulle now until April at the earliest, perhaps after the Nov­ember Election. 3) Please advise us whether you, individually, could attend a Feb. 20-22, 1960 national Confer- ence on COLD WAR AND CAP- TIVE NATIONS in Washington, D.C., to make plans fór counter cold war projects and actions during 1960 in support of Free World aims. Alsó, advise if we may use your name, as an indi- vidual, to sign a CALL fór such a national conference. It will make plans to celebrate "Captive Nations' Week" July 17-23, 1960, as provided by Congress! 4) We ürge you to have your Organization placed on the mail- ing LIST of both the U.S. Senate and House — Committees on For­eign Affairs — fór Reports on U.S. foreign policy; and that you write to the Chairmen and Mem- bers of both of these vitai Com­mittees expressing your views regarding American foreign policy. 5) We ürge you to have your Organization lisled with the U.S. Dept. of State to récéivé all of its publications — so that you may purchase and distribute somé of these to your leadership group; íCont. Pasre 2.) akarja nyilvánítani a világ felé, hanem mert a birtokában lévő rakéta-fegyverek fölösle­gessé teszik ezt a létszámot. A francia sajtó ezen tulme- nőleg, tudni véli, hogy a be­jelentett újabb hét éves terv­hez emberi munkaerőre van szükség és ezért kell egy mil­lió munkaerőt visszavonni a hadseregből és ez az igazi oka a létszámcsökkentésnek. Ha ugyan megtörténik, mert ezt is kétségbe vonják. Mi lehet az új fegyver Angol atomtudósok és ra­kéta-szakértők találgatják, hogy mi lehet az új fegyver, amelyről Kruscsev beszélt. E- gyes tudósok szerint ez össze­függésben van a Csendes ó- ceánon készülő szovjet rakéta kísérletekkel. Feltevés szerint a Szovjet­nek sikerült előállítani egy olyan mesterséges holdat, — vagy “satelIite”-ot, amelyet hidrogén bombával ellátva ha­talmas rakéta segítségével fellőnek az űrbe és ez a hold, a szovjet rádió irányítása mellett kering a föld körűi év­századokon át és ott dobja le a hidrogén bombáját, ahol é3 amikor azt, rádión irányítói akarják. És ennek ellensúlyozója? Ennek a merész feltevésnek az alátámasztására felhoz­zák, hogy a Szovjet azért vá­lasztotta a Csendes óceán kö­zépső í észét a kísérletre, hogy ha a rakétakilövés valamilyen okból nem sikerülne, a rakéta az óceánba hulljon vissza. Amennyiben ez csakugyan megfelel a valóságnak, a szov­jet zsarolhatja a világot ezzel 1 a fenyegetéssel, mindaddig, amig a megfelelő ellensúlyról (Folyt, az 5 oldalon) Action Letter of Free World Committee By Rév. Ira H. Latimer

Next

/
Thumbnails
Contents