Szabad Szó, 1946. október (3. évfolyam, 223-248. szám)

1946-10-02 / 223. szám

’szabad sza JS4ß október 2. SPORT Balszerencsés Dermagant-vereség Temesváron Az NB. I. vasárnapi fordulója több meglepetést hozott. Nagy meglepetés a kolozsvári Vasas pont vesztesége a Pralípvával szemben. A forduló legnagyobb mérkőzése az ITA—Carmen ta­lálkozó volt, amelyet a szerencsé­sebb és lelkesebb aradi csapat nyert meg. A kolozsvári egyete­misták megérdemelten fektették kétvállra a nagyváradi Szabadsá­got, a bukaresti CFR győzött a resicai bányászcsapat ellen, a Juventus nagy küzdelemben egy góllal legyőzte a fővárosi riváli­sát, a Ciocauult, A Jiul megsze­rezte első pontjait. A Dermagant szerencsétlen mérkőzésen 86 per ces vezetés u* l 2 3 4 5án 3:1 (0:1) arány­ban vereséget szenvedett a sze­rencsés temesvári CFR-től. Ered­mények a következők: 86 perces vezetés után CFR (Temesvár)—Dermagan 2:1 (0:1). A Dermagant hihetet­len balszerencsével vesztette el a mérkőzést. A magárataiált, szárnyakat kapott marosvásárhe- lyi csapat mind a két félidőben úr volt a pályán. Az első félidő 19, percben Pálffy bombalövése vezetéshez juttatja a vendégcsa­patot, A Dermagant jól és hatal­mas lelkesedéssel játszva már- már a mérkőzés biztos győztesé­nek látszott, amikor váratlanul 1 a 86. percben Reuter kiegyenlí­tett. A második félidő utolsó má- solperceiben Avasiliachioi meg­szerezte a CFR-nek a győzelmet. A Dermagant kitűnően já szolt, s ha a balszerencse nem szegődik mellé, gólokkal nyeri meg a mér­kőzést. Vasas—Piakova 2:2 (0ü), IPA—Carmen 2:1 (0:1). Univcrstíulea—SzabaxLáa 4:2 (2:1). CFK (Bukarest)—UDR 2:0 (0:0). Juvent-us—Cioeanul 3:2 (1:0). Jiul—FC Craiova 1:0 (0:0). B. LIGA: Nagyváradon a R, ligás rangadón a Dermata—-Cri- sana találkozón 3:0 (1:0) arány­ban pompás győzelmet aratott a kolozsvári bőrgyári csapat. Nagybányai Phönix—FC Su- rianul 3:1 (2;0). Torda: Cimontul—Sonanyetan 1:0 (1:0). A Románia körüli kerékpárver­seny Kolozsvárról elindult mező­nye szombaton délután érkezett be Nagyváradra. Elsőnek Water- schott francia versenyző érkezet be, aki a Kolozsvár—Nagyvárad közötti távot rövidebb idő alatt tette meg, mint a Rapid vonat, i 2. Prosinek jugoszláv, 3. Puy ' francia, 4, Straini (Trieszt). Egy napos pihenő után a verseny , a résztvevői Arad—Temesvár felé y folytatták útjukat. Aradra a kö- ,s vetkező sorrendben futottak be a il versenyzők: 1- Poredsky (Jugo­b szlévia), 2. Puy (Franciaország), ,- 3. Prosinek (Jugoszlávia), 4.- dúcomban (Románia). t Kétórás pihenés után Temes­várra is a jugoszláv Poredsky ' futott be elsőnek. 2. Straini- (Trieszt), 3, Puy (Franciaország), * 4. Norhadian (Románia). ’ CFR—Mica (Brád) 2:1 (2:0). A CFR—Mica találkozó nem hozta a várt szép küzdelmei, Egyenlő ellenfelek meglcheiő: en alacsony színvonalú harca folyt a páhán. A 20. percben egy si­került támadás után, Eles meg­szerezte csapatának a vezetést. Mindkét csapat tervszerűUenül csapkod, egyéni próbálkozások révén akar eredményt elérni. A 41. percben Szirója 2:0-ra növeli a gólarányt. Szünet után kissé megélénkül a játék. A Mica töb­bet támad, de csatárai eiképpesz- tően gól képtelenek, A 26. percben a Mica jobb