Szabad Szó, 1947. június (4. évfolyam, 121-145. szám)

1947-06-01 / 121. szám

1947 június 1. ttiiUtOS V AÖAKHELY Felelős szerkesztő: KOVaCS Q¥ÖKQ¥ VASAiiivAJt* VI. évfoíyam 121. szám Hazaérkezett a Nemzeti Bank kormányzója Bukarestből jelenti az Ager- press: Mosiu Tiberiu, a Nemzeti Bank kormányzója csütörtökön visszaérkezett Londonból. Hétfőn törvényes ünnep Az amerikai szenátus a Jövő héten megerősíti a. o^lcösaE^rsiöctoselcet Olaszországban megalakul az „amerikai kölesön kormány“ Bukarestből jelenti az Ager~ press: Június másodika, hétfő Szentháromság napja törvényes .ünnep- Ezen a napon a kereske­delmi és iparvállalatok nem dol­goznak. Livezeana és Pss raloisz erek a bolgár képviselölmzban Szófiából jelentik: Octav Z/*­veseanu és Ion Pás miniszterek csütörtökön résztvettek a bol­gár nemzetgyűlés ülésén. A képviselők megéljenezték a ro­mán vendégeket, majd a parla­ment elnöke és Kolláron, a bol­gár köztársaság ideiglenes el­nöke üdvözölte a minisztereket. Lávezeanu a szól iái román kö­vetségen sajtóértekezletet tar­tott, amelyen kifejtette Romá­nia gazdasági, politikai • és szo­ciális helyzetét. Hangsúlyozta azt az értékes támogatást, amelyben a szomszédos államok részesítették Romániát, majd kifejtette köszönetét a Bulgária által Romániának küldött érté­kes élelmiszerszállítmányokért. Az amerikai mun­kásság Truman vétóját kéri Newyorkból jelenítik: Az ame­rikai munkásszövetség elnöke kijelentette, hegy a munkásság felkérte Truman elnököt, hogy a kongresszus előtt megszava­zás alatt álló munkástörvények­kel szemben éljen vétójogával. Mint ismeretes, az új amerikai munkástörvények korlátozzák a munkásság legelemibb szabad­ságjogait és elejét akarják ven­ni az esetleges sztrájkoknak is. Hogyan fellebbezheiok a pénzügyi büntetések Bukarestből jelentik: A pénz- iigyminisztériiun ezúton hozza az ipáíi és kereskedelmi vállala­tok tudomására, hogy a kihágá- si jegyzőkönyvekben kiszabott büntetések törlése, vágj’ csök­kentése csakis az illető adóhiva­talhoz benyújtott kérvény ábrá­ján történhetik. A fellebbezési kérvényt a jegyzőkönyv felvéte­létől számított három hónapon belül kell benyújtani. A „Pravda“ amerika bileleiröl Moszkvából jelentik: A Prav­da legutóbbi számában rámuta­tott arra, hogy az Egyesült Ál­lamok folytonos háborús intéz­kedései és az egyes országoknak nyújtandó segélyezési hitelek veszélyeztetik a nemzetközi biz­tonságot és aláaknázzák az em- benniliióknak a viliágbékébe ve­tett hitét .NEW YORKBÓL JELENTI AZ AGERPRESS: Wan­denberg szenátor, a szenátus külpolitikai bizottságának el­nöke kijelentette, begy a jövő hét végiig az amerikai szená­tus megerősíti az Olaszországgal, Romániával, Magyaror­szággal és Bulgáriával kötött békeszerződéseket. Wallace volt a!elnök a denveri egyetemen beszédet tartott, kijelentette, hogy a kongresszus jelenlegi köztár­sasági többsége minden bizonnyal igen súlyos gazdasági vát­j Ságot alakít ki. Moszkvából jelenti az Agerpress: A már több mint két hete tartó kormányválság úgy látszik megoldódik. De Gasperri kercsztenypárti kor Hiányt alakít. Olaszországot tehát a* a párt fogja vezetni, amely megakadályozott