Szabad Szó, 1947. augusztus (4. évfolyam, 172-198. szám)

1947-08-01 / 172. szám

MAROSVÁSÁRHELY 1947 augusztus 1. Felelős szerkesztő: KOVÁCS GYÖRGY K. év'^yam V‘ll. PéíV;. e­A DPB előterjesztése alapján a minisztertanács a nemzeti parasztpárt feloszlatását határozta el ~ Á minisztertanácsi határozatot a parlament is elfogadta BUKARESTBŐL JELEN* Ti AZ AG ERPRESS: A kép- viselőiláz tegnapi ülésén a ház letárgyalta a nemzeti paraszt­párt leíosziatasanak kérdését. A képviselőház tagjai megsza­vazták a feloszlatásról szóló javaslatot. Ezaíkaiommal ieoiiari-Geor­S escw belügyminiszter beszé- et tartott, amelyben rámuta­tott a nemzeti parasztpárt feloszlatásának szükségessé­gére, valamint hangsúlyozta, a nemzeti parasztpárt vezető­ségének árulását és az ország érdekeit szabotáló magatartá­sát* ... Ugyancsak a kedden meg­tartott minisztertanácson a ,DPB javaslatira az alkotmány 107, szakaszának értelmében elhatározták, hogy a Manhi vezetése alatt álló nemzeti parasztpártoí feloszlatják és a jelen minisztertanácsi hatá­rozatnak a Hivatalos Lapban való megjelenésétől fogva fel­oszlatva is marad. A íeloszia-' tu határozat kiterjed a nem­zeti parasztpárt megyei, ke­rületi és községi szervezeteire, katonai, ifjúságig női, vagy bármely más alakulataira. § Ezeket a szervezeteket és ala-1 kutatókat, bezárják irafrtáru- kat és bármely más levelezést illetékes haíosagok lepecsete-- lik és elkobozzák. A mmisrter- tanacsi határozat 3, szakasza kimondja, hogy a nemzetig pa­rasztpárt teljes vagyonát a törvény idevonatkozó szaka­szai alapján felszámolják,)) A jelen/] rendelkezés végrehajtá- tával ii belügy- és igazsáügyí minisa tereket bízták meg. Mint Bukarestből jelentik, a kéu viselőház keddi ülésén felszól iditak az összes demokra­ta pá rtok képviselői, köztük a Magyar Népi Szövetség kép­viselője is és egyhangúlag hozzájárultuk, a miniszterta­nács határozatához, ­Mit kapott Romáiila a Szevjetoiiitál sF*w: félév nlnft BUKARESTBŐL JELENTIK: Az ipar- és kereskedelemügyi ,minisztérium kimutatása szerint 19Ifi február 20-ától július 20-ig a Romátúa és Szovjetunió között fennálló egyezmény eredményeképpen a következő nyersanyagok érkeztek a Szovjetunióból24 ezer tonna öntött­vas s J020 tonna acél félgyártmány, 1822 tonna ferrómangánt 1655 tonna ferrósziiiemm, 80 torma krómvas, 807 tonna tűzálló tégla, 11.126 tonna vasérc, 27.426 tonna koksz. A szövőipar részére 5354 tonna nyerspamut, valamint egy más egyezmény alapján 189 tonna pamut. Ezen­kívül . 5070 darab ßuitöjeerekköpßnyj, 110 teherautó. 457. traktort, 80 veíőgép, 510 togm cukor* r répa vetőmagi ' Holnap életbe lép az uf kenyérellátási rendszer ] ß görög szaMágtiarcesÉ sikerei kpikezSéta le akartfmondani Zervas aenzetvekimi miniszter Bukarestből jelenti az A get- «új kenyérellátási rendszer. Mér- I fogja kapni az őt-megillető búj- press: Augusztus 1-én lép élet- Itékadó helyekről közük, hogy «I be a■/ ország egész területén az Iország valamennyi lakosa meg.! -°SItc>t • kerryeratíagof., j ilTirmrnr——nriT-nini m ­Hollandia az ENSZ elé viszi az indonéziai kérdést az ülésről. Ezután a miniszterek igyekeztek meggyőzni Zervas t, hogy ne adja be lemondását. A minisztertanács úgy döntött, hogy a közeli napokban tanács­kozásra . hívja