Szabad Szó, 1947. június (4. évfolyam, 121-145. szám)

1947-06-01 / 121. szám

SZABAD SZÓ Üveget a bsrvizs.knsfí 1947 Jú úniua 1. Erdély kincset érő savanyu vb) Minek,‘vagyis borvizeinek érté­kesítése azon fordul meg, ren­delkezése áll-e elegendő üveg­palack. A MarewráMíto^f fd^Jítandá Uv^gyáí a rendsl- kesésre áBó földgáz felhaszná­lójával lehetővé !ágja. tenn1’ hogy új mi ** f: délyi borvízkereskedelem_ me0 szervezésére és fellendítésre. Pontes ezániadatok alapján ki­mutatták, hogy milliós kincsek vesznek kárba évente es aa er­délyi borvírforrások majdnem i Kiaknázatlanul maradtak. Az er-, ■délyi borvizek elsősorban ád, üveghiány miatt nem tudta*, hódító útra mdulm. A heljzet Ipedtg napról-napra romlik. Az országban már egyáltalán nemi lehet erdélyi borvizet kar«i'-> sö> már Kolozsvárra és — ez a leg­nagyobb apakfOTtizmim = a sze-» [celvföldi városokba is csak nagy nehézségiek árán lehet borvizet, szállítani. Másrészt az Erdely-j ■ ben utazó vendégelmek tűnt fe„j ■ hogy sem ä venaton, sem a, vendéglőkben nejn liehet bmri-j 1 set kap?». - _ ,, É Az erdélyi borvizek értekei c esakugvan páratlan, forgalomba hasasuk azonban kezdetleges; '<■ fcroiában történt. A „boryizes^v safely“ máig ismert hasaló ( vándorkereskedő Erdélyben. Népi palackozva szállítja bsr-> I1 vizét, hanem falusi hordókötő-i t kádár által miveit hordókban,, l azaz fájtban. Szekerén hatalmas! d 1 ajtót fuvaroz faluról-íalura, aj a lajtot otthon megtölti, két kis, c kese székely mekáBVlsvat,! h „fkirvizet vegyenek!’* — kiáltja,■ atyánkfia, a borvizes székely és ■1 ifyen 'kezdetleges módon, erdélyi szavalélve, jikupával méri a bor^ - vizpt. A bonúzszállítás ily ősi for­mája malis látható Székelyudr vWWyen.Vazzal a különbséggel, hogy nem'1 lajtban, hanem kór‘ , sókban szállítják a vizet és lo­vaid helyett pedig kényelmes mozi?ásu “bivalyok - húznák a ha­talmiam szekeret, melyen 2.5P— 300 jkorsó * borviz yap. E f kezdetlegességek oka való­ban áa palackhiány volt- Erdély- i ben I voltak ugyan kezdetleges • régi ^üveghuták, ezek jó palacko­' kát \ gyártottak, de mind távol • voltak a, székelyföldi borvizfor- rásoktól- Másrészt a szegény székely fakvak. kisemberei nem vásárolhattak palackot, mert ez nagyon mesterkélte volna amúgyis kevéske 'vagyonukat. A palackokat pedig} egyes magán- kesdsményezők felvásárolva, felhasználták arra, hogy gyor- san , és könnyen meggazdagod ja* nak' az értékes ásványvízből. A magánkezdeményezések sorra mind esődöt - mondtak és a szép és 'jószándékú terveztetések pe- dig sohasem váltak valóra. A helyzet azt mutatja, “hogy a magánkezdeményezések nem vezetnek eredményre. Most pe- 'dtg az- irányított g&sdálkedás idején,. igazán könnyű volna ál­lami beavatkozással rendet te­remteni a székelyföldi borvizek hasznosítása körül keletkezett dzsungelben. Ez a beavatkozás gnnál is inkább szükséges, mert csak így lehet a természet fel­becsülhetetlen értékű ajéndéká- r.rk, a székelyföldi harvizeknek kiaknázását végleges, szilárd alapokra helyezni Rád László Balaskó Nándor és Bordy András művészete Az utóbbi napokban két pipi# hír mutatta ‘ men Marosvásárhely müpésieli életének értékét; Bn loskó Nándor, a kolozsvári Érdi- lyi Szalon, §léö díjét nyerte meg feleségéről 'mintázott .szobrával, a buaapesti román-magyar hét képié miig ésteli kiállitásán pedig a Székesfővárosi Múzeum — az újkori magyar, művészet remekeit egyesitő gyűjteménye számára megvásárolta Bordy András viz­fcstménuvázUtát, étem fortélyáé és szemfényvesztő ügyeskedéssé l vívták ki elismerésüket — ehhez pk ngm is értőnek