Szabad Szó, 1947. szeptember (4. évfolyam, 199-223. szám)

1947-09-01 / 199. szám

MAROSVÁSÁRHELY 1947 szeptember 1. Felelős szerkesztő: KOVÁCS GYÖRGY Sziájliba léptek a francia kalopyari munkásuk Párisból jelentik: A francia- országi hajógyáráéiban Sztrájk Wirt ki. A munkások azért nem hajlandók dolgozni, mert a kor­mány nem hagyta jóvi a, mun­kaadók és a szakszervezetek kö­rött létrejött bérmegállapodást. A sztrájk másik oka, hogy a kor­mány leszállította a kenyérfej­adagokat. Két Pét múlva tárgyalják Felköti tekkezését Szófiából jelentik: Petkoff volt bulgár ellenzéki vezér, akit mint ismeretes az elmúlt napok­ban halálraítéltek, az ítélet eny- kiitése céljából fellebbezőit a leg­főbb bolgár bírósághoz. Petkoff lágyét a bíróság két hót múlva fogja letárgyalni. . Vámunió készül Dánia, Svédország és izland kaza l Stockholmból jelentik:, Dánia, Svédország és Izland külügymi­niszterei közös értekezletükön el­határozták, hogy bizottságot léte­sítenek abból a célból] miként tö­rölhetnék el országaik között a vámhatárokat. limegkiv°gzé$ Spanyolországban Párisból jeleneik: Madridból é-r jfcező jelentés szerint csütörtökön *, spanyol főváros közelében 14 de­mokratát végeztek ki a faMangis- ■la hatóságok. Bezárolt a MHSZ női szabadegyetem előaéásserozata Tegnap zárult a Magyar Népi Szövetség marostordameg.vei szervezete női bizottságának egy letes szabadegyetemi előadásso­rozata, melyen igen szép szám­ban vettek részt marosvásárhAyi. munkás, iparos és értelmiségi, valamint vidéki földműves a^szot- ®yok, leányok és tanítónők. Az előadók: Kubdebó Erna Szabó Domokos, Csernik S.-né, G. Hagy Pálma, Biró Emma tanár­nők, Tóth Sándor ig.tanár, Ko<V ler Erzsébet, Pass Dénesné, 71a- lázs András, Molter Károly egy. lánár, Herczegh Istvánná, Radó Katalin, Deák Eta, FáU Bcíáné előadásaik során felvázolták mindazokat a fontos pcdi'ikai, gazdasági, társadalmi, kuPúrá is. szociális, történelmi, szervezeti kérdéseket és problémákat, me­lyek ismerete nélkül a mai nők nem tudnának megfelelni szoci­ális, társadalmi kultúrába és po Rtikai kötelezettségeiknek. A szabadegyetemi hallgatónők szabad idejükben módot talállak arra is, hogy meglátogassák a Bolyai Tudományegyetem szü­lészeti klinikáját, ahof Lőrincz Ernő egyetemi tanár tartott elő­adást a nők anyai hivatásáról. Majd a városi téglagyárat láto­gatták meg, ahol Józsa Jenöné, a gyár női felelőse meleghangú köszöntőjében a falusi és városi, munkás és földműves asszonyok és lányok testvéri összefogásának szükségességét hangoztatja egy jobb holnap megteremtéséért A bezáró előadáson a hallgat tők az előadóknák hálás köszö netüket tolmácsolva, hitvallás szerű fogadalmat tettek, hogy azt amit a szabadegyetemi elő idősö­kön hallottak és tanultak, szétvi­szik falusi és városi nő testvé­reiknek. A legtelsib Szoviet Takács elnöksége elrendelte a békeszerződések ratifikálását MOSZKVÁBÓL JELE NTIK: A Szovjetunió legfelső bb tanácsának elnöksége szombat esti ülésén elrendelte az Olaszországgal, Romániáv aL, Magyarországgal, Bulgá­riával és Finnországgal 1947 f ebruár 10-én megkötött békés zerzödések ratifikálását, mi- után ezeket a .békeszerződése két a Szovjetunió minisztertanácsa átvizsgálta és megerő­sítette. Mihály király szombaton kihallgatáson fogadta Tata rescu mnuszierelnökhelyettest és külügyminisztert, aki tájék oztatta az Uralkodót a békeszerződésnek a Szovjetunió leg felsőbb tanácsa által történt