min­den megegyezési kísérletet a demokratikus pártokkal. Az új olasz kormányról el lehet mondani, hogy az amerikai kölcsön kormánya. Megérkezett ez országba Afexej Moszkva pátriárkája BUKARESTBŐL jelentik: Alexej Moszkva és egyben a Szovjetunió pátriárchája csütörtö­kön átlépte a szovjet-román hatért. A szovjet egyházi főméltóság kilenc magüsrangú szovjet egyházfő kíséretében érkezett Romániába. A határon dr. Áicolaet Nagyvárad görögkeleti püspö­ke fogadta a pátriárchát az egyházi, katonai és polgári előkelőségek kíséretében. Miután mind­két részről hivatalosan bemutatták a kövéret tagjait, :c pátriárcha kíséretével, valamint a foga­dására megjelent román előkelőségekkel különvonatba szállt és Jas-iba utazott. Itt Scarlat Fa- tulescu vallásügyi államtitkár, valamint Irimie, Moldova püspöke fogadták a magas egyházi lá­togatót.. .4 külcmvonatból való leszállásakor ismét Nicolae, Nagyvárad püspöke mondott üdvözlő ssuvakat, mire Alexej pátriárcha a következőket válaszolta: — Köszönöm azt á 'bensőséges fogáé talasi ' maeVyelRom ania fOidjere léptémkor' része­sültem. Boldog vagyok, hoge az orosz ortodox egyház üdvözletét és áldását hozhatom a testvéri román ortodox egyháznak Az orosz és román nép sorsa századokon keresztül közös volt. Szeret­ném. ha itt minden egyes hívő lelkében megfogannék a testvériségnek ama magasztos ét-zése, ctmeiy nélkül a haladás lehetetten. Ezután Alexej pátriárcha kijelentette, hogy Bukarestből visszajőve ismét meg fogja láto­gatni Jasi városát és megtekinti annak műemlékeit. Julias 3Hg meghosszabbították a köztisztviselők iétszám csökkentésének határidejét Bukarestből jelenti az Ager­press: A kormány tagjai pénte­ken reggel rendes heti minisz­tertanácsra ültek’ össze Groza. Péter elnökletével. A miniszter- tanács számos, a parlament elé terjesztendő törvénytervezet et vitatott meg. A képviselőház péntek reggeli ülésén megszavazta a hadsereg átszervezésére és a nemzetvé­delmi minisztérium szervezetére Londonból jelentikr Az angol munkáspárt ezévi országos érte­kezlete csütörtökön délután kezdte meg a külpolitikai vitát, amelyet Benin külügyminiszter helyzetmagyarázata nyitott meg. — A moszkvai értekezleten mutatkozott egyenetlenséget nem tekinthetjük véglegesnek — mondotta Bevin, majd kijelen­tette, hogy meg van a remény arra, hogy a szövetségesek ösz- szeegyeztetik véleményeiket. Fe- ]kivizsgáljuk az angol-amerikai övezet gazdasági együttműködé­sének kérdését is, hogy a jövő­vonatkozó törvénytervezetet. A Ház ezután áttért a falusi in­gatlanok adás-vételét szabályo­zó törvénytervezet tárgyalására. A törvénytervezet célja a pa­rasztgazdaságok feldarabolásá­nak megakadályozása. A legalsó határ, ameddig földet el lehet idegeníteni két hektár. Nem mezőgazdasági foglalkozásúak nem vásárolhatnak földet. Föld­I ben minden súrlódás kikapcso­lódjon ezzel a kérdéssel kapcso­latban. Azt akarjuk, hogy az övezet ellátása ' a jövőben ne jelentsen terhet az amerikai és angol adófizető polgár számára. Majd (nyilatkozott az éppen most megalakult németországi gazdasági tanács megalakításá­ról. Ennek a szervnek a létesí­tése nem jelenti semmi körűi­mén