Szabad Szó, 1947. február (4. évfolyam, 25-48. szám)

1947-02-01 / 25. szám

1947 február 1. 4 MAROS V AbiUiiíELV; Felelés sserUesntö: K-uV'.Cj uiOKQW szombat IV. évfolyam, 25. szám. New-Yorkból jelenti az Agcr- prets: Az Egyesült Aliamok föld­művelésügyi minisztere a napok­ban úgy nyilatkozott, hogy való­színűleg elrendeli 6 millió mázsa krumpli megsemmisítését, ami az idei termés feleslege. A mi­niszter kijelentését éles hangon bírája a New-York Post, s meg­állapítja, hogy míg az Egyesült I államok hasonló eljárásra gondol, addig számos európai és ázsiai nép az éhinséggel küzd. Hozzáteszi a lap, hogy a nagymennyiségű krumplit azért akarják megsem- oaisíteni, hogy fenntartsák Ame­Gazdasági egyenjogúságunk Irta: Gaoosi lamás A* HM7-ee év » román és ma- fgyar demokratikus erők új harci [szakaszával kezdődött: harc a gaz *^*ági nehézségek leküzdéséért. Demokratikus kormányunk és torfcHnentuft* világosan felismeri«, hogy fiatal demokráciánk paUtilcA vívmányo,*nak megszilárdítása és továbbépítése gazdasági alap nél kill — homokra épített vár, E fel* fogásnak enott hangot Kunké Gyár­tás, a Magyar Népi Szövetség or Szagos elnöke, mkor a magyarság legtontqKwb ú.évi feladatául gaz Idttógt egyenjogúságunk kiharcolá­st tűzte ki. S nagyon helyesen, mert e kérdés fontossága magyar szempontból t* épp oly elvitatha­tatlan. mint országos viszonylat, ban. Kellő gazdié gi alap nélkül másirányú munkánk se lehet ered­ményes és két évi kemény küzde- te mmel k.vívott politikai és műve­lődési Sikereink la légülestérben hebegnek. i 1 Amikor gazdasági jogegyenlősé­günk kiépítéséről beszélünk egy de­mokratikus állam keretében, két ■égkivüi első és legfonlosabb fel­adat a régóta vajúdó magyar sző vetkezeti kórdéa kielégítő és ma­radandó megoldása, Nemcsak _ azért, mert ez egyik építő problémánk, hanem azért I«, mert a szövetke­zeti mozgalom megerősítése leg­fontosabb alapja az új szociális társadalmi rendnek és demokrati fcu* fejlődésünknek lm A magyar szövetkezetek számára nem holmi kiváltig*» előnyöket kérünk, b» n»m csak ugyanolyan bánásmódot amilyennek a román szövetkezetek örvendenek, az országos szövetke­zeti intézet, az INCOOP részéről, áruellátás) és anyagi támogatás te ián. Továbbá, hogy a magyar szövetkezetek jussanak megfelelő képviselethez úgy a szövetkezeti miniéi tóriumban, mint aj INCOOP ;jnl. Csak így tölthetik be úgy ‘nemzetiségi vonalon, mint orszá goe viszonylatban gazdaság: ne Wrégeink leküzdése terén rájuk háruló hivatásukat. A szövetkeze- leinkkel szemben tanúsított —• e nem a román demokráciától szár mázó — további mostoha bánás­mód egyet jelentene az ország gaz­dagig! nehéz«égeíitek fokozásával kivívott politikai és művelődési vívmányaink talapzatának lerombc Hsával, Már pedig ej nem célja t haladó demokráciának Hanem el leftVezölegj meglévő gazdasági in töményeket demokratikus tarta­lommá megtöltve, — melléjük még újabb gazdasági Intézménye­ket állítva — azokat a haladás és az ország gazdasági újjászületésé nek szolgálatába állítani, További fontoa fejadat • Szé­kelyföld iparosításának eszméje! átvinni s gyakorlati megvaJóritá sok terére. Ennek elsőrendű félté tea, mint azt legutolsó ülésén í MNSZ gazdasági albizottsága it kfejezéare juttatta, hogy a pari* ment hozzon egy új és korszere bányajog} törvényt, mert a jelenle gi bányajog demokrádaeUenes, Sünden gondolkodó ember élőt1 világos, hogy végső fokon teljei jogegyenlőségünk úgy politikai kultúrái* mint gazdiéig) vonatko zílsbun, egyed.il az ország g«zdasá gi problom ainak megoldásán ke resztül vezet, - i Az egéss romániai magyarság n”k tehát, mint szeivezett egész luk fel kell vonulnia és részt kel vsnnta * romin-msgyar demokra tik us erők élefbaiál harcábar mely a többtermelésért, a feketéié leiiuzöü tért; az ország gazdaság «helyreállításáért folyj«. 4<t!olov szovjet külügyminiszter aláirti a békeszerződéseket MoSA.í, .iííc>l JELENTI A TASS IRODA: ‘A külügyminis iteick legutóbbi newyorki értekez­letén megállapodtak abban, hogy a Szovjet-Unió, az Egyesült Államok és Anglia külügyminiszterei az o asz, román, bolgár, magyar és finn békeszerződést Moszkvá bon, Washingtonban, Metve Lon­donban írják aá, Ezeket a békeszerződéseket a Szovjet-Unió neve ben Molotov kütügyminiszter sze, dán, január Üben aláírta, A békeszerződések február 10-i pá, isi, az érdekelt államok részéről történő aláírása alkalmával a Szovjet-Unió nevében Bogomolov párisi szovjet nagykövet Jeyyzi ellen azokat. Mint ismeretes Amerika r észéről Bymes már aláírta a bek eszerződéseket (ez vett utolsó külügyminiszteri tevékenysége), Anglia részéről pedig Bevin külügyminiszter február első napjai­ban Írja alá azokat. rika mezőgazdasági termékei Je- lamegi magas árszínvonalát. Moszkvából jelent.k: A londoni lengyel nagykövet a német kér­déssel kapcsolatban emlékiratot nyújtott be a külügyminiszterhe- lyet.eseíhez. A memorandum rámu tat arra, hogy a szövetséges nagy­hatalmak a béke és biztonság ér­dekében meg hosszú időre fenn kell tartaniuk Németországban az ellenőrzés rendszerét. Lengyelor­szág követeli, hogy Németország­ban semmisítsenek meg mindent, ami Poroszországból megmaradt, mert lehetetlen, hogy a porosz katonai szellem Németországban bármilyen formában is valaha is létezhessék. Lengyelország a bé­keértekezlettől várj» nyugati ha­tárainak véglegesítését. A német gazdaság helyreállítás» semmi­képpen sem előzheti meg a hábo­rú által sújtott államok helyre- állítását. A megelőzés azt ered­ményezné, hogy Németország, mint a két világháború között tette, folytathatná gazdasági ter­jeszkedő politikáját. A német Jó­vátételt a német alapvagyonból és a folyó termelésből kell teljesí­teni. ! T rs légijárat a Bukarest -Zürich-Pur s útvonalon Bukarestből jelenti az Ager- press: a TÁRS repülőtársaság újabb légivonaiat állít fel Buka rest—Zürich—Páris között. Az új útvonalat a békeszerződés párisi aláírásának idején avatják fel. A légijáratot Douglas gépek látják el, amelyek megfelelő számú utat esetén bármikor elindulnak. Ismét bevezetik a« ingatlan-könyv rendszert A rendőrség hirdetményben tét te közzé, hogy újból bevezetik a kötelező ingatlankönyv-rendszert Az összes ingatlan tulajdonosok, gondnokok, fcbérlők, vagy kezelők kötelesek két példányban kitölte ni a dohánytőzsdékben kapható ingattankönyvet, melynek „ egyik példánya a rendőrség népesedési hivatalában marad, a másik pe­dig láttamozás után a benyújtó­nál. A rendelkezésnek eleget nem tevőket megbírságolják- Az ingat­lan-könyvek bemutatása február 1-én kezdődik. Ezen a napon a következő utcák kerülnek sorra: Ady Endre, Ajtai Mihály, Agya­gos telep (volt Avas-utca), Attila, IIsí Ml Ml IHM! m i mm Fatarescu tájékoztatta Mihály királyt a békeszerződésről BUKARESTBŐL JELENTI AZ AGERPltESS: Mihály ki­rály kihallgatáson fogadta Ta- tarescu helyettes miniszterel­nököt és külügyminisztert, aki jelentést lett az uralkodónak a békeszerződés hivatalos szö­vegéről. sági kapcsolata- A leveleket » kö­vetkező címre kell küldeni. So- cietatea Radio Difuziune magyar adása, Bueureeti. &tr. General Borthelot 60. Az országos SzaS'anícs mejlárgyilla a dolinák anyagi neiyielél és az olia.anos gszdiságl ml pelei Bukarestből jelenti az 'Ager- j press: A Szaktanácsok végrehajtó- \ bizottsága szerdán ülést tartott, a \ melyet az Általános Muhkaszövet- I ség hivott össze a dolgozók anyagi \ helyzete megvitatása és az ország I lazdasagi élete megszervezésének | megbeszélése kérdésében. Az érte­kezleten résetvetf Luca László a Kommunista, Párt Központi Bi- zottságáiiak titkára, valamint Lothar Radaceanu a Szociálde­mokrata Párt főtitkára, mint a Munkdsegységfront Központi Bi­zottságának képviselői. 