összekötője gólt lő. 2:1. A CFR rossz napot fogott ki. Csatárai tervazerütlenitl, erö>tle- lenül játszottak, fedezetsora sem a régi. A csapatból kitűnt Sztró- ja (a mezőny legjobb embere), valamint Szöllősi. A Mjeában a i védelem megtette kötelességét, élén a kapussal, a fodezetsor szürkén, a csatársor pedig szét- esően, ötletbe lenül já'-azott. Az OSP. céllövő szakosztálya felhívja tagjait, valamint mind­azokat, akik tagok akarnak lenni, hogy október 2-án, délután 3 órától kezdődőleg megkezdődnek a céllövő edzések. Az edzéseken válogatják ki azokat, akiket be­neveznek az országos céllövő baj­nokságokra. Az. érazágos versenyt Bukarestijén rendezik októher 20 és 27 között. A heti edzések hét­főn, szerdán és szomba'-on dél­után 3 órakor a Boiyai-Egyetem melletti lövöldében tartják.. fel­világosítást ad az OSP (Sztálin­tól- 29), Az NB I. állása a hatodik -forduló után 1. IT4 ,65| 0 23:3 11 2. CFüTmvir »8 10 13:7»1! 3. Cajgien 6 4 0 2 19:8 8 4. U”dversi‘atea 6 4 0 2 22-10 8 5. CF i Bussuest ^402 12:9 8 6. Ciocanu. R 3 1 2 10:4 7 7. Visas 6 3 12 13;5 7 8. Jo'-enlus 6 3 0 8 20.10 6 ». Frahova 6 2 1 3 7:24 5 10. Szapads hr 6 2 0 4 10 13 4 , 11. Dermagant 6 2 0 4 J4:23 4 112. UD! 6 114 7:13 3 , 13. Jiul 6 1 C 5 4:19 2 14. Craiova 6 0 0 6 2:19 0 /i4 írói magatartás izzóan időszerű kérdését boncol­gatja az „Ütünk)' legújabb szá- na.' A magyar—román ifái köze­ledés s az ezzel kapcsolatos Isac-levél kapcsán szól ehhez a problémához Gaál . Gábor, a maga tömör, lényedbe markoló módján. Ezt a témát öleli fel Nagy István írása, valamint Kakassy Endre cikke, míg Jan- cső Elemér Ady és Caragiale egykori közeledési kísérletének eddig ismeretlen részleteit tár­ja fel. A gazdag tartalmú lapban mintegy negyven, különböző tárgykörű írást talál az olvasó. Tompa László, Horvát István, Horváth Imre, Kiss Tamás és Kiss László versekkel szerepep j nek. A szépprózai írások közül kiemeljük Berde Mária remek karcolatot, Kovács György, Su­ba Dániel novelláját, Szántó György és Kisbán Miklós színes írásait. A társadalomtudomány problémájával Jordáky Lajos és Turncnoszky Sándor foglalko­zik szakavatottan* Aszódj János világpolitikai > cikke tömör foglalatát nyújtja i a nemzetközi élet legutóbbi zaj- I lásainak. I Kitűnő rajzokkal Gy, Szabó Béla, Szolnay Sándor és Erdős Pál szerepelnek. Kapható minden újságárus­nál. ___ _____ _____ Alkalmi vétel! Eladó 90 százalékos jó gumikkal Fiat „Topolino** luxus kisautó üzemképes. Ara: 13 és tél m iíó lej Publik, Leégett a Kossuth utcai Gyerák féle tömönto és evőeszköz üzem A kár többszáz miiltó lej Hatalmas méretű tűzvész dü­höngött a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka Marosvásár­helyt, Gyerák János Kossuth Lajos-utca 115 szám alatti féan- öntő és evőeszköz gyárában. A tűzoltóság odaadó munkájának köszönhető, hogy a tűz nem ter­jedt át a szomszédos házakra is. A tüzet vasárnap este fél 11 órakor az üzemmel szemközt lévő katonai őrszem, valamint egy járókelő vette észre. Azon­nal, értesítették a tűzoltóságot, de ebben a pillanatban hatalmas robbanás hallatszott és ugyan­akkor a tűz teljes erővel tört ki a gyárépület eddig nem égő pontjain is. Rövidesen megérkezett a tűz­oltóság, Antonascu kapitány tűzoltó parancsnok vezetésével, p azonnal oltáshoz fogott. Ugyan akkor a gáztársaság szakembe­rei is munkába fogtak, mivel a tűzveszélyt növelte az is, hogy a gázvezeték csövei éppen a gyár előtt értek véget és a rob­banás, valamint a tűz következ­tében a gáz is égni kezdett. A tűzoltóság, a szomszédok és a katonaság megfeszített erővel dolgozott, de csak annyit tud* tak elérni, hogy meggátolták a tűznek a szomszédos épületekre való átterjedését. Éjfél után va­lamivel sikerült a tüzet elfoj­tani, de ekkorra a teljes gyár- üzem leégett, A tűzoltóság hivatalos jelen­tése szerint eddig még nem tud­ni, hogy mi okozta a tüzet. Gye­rák János, a gyár tudajdonosá- nak vallomása, szerint, ő vasár­nap este gépkocsiján a gyárba hajtott és azt az ott lévő gép­kocsiszínben helyezte el. A gé­pet szabályszerűen elzárta, majd eltávozott. A tűz, amint azt megállapították, itt tört ki és a robbanást a gépkocsi benzintar' tályának felrebbanása okozta. A kár teljes összege felbecsül­hetetlen, de többszázmillióra rúghat. A tűz pótolhatatlan ér­tékű gépeket és gépalkatrésze­ket, dinamókat, gyári felszere­lést semmisített meg. Különösen tragikussá teszi Gyerák helyze­tét az a tény, hogy a gyár egy­általán nem volt biztosítva és a tűz egy szorgalmas munkában eltöltött élet minden eredményét megsemmisítette. Választási harc és szárazság-akció a nők jelenlegi kötelességei MEGHÍVÓ A Szent Péter Halász Egyesü­let 1946 ok'-ober hó 7-én délután 5 orakor a marosvásaihe.yi szak- szervezet székhazában HL. emelet 45 számú teruneu4n évi rendes' Kozgyűteaá' tartr -«nielwe’-cwpjan ezúton hívja meg. Tárgysorozat: 1. E nölti megnyitó, 2. Pénztári jelentés. 3. Számvizsgáló bizottság* je­lentésé 1946—47, évi költségvetés előterjesztése, „ 4. 1946 június 7-én az egyesült munkás szakszervezet székhazá­ban megtartott gyűlés jegyző­könyvének felolvasása, 5. Eset'eves indítványok. Amonyiben a tagok ha.iározat­kopes számban meg nem (fen­nének a jelzett időben, a megje­lent tagok számára való tekintet I nélkül 1946 október hó 7-én dél- I után S órakor tartjuk meg a közgyűlést, midőn is tekintet nélkül a megjelentek számára a gyűlés határozat képes lesz. Szent Péter Halász Egyesület Elnöksége, Szombaton nagygyűlést tar­tott az Antifasiszta Nők Egye­sülete, Kohler Kr "oly né meg­nyitóbeszéde után Dumitreseu őrnagy né beszélt, majd Halász Borisba számolt be az egyesület eddigi működéséről, amelynek “Sö-ätfä napközi otthonokat, sze- gónysorsú iskolásgyormekeket s v bölcsődék kicsinyeit támogat­ta, Legutóbb a marosvásárhelyi járványkórház és tüdőszanató- rium felszerelésének pótlására indítottak sikeres gyűjtést. A megjelentek egyhangú helyeslé- s . mellett jelentette ld, hogy az egyesület továbbra is a béke és demokrácia megerősítésének célkitűzésével folytatja munká­ját. Ezután Anna BeUa bukaresti kiküldött az alábbiakban foglal­ta össze az antifasiszta nők je­lenlegi kötelességeit: a nőknek teljes erejükkel be kell kapcsolód niok a választási harcba, s sza­vazataikkal meg kell erősítendők a demokráciát és hasonló lelke­sedéssel kell kivenni részüket a szárazságsujtotta vidékek fel­segélyezésére indított mozga­lomból. A nagygyűlés művészi műsor­ral ért véget. — A HELYBELI MAGYAR TANNYELVŰ középiskolák ISKQLANYITÁSA, A marosvá­sárhelyi iskolaközi tanács elnök­sége tudomására hozza az érde­kelteknek, hogy valamennyi ma­gyar tannyelvű középiskolában a tanítás október hó 1-én, hét­főn kezdődik. Minden tanuló fi­zesse be a tandíj első félévi részletét, vagyis a beiratkozási j díjon kívül még 50.000 lejt. Az internálásokba a terményeket a I község jegyzői hivatalának iga­zolványával lehet behozni. Te­I hintettél arra, hogy a nyári ta­karítás és iskolaépületek rend- I behozatala nagy összegekbe ke- , rült, a díjak befizetése a taní- 1 tás menetének zavartalan bizto­sítása érdekében szükséges. fekete Angyal regény u ta. Oayy. Laszic (29.) Marika miatt jöttem, — mondta később , Jit*#* * t András bólintott. „ —'A L- “--*»-»• Ih* ■ — Tudom. Esti figyelmesen megnézte Andrást, tanul­mányozta arcvonásait, de nem tudott olvasni azokból. Ez az arc most nem mondott semmit, csak valami erő sugárzott róla, valami névte­len bizonyosság és elhatározottság, amely fé­lelmet kavard az Esti leikéből. — Nem tudom, hogy mit tudsz, András. Én az utóbbi időben nagyon sokat tópelődtem és gondolkoztam. Nyugtalanul alszom, meg­szállták telkemet az ördögök és tépik... Én az utóbbi időben nagyon sokat búsultam. Min­dent megbeszélgettem magammal, de mire jó ez? Kin segítek a némasággal? És mit segí­tek? Senkin és semmit. Szóval nagyon búsulok. András megint csak rábólintott: — Én is, Esti sóhajtozott: — Látod András, én testvére vagyok és tudhatod, hogy szeretem őt. <— Tudom. i— És tudhatod, hogy különös gonddal fi gyeltem mindig az életét. Sokáig azt hittem, hogy ismerem. Dehát ez nem igaz. Tévedtem. — Én is, Esti. — Fehér angyalnak láttam mindig, mert vidám volt, mosolygó volt... Nagyon vigyáz­tunk reá, becéztük és dédelgettük, mert víg csapongása öröm volt örömtelen életünkben. Kicsit féltünk titokzatos volta miatt, de bíz­tunk benne... Most már látom, hogy nagyot tévedtünk. Nem fehér angyal. Hanem mi? — Fekete angyal, aki szárnycsapásaival fájdalmat hoz. Ez az, fekete angyai... Nagyon elkeserített a dolog. Már az egész falu rólunk beszél... Nagyon szerencsétlenek vagyunk. Régebb is rólunk beszéltek. Van bennünk va­lami, ami meghaladja az; értelmet... Hogy « mondjam el? Mi nem férünk bele az élet rend­jébe... Letörik a szék, ha ráülünk... Érted, András? így volt ez szüléinkkel is. Letörik a szók, ha ráülünk és elhervad a virág, ha gyö­nyörködni akarunk benne. Nem vagyunk olya nők, mint a többi emberek... Fordítva élünk.. Azt akarjuk, hogy a vizek forduljanak meg medreikben és ha ez nem történik meg, bele­pusztulunk... A lehetetlent akarjuk... Nekünk az egyszerűség teher, de a nagyszerűséget már nem bírjuk... Közbül állunk-.. Se úr, se pa- raszt Gyökereink a levegőben vannak.., Csak akkor elünk, ha képzelődünk... És ez vagy te is, András... Jó búza a két kŐ között.., -e itt se ott-emberek vagyunk, András.,, András ^ ^ ** V°lna 9 ~ mormoffta — Megértjük egymást? — Igen, kiskoma. — így nem maradhatunk Marikával András ezt is ráhagyta: — így nem maradhatunk, igazad van. Ifi'.olytutjukJt

Next

/
Thumbnails
Contents