Szabad száj, 1948 (3. évfolyam, 1-49. szám)

1948-01-03 / 1. szám

>— A humor meglátja a hsa a kicsit! (Kosztolányi Dezső) ÁRA 50 FILLÉR Édes történet A fiatal asszonj'ka el­megy a rabbihoz és e!p.i- naszolja. hogy az lira nem eicg figyelmes iránta és elhanyagolja. — Küldd, hozzám az uradat — mondja a rabbi —, majd. én beszé­lek vele. Holnapután az­tán gyere vissza a vála­szért. Harmadnapra meg is jelenik az asszonyka: — Nos rabbi, beszéltél az urammal? — Hogyne gyermekem és megígérte, hogy ezen­túl, minden médiókor és ultimékor gyengéd és figyelmes lesz hozzád. — Nagyon szépen kö­szönöm rabbi — feleli a csinos asszonyka, majd szemérmesen elpirulva hozzá teszi-: — És mondd rabbi. Hányszor egy hónapban van médió és uitirnó...? Á koalíció tagjai az új esztendőben... , sem engednek a 48-ből (Gáspár Antal raff») Nem poiiíikai akadály Két pasi ül a kávéház­ban és egyszerre csak azt mondja az egyik: — Rémes, ez a zene. Az ember a legszíveseb­ben kiszaladna. - ­— Tényleg felel a másik —, csak az a baj, hogy a főpincér folyton a* ajtóban áll. Molnár Ferenc ágya Molnár Ferenccel - tör­tént még pesti, újságíró korában, hogy Szilveszter- éj után igen jókedvűen hagyta cl a társaságát és hazafelé indult. Másnap az egyik barátja telefo­non felhívta és udvaria­san érdeklődött: — Szerencsésen haza­értéi? ......., — Hogyne? Éppen az niolró pillanatban értem be. Amint lefeküdtem, már indul is az ágy... PÁRIZSI DIVAT A fiatal diplomata Párizsba érkezik s a szállodai szekrényben egy ottfelejteti finom női eelvcm- , pongyolái talál. Becsengeti a szobapincért és azt mondja neki: —• Jean, itt van egy pongyola, ma estére töltve hozza vissza. "* PiÉMA CÉG Karácsonyi-. cikki?K,kd. tídé&re utazik az ügynök. A/ egyik üzletben, ahol ajánlatöt tesz, 'tévedésből a menyasszonya fényképét hú??a elő a c.fgkártya he­lyett' és azt nyomja a kereskedő kezébe: — Bocsánat, uram, becses engedőimével ezt a céget képviselem. A kereskedő ránéz a fényképre és mosolyogva mondja: — A kutyafáját! Képzelem, mennyi kundsehaftja lehel magának. VEZÉRCIKK A jóravaló makadám polgár felkereste a tudós rabbit és elpanaszoita, hogy sgjnos, olyanok is töltenek be magas'állásokat, akik nem rendel­keznek a szükséges tudással. Az ősz férfiú, a kővetkező adomával felelt:----A dúsgazdag vezérigazgató elmesélte egyszer, hogy annak k öszönheti a karrierjét,, hogy nem tud írni-olvasni. — Hogyan lehetséges az? ■— kérdezték tőle. — Ügy, hogy ifjú legónyke koromban megpályázta!?) a falumban a bakteri állást. — Na és? — Na és, ha én akkor írni, olvasni tudok, még ma is bakter lennék a faluban. A makadám polgár elgondolkozva kérdezte: — Az a tanulság ebből, hogy nem kell az analfabétizmust meg­szüntetni? — Óh, dehogy — nevetett kedvesen az agg.írástudó—, ebből az a tanulság, kedvesem, hogy ne a hakferi állás betöltésénél vizsgáljátok szigorúan a jelölt képességeit, hanem a magas állások betöltésénél... Politikai divatok egykor Kormányfőtanácsosnak nevezték ki a harmin­cas években a nagybank vezérét és természetesen első dolga volt díszmagyárt csináltatni. Amikor fe’próbálta, zavartan kérdezte, hogy melyik ol­dalra való a kard? A szabó így felelt: — Mélíóságos uram, a tartozik oldalra. Newyorki Szilveszter JáCk újév napján meglátogatja barátját a kórház­ban. A paciens csupa kötés és tapasz és mindenároa tudni akarja, hogy tulajdonképpen mi történt vße. — A szilveszteri murin úgy berúgtál’. —. njagya­rázza neki Jack —, bogy lökrészege.i fogadtál, hogy leügrasz a negyedik emeletről és utána körüjíánco- lod a házal. ' — De miért nem akadályoztál meg? — Még vagy bolodulva? ifikor két dollárt tettem rád?! Az új esztendő első botránya Két csinos fiatal lány beszélget:. — Hallom, hogy összevesztél a Tiborral. — Igen. — Mi történt? — Nála szilvesztereztem és ponl éjfélkor leoltotta a villanyt, — Ezért vesztetek össze? Hiszen ez így szokásl — Igen, de csak reggel gyújtotta föl. LEENDŐ MINISZTEREK FIGYELMÉBE A kormányzás nagy művészete legtöbbször Csupán abból áll: el kell hitetni, hogy mindaz, ami történik, miáltalunk történik, Eötvös József TÜMDEXtl TÖRTEMET Dinnyés Lajos és Mihályfi Ernő együtt sétálnak az utcán január else­jén és szembejön velük a közismert kiállhatatlan és kellemetlenül stréber közéleti szereplő. Természetesen már messziről köszön: — Alászolgálja, miniszter urak, jóreggélt kívánok. Mihályfi kényszeredetten felel: — Jónapot,, uram — majd utánafordulva még hozzáteszi: — Buék! Alig tesznek néhány lépést, amikor a miniszterelnök megkérdi: — Mondd, Ernőként, mi volt ez. Jókívánság — vagy indítvány...? Csuda gyengéd férj Fuszvklovicsrié megkérdi az urát: — Hogy van a?. Aladár, hogy te mieden újév ulá n - olyan szomorú vagy? Fuszekiovies búsan- legyint: .— Mert arra gondotok, hogy az érek egyre újab­bak lesznek, te pedig egyre régibb. A Varga otthagyta a kaptafát...? UJ FÚZIÓS SLÁGER SZEREPEIKKEL Brandy kapitány szilveszteri naplójából: — Az újesztendő olyan’, mint az új kormány. Nagy reménységgel várjuk és örvendezve bú­csúzunk tőle. AZ ÚJ SZÁLLÁS n — Miért ment tőnkre a bolt, kedves mester? , — Mert jobban értek a talpaláshoz, mini a talpnyaláshoz... — ... Forsz?, forsz?, forszírozd... ftm talsáí

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents