Szabad Szó, 1946. november (3. évfolyam, 249-272. szám)

1946-11-01 / 249. szám

ffidfisiiilii űWiÉR uitfl MiMlsárlily ; ^ Ara iJÍSO lo’> 1946 november I. MAROS VÁSÁRHELYI _ Székely Nemzeti Muzeum • 1 Sft*-Ggeorghe* íppeNmc, • .......... .... ... 'III. évi ISfil', 249. szára. _____________;_____________u_______ __ ~ — ÜL evy Uűlv', ^». szaro. i^^SS^^^^^Szöyßtseg “ szövetkezeti központok vezetői. __ ■ m '■ * - -«SW­Magyar szövefkezetéink a demokrácia válasz- tásigyízeimél várják népünk gazdasági érdekvédelmének megvalósítását- —----►**-, w Képviselői a pariamemjöen is nar- ^ colni fognak a szövetkezeti egyenjogúságért Országgyűlési választás előtt állunk, amelynek kimen etele sorsdöntő Ic z az iíí élő magyarság jövője szempontjából is. Természetes, hogy a választás eredménye nem lehet kozömoös szövetkezeteinkre n ézve sem, melyek eddig is de mokratikus szén. ’éti fcl'-.ií- tettáégukkel éa a gazdasági életben meghonosított demokratikus e! elmei cte..Lé­sekkel szolgálták a széles népi tömegek érdekeit. Szövetkezeti központjain k a Magyar Népi Szövetség támogatásával erős harcot vívnak magyar szövetkezeti hálózatmik élet jogainak biztos; síért, az egyenlőség elvén alakuló áruellátás megvalósításáért. Hisszük, hogy népi szövetkezeteink eredményes munkájáért folytatott küzdelmünk, a most küszöbön leve? képviselőválasztás sok után, annál sikeresebb í lesz, mert a magyarság képvi selöi, tudatában czövetkezete- »hgy gazdasági és> szociális feladatainak, mindent elkövetnek, hogy a szövetkezetek .erkölcsi es anyagi erejüket alkotó munkára, a magyar népi tömegek gazon; .< előhala- dasara^használhassák fel, szolgáivá ezáltal az együttélő népek testvéri egyfftf működését is. ■S'l.’ szövetkezeti hálózatunk bizakodás sál tekint az elkövetkezendő választások el é, mert ettől várja, hegy a Magyrr Népi^Szüyatséx .telÖK 1 Ir.ck a partementbe való bejutásával, a román *?» raasryatf'demokré lia lr?’/*ov gvír’.n'éi :• vél s':>:<:*.• kezeri jogaink biztosítása és népünk gazdasági védelmének gyakorlati ke: észtül .,fele megvalósul.- M Marosvásárhely-Kolozsvár, 1946. év, október hó 29. Korparich Ede, a ,,Kaláka” Központ elnöke, Elekes Béla, a „Szövetség” Központ elnöke, György Endre „Szövetség” ügyvezető igazgatója, Kisgyörgy Imre „Kalaka” vezető igazgatói a, Benedek Gábor igazgatósági tag, Erdős Gábor igazgatósági tag, U n g h i M ihály kereskedelmi igazgató, Jánosi József igazgatósági tag, ^Vargha György igazgató, Halmágyi Albert, Ko vá cs EíA és Biró Dezső igazgatosagi tagok. ---­‘ 'Vjf. - ' ■ ■i— — - -.........................~............. - ----- -______ ismer«/, nogy íviarosvasarneiy a Székelyföld legjelentékenyebb kulúírközpontja. Most pedig a Groza-kormány igaz demokráciát építő akarata folytán egyetemi várossá emelkedett. Magas színr vonalú színházat kaptunk. Ez a kulturális erő természetszerűleg szétsugárzik az egész Székelyföl­den, de még erőteljesebben me­gyei vonatkozásban. A vissza­csatolt falvak lakosságának Ma­rosvásárhellyel • való közigazgatá­si és gazdasági természetű érint­kezése alkalmával kultúrál is igé­nyeit is innen elégíti