Szabad Szó, 1946. október (3. évfolyam, 223-248. szám)

1946-10-02 / 223. szám

Ara 300 i eleiős szerkesztő : KOVÁCS GYÖRGY HL évfolyam, 223. szám Í8M®* >' SZERDA Választási jetink parancsa Nem a véletlen, de a történel­mi sorsszerűség keze zrajzolta meg azt a jelet, amellyel a Ma­gyar Népi Szövetség indul a közelgő választanokra. Ez a jel forradalmi szimbólumként ta­lálható, fel a magyaréig egész történelmében. Egyenlőség... Egyenlőségért küzdött századokon át s küzd ma is, a dolgozó magyar tömeg saját hazájában is, saját urai Allen is, akik azt kizsákmányo­lással, a jogot és kenyeret tár- éad/ümi és születési csoportok szerint osztó hitványsággal, mint elérhetetlen álmot tarto­gatták szemei elé. Mennyi kirob­bant és visszafojtott lázadás ?emésztette, tépte ezt a népet az egyenlőségért folyó küzdelem­ben, S bár harcai sorra buktak ■el, az egyenlőség utáni vágya, a szabadság iránti szeretete volt az, mely újabb és újabb izzásba hozta izmait:s lendítette cselekvő közösségbe élni akará­sát. Ma is ez a jel mutat irányt, « minket, erdélyi magyarokat különösen- figyelmeztet. Hív, sar­kai, parancsol. Vélem jöjjetek, érettem küsdjetek, én vagyok a cél és értelem, a part és a mentsvár, melyben benne van a magatok, asszonyaitok és gyer­mekeitek jövendő Hete, bizton­sága, hite és reménysége, Egyenlőek akarunk lenni — egyenlő kötelezettségek mellett mindazokkal, akik ennek a föld­nek, — hazánknak, — becsüle­tes, igaz, építő szellemű munká. sai. Nem elsőbbek, de utolsób­bak sem. Nem nagyobb kenyér keü, csak — egyenlő. Nem ki­sebb teher, csak-egyerdő. Nem nyelvünk, kuMúránk ápolásának, használásának ■megkülönbözte­tett támogatása, csak egyenlő tiszteletben tartása. Egyenlőséget akarunk. Erre a harcra hív, erre a po­rondra parancsol választási je­lünk. Minden magyart, aki hité­ben, szívében ott hordozza élni- akarásunk vágyát. Félre a kis­hitűséggel, félre a bomlasztó suttogással, céltalan, üres vi­tákkal. Sarkantyúz az idő. az események. Egy közös; az ellen­ség, mely megsemmisítésünkre tor, együtt keü lennünk, egy táborban kell találjon bennün­ket annak, minden támadása. Mi lesz a harc végé? Tedd fel ezt a kérdést — magyar test­vérem, — elsősorban önmagad­na ki Annyi lesz az egyenlőségi harc eredménye számodba, amennyi munkát, áldozatot vállaltál ebből a harcból. Nem vagy elhagyatott. Egy réged — s csakis az — min­den erőnél több erő-Ezzel szem­ben csüggedésed, álmodozó kri­tikád, a reális helyzeteddel szá­molni nem tudó közönyöd — végzeted lehet. Ji román dcmoJcrotiTcus erők faarcunknak komoly támaszai. *Qnnan is azt a biztatást latfia tód: összefogni! ■ Magyar földműves, magyar munkás, magyar értelmiség, hallod-e, meghallod-e sorsdonto napjaid kiáltó szavátf Egy út­ra, egy cél felé hív, vár, köte­lez az egyenlőség jele. Jövendő léted, boldogulásod felé mutat.- Állj mellé, tarts vele! M. A. Visszautazott Párisba a román békeküldöttség A TO,nún békeküldöttség tagjai, akik több napon keresztül az országban tartózkodtak, hogy beszámoljanak az uralkodónak és a kormánynak a békeértekezlet menetéről, hétfőn reggel visszautaztak Párisba. fa küldöttség Tatarsscu kiOügyminiszterhe- lyettes vezetésevéi utazott el. Vele együtt utaztalc Voitec közoktatásügyi miniszter, Gheorghiu- Dej közlekedésügyi miniszter és Damaceanu tábornok, hadügyi államtitkár. Ne hallgassál senki másra! Négy náci szervezetet mondtak lei bűnösnek M timber gben Vita Párisban a balkáni államok gazaasági kapcsolatairól Páriából jelentik: A Balkán gazdasági bizottságában a Duna kérdéséről tárgyaltak. A bizott­ság megkezdte az angol—ameri­kai javaslat megvitatását. Ez a javaslat azt kívánja, hogy a du- nai hajózást tegyék teljesen sza­baddá minden ország számára, minden megkülönböztetés nélkül, Vasárnap a csehszlovák és magyar kiküldöttek közvetlen |megheSzefeen a. Csehszlovákiában élő 200 ezer magyar kérdését vi­tatták meg; A vasárnapi megbe­szélések nem