Szabad Szó, 1946. augusztus (3. évfolyam, 172-196. szám)

1946-08-01 / 172. szám

1946 augusztus L VlAKOb V ASABJUELg Felelős szerkesztőt KOVAOa QYöRQYi -a . _r........k CSÜTÖRTÖK HL évfolyam, 172. szám. Elindult Moszkvába a munkáspárti küldöttség LOJNDOís, július 30. Az an­gol lapok közük, hogy a mun­káspárt végrehajtóbizottságá­nak küldöttsége a szovjet kor­mány meghívásának eleget téve elhagyta Londont és Moszkva felé repült, hogy lá­togatást tegyen a Szovjet- Unióban. Zaldaris diktatúrát vezet be Goiögorszáaban London, július 30. A Daily Worker, az angol kommunista párt lapja legutóbbi számában elítélőleg nyilatkozott Zaldaris görög miniszterelnökről és kor­mányáról. A lap többek, között n következőket írja: Az 1946- ban megalakult görög kormány pontról-pontra követi Metaxas tábornoknak, a véreskezű diktá­tornak 1936-os fasiszta politiká­ját. Metaxas 10 évvel ezelőtt Hitler segítségével került ura­lomra és bevezetve a diktatúrát, első cselekedete az volt, hogy száműzte a görög demokratákat. Ma Zaldaris és kormánya ugyan* ' ezt teszi, feloszlatta a szakszer­vezeteket és a munkaügyi mi­nisztériumot bízta meg a mun­kásügyek vezetésével-. Az angol lap sürgeti a kormányt, hogy sürgősen vizsgálja át Görögor­szággal szemben folytatott poli­tikáját. Elhangzón ünrtergbn a irancia vádbeszed Nürnberg, július 30. Derbier francia ügyész vádbeszédében rámutatott a német háborús fő­bűnösök perének történelmi je­lentőségére. A hitlerizmus ret­tenetes kegyetlenkedéseivel egyes nemzeteket egészen kiirtott, A nácibanda bűntényei olyan kegyetlenségekről tesznek tanú­ságot, amelyre a világtörténe­lemben Hitler felbukkanásáig nem volt példa. Üj szavakat kellett teremteni a hitleri gaz­tettek megjelölésére. A németek áltál megszállt területeken a la­kosság 15—20 százalékkal csök­kent, míg Németország volt az egyetlen európai állam, ahol a lakosság száma növekedést mu­tatott. A vádlott tanúvallomá­saiból kiderült, hogy teljes egé­szében bebizonyosodtak az ere­deti vádirat pontjai, amely sze­rint a bűnösök nem felsőbb pa­rancsra cselekedtek, hanem egyéni túlkapásaikkal a parancs­nál szigorúbban és kegyetleneb- bül hajtották végre vadállati cselekedeteiket. Nürnberg, július 30. Kedden fejeződött be a 21 náciyez^r ügyében a nürnbergi tárgyalás, amikor is Rudeinkó tábornok szovjet főügyész mondta el vád­beszédét. Ezután a nemzetközi bíróság hat náciszervezet bűn- peréneík tárgyalását kezdi meg. A vádbeszédekben az egyes államok vádlói Kelteiről, Jodl- ról, Dönitzről kijelentették, hogy egyenruhás fasiszták vol- ak, akik teljes lélekkel a ná­cizmus szolgálatában állottak. A szovjet főügyész mind a 21 v"/”ottra halálos ítéletet kért. kedden reggel átadták a békeszerződés- tervezeteket a volt csatlősállamoknak A. moszkvai rádió Jelentése a békeértekezlet f eladatairól PARIS, július 30. Hétfőn dél­után, Bidault francia miniszter­elnöknek a békeértekqzlet elnö­kévé történő megválasztása után elhatározták, hogy kedden dél­előtt 11 órákor összeül az érte­kezlet ügyrendi bizottsága, hogy tárgyaljon a négy nagyhatalom áltál javasolt ügyviteli tervezet­ről. t)r. Evett, Ausztrálra meg­bízottja erősen ellenezte ezt a határozatot. Tiltakozott az el­len a javaslat ellen, hogy a bi­zottság üléseit a teljes üléssel párhuzamosan tartsák. — Ez nem közönséges bizottság — mondotta Evett — ez hatá­rozza meg, hogyan dolgozzék az egész békekonferencia és milyen többséggel fejezze ki akaratát az egyes kérdések eldöntésénél. Ez a bizottság érinti a kérdések gyökerét s a kiküldöttek vezetői közül sokan akarnak résztvenni annak tárgyalásain. A bizottság határozatai fogják eldönteni, hogy mennyi hatalma lesz a kon­ferenciának, hogy a többség ha­tározatai milyen arányban lesz­nek érvényesek. Az angol lapok nem sok meg­jegyzést fűznek a párisi konfe­renciához. de < alamennyicn fon­tos helyen hozzák dr. Evett. beszeaei a kisnermétek jogainak védelméről. PARIS, július 30. A legújabb jelentések szerint