ki, fejleszt­heti tovább. Marosvásárhelyen csaknem valamennyi iskolatípus megtalálható s ez a körülmény lehetővé .teszi e falvak ifjúságá­nak kultúrális fejlődését. — Egyébként is — fejezte be nyilatkozatát N á ná s i Já­nos dr — az emberek ragaszkod- rakmegszokoit megyéjükhöz, a melyhez érzelmi szálak is kötik őket". > — Ez a rendelkezés ismételi bizonyítéka annak, hogy a MNSZ t munkája helyes úton ‘halad s hogy az minden esetben a demo­kratikus Groza-kormány megér­tésével találkozik. M. A.-•VT^Ts^saz^ssses^m^ssí ní.mm, lehetőség nyílt bizonyos impft-] riaiista körök fokozott befolyá? Sára, ,;*7 Beszélt azokról a módszerek? ről, amelyekkel egyes nagyba-? teának bizonyos országokkal] szemben visszaéltek. Hadihajóié jelentek meg ott, ahol politikai nyomást kellett gyakorolni, bi­zonyos:, diplomáciai sikerek el­éréséhez. Most is működik . az úgynevezett dollárdiplomácia» «/ A gyámsági tanácsról szólva] megállapította, hogy az Egye-) sült Nemzetek képtelenek vol-rl tak két év alatt létrehozni ezt á! testületet. Valaki szándékosan] hátráltatta ennek a testületnek] a megalakulását. Azok voltak' ezek, akik nem hajlandók ki-! adni kezükből K mandátumaikat] Palesztinában, ; Tan ganyikában' As Togóban. Anglia és India között egyen-l lő szuverenitáson alapuló jővi-1; szonynak kellett volna már ré-: gén létrejönnie, ezzel szemben] India arra kényszerült, hogy az. Egyesült Nemzetekhez fordul-! jón támogatásért és segítségért»1 Kivizsgálják az angol sajtódzsu^elt Londonból jelentik: Az angol alsóház királyi, bizottságot küld) ki annak kivizsgálására, hogy] kik irányítják, kik pénzelik M kik a tulajdonosai az angol lá­poknak. Az alsóház egyik tagd ja, Daviez újságíró, munkáspár-j •ti képviselő indítványára szava-' zott a Ház a kérdés felett sl 270:154 arányban elfogadta! al javaslatot. A képviselők egyéni-! leg szavaztak, függetlenül attól* hogy melyik párthoz tartoznak*" Davies indítványában azzal ér-] veit, hogy egyre jobban kifej-1 lödnek Angliában -azok az új-, ságtrösztök, amelyek az ország, különböző városaiban szinte! egyeduralkodóként irányítják! újságjaik révén az emberek köz-« véleményét. Ez káros a sajtó-1 szabadság , elvének kifejJ^zté-J sére. *• t » ^ Tovább dühöng alurály párti terror Gözög- országban Athénből jelentik: A görögj néppárt három órás értekezlet után, amelyen Zaldaris minisz- lergitt*»16—-.beszámolt g kormány.-. Dr. Nánási János: Vj •• • n"* • • Közigazgatási/gazdasági kulturális t^rcs) sgyaráQt Oagy jskotőségcí az ^rdős^sjtgyörgyi járás FÍsroS-Torda Közöltük, hogy a kormány a Hivatalos Lapban megjelent egy­szakaszos törvénnyel az erdő- szentgyörgyi járás kilenc közsé­gét visszacsatolta eredeti me- gyéjéhez, Maros-Tordához. A ren­delkezés egy régóta húzódó sé­relmet orvosolt s így általános megelégedést keltett az érdekelt községek lakossága körében. Megkérdeztük dr Nánási Já­nost, a MNSZ marosmegyei lis­tavezető képviselőjelöltjét, mi­lyen jelentőségeit tulajdonít a .visszacsatolásnak ? ‘ —- Három irányban van nagy jelentősége —• mondotta Nánási. — Közigazgatási, gazdasági és Jsultúrális vonatkozású. Közigazgatási téren , —■ Ha csak a térképre tekin­tünk, láthatjuk, hogy a községek földrajzi elhelyezkedése és a ki­épített közlekedési utak iránya Marosvásárhely, mint megyei Bzékhely megközelítését lényege­sebben könnyebbé teszi, mint 1 Székedyudvarhelyét. Az érdekelt községek lakossága tehát a me- igyei- hatóságoknál adódó ügyes­bajos dolgát úgy intézheti, hogy ‘még aznap visszatérhet falujába, míg székelyudvarhelyi viszony­latban ezzel az előnnyel nem ren­delkezett w Gazdasági téren ? / rÁ közlekedési lehetőségek a M Livid időtartama a mezőgazdasági, tej, stb. termékek értékesítése által jelentős megélhetési forrást biz­tosítanak, anélkül, hogy abban a közvetítő kereskedelem szerepet kapna. Nem kisebb fontosságú az a tény sem, hogy a város környékén fejlettebb mezőgazda- sági kultúrával találkozik, a me- tógazdasági intézmények, Han­gya, stb. a termelés fokozásához nemes vetőmagvakkal, ' útmuta­tással láthatják el a falvak lakóit Kulturális vonatkozásban — Azok a szempontok, melyek közigazgatási és gazdasági téren fontossággal bírnak, fennállnak kultúrális vonatkozásban is Köz­. —É—1—m • — J^v<aslafő4 terjeszteti Gü© Molotov ENS25 Eics báráüaf a Mztomsáfri íanics musiká^ás'ól , ívewyorícooi jelennie: Molotov; szovjet külügyminiszter az Egye sült Nemzetek Szervezete köz­gyűlésén szerda este nagy be­szédet mondott, ameiyben négy pontban inditvájiyt tett az álta­lános lefegyverzésre. Molotov szerint a nagygyűlésnek el kel­lene határoznia a fegyverkezés általános csökkentését. meg kel­lene tiltani az atombomba gyár­tását. a két előbbi pont támo­gatására pedig a nagygyűlésnek lasznos indítványokat kellene előterjesztenie, ezenkívül min­den kormány támogatását ki kell kérnie ebben az ügyben. > Az atombombával kapcsolat­ban Molotov a következőket mondotta: Ezt a fegyvert hasz- nálták várogok .eilen, da soha­sem hadseregek ellen. Nem sza­bad elfelejteni, hogy az egyik fél atombombájára a másik fél atombombával • és ezenkívül mással is válaszolhat. A lefegyverzésre vonatkozó indítványt Molotov a beszéde végén tette meg, miután kifogá­solta az angol-amerikai politi­kát, Molotov sajnálkozását fejezte ki afelett, hogv a biztonsági ta-' nács nem lépett fel akcióképesen Spanyolországgal!, szemben.. Az erkölcsi felelősség emiatt azo­kat a nagyhatalmakat terheli, akik megakadályozták] hogy a biztonsági tanács lépéseket te­hessen Franlvó-Sfianyolország el­len. A perzsa üggyel kapeso- ' latban is erélyes támadást inté­zett Molotov a biztonsági tanács munkáját elgáncsoló hatalmak­kal szemben. A Görögországban lévő angol csapatok helyzetével foglalkozva Molotov lejelentette, a görög monarchisták csakis ilymódon tudják ráerőszakolni uralmukat a görögországi de­mokratikus osztályokra. Az ori­gói csapatokat ki kell vonni Görögországból, hogy a görög nép szabadon határozhassa meg kormányát. A tagnemzetek ad­janak meg mindennemű felvilá­gosítást a határaikon kívül lévő haderejükről, kivéve, amelyek a volt ellenséges államok terüle­tén állomásoznak. A támadó jellegű politikai nyo­másról szólva Molotov kijelen­tette, hogy. egyes országokban i

Next

/
Thumbnails
Contents