vezettek eredmény­re. A két bizottság 1—2 napon belül újabb kísérletet tesz a bé­kés megegyezésre. A katonai bizottság hétiő dél­előtti ülésén Csehszlovákia visz- szavonta azt a javaslatét, hogy a magyar hadsereg létszámát a tervezetben javasolt 75 ezer fő helyett 40 ezerre csökkentsék. Páriából jelentik: A balkáni gaz- dasági bizottság hétfői ülését Wandenberg szenátor felszólalása nyitotta meg. A dunai hajózás­ról és a szabad dunai kereskede­lemről beszélt. Amenyiben el­mulasztanák ezen szabadságjogok biztosításit, ez azt jelentené, hogy visszatérnénk a sötét közép­korba — mondotta, A Szovjet- Unió képviselője ezzel szemben azt az álláspontot fejezte ki, hogy amennyiben a dunai államokon kívül más államok is résztvenné- nek a dunai hajózásban és keres­kedelemben, akkor ez a dunai államok szuverén itásának meg­csorbítását jelentené. A katonai bizottságban Cseh­szlovákiának azt az indítványát tárgyalták, hogy Magyarország­nak tiltsák meg, hogy a magyar- cseh határ mentén erődítéseket építsen, A Szovjet-Unió képvi­selője ezzel szemben hangsúlyoz­ta, hogy Magyarország békés szándékú demokrata ország és intette Csehszlovákiát, hogy tar­tózkodjék az expanziós törekvé­sektől. Erre a cseh kiküldött visszavonta indítványát. A balkáni országok gazdasági kap­csolatai Páriából jelentik: A balkáni gazdasági bizottság elvetette ‘a Szovjet-Uniónak azt az indítvá­nyát, hogy Románia békeszerző­désébe iktassanak be egy olyan cikkelyt, amely szerint Románia gazdasági kedvezményeket nyújthat, a szomszédos, orszá­goknak, Az Egyesült Álla­mok és Dél'Am erika Hsjgö^Jhogy; a, zsiflúülílöaés fúvaaios ál­olyan gazdaság-politikai rend­szer áll fenn, amely lehetet­lenné teszi, hogy más országok Dél-Amerikával külön kereske­delmi és gazdasági kapcsolatok­ba lépjenek. Az amerikai delegá­tus ezután kijelentette, Hogy Amerika igyekszik leépíteni a preferenciába kereskedelmi rend­szert. Az olasz eneégi bizcittsáa elfogadta a legnagyobb kedvez­mény elvének az olasz békeszer­ződésbe való beiktatását. A Szovjet-Unió azt kérte, hogy ezt az elvet ne alkalmazzák az ál­lami igazgatás alá tartozó olasz iparüzemeknél. A trieszti kérdéssel foglalko­zó albizottság elfogadta annak a megszerkesztett jelentésnek a szövegét, amelyet a bizottság munkájáról az olasz politikai és területi bizottságnak számol be. Megkezdték Nürn­bergijén az itéíeí ki- hírüetését Nüiobe guui jelentik: A német háborús iobünösök perében hét­főn a nemzetközi bíróság ügyé szei általánosságban ismerte "ek a nácizmus végrehajtóinak bűnös­ségét, akik katasztrófába akarták sodorni & világot és rabszolga- sorba hajtani a népeket. A zsúfolásig megtelt tárgyaló- teremben a jelenlevő haügatosag és a vádlottak feszült várakozása közben nyitotta meg a tárgya­lást Fioarenoe amerikai ügyész, a bíróság elnöke. Beszéde elején ismertette a Hitler rendszer cél­ját. A rendszer főcélja az volt, "hogy a vesztett háború után újabb haderőt létesítsen, amely rabszolgasagba hajtja a vb ág né­peit, s közben magát a német né­pet is. A nácirendszer egyetlen el­ve az volt, hogy akaratát min­denkire ráerőszakolja. Florence ezután átadja a szót helyettesének, Burke-nak, aki a nácirendszer megszervezéséről be­szélt. A nácik először is eltöröl­ték a helyi önkormányzatokat és minden fontosabb tisztviselőt el­bocsátottak azzal az indokolással, hogy nem hívei a rendszernek. Kémükkel elárasztották a külön­böző oaloldali szervezeteket. A szakszervezeteket nácimódszer sze­rint alakították át. A vallásos intézményeket ideiglenesen meg­tűrték. Nem tiltották meg a ke­resztény vallást, de nem enged­ték meg az áll alános vallásos megnyilvánulásokat. Ezután az ügyész hivatalosan bizonyította, látni politika lett 1933-tól, ami- j kor a nácik magukhoz ragadták : a hatalmat. Németország ezután a versaillesi békeszerződésben és a locarnói egyezmény ellenére bevonult a Rajnavidékre. A né­met hadsereget és haditengeré­szetet titokban építették fel. Kü­lönös figyelmet szenteltek erős tengeralattjáró flotta építésére. ['Aj 1937-e? angol—^émet szerző­dés ellenére, amely kikötötte, hogy a két ország bejelenti egy­másnak építendő hadihajóit, a németek az adatokat meghamisí­tották. v Az összeesküvés vádjával kap­csolatban Burke a következőket mondotta: A háború alapjában elítélendő dolog, háborút kezdeni a legnagyobb nemzetközi bűn, a mely minden más bűnt magában foglal. A németek hosszú időn keresztül előre megfontoltan ké­szültek a támadó háború viselé­sére. Erre vonatkozólag az ügyész hosszabb idézeteket közölt a Mein Kampfból. Burke beszédében kü­lönösen 4 titkos iratra hivatko­zott, amelyek Hitler és vezérkari főnökeinek 4 üléséről szólnak Ezeket az üléseket 1937 nevem- berében és 1939 márciusában, augusztuséban és novemberében tartották. Ezeken az összejövete­leken Hitler és cinkostársai fél­reérthetetlenül olyan kijelentése­ket tettek, amelyek megingatha­tatlan bizonyítékokat tartalmaz­nak a német náci kormányzati rendszer és az abban résztvevők bűnösségére vonatkozólag. Az 1939 november 31-i ülésen Hitler részletes áttekintést nvuj'ott Né­metország történelméről 1919 tői kezdve. A német hadsereg beve­tésével kapcsolatban különbözőek voltak akkor a vélemények. Afe­lett vitatkoztak, hogy keleten, vagy nyugaton® sújtson-e ie. Bi­zonyos nyomásra aztán úgy döntöttek, hogy először keleten kezdik meg a hadműveleteket. Azután a francia ügyész foly­tatta az indokolás felolvasását Hosszasan ecsetelte az Ausztria Csehszlovákia és Lengyelország megrohanására készített német tervet. Csehszlovákia elfoglalása tervének előkészítésénél Gőring jelentős szerepet játszott. Az Íté­let rendelkező részének kihirde­tésre előreláthatólag kedden kö­rül sor. A náci háborús főbűnösök ügyében hétfőn délután tovább­folytatták a verdikt felolvasá­sát. Az ítélet négy náciszerve­zetet mondott ki bűnösnek. így ag az SP .(náci úémszerye­Szavazz a két léniára! zet), a Gestapo és a náci vezér­kar bizonyos osztályait mondot­ták ki bűnösnek. A következő szervezeteiket a bíróság nem , mondotta ki bűnösnek: SA, ve­zérkar, birodalmi kormány. Ez I azonban nem jelenti azt, hogy I ezen szervezeteken belül sz 1 egyéni háborús bűnösöket nem | kell elítélni. Ezek felett is had- I bíróságok ítélkeznek, a beter- I jesztett vádak alapján. A ver- Idikt felolvasása körülbelül kedd I délutánig tart. Utána az ítéletet I hozzák nyilvánosságra, I A horvát érsek I a bíróság előtt l Belgrádiról jelentik: Szabiiác, I horváth ersekek mint ismeretes, ha bonis bűnösséggel vádolva a koiToánybatoságok nemrég.ben letart, Vatták. Az érsek bűn­ügyének tárgyalására hétfőn Ke­rült sor. Az érseket azzal vádol­ják, hogy együttműködött a hor­vát hazaárulo Pa véli easel, lak­helyén usztasa iratokat rejttge» tett és a romai katolikus vallás­ra-való erőszakos éttérítési had­járatot indított Az érsek 18 tár­sával együtt került bíróság elé. Canc cqy volt Antonescu Kiioiüzíer "a birosa^ e*oil Bukarestből jelenti az Ager- press: A fővárai büntetőt áhla megkezdte az Antonescu-korm^ny eddig még bíróság elé nem került tagjainak kihallgatásét. Elsőnek Cancicov volt pénzügyminiszteri hallgatták ki. Szárazság sajtUla »Mákról szármáz» gyér,neka erkeiiefc Bukarest Bukarestből jelentik; Hétfőre virradóra 147, az ínséges vidékek­ről származó gyermeket szállító küiönvonat szerelvény érkezett a fővárosban. A gyermekek 3—14 évesek. 2—3 napos bukaresti tar­tózkodás után a gyermekeket a temesmegyei gyermektáborba szállítják. A román gazdasági bizottság maszkvai álja Bukarestből jelenti az Ager- press: A román gazdasági kül­döttség a jövő hét eleien indul el Moszkvába Bejan ipán és ke­reskedelemügyi miniszter vezeté­sével. A küldöttség elindulása azért szenvedett halasztást, mert ■megvárjak, a jelenleg Párisban tartózkodó Mauer közlekedés­ügyi államtitkárt, aki szintén iu{$a a bízót,Ságnak

Next

/
Thumbnails
Contents