össze a haderők összes parancsnokait, akikkel együtt akarják megvizsgálni ä partizánok elleni harcok állá­sát. Gonásskodnak a közszükségleti cikkek méltányos ^ elosztására) Bcitávuiból jelentje: A holland kormány szerdán összeül, hogy letárgyalja Indiának azt az el­határozását, hogy az indonéz kérdést az Egyesült Nemzetek Szervezete elé viszi, ____ Kedden holland repülőgépeik lelőttek egy indiai polgári, re­pülőgépet, amely gyógyszereket szállított az indonéz csapatok­nak, A repülőgép 10 utasából 9 életét vesztette, ___ Bsttáviaból jelentik: Az indo­néz köztársasági repülőraj ked­den Samarang jkikütője ellen intézett repülőtámadást. Vala­mennyi repülőgép sértetlenül tért viasza állomáshelyére. Az indonéz hadszíntéren Bandoeng környékén folynak a eghevesebb harsuk, Bukarestből jelenti az Ager- press: A gazdasági újjáépítési és stabilizációs miniszteri bi­zottság legutóbbi ülésén az or­szág lakosságának elsőrendű közszükségleti cikkekkel) váló ' ellátásának kérdésevei foglal­koztak. A. miniszteri bizottság megállapította, hogy a fogyasz­tó nagy tömege nem képest hoz­zájutni ezekhez a cikkekhez, mi" Kormányválság Angliában ßevin veszi át Attlee helyét ? Londonból jelenük: A Daily Worker, az angol kommunista párt hivatalos lapja, az angol kormányválsággal kapcsolatban megjegyzi, bogy a kormány je­lenleg kényes helyzetben van és ezért nem-.tud állást foglalni a helyzetet illetően. Mint ismere­tes, a munkáspárti ellenzéki és szakszervezeti képviselők szem- befordultak a kormánnyal. Ebit a helyzetet akarja most kihasz­nálni a konzervatív párt és koa­líció? tonnáit „akar. XajöszínS. hogy Bevitt venné ál Attlee mi­niszterelnök helyét. A Daily Worker a továbbiakban bírálja az angol kormány külpolitiká­ját és kéri Bevin külügyminisz­ter eltávolítását a külügymi­niszteri székből- & vei ezen javak tulajdonosain ált egyrésze önző és a tömegek gazdasági érdekeit nem tekintő politikát folytat. A miniszteri bizottság legközelebb pontos tervet terjeszt a minisztertanács elé az elsőrendű közszükségleti cikkek helyes és méltányos szétosztására vonatkozó rerdszá? bály okról. Artcjlíai és Amerika nem szereli le a német hadiipari üzemeket A Magyar Népi ^ovcKég támogafíta & feloszlatás! javaslatot I Athénből jelentik: Zervas gö­rög nemzetvédelmi miniszter;1 ap. görög minisztertanács keddi iilél sál beszámolót tartott a gorög hadsereg jelenlegi hadműveile-* teixöL Tekintettel, hogyha mi­nisztertanács tagjai nemi;mutat-? tak nagy érdeklődést al minisz­ter előadása iránt, ebben .szemé­lyes sértést látott és eltávozottj Borimból jetenwc: tu oeimm Szövetséges Ellenőrző Bizottság jelentéséből kiderül, íhogy a Szovjetunió áltál megazáUti ne­ust területen kielégítő; módon üolyik a német hadiipar leszere­lése. Az egyeztető! bizotteágj leg­utóbbi ülésén megvitat iá az egyes övezeteik jelentések Az mgoJ és amerikai dv&tetbetí ?gyóíLtalán nem, szerriÖStl ie a sémet-hadiipaast, 3» atmérikai dVILL aZAALl robbantása, amelyekben német hadiüzemek működtek. A® egyeztető bizottság számos eset den nem kapott engedélyt a! nyugati övezetekben a hadiüze­mek leszerelésére vonatkozó helyszíni szemlék megsejtésére.! äok esetben pedig-ms illető ha­tóságok a- valóságnak; msg, ußsnj

Next

/
Thumbnails
Contents