Szabad Szó, 1947. január (4. évfolyam, 1-24. szám)

1947-01-01 / 1. szám

#1-947 január 1* ----­MAKOS VÁSÁKIIÉLY'-----{ ___g. m 1 MB uromílké felkérte a biztonsági tanácsot^ hogy haladéktalanul dolgozza ki asr általános v ( leszerelés tervét 0*német szocialista egységpárt ellenzi a Saar-vidék elcsatolásá­> fNewyorkból jelentik^ Gromi- te», a Szovjet-Uniónak a bizton.-, sági tanácshoz kiküldött képvir setóje hétfőn, arra kérte a biz­tonsági tanácsot, hogy á tanács feeddi ülésén - »vegye napirendre az általános - leszerelés kérdését és három hónap alatt- végleges tervet készítsen annak edintózé- sére. Ctromikó levelében hivat­kozott az Egyesült Nemzetek “Szervezet© közgyűlésén hozott pzon határozatra, hogy az atom­fegyverek használata meggátiá- isának a nemzetközi haderők le­szerelésének és a megszálló had­erők leszerelésének és a meg- ^szálló haderők létszámának (ügyét a biztonsági tanács ülése leié viszik. Uroomiko levelében soranág!». -r-evűban. ,.#algpay ít,ja* feik konségi tanácsolt, hogy Íétesít- (Ben bizottságot a terv gyakor­lati részfletemefc kidolgozására. (JA. bizottságnak legfeljebb 1—2, (esetleg három hónapot kellene Shagyniá, hogy áz általános lesz© Telessel kapcsoílátban kidolgoz­hassa a megfelelő tervet. Gro- rniko levelében a keddi napot ajánlja a kérdés elintézésére, mert a tanács ugyanezen a na- vpon vizsgálja meg az atomerő (bizottság jelentését is. Az atomerő ellenőrzése tekin­tetében az amerikai terv' felett még mindig áll a vita, mivél az amerikaiak ragaszkodnak ahhoz, hogy áz ellenőrzéssel kapcsolat­iban egyik nagyhatalom se él­hessen vétójogával. Washingtonból jelentik: A .washingtoni angol ügyvivő kije­lentette, hogy Anglia a bizton­sági tanács elé viszi az albán kérdést Mint ismeretes, októ­ber havában a korfui csatorná­ban az ott lerakott viziaknák el­süllyesztettek két angol torpe­dórombolót és 38 angol tenge­rész életét vesztette. Anglia ál­lítása szerint az angol kormány­nak erre az incidensre küldött jegyzékére Albánia nem adott ’kielégítő választ és emiatt viszi -most az angol kormány a biz­tonsági tanács elé az ügyet. Va­lószínű, hogy a biztonsági ta- !uács azt fogja javasolni, hogy ja két kormány folytasson tór- ígyalósokat az ügyben és béké­sen intézzék el az ügyet. A legszorosabb gaz­dasági egy ísttasi like, dés aSakui Isi Jugo­szlávia és Albánia között I Tiranából j&léntik: Az albán távirati iroda további közlemé­nyeket adott ki áz albőn-jugo- ínzláv gazdasági együttműködési [szerződésekre vonatkozói rg. ((Vegyes álbán-jugoszláv gazda­sági kereskedelmi társaságokat ■alapítanak Albániában a há- myák, vasutak, villany&ramszoi- IjMág .■á&.'ny.étAagiigim^pgJ közös kihasználása és fellendité se érdekében. A vállalatok ».ész- vényeiben mindkét fél 50 szá­zalékká!! vesz részt. A szerző­dést 30 évre kötötték és Albá­niának a szerződés lejárta u'án jogában áll Jugoszlávia részvé­nyeit visszavásárolni. A két car szag közötti vámuniót és pénz­nemeik azonosítását már ko­rábban bejelentették. Bulgária szívássá látja az bf­EOt.ságái Szófiából jelentik: A bolgár tájékoztaitásiigyi miniszter kö­zölte a külföldi sajtó tudósítói­val, hosry Rulgá ]ó)-íp­ja az Egyesült NémLotek Szer­vezetének tagjait, akik a bol­gár-görög határon történt inci­denseket vizsgálják felül. A bolgár kormány minden támo­gatás^ megad az ENSZ által kiküldött bizottság tagjainak. Moratgosaery tábor­nagy Moszkvába 3á’«oga£ Londonból jelentik: Montgo­mery tábornagy,, az angol hadse­reg vezérkari főnöke, az Üjeszten­dő elején ellátogat Moszkvába. Montgomery a potsdammi konfe­rencia alkalmával elfogadía Sztá­lin generalisszimusz meghívását, most pedig Vaszilevszldj tábor­nagy a szovjet vezérkar főnöke ismételte meg a meghívást. Mont­gomery meg akar ismerkedni a szovjet hadsereg életével. Bár már ismer több szovjet tisztet és kstr tonát, akiket Londonban a győ­zelem ünnepén kitüntetett, meg­akar ismerkedni Vaszilevszkij tá­bornaggyal is, akit még nem is­mer személyesen. A né .-sei ssociiläsäa egységpárt tiL&uo- ■sák a Saar »vidék eí«, csatolása elten Berlinből jelentik: A működő ­német szocialista egységpárt a Saar vidéki vámhatár felállításá­val. kapcsolatban tiltakozott a franciák eljárása ellen. Az angol külügyminisztérium szóvivője részletes felvilágosítást kért a franciáktól intézkedésükre vonat­kozóan. ciusi moszkvai tárgyalások anya­gát is. Ugyancsak foglalkoznak Albánia jegyzékével, amelyet Ang­lia névjegyzékére adott és ame­lyet angol politikai körök nem tartanak kielégítőnek. Sorra ke­rül még a Lengyelországhoz in­tézett — a választásokkal kapcso­latos — jegyzék is, amelyre Len­gyelország ezideig nem adott vá­laszt Egyébként Anglia egyes iparvi­dékein nagy szénhiány dúl és í emiatt több fontos iparág kényte­len volt mérsékelni termelését. ’Ennek oka főképpen a rossz szál­lítási viszonyokban keresendő. A nem lényeges iparok és a szóra­kozóiparok részére szükséges vil- lanyáramszolgáltatást Angliában egyébként hétfőtől kezdve csok- kentettékj THbb községét©! fog­laltak a görög par­tizánok 'AtJiénbSl jelentik: A partizánok és a kormánycsapatok közötti .hc^Vc továbbfolytatódik. Egy erős Meujelenfwft''a Hivatalos Lapban \ oaipsir-ápl törvánnak i guerií**- S ütönttm&iy-megtSina!^ J Píí naja községnél av, kormarrycsa J pacokat. A harc egészlójszaks j folyt és eredménye még ismsrefc- I len. Beócia területén! guerilla- kft. I lönítmények, ,t&bb| községefc^elhjgi Ír1 fák, A pet'itsa szakszer« vszatá központ tik lakozik a terror: ©ken Teheránból jelenti cs Tass vróda^ Az Ahbareh Jarah cimü lap kőzlij Rusta, a perzsa szakszervezeti köz­pont titkárának nyílt levelét** ai' melyet a miniszterelnökhöz, at hadügyminiszterhez és a vezerk&^ rí főnökhöz iiüézett. A* nyílt lévén megállapítja, hogy a kormány» ( folytatja a szakszervezeti tagok üldözését. Teheránban 400 szerved zett munlcást tartóztattak le, míg, ‘ az ország többi részén kb. ezratt. A perzsa szakszervezeti központi . tiltakozik az ellen és kéri a letar­tóztatottad azonnali szabadláb rar ? ‘helyezését. Éukarestből jelentik: A1 Hivata­los Lap közli a képviselőház által megszavazott alábbi törvényeket: A Nemzeti Bank államosításá­ról szóló törvény; A jubileumi aranyérmék veré­séről és a nemzeti pénzegység megvédését szolgáló alap felállí­tásáról szóló törvény; "Vgtz aranyban, idegen valutában vagy jubüeumi aranyéremében történő fizetési záradék, valamint hasonló zálogügylétek megtiltásá­ról intézkedő törvény; A kifizetett, vagy előlegezett külföldön raktáron lévő árukra vonatkozó eljárásokról szóló tör­vényi A Hi vaíatos"Laprkeddi számá­ban jelenik meg a Nemzeti Bank új, igazgatójának' kinevezése. A Nemzeti Bank január másodikátót