ratifikálásáról. Románia jezelőtt pont egy hét­tel, az augusztus 23-t ünnepna­pon |ratifikálta a békeszerződést. Most, hogy a Szovjetunió legfel- sőb itanácsának elnöksége is meg­erősítette a Németország volt csatló sállamdiv a,l 1947 február 10-én Párisban aláírt békeszerző­déseket, azok, \amint megtörténik Moszkvában a ratifikációs iratok kicserélése, illetve letétele, azon­nal életbelépnek. Országunk ez­zel p jelentős lépéssel visszanyeri teljes függetlenségét, s a fasiszta kormányok bűnös politikája ál­tal támasztóti vesztes háború után mint teljes jogú állam tér­het vissza a békeszerető nérpek nagy közösségébe lUkcsi üfáíjés Bjitatkczata a mai magyar vátasztásekréfi Budapestről jelentik: Rákosi Mátyás magyar miniszterelnök­helyettes, a Magyar Kommunista Párt főtitkára pénteken este nyi­latkozott. a sajtó képviselői előtt a vasárnapi magyarországi vá­lasztások kilátásairól. Rákosi Mátyás kijelentette, hogy az el­múlt évben a magyar munkásság SS" parasztság köréből pártja szá­mos párthivef szerzett és reméli, logy a vasárnapi választásokon pártja sikereekt fog elérni — A legszorosabb kapcsolatot kívánjuk fenntartani a Szovjet­unióval, de ugyanakkor Magyar- ország fenntartja-' kapcsolatait a nyugati államokkal is — mon­dotta Rákosi Mátyás. Szakasifs Árpád, a Szociálde­mokrata Párt főtitkára nyilatko­zatában hangsúlyozta, hogy a vasárnapi magyarországi válasz­tások teljesen szabadok lesznek és biztosította a külföldi tudósí­tókat, hogy módjukban lesz ezt személyesen is tapasztalnak. Ki­emelte a kommunisták és szociál­demokraták közötti együttműkö­dés fontosságát és hangoztatta, hogy a két párt továbbra is együtt fog működni a válaszíá- ‘ sok után, bármi is legyen a vá­lasztások eredménye. ban az arányban, hogy ki milyen mértékben vesz részt a termelési folyamatban. Eszerint a váiosi lakosságot 6 osztályba sorolnák, amelyek a következők lennének: f. A bányamunkások, akik kü­lönösen élelmiszerekben nagyobb adagokhoz jutnának. 2. Nehéz testi (munkások. 3. Az összes többi [alkalmazot­tak. 4. As alkalmazottak 14 éven aluli családtagjaid 5. Az alkalmazottak 14 éven fe­lüli családtagjai. 6- }A városi |lakosság fennma­radó része. 2GO-MO lefes «falb előlegei hágnák a köztisztviselők * Bukarestből jelentik: A pénz­ügyminisztérium tervezetet ter­jesztett a gazdasági újjáépítést, és stabilizációt irányitó miuisz- terközi bizottság elé a köztiszt­viselőknek folyósítandó újabb előlegről. A tervezet szerint a fi­zetések kiutalásának végleges rendezéséig a köztisztviselők újabb 300—1000 lej közötti elő­legeket kapnak. 30Ó lejt kapnak az altisztiek, 400 lejt a segé í Hi­vatalnokok, 500 lejt az irodaíő- nökök, 700 lejt a szolgálati főnö­kök, 800 lejt az aligazgatók. 900 illetve 1000 lejt az igazgatók és vezérigazgatók. Ezekből az ösz- szegekből semmi levonás nincs. A miniszterközi bizottság a tervezetet jóváhágyta és a pénz­1 ügyminisztérium intézkedett az előleg kifizetésére vonatkozolag. Jelentettük, hogy a miniszc *r- közi bizottság határozata értel­mében az összes minisztériumo­kat kötelezték, hegy személyzeti létszámukat áz 1938-as színvo­nalra szállítsák le. A műveletet szeptember 1-ig kell végrehajta­ni, s ez nagyjából már meg is történt. A legtöbb leépítés a köz. oktatásügyi minisztériumban történt, ahol 1398 állást keblet* megszüntetni. A külügyminiszté­riumban 390 leépítés történ*. Az összes elbocsátottak száma körülbelül 31 ezret