a külügymi­niszterek áltál elkészített béke szerződéstervezeteket kedden reggel adták át a sajtónak és azt egyidőben hozzák nyilvános­ságra '.edden éjfélkor. A hír szerint ugyancsak kedden reg gél adták át a tervezeteket Né­metország volt csatlósállamai­nak is tanulmányozás végett. Albániában nagy népgyülések I vottak, amelyeken tiltakoztak az ellen, hogy nem hívták meg a párisi tárgyalásokra. A moszkvai rádió jelentése a békeértekezletröl megtisztítás problémájára és az ország hadigazdasági és katonai leszerelésére. A csallós&Uamok kül­döttségei még nem kaptak meghívót Paris, július 30. Németország volt csatlósállamainak kiküldőt tei még nem kaptak hivatalos meghívót a békeértekezletre és még nem lehet tudni, hogy az értekezlet melyik szakaszában fognak bekapcsolódni az érte kéziét munkájába. Annyi azon­ban bizonyos, hogy ezek az ál­lamok is szabadon kifejthetik álláspontjukat a tárgyalások al­kalmával. Moszkva, július 30. ,,A beke- tárgyalások küszöbén“ címmel a Tass. szovjet hírszolgálati iroda, párisi tudósítója tollából az alábbi cikket közölte a moszk­vai rádión keresztül. A tudósító elsősorban hangsú­lyozta, hogy a béketárgyalás tagjaira hárul a békeszerződé­sed: megvitatásának felelősség- teljes feladata, az egyes meg nem oldott kérdésekre vonatko­zó cikkelyek kidolgozása. A tár­gyalásokon résztvevő államoktól függ, hogy mennyire helyesen oldják meg az előttük álló fel­adatokat. A külügyminiszterek tanácskozásain végzett nagy munka megkönnyíti ezt a fel­adatot. C A párisi sajtó nagy figyelmet szentel a békekonferenciának. Az egyes lapok szenzációs fejte­getésekbe bocsátkoznak a nagy és kisnemzetek között felmerü­lő nézeteltérésekre hivatkozva. A hétfőn délután 4 órakor a Luxemburg palotában az Olasz­országgal, Romániával, Bulgá­riával, Magyarországgal, Finn­országgal kötendő békeszerződé­sek letárgyal á sara összeült érte­kezletbe a Szovjet-Unió, Ameri­ka, Anglia és Franciaország külügyminiszterei a . moszkvai értekezlet ismert határozata ér­telmében bevonják az Egyesült Nemzetek mindazon tagjait, akik resztvettek az európai el­lenséges államok elleni küzde­lemben. Ezek az államok a kö­vetkezők: A Szovjet-Unió. az Északamerikai Egyesült Álla­mok, Nagybritannia, Franciaor­szág, Kina, Ausztrália, Belgium, a Bjelorussz köztársaság, Brazí­lia, Hollandia. Görögország, In­dia. Kanada, Űjzéland. Norvé­gia, Lengyelország, Ukrajna. Csehszlovákia. Abesszínia, Jugo szlávia és a Délafrikai Szövet­ség. A világ haladó közvélemé­nye már érdemben méltatta a külügyminiszterek jelentőség- teljes munkáját, amit kifejtet tek a béke és a biztonság érdé kében. A fasiszta Németország legyőzött csatlósállamaival kö­tendő békeszerződéstervezetek munkájának első szakasza tehát sikerrel fejeződött be. Most, amikor meg»' itt a 21 hatalom jinunka megkönnyíti az érLkez- értekezlete r. a munka második llet résztvevőinek munkáját. A szakaszába léb-rtt, " hr Egyesült Nemzetek mindazon tagjai, akik tevékeny részt vállaltak az el­lenséges államok elleni háború­ban, lehetőséget kapnak arra, hogy minden oldalról tanulmá­nyozzák a békeszerződés terve­zeteket s megtegyék javaslatai­kat. A szerződéstervezetek egyes pontjai még nincsenek kidolgoz va, ezek még megoldásra vár­nak, ami a 21 nemzet feladata. Tehát a békeértekezlet tagjaira felelősségteljes munka vár, meg kell tárgyalniuk a tervezeteket, foglalkoznak a megoldatlan kér­désekkel és újabb cikkelyeket iktatnak be a szerződésekbe. Ezekben a megoldatlan kérdé­sekben olyan fontos gazdasági problémák szerepelnek, mint az Egyesült Nemzetek tagjainak kárpótlása az őket vagyonúk­ban ért veszteségeikért, az ezzel kapcsolatos módszerek, stb. A béketárgyalás sikere teljesen at­tól függ, hogy a tárgyaláson résztvevő nemzetek mennyire helyesen oldják meg az előttük álló feladatokat. Hangsúlyoz­nunk kell, hogy a külügyminisz­terek értekezletén végzett nagy delegátusoknak. rendelkezésük­re állanak a békeszerződésterve­zetek, amelyeket