Szabad Művészet, 1952 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1952-01-01 / 1. szám

SZABAD MŰVÉSZET A MAGYAR KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK - SZÖVETSÉGÉNEK FOLYÓIRATA Megjelenik havonta / VI. évfolyam 1. szám 1952 január hó Szerkesztőbizottság: Bortnyik Sándor, Havas Lujza, Pogány 0. Gábor, Schubert Ernő, Szabó Iván Főszerkesztő: Szegi Pál / Felelős szerkesztő: Kazinczy János Felelős kiadó: a Lapkiadó Vállalat vezetője Szerkesztőség: VII, Lenin-körút 9—11. III. em. Telefon: 426-139 Kiadóhivatal: VII, Lenin-körút 9—11. Telefon: 221-285 Az előfizetés nyilvántartását a Posta Központi Hírlapirodája intézi Budapest V, József nádor-tér 1, Telefon: 180-850 Személyes ügyfélszolgálat: V, Koosevelt-tér 5—6 Csekkszámlaszám: 61.069 Előfizetési ár egy évre 52.— forint TARTALOMJEGYZÉK Az 1952-es év kulturális költségvetése ..................................................... 1 Egy esztendő munkája ............................................................................ 2 P ogány Ö. Gábor: A budapesti Sztálin-szobor 6 Szegi Pál: „Vihar előtt” ......... -.................................................... 10 A z 1952. évi szovjet össz-szövetségi kiálltás .................................... 12 Az olasz képzőművész szakszervezet munkája .................................... 13 K IÁLLÍTÁSOK A „Kínai Népköztársaság” kiállítás ............. ............ ........... 15 A székesfehérvári Mészöly-kiállítás (Rajnai Miklós) 16 Egry József emlékkiállítás (Markos Erzsébet) ............................ 20 H árom „öreg művész” (Nagy Tibor) ............................ ............ 24 F iatal festők (Székely Zoltán és Cs. M.) ............................ ... 25 M artyn Ferenc kiállítása (szegi) ..................................................... 27 P edagógus Képzőművészek (cs.) ..................................................... 28 A Gázmüvek dolgozóinak kiállítása ............................ ......... 28 D iósgyőr Vasgyár képzőművészeti kiállítása (K. J.) ............ 29 A szombathelyi képzőművész-tanfolyam Dömötör Sándor) ... 29 P ásztormüvészet (K. Csilléry Klára ............................ ............ 30 K ülföldi kiállítások ................. 33 F ényképkiállítás (Nagy Tibor) ........... 33 N yomtatványkiállítás a Révai-nyomdában ............ 34 A Magyar Tudományos Akadémia' nagygyűlése ...... ............................ 35 N olipa István Pál: Kritika és valóság ............................. ............ — 36 L engyel Györgyi: A népi díszítőművészet kivirágzása felé 39 LAPSZEMLE, KÖNYVEK, GLOSSZÁK, HlREK CBOEOflHOE HCKYCCTBO E>KeMecOTHMü >:<ypiia/i Coio3a BeH- repcKHX Xyao>KHHK0B. Vl-biü roa, 1-biíi HOMep. 1952 r. niaBHhift penaKTOp: riaji CerH OTBeTCTBeHHbiH peaaKTOp: Hhouj Ka3HHijn PeflaKUHH, AflMHHHCTpaUHH 1 Eyflaneiirr, VII, ÍIpocneKT JleHHHa JNfs 9—11. L’A RT LIBRE REVUE MENSUELLE DE L’ASSOCIA- TION DES BEAUX-ARTS ET DES ARTS DÉCORATIFS. VI. année, numéro 1. 1952. Rédactenr en chef: Pál Szegi Rédacteur responsable: JáDOS Kazinczy Rédaction et Administration : VII., Boulevard I.enire, No. 9—11.

Next

/
Thumbnails
Contents