tesz ki. Ezenkívül körülbelü 40 ezer üre­sedésben lévő állást szüntettek meg a különböző minisztériu­mokban és közintézményeknél s további tízezerrel csökkent nyug­díjazások révén a köztisztviselők száma. Megszüntették az “»gyes minisztériumok költségvetésébe uj állások felállítására felvett alapokat. Elz a művelet 20 ezer állás megtakarítását jelleme rtc. Ilyenformán összesen 100 ezer köztisztviselői állás szűnt meg, ebből azonban csak 30 ezer, a ténylegesen elbocsátottak száma, ami 20 százalékát teszi ki á kö­rülbelül 430 ezer főnyi állami alkalmazotti karnak, , bele nem értve ebbe a számba a hádsere- get, valamint a községi és városi közigazgatás a'kalmazottaii. Az uj közellátási rendszer tiaU csoportba sorozza az ország lakosságát Bukarestből jelentik: Illetékes körök — amint azt Gheorghiu- Dej ipar- és kereskedelemügyi miniszter csütörtöki rádióbeszé­dében is bejelentette — jelenleg az alkalmazottak ellátásának új alapokon való megszervezése fog­lalkoztatja. Az már befejezett tény, hogy az ekonomátrendszer megszűnik. Azokat az ekonomátokat azonban, amelyek kétéves fennállásuk alatt jó eredményeket értek el, az illető vállalatok alkalmazottai fogyasztási .szövetkezetévé alakít­ják át. Ezek mellett a szövetkezetek mellett jelentős szerepük lesz a nagy állami üzleteknek, amelye­ket az ekonomátok megszűnteié­be idején állítanak fel. Ezekben az üzletekben nemcsak az állami vállalatok termékeit hozzák for­galomba, hanem más árukat is. I Természetes, hogy az állami üz- I letek felállítása s a szövetkezeti hálózat kiépítés« együtt jár az elsőrendű közszükségleti cikkek szigorú adagolási rendszerének bevezetésével, ami azt célozza, hogy minden alkalmazottnak le­hetősége nyíljék hivatalos áron beszerezni a szükséges élelmisze­reket és iparcikkeket. Az adagolási rendszert kitér- ioovfíir cj*7 lakosságra, ah­flz IpdzságüQvminiszYeriunt körlevele a törvényszékekhez és iíovészségektiez Bukarestből jelentik: Az igaz- ságügyminiszteriumhoz befutott jelentések szerint egyes igazság­ügyi hatóságok nem mutatnak elég határozottságot a gazdasági törvények alkalmazására. Ezért a minisztérium körrendeletben hívta fel a törvényszéki elnökök és ügyé­szek figyelmét arra, hogy köteles­ségük a stabilizáció legerélyesebb megvédése, ezért a legnagyobb szigorúsággal kell eljámiok min­den szabotázs, vagy spekula kisér- ilpf esetében. Azok ellen, akik gyen geséget, vagy hanyagságot tanúsí­tanak ilyen ügyekben, fegyelmi eljárást indítanak. Megállapítják a szabad- tiglalkozásaak liszleletdijál Bukarestből jelentik: Illetékes hatóságok jelenleg a szabadfoglal­kozásúak, mint orvosok, ügyvédek, mérnökök 'tiszteletdijainak megál­lapításával foglalkoznak. A tisz­teletdijak megállapításánál az az elv, hogy a szabadfoglalkozásuak- nak megfelelő jövedelmet biztosít­sanak, de olyan mértékben, hogy a szolgálataikra rászorulók érde­kei sem szenvedjenek sérelmet. Tovább sztrájkolnak a yoikshrei bányászok Londonból jelentik: Pénteken az angliai Yorkshire-ban tovább- folyt a szénbányászok sztrájkja. Eddig mintegy 20 ezer bányász sztrájkol. Az állam a sztrájk folytán eddig 100 ezer tonna sze­net vesztett. Szombaton az angcä üzemanyagellátási miniszter és a bányászok vezetői beszédeket in­téznek a munkásokhoz, hogy tér­jenek vissza munkájukhoz. Megállapították az arany- és valuta- beváltás hstáriaefét Ara 5 lej IV. évfolyam, 199. szám. HÉTFŐ

Next

/
Thumbnails
Contents