hanem a művészetben testté váló tiszta emberben való őszinte hitük la- Iáit visszhangra azokban, akik Így választottak. Balaskó Nándor Feldarabolt nőj holttestet találtak a fővárosban Bukarestből jelentik; Szörnyű bűntény sgálaü bogozhatja a fővárosi pendörség- Tegnapelőtt ä főváros két különböző részén egy-egy bőröndöt találtak egy nő feldarabolt holttestével, A test feje és lábai hiányoztak. Az orvosi vizsgálat megállapí­totta, hogy a feldarabolás olyan aprólékosan történt, amelynek végrehajtásához legalább 10 lójára volt szükség. Minden va­lószínűség amellett szói hogy szadista kéjgyilkos kövérig el a borzalmas bűntényt. .Valóséinüftak tartják agt, hogy a gyilkos még egy harmadik csomagot is készített, amelybe a hiányzó testrészeket helyezte el. Most á rendőrség ezt a cso­magot keresi. A rendőrség szé­leskörű nyomozást indított a bestiális bűntett tettesének káz- rakerítésére. Megnyílt a helyi magyar tanítók és tanárok továbbképző előadássorozata Jelen tettük egyik kerábbi szá­munkban, hogy a MMSZ kultúr- bizottgága keretében a marosvá- Bárhelyi tanárok és tanítók elő­adássorozatot rendeznek, ahol társadalomfejlődési és világné­zeti kérdéseket tárgyalnak meg. J A? előadássorozat bizonyítéka annak, hogy nevelőink fel akajv 4Sk sorakojad azok mellé, akik «demokratikus építésünk munká­jában eddig az élen jártak­A2 előadássorozatot Szigeti József tankerületi felügyelő nyi- 'tottg meg, aki hangsúlyozta a? értelmiség történelmi feladatait éd igényét arra, hogy részt kér­jen a társadalom átalakításának munkájából, „értelmiség nélkül nem lehet a demokratikus társa­dalmát felépíteni“ — mondotta. Hangsúlyozta azután, hegy nem minden értelmiség alkalmas erre § feladatra, hápem csak a széles néprétegek érdekeiért bátran küzdő értelmiség. Az első előadást Molter Ká- molyc- - egyetemi tanár tartottá ÍLfizellemi baloldal’1 - -címen. JA' rendkívül széles tudással felépí­tett és nagy távlatokat mutató előadás rámutatott a magyar szellemiség éles küzdelmére á széles néptömegek emberi sorsá­nak biztosításáért. Irodalmi ér­tékeink legjava, valamint nagy íróink társadalmi magatartása egyaránt az ember minden irá­nyú kötöttség alóli felszabadítá­sának vágyát tükrözi — mon­dottá az előadó. A második eöő- adó IÁszka Gedeon igazgató volt, aki a történelmi materia­lizmusról beszélt. Kifejtette a társadalom életének nagy moz­gástörvényeit és rámutatott ár­rá, hegy az emberi cselekvések rugóit alapvetően meghatároz, rák a mindenkori társadalmi és termelési viszonyok, tehát a* anyagi körülmények. Mindkét előadást eleven vita követte). Ä következő előadás június hó 5-én, csütörtökön este 8 órakor lesz a ref. kelj. díszter. Imében. Címer „Az értelmiség és I a.mái .[társadalom’1# > ■. W * ■ K i művészete még csak most forrná- igáik §§zm-eiesebe>i. $ fát-yéSá, vagy agyagot-formáiá kezében Mt az mégis, amit e ki forróban lévő művészemberben annyira megbecsültek/ hzükebb hazánk művészei közt s egyre táguló kő, vökben, képességeinek egyévi volta és színes mesevilág# jelöl ki számára küUjn helyet. Nem a szemmel tatliata válságot min­tázza szobraiban, hanem azok az erők öltenek bennük gyönyörű- 1séges testet, amelyek népmeséin* két is fele; the tellenüt harm aloe szépséggé s üde Levegőjű, játékos mberseggé {omolják- Nemrégi­ben olvátam egyik néprajzi dol­gozatát, amiben a guzsalykészUés tűkért' feszegeti, uivasás közben magamat figyeltem; a tiszta ász embere egy pillanatig sem hitt a dolgozat tartalmaiban, érző és szépséget vágyó énem azonban valósággal kivirágzóiig Gyönyörű volt amid a guzsplyrol