yek között Németország végleges felosztását — mon­dotta. Ezután sorra vette a világpo­litika kérdéseit és az ezzel kap­Ara 5003 lei eladás esetén az államnak elő­vásárlási joga van. Tekintettel arra, hogy több minisztérium és közhivatal az előírt időben nem tudta befejez­ni a közhivatalok költségvetésé­nek leszállítása érdekében el­rendelt tisztviselői leépítéseket, a rendelet végrehajtásának ha­táridejét július 1-ig meghosz- szabbitották. i csolatos ajigol álláspontot. — A Japánnal kötendő béke- szerződés igen rövid idő alatt időszerű lesz — jelentette ki Bevin. Korea is igen fontos probléma. Ázsiában nagy átala­kulás folyik. A világbéke bizto­sítása függ az indiai kérdés megoldásától is- Nagybritannia nem vesztheti el közelkeleti be­folyását. Nagybritannia igyek­szik Egyiptommal felvenni a tárgyalásokat, de sajnos, az egyiptomi kormány Anglia gyen­geségét hangoztatja, mivel Anglia tárgyalni akar ebben a kérdésben. Anglia a Dardanel­lák ügyében hajlandó tárgyalni a montreuxi egyezmény felül­vizsgálásáról, az egyezményt aláíró hatalmakkal.Anglia a pa- lesztinai kérdést az Egyesült Nemzetek elé vitte, amely re- mállietőleg véglegesen megoldja a kérdést. Görög, földön ezidő- nzerint ötezer angol katona ál­lomásozik- Több körülménytől függ az angol katonák Görögor­szágból való visszavonásának,' időpontja. Bevin ezután vissza­utasított minden olyan javasla­tot, amely az angol kormány politflíája ellen irányúl­Az értekezlet nagy többséggel fogadta él azokat a határozati javaslatokat, amelyek i nemzet­közi szocialista kapcsolatok fej­lesztését, valamint á brit-szovjet kapcsolatok kimélyítését céloz­zál:. A brit diplomáciai kart bí­ráló javaslatot visszavonták, mert Bevin kijelentette, hogy az összes fontos külképviseletek­hez munkáspárti diplomatákat neveznek ki. u ■x_.jvr„.ja_ n J _U..UJH_L. -UILI—Ül**' Az UNRRA j megszűnte után Newyorkból jelentik: Trigwey Lie, az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének főtitkára valamennyit tagállamot felkérte, hogy kc®öl- jék vele elgondolásaikat a hár háborúsujtotta országok segé­lyezését illetően arra az időre, amikor az UNRRA megszűnik. Ausztria, Olaszország, Lengyel- ország, Jugoszlávia, Görögor­szág és Magyarország idei szük­ségletei 583 millió dollárra emelkedtek — állapította meg Trigwey Lie. Az amerikai kon-, gresszus által nemrég jóváha­gyott javaslat 350 millió ameri­kai dollárt biztosít az UNRRA | megszűnése után ezeknek az or- ' szagoknak. Nagybritannia nem­rég 35 millió dollárt bocsátott Ausztria rendelkezésére. A f8­- titkára felhívásával tulajdon- t képpen a különböző segélyezési i szerveket igyekszik összesgyez- 5 tetni az Egyesült Nemzetek ■ Szervezete közgyűlése határoza­■ tának megfelelően. Választ kér. 5 a tagállamoktól, készítetteK^ei l segélytervezetet az 1947-es év­- re, vagy gondoltak-e ilyen terv ' megválóstíására. Helyeslő vá- 1 iasz esetén olyan választ is kér z a főtitkár, hogy a kérdezett or­- szág milyen értékű segélyt nyújt 1 lés Jíöti-e azt feltételekhez, vagy i sem? i —IMII ............—' Beviii küpslilikai beszámolója a munkáspárt értekezletén

Next

/
Thumbnails
Contents