már az államosításról megszava­zott törvény intézkedései meriní folytatja működését. a képviselik esi álkor Iádnak Hegfelclfei loípzii!, fii érzik, lilt I fiiSffÉ egységssea sorakozna! tel mlptiii! Ssé&Mány AfigSiábau Londonból jelentik: A brit kor­mány ezen a héten fontos hol és külpolitikai kérdéseket vitat meg. Nemzetközi vonatkozásban a mi­niszterek meghallgatják Bevin külügyminiszter beszámolóját newyorki ú íjával kapcsol a i ban. BcViji koryoiialtitoi fogja a mar­0W1 OrtiS -tail gjlfSűí 'rkJSQUM Felelős szerkesztő : KOVÁCS OVÖRC.'B SZERDA IV.évfolyam, 1. szánt. N&n&si János dir. beszámojl «a képviisc^ohá* étidicfk mutíkájáíól Vasárnep délelőtt 11 órakor a Kultúrpalota nagytermében tar­tott beszámolót a képviselőház ed­digi munkájáról dr Nánási János a Magyar Népi Szövetség maros­megyei képviselője, szépszáthú választópolgár jelenlétében. A gyűlést Vass Márton, a MNSz megyei szervezetének elnöke nyi­totta meg. I Ezután.-dr Nánási János képvi­selő- emelkedett szólásra. Beszéde elején ismertette Knrkó Gyárfás felszólalását a felirati vitában. Kurkó Gyárfás beszédét a legna­gyobb !f tetszéssel fogadták nem csak a képviselők, hanem az ülés hallgatósága is. Rámutatott anu&'k a jelentősé­gére, hogy Nicodim pátriárka ve­zetésével a szentszinodus tagjai látogatást tettek a képviselőház- bau, kifejezve ezzel azt, hogy az egyház együtt akar működni a demokra'ikus rendszer megerősí- tésénék munkájában. Bt -7-éde további során dr Náua- «1 János foglalkozott a Nemzeti Bank államosításának jelentősé­gével, melynek révén a gazdasági .életi'olcsó hűéihez juthat- Rámu­tatott arra, hogy a további négy gazdasági törvény megszavazásá­val elérik azt, hogy azt a tőkét, a mely eddig csak a spekulációt szolgálta, bekapcsolják a termelés­be. „Máris megmutatkozott ennek ^ hatása“ — mondotta dr Nánási János. Kifejtene még azt, hogy a maO gyarság széles rétege a választá­sok óta nem tevékenykedik, mert azt hiszi,, hogy a szavazatával megtette kötelességét. — Nagy hiba ez — mondotta — a magijaiéin, egyetemes érdekeivel szembent mert a képviselők csak akkor tudnakjmegfelelöen dolgoz, ni, ha érzik, Fogy a tömegek egy­ségesen sorakoznak fel mögöttük. Meg nem fejeződött be a karc a demokrácia megteremtéséért, ezért- kérem az egész magyarságot, hogy teljes erejével vegyen részt a mun­kában, mely meghozza szóiniinhra az összes sérelmek kiküszöböléséi. A hozzászólások során felvető­dött a Casbi kérdés, a tanárok és tanítók nyugdíjügye, az cgyoFcm fejlődésének és fenntartásának kérdfsc, melyekre dr Nánási Já­nos yiUaszplt és . ígéretet'(fctl uruk hogy az- itt felvetődött -sérelmesre a magyar ' parlamenti csoport megkeresi az orvoslás módját, A gyűlés a leglelkesebb hangU-, latban Vasa Márton záró szavaival a késő déli órákban értyvéget­25 vapn lép érkezik kilépésire az ausztriai szGYjetövezetiiől Budapestről jelentik: Most- ár-, keztek meg Budapestre Ausztriai szovjet zónájából a Marx éa Mé*. rei, a Philips, valamint a VeitbB és társa Obermühlben. tárolt, gépi berendezései, : ' A MAÖRT olajkutató és färiK i.gépeit is azonnal útnak indítják ® szovjet hatóságok, mihelyt Budai pettről mego-rluznek. a bevagóní- rozáshoa 'SziiKSége» szakrnaberek. Az ériélcci szerszámok csomago-| ; »hát ugyanis csak mcgfélelS szak- ei ,■'lemmel lehet eszközölni.

Next

/
Thumbnails
Contents