főbb kérdések­ben már egybehangoltak. Követ­kezésképp minden lehetőség megvan arra, hogy a 21 nem­zet képviselői sikeresen oldják meg a békeszerződések előkészí­tésének második szakaszát és le- küzdik mindazokat a nehézsége­ket, amelyek eddig felmerültek Gondoskodni kell arról is, hogy a volt ellenséges államokkal kö­tendő békeszerződésekkel kap­csolatos viták, valamint a javas­latok letárgyalása után a kül­ügyminisztereik véglegesen el­készítsék a békeszerződések szö­vegét. Ezzel hozzájárulnak a né­pek békéjének és biztonságának megszilárdításához. Francia politikai körök rámu­tatnak arra, lehetetlen, hogy ne mutatkozzék meg a meg­egyezés jótékony hatása a béke­tárgyalásokon, amennyiben az egyes javaslatok, határozatok és döntések az Egyesült Nemze­tek valamennyi tagjának, úgy a nagy, mint kisországok érdekei­be’ indulnak ki. Gazdaságilag egyesitik Németország angol és amerikai övezetét London, július 30. Az angol kormány elfogadta azt a javas­latot, amely a németországi an­gol zónát gazdaságilag egyesíti az amerikai zónával. Már meg­történtek az intézkedések a né­met mezőgazdaság, ipar, keres­kedelem ügyeinek közös intézé­sére a két zóna között. Ezt a bejelentést hétfőn tette meg Noel Baker angol államminisz­ter az alsóházban. Az. úi megöl dás Noel Baker szerint lényege­sen csökkenteni fogja Anglia németországi kiadásait, amelyek -ddig mintegy 80 millió fontot 1 ettek ki évente. Noel Baker ki- :"Untette, hogy az angol kor­mány távolról sem tekinti ezt a lépést Németország kettészakítá- sának, továbbra is eltökélt hnair o -''•as'Inrni ha ■ tarosatok értelmében megváló sítsa Afémt-uii ■ :•?? gazdasági egységként való kezelését. Min­dent megpróbál, hogy a másik két megszálló nagyhatalom is csatlakozzék a most felállított zónaközi egységi tervhez. Ez az egyesülés senki ellen sem irá­nyul — mondotta, — erősen el- lenzünk minden Európa szétsza­kadására vonatkozó tervet. Ang liának nincs szándékában vas függönyt lefektetni Európa kö­zepén. Moszkva, július 30. A Pravda közlése szerint a szovjet kor­mánynak Németországra nézve az az álláspontja, hogy Német­országban nem lehet semily i gazdasági egységről beszélni mindaddig, amíg a potsdami határozat pontjait szigorúan végre nem hajtják. Különösen vonatkozik ez a náciktól való független államot követel­nek ipguknan az indiai matiamedánok Kalkutta, július 30. Rendkívül érdekes hír érkezett Indiából. A Mohamedán Liga, amely koráb­ban elfogadta az angol kor­mánybizottság által India bősz- szúlejáratu kormányzására vo­natkozó tervet, most megváltoz­tatta álláspontját és elvetette a már elfogadott tervet. Hétfőn '! 'zölték, hogy a Mohamedán Liga elnöke kijelentette, hogy követelik az önálló mohamedán állam, az úgynevezett Pakiszta mielőbbi felállítását. Hős tengerészeit ünnepli a Szovjet-Unió MOSZKVA, július 30, A szovjet tengeri flotta ünnep­ségeivel kapcsolatban a Prav­da vezércikke rámutat arra, hogy a legendás hírű szovjet tengerészek rászolgáltak a nép osztatlan megbecsülésére. A Szovjet-Unió ma tekintélyes tengeri flottával rendelkező állam. A Szovjet-Uniót két oldalról határolja óceán és 13 tengerrel határos, úgy, hogy a határvonal kilométer hosszúságban tengerpart men tén haad. A szovjet kormány évek hosszú során erős harcot folytatott azért, hogy tengeri lottóját kifejlessze. A két el­ső ötéves terv befejeztével a Szovjet-Unió 500 hadihajót épített. A flotta katonái a honvédő háborúból hősiesen kivették részüket. A Balti, Bareni és Fekete tengeren felvették a harcot az ellenség gél és győzelmet hoztak a szovjet népnek. A szovjet kormány 209 hadihajót tün­tetett ki a Vörös Zászlóval és llfO ezer kitüntetett tengerész közül 507 en kapták meg a Szovjet-Unió hőse címet. És most a szovjet haza elvárja tengerészeitől, ahogy kivették részüket a háborúból, úgy ve­gyék ki részüket az v Ráépí­tés munkájából is. Éljen a jogegyenlőséget biztosító demokratikus erők győzelme! Ara 200 m 9

Next

/
Thumbnails
Contents