megálmo­dott, szebb és emberbb, mint a tapintható valóság s jobban meg­fogd a gmsüLykisdtöii lelkét így, minthá Meg leltárát készítőit í készítőit teste­Bordy András volna Szobrai is épen ilyenek, kézzel fogható valóságuk színű­ién és kévén, de valami drága és szent emlékezést idéznek fel az emberben. A valóság nem leltári oldalát mutatja ennek a művész­embernek, hanem himes, játékos, mesébe hajló felületét. Nem ko- mór, írem töprengő világot tár fel, hanem azt a bennütik buj­káló örök gyermeket csalogatja elő gyöngéd színeivel 3 kissé eset­len formáival, amelyik a tis&td harmónia errdékkspeivel együtt merül fel bennünk- Annak a va­lóságnak egyik árnyalata áram­lik felénk szobraiból, amit Ta­mási Áron látott meg bennünk, Eeelt azok a jellemvonások, amelyek megbecsülését már most kivívták, amikor még úgyszólván csak nekifogott a munkának. Fe­gyelmezettsége s tiszta jelleme ke­zeskedik arról, bogy képességeit addig csiszolja míg egyénisége kristályosán tükröződik szobrai­ban, akár a kegyipatak pitiében o játékos pisztrángoké gyönyörű Gyula, a bakteriológia orvosprö- f ess sora a mai fizikai gondolko­zás homlokterében álló témáról beszél: „Alomfizika és ongstudo. mány“ címen- Novellát Kemény János olvas föl, A gyász énekét Seidler Géza énekli, Kozma Géza. és Lám Uszkár zenekiséretápel^ Sé.nyi László búcsúszavait hősi ha. Lati Íróinkról Sándor István adja elő, Elnöki megnyitót túri J%>­vdis Benedek„ SSllffláf Heti műsor Május 31, szombat: Nines elő­adás, Junius 1, vasárnap délután 6 órakor: ILYENEK A FÉKFÍAKJ Operettujdonság először. Krémer Manci, a kolozsvári Állami Ma, gyár Színház tagjának vaudégjá« tékával, Deliy Ferenc fellépése, vei, K s^_ ^ Június 1, vasárnap este 9 óra­kor; ILYENEK A FÉRFIAK, fjj bérlet. Június 2, hétfő délután 6 óra^ kor: ILYENEK A FÉRFIAK­Munkás előadás.- Június 2 hétfő este 9 órakort ILYENEK A FÉRFIAK. A. feérist. Június 3, kedd eg to 9 or&kast ILYENEK A FÉRFIAK. B, bériét, Június 4, szerda este 9 órakor:. ILYENEK A FÉRFIAK, G, bérlei., JÖN! Kovács György vendég- fellépésével a „Kaland” Mára? Sándor hatalmas színműve. Nem első elismerése ez a vá­lasztás Bpráy müvészefének. Majd nem két évtizede már, hogy álla­mi aranyérmet nyeri önarcképé­vel s azóta is állandó figyelemmel kísérték művészetét. Most egyik arcképvázlata keiült a legszebb újkori magyar múzeumba, Bordy más egyéniség mint BpÁnskó, másként látja a világot s benne önmagát. Q a külső mlásgá fes­tője, Azé a világé, amely nem bennünk sarjad, hanem körülvesz minket. As é, amelyben küz­dünk, szeretünk, lázadmik s ame­lyet sokszor ssük börtönnek ét- zünk — de amelyik mégiscsak . gyönyörű, csak ember kell, aki er>e megtanítson, Ezek közül a tanítómesterek közül való Bordy lindras. Észreveszi, hogy egy-egg tájban, Vágy emberi alakban mennyi világszép szín és árnya­lat csillan meg- Boszorkányosán kifinomodott vizfeslestudasavat úgy varázsolja elénk nzt a láto- manyt, amiben mindennap részünk van s ami számunkra Uák szürke és unt valóság, hogy eUő pilla­natra alig is hiszünk szemünk­nek, hogy ilyen szép színek vira- goskertje vesz körül. Színeivel vé­gigsimogatja az emberi alakot, az ég alatt feszülő távoli szántó, kát, reményvesztett embereket s azok egyszerre iidék lesznek, ami megkopott bennük, ismét terem­tett szépségében ragyog, A művészet nem fényűzés: ket­tős életünk tartalmát gazdagítja, szebbé, komolyabbá Z mélyebbé teszt mbervoltmkat, ló dolog múpéswwámek közeiében eliri, mert lelkesedést, lendületet, bá- íoinagot és szépséget merit ele. tűkből az is, aki a maga minden­napiját