20 kiló ku tejrtes liszt szabadon számiba ú zert elkoboznak. Ezzel kapcso- J.elkobzásoktól. Budapestről jelentik: Befejező­dött Dá'noki Verest Lajos vezér- ezredes a magyar köztársaság el­leni összeesküvés katonai vezető­latban az államtitkárság megálla­pítja, hogy bárki szabadon be­szerezhet és szállíthat 20 g. má- léliszet. Intézkedtek, hogy a visszaélő hatósági közegek a jö­vőben tartózkodjanak a hasonló A magyar adást minden hét­köznap reggel fél 8—8 óráig, est? fél 8—8 óráig, vasárnap reg--'! egynegyed kilenctől háromnegj, i 91g a román rádió 1875 méteres hullámhosszán közvetítik. A Nemzeti Bank részvényeinek megváltási ára Bukarestból jelenti az Ager­press: A bukaresti ítélőtábla I. tanácsának teljes ülése most dön­tött a Nemzeti Bank államosítá­sával kapcsolatban a bank eddig magánkézben levő részvényei át­vételi éráról. A bíróság az álla­mosított bank egy-egy részvényé­nek megváltási árát 57,531 lejben állapította meg. Román hallgatói is voltak az EMGE holtmarosi tanfolyamának Be?e]czt6k Pitaoki Veress L?jos kihallgatását jének kihallgatása, Dálnoki Ve­ress beismei-e bűnösségét a köz­társaság ellen elkövetett bűncse­lekményekben. Úszott két hetes mezőgazdasági | tanfolyama január 25-tn véget ért. Népes népgyűlés keretében 28 hallgató vizsgázott le, — köztük hat nő is, — kifogástalan jó ered­ménnyel. Vizsgabiztos: id. Márk Károly. Előadók voltak: Virág Fe­renc tanfolyamvezető, Márton Já­nos és Filep Gábor, A záró vizs­gán az EMGE inarosmegyei kiren­deltségének és a* MNSZ-nek a megbízottja is résztvett, továbbá Gödri Endre ref. lelkész. Demeter Mihály gazdaköri elnök. Vészi Pál, a MNSZ helyi elnöke és Szi­lagyi József gazdálkodó, akinek hegy részük volt a tanfolyam si­keres megrendezésében. Több fel­szólalás hangzóit el. Gödri Endre ref. lelkész és a MNSZ kiküldött Je az EMGE és as MNSZ nagy nét-nevelö munkáját hangsúlyoz ták e további összefogásra hívták fel a hallgatóságot A vizsga vé­gén kiosztották a bizonyitványo kát é» az EMGE kalászokat, majd Csomoss Jenő zárszavaival ért vé g«t 8 gyűlés, melyet közvacsora, műsoros est és reggelig tartó táncmu atság követett. Január 26 én Holtmaroson volt a* EMGE másik tanfolyamának záróvizsgája. A záróvizsga a s'4’ gyár—román testvériség jegyében zajlott le A falu magyar lakossá­gon sivül megjelentek a környék .román tomtor, • ezolgabnó éá « csendőrség. A tanfolyam 54 hall­gatója közül 52 vizsgázott le t ami különösen kiemelenlő ée ed­dig páxa lam köz lük 5 román hal -- gató és egy nő is- A népgyüléeen felszólalt a MNSZ ktaUídöttja. Erdélyi Pál ny. ig. tanító, a gazdakör tiszte­letbeli elnöke éa Csomoas Jené, az EMGE marosmegyei kirendelt­ségének vezetője. A jól sikerült vizsga után kiosztották a bizo­nyítványokat és az EMGE kalá­szokat, majd megtekintették as újonnan épített gazdaköri színt. Méltó befejezése volt a napnak, műsoros esttel összekötött regge­lig tartó mulatság. Megemlíten- dők még, & hetenként kétszer megtartott általános gazdasági ismertető népgyűlések az ege— falu számára» Munkaalkalmat i er ernte» nek a marosvásárhe yi cipésziparQsok számára Az iparos szakszervezeti tanú1» irányítása alatt működő bőr,pari szakszervezet emlékiratban for­dult az illetékes minisztar.umhaz, hogy a köztisztviselők ekonomátj* részére készülő ötezer pár cipő­ből még hátra lévő, illetve einem készített 3273 pár cipő anyagát mielőbb utalja ki, hogy a nagy. nehézségekkel viaskodó helyi ci­pőkészítőket munkával lehesaao taUattu, Eltűnt Miíajtyok felkutatása a b karesti rádió magyar adásán kereszti! A bukaresti rádió romén és magyar aaá ának vezetősége szó ros kapcsolatot tart fenn a buka­resti hadiiogoly tudósító irodával. A magyar adás rendszeresen to­vábbit hadiiogoly és deportált üzeneteket. Tekintettél arra, hogy a hadifogoly és deporta.tékát ku tató szervek tömegesen kapnak leveleket, amelyekben eltűnt ha auu0iyok vagy deportáltak után érdeklődnek, de amelyek nem tar taimazták a kívánt adatokat. A román rádió magyar adása kéri, hogy az eltűntek után érdeklődi levelekben a következő adatul . io^laltassanak benne: név, foglal kozás, rang, ezrede ahol szolgála tot teljesített, szü.eteai év és hely anyja és apja neve, utolsó lakhe lye, utolsó híradása. Ezenkívül i kereső személy neve és a rokon Ara SDO Í9t

Next

/
Thumbnails
Contents