reménytelen szélmalom- harcnak érzi. Marosvásárhelyén kettejükön kívül van még néhány igen komuly művészember, ám mindanngian visszavonultan élnek s néha még egymást sem keresik. Meg lißll érezniük, hogy néma kö­vetelés él s feszül velük szemben minden emberibb életet sóvárgó társukban. Amóképm az orvoskar ottléte rnegpezsdílefte a tudásvá­gyat, úgy kellene az 6 életük rá­ébressze a várost arra, hogy a művészet mm játék, nem fény­űzés, hanem mélyebb szereietet s töb jóságot hoz az embereknek. Ez a szolgálat is hivatása a r,'u művészének, mm tehetik meg, hogy magukba zárkózzanak s csak rideg Kiállításon mutassák meg azt a fénylő valóságot, ami ben­nük él, Megbeszélésekkel eggbekö- ZÖtt előadások, viták és műtérem- látogatások sok embertársunk ete tét termék értékesebbé és gazda­gabbá. Tudom, hogy ezt meg is fogják valósítani, hiszen beszól- gátét közben mindegyikükből ■su­gárzott e magasabb rendű Stolqih lal vágya. Megérezték hogy egyé­ni tehetségüknek ez olyan emberi rangot jelent, agni szinte felér művészi voUuJiknl- Ebben a vára­kozásban köszönt jak a két iinnst pelttel együtt Marosvásárhely minden kornely művészemberéi, LÁSZLÓ GYULA. A Kemény Zsigmond Társaság vasárnap délután 6 órakor tartja ez idei évadzáró ülését, melynek meg rendig időszerűséget ad, hogy hősi iróhaloítaiink emlékét eleve­níti föl mpsf, a lezajlott háború nyomán, A kegyelei e szomorú ünnepén és a lelki és szellemi veszteségűnk e számbavételén a párgs egész mai munkás értelmi­sége vesz réozt, hogy a Társaság, gal és régi közönségével egyúU bizonyságot tegyen a művészet harci értéke és halhatatlansága mellett. Külön jelentőséget ad az ün­nepi ülésnek az, hogy Pulmlüy SPORT TENISZ. A román^o'asz la* niszmérkőzésen, csütörtökön, Vúntu és Maurer állammífiísztö? rel4 valamint Sergiu FetrovißL az OSP orsaágos elnökének je­lenlétében több mérkőzést ját? szottak le, A Del Béllé—Ruróo mérkőzést az olasz játékos elke­seredett küzdelem után 3;ő, ő:4, 9:7, 7:5 arányban nyerte po&0f A Bossí—Caralulis mérkőzés 3:6, 6:2, 6:4, 8:6 arányú olass győzelemmel végződött A ve­gyes páros mérkőzésre a Rúna« Magi',a, Taaasescu párás áiHoit ki Bossiné, M. De] Beíló olasz pár ellen. Az első szettet az ola­szok nyerték 6:2 arányban, & második szettet a román pár, 8;6 arányban megnyerte, ami­kor a játék á sötétség miatti félbeszakadt TIRANA- A férfi kosárlabda mérkőzés során Románia 15:13 arányú megsemmisítő yereséget: mért Albánia csapatára. A női, kálólabdaméricőzések során Rd-j mánia ,3:0 . arányban ériébe#) győzelmet aratott Magyarország csapata felett, SZ ALÓflY A VÁLOGATOTT, KE RET BEN. A kózőLádő Jugcr- etRßm, elleni válogatott mérkéh zés keretébe besorolták SeoZá- hyt, a Dermníjmt kitűnő kosán* fedezetét is. Melyet ku.pLik ezenkívül a keretben FarmaXh/y ;e#t Vaezi, a kolozsvári Vasas játékosai is. MAGYARORSZÁG—ROMÁ­NIA 31:21. A félbeszakított ti­ranai kosárlabda találkozó ezzel az eredménnyel fejeződött be. Románia csapata ezután Trieszti szabad város csapata ellen 38:34 arányban győzött HÉTFŐN JÁTSZÁK LE A] DERMAGANT—C JÓGÁMUL MÉRKŐZÉST. A Dermagnnt cnh utazik Bukarestbe a Cioeauul elleni mérkőzésre. Bukarestben is a legutóbbi hetekben jólsze- ropejt felállításban játszik a csapat. Legújabb Mentés ssje­rint a Derma.gant—Cioeanul mérkőzést nem vasárnap, hartem, román pünkösd hétfőjén jétszák le. A Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság évadzáró műsora hősi halottas emlékére I? ét Junius 1-én (vasárnap) d? w- 6-ltor a Kollégium dísztermében t 2 in ................I P"

